PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1983

Vládní návrh

kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

Návrh

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu podepsaná dne 11. září 1995 v Brně (sněmovní tisk 1983)

Poslanecká sněmovna

souhlasí s Doplňkovou dohodou ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsanou dne 11. září 1995 v Brně, podle sněmovního tisku 1983.

Předkládací zpráva pro Parlament

Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi ČR, MR, PR a SR (Dohoda CEFTA), podepsaná 21. 12. 1992 v Krakově je významným činitelem v rozvoji vzájemných obchodně - ekonomických vztahů mezi členskými zeměmi.

Ve vztahu k Polské republice se pozitivní vliv Dohody CEFTA projevil zastavením poklesu obchodního obratu a od roku 1994 jeho nárůstem na 1051,5 mil. USD, kterým byly v roce 1994 překročeny výsledky obchodu z roku 1991, kdy obchodní obrat činil 1042 mil. USD. Od roku 1994 zaznamenává vzájemný obchod mezi ČR a PR nejvyšší nárůst mezi všemi zúčastněnými zeměmi Dohody a je nadále dynamizujícím prvkem regionální spolupráce a potvrzením účinnosti Středoevropské dohody o volném obchodu.

Z dosavadních výsledků vzájemné obchodní spolupráce s Maďarskou republikou vyplývá, že Česká republika dosahuje za celé období fungování Dohody CEFTA aktivní obchodní bilance. Podle předběžných statistických údajů dosáhl český vývoz do MR v roce 1994 více než dvojnásobku dovozu z MR. Pozitivní vliv Dohody se ve vztahu k Maďarské republice projevil v nárůstu obchodního obratu o cca 15% v roce 1994 ve srovnání s rokem 1993.

Vzájemný obchod se SR se uskutečňuje podle podmínek Smlouvy o vytvoření celní unie a nikoliv dle ustanovení Dohody CEFTA. V tomto smyslu ČR a SR při všech jednáních stran Dohody CEFTA vystupuje jednotně.

Od 1. července 1994 došlo, na základě Dodatkového protokolu k Dohodě CEFTA ze dne 29. 4. 1994, k dalšímu snížení tarifních překážek obchodu, rozšíření koncesí a zvýšení množstevních kvót.

Na základě Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, který byl podepsán na zasedání Společného výboru ve Varšavě dne 18. srpna 1995 dojde od 1. 1. 1996 k další liberalizaci vzájemného obchodu mezi členskými zeměmi Dohody.

Za další pozitivní přínos Dohody CEFTA je možno považovat rovněž vytvoření předpokladů pro snažší vyrovnání se s požadavky vstupu signatářských států do EU, neboť v jejím rámci probíhá již nyní v některých oblastech příprava ke sblížení či sjednocení postupů s podmínkami EU (pravidla původu zboží, certifikace).

Pozitivní vliv Středoevropské dohody o volném obchodu hodnotili rovněž na svém setkání předsedové vlád zemí ČR, MR, PR, SR a Republiky Slovinsko, které se uskutečnilo loňského roku v Poznani. Premiéři, majíce na zřeteli význam otevření národních trhů, jakožto nezbytný předpoklad pro další ekonomický růst všech členských států Dohody, na zmíněném setkání vyslovili souhlas s vytvořením možnosti přístupu dalších zemí k Dohodě CEFTA.

Na tomto společném jednání předsedů vlád členských států Středoevropské dohody o volném obchodu byly proto v přijaté Deklaraci stanoveny podmínky pro přijímání dalších stran. Noví členové musí:

1) mít uzavřenu asociační dohodu s EU

2) být smluvní stranou GATT/WTO

3) získat souhlas všech stran Středoevropské dohody o volném obchodu

Současně v přijaté Deklaraci premiéři vyslovili souhlas, aby se Republika Slovinsko, po uzavření dohody o volném obchodu s Polskem, stala Stranou Dohody CEFTA .

Vzhledem k umožnění přístupu dalších států ke Středoevropské dohodě je nutno upravit stávající ustanovení této Dohody, neboť dosavadní znění přijímání nových členů neumožňuje.

Provedená expertní jednání a následné zasedání Společného výboru CEFTA, konané 17. - 18.srpna 1995 ve Varšavě vedly k závěru, že přístup dalších států k Dohodě CEFTA si vyžaduje zpracování nového jejího článku, umožňujícího přístup dalších států. Přijetí tohoto nového článku si vyžádalo sjednání smluvního dokumentu k Dohodě CEFTA a to Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.

Společný výbor CEFTA dosáhl shody, pokud jde o formu smluvní úpravy zmíněné problematiky a o některých základních ustanoveních souvisejících s přístupem nových Stran k Dohodě CEFTA.

Tyto úpravy jsou obsahem nového článku Středoevropské dohody o volném obchodu 39a, přijatého na základě článku 39 Dohody CEFTA. Zakotvuje princip, že každý stát může přistoupit k Dohodě CEFTA se souhlasem všech Stran. Ve smyslu záznamu z jednání Společného výboru budou podmínky a lhůty přístupu určeny v "Dohodě o přístupu", uzavřené mezi všemi Stranami Dohody CEFTA na jedné straně a přistupujícím státem na straně druhé.

V průběhu jednání existovaly značné rozdíly v pojetí obsahu doplňujícího článku Dohody CEFTA, spočívající zejména v rozdílném chápání otázky zachování výhod vyplývajících z obchodně politických režimů sjednaných v rámci dvoustranných dohod o volném obchodu uzavřených Stranami CEFTA se státy, které se budou ucházet o přijetí do Dohody CEFTA. Nejedná se přitom pouze o koncese sjednané v oblasti odstraňování tarifních a netarifních překážek obchodu, ale i o některé postupy dohodnuté v rámci tzv. horizontálních ustanovení dohod.

Věcný problém řešení rozdílů bilaterálních dohod a Dohody CEFTA byl dořešen až na zasedání Společného výboru zemí CEFTA ve Varšavě.

Základním obsahem Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu je znění nového článku 39a doplňujícího článek 39 Středoevropské dohody o volném obchodu, který umožňuje přístup dalších států k této Dohodě.

Článek 39a) stanoví, že:

1) všechny evropské státy mohou přistoupit k Dohodě CEFTA se souhlasem všech Stran,

2) podmínky a lhůty přístupu nového státu budou určeny v "Dohodě o přístupu" uzavřené mezi všemi Stranami Dohody CEFTA na jedné straně a přistupujícím státem na straně druhé,

V průběhu 3. zasedání Společného výboru Dohody CEFTA bylo odsouhlaseno, že při uzavírání Dohody o přístupu případné liberálnější podmínky sjednané bilaterálně v dohodě o volném obchodu uzavřené mezi přistupujícím státem a Stranou Dohody CEFTA budou vzaty v úvahu za podmínky nabytí platnosti bilaterální dohody do 1. 1. 1996. Po tomto datu musí přistupující stát přijmout bez výjimek obecný režim Dohody CEFTA.

Ustanovení Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu umožňují její předběžné provádění od data jejího podpisu, čímž se vytvoří předpoklad pro neprodlené zahájení jednání se státy, ucházejícími se o přístup k Dohodě CEFTA, v daném případě konkrétně s Republikou Slovinsko, které již diplomatickou cestou oficiálně požádalo o přijetí.

Z hlediska právního řádu České republiky jde o smlouvu tzv. prezidentskou, která vyžaduje souhlas Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a poté ratifikaci prezidentem republiky.

Sjednání Doplňkové dohody si nevyžádá dodatečné výdaje ze státního rozpočtu.

V Praze dne 6. září 1995

předseda vlády České republiky

Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

Česká republika, Maďarská republika, Polská republika a Slovenská republika (dále nazývané jako Strany),

majíce na zřeteli Deklaraci předsedů vlád, přijatou 25. listopadu 1994 v Poznani,

potvrzujíce své závazky vůči zásadám tržní ekonomiky, která vytváří základ jejich vztahů,

s uvážením pozitivního vývoje vzájemné ekonomické spolupráce v rámci Středoevropské dohody o volném obchodu,

s přáním přispět k procesu integrace v Evropě prostřednictvím budoucího rozšíření Středoevropské dohody o volném obchodu,

v souladu s ustanoveními článku 39 Středoevropské dohody o volném obchodu,

se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK 1

Ustanovení Středoevropské dohody o volném obchodu budou doplněna článkem 39a následujícího znění:

Článek 39a

Přistoupení k Dohodě

1. Kterýkoli evropský stát může přistoupit k této Dohodě se souhlasem všech Stran.

2. Lhůty a podmínky přístupu budou určeny v Dohodě o přístupu uzavřené mezi všemi Stranami na jedné straně a přistupujícím státem na straně druhé.

ČLÁNEK 2

Tato Dohoda bude nedílnou součástí Středoevropské dohody o volném obchodu.

ČLÁNEK 3

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy Depozitor obdrží poslední nótu Stran Středoevropské dohody o volném obchodu o ukončení procedur nezbytných k tomuto účelu.

2. Depozitor bude notifikovat všem Stranám, že byly ukončeny procedury nezbytné pro vstup této Dohody v platnost.

3. Strany budou předběžně provádět tuto Dohodu od data jejího podpisu.

NA DŮKAZ TOHOTO, níže podepsaní zplnomocněnci, by vše k tomu řádně pověřeni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v dne . 1995 v jediném autentickém vyhotovení v jazyce anglickém, který bude uložen u vlády Polska. Depozitor předá ověřené kopie všem Stranám.

Za Českou republiku

Za Maďarskou republiku

Za Polskou republiku

Za Slovenskou republiku

AGREEMENT AMENDING

THE CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT

The Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the Slovak Republic (hereinafter called the Parties),

Having in mind the Declaration of Prime Ministers, done on 25 November 1994 in Poznan,

Reaffirming their commitment to the principles of a market economy, which constitutes the basis for their relations,

Considering the positive development of the mutual economic cooperation within the Central European Free Trade Agreement,

Wishing to contribute to the process of integration in Europe through the future extension of the Central European Free Trade Agreement,

In accordance with the provisions of Article 39 of Central European Free Trade Agreement,

Have decided as follows:

ARTICLE 1

The provisions of the Central European Free Trade Agreement shall be supplemented by the Article 39 a, which shall read as follows:

ARTICLE 39 a

Accession to the Agreement

1. Any European State may accede to this Agreement with the consent of all Parties.

2. Terms and conditions of the accession should be determined in an Accession Agreement concluded between all the Parties on the one side and the acceding state on the other side.

ARTICLE 2

This Agreement shall constitute an integral part of the Central European Free Trade Agreement.

ARTICLE 3

1. This Agreement shall enter into force on the date of receiving by the Depositary of last notification of Parties to the Central European Free Trade Agreement of the completion of procedures necessary for that purpose.

2. The Depositary shall notify to all Parties the completion of the procedures necessary for entry into force of this Agreement.

3. The Parties shall apply this Agreement provisionally from the date of

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Brno this 11 day of September 1995 in a single authentic copy in the English language which shall be deposited with the Government of Poland. The Depositary shall transmit certified copies to all Parties.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP