PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1975

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1995,

o krmivech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon stanoví podmínky pro výrobu, používání, balení, označování, dopravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů a působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem včetně oprávnění ukládat sankce.

(2) Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny ke krmení zvířat dovezených na území České republiky za účelem svodu zvířat [§ 8 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči.] v množství odpovídajícímu délce svodu a druhu zvířat a na výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů, které jsou určeny pro vývoz a jsou takto zřetelně označeny.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) krmivy produkty rostlinného nebo živočišného původu a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické a anorganické látky jednotlivé (dále jen "krmné suroviny") nebo ve směsích (dále jen "krmné směsi") popřípadě s přidáním doplňkových látek, které jsou určeny pro výživu zvířat,

b) doplňkovými látkami látky, které při použití v krmivech ovlivňují příznivě vlastnosti krmiv, zdraví zvířat nebo živočišnou produkci, nejde-li o veterinární léčiva nebo přípravky [§ 1 vyhlášky č. 86/1989 Sb., o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků.

§ 18 zákona č. 87/1987 Sb.],

c) premixy směsi doplňkových látek nebo aminokyselin bez nosičů nebo směsi jedné či více doplňkových látek s nosiči, které jsou určeny k výrobě krmiv, nejde-li o veterinární léčiva nebo přípravky2),

d) nosiči organické nebo anorganické látky, popřípadě jejich směsi potřebné k výrobě nebo přípravě premixů, jejichž jsou součástí,

e) nežádoucími látkami látky organického a anorganického původu, které mohou negativně ovlivnit zdravotní stav zvířat nebo zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu (dále jen "živočišné produkty"),

f) zakázanými látkami látky a produkty, které svou podstatou ovlivňují zdravotní stav zvířat a nesmějí být při výrobě krmiv a ve výživě zvířat použity,

g) ochrannou lhůtou minimální doba, která musí uplynout od ukončení příjmu krmiva obsahujího určitou doplňkovou látku, pro niž je tato lhůta stanovena, do porážky zvířete nebo počátku produkce živočišných produktů určených pro lidskou potravu,

h) podmíněně použitelnými krmivy, doplňkovými látkami a premixy krmiva, doplňkové látky a premixy, které neodpovídají některému ze stanovených požadavků a u nichž je z tohoto důvodu omezeno původní použití, je-li zachována jejich zdravotní nezávadnost,

i) znehodnocenými krmivy, doplňkovými látkami a premixy ty, které jsou nezpůsobilé pro krmení zvířat,

j) hospodářskými zvířaty zvířata, která jsou obvykle člověkem chována a krmena pro potřebu lidské výživy nebo jsou chována pro získávání kožešin,

k) zvířaty v zájmovém chovu zvířata, která jsou člověkem chována, ale nejsou požívána (dále jen "domácí zvířata"),

1) partií množství krmiv, doplňkových látek a premixů vyrobené jedním výrobcem na stejném výrobním zařízení, ze stejných krmných surovin, ve stejném složení a za shodných výrobních podmínek v nepřetržitém časovém sledu,

m) uváděním do oběhu nabízení, skladování za účelem prodeje a prodej krmiv, doplňkových látek a premixů,

n) biologickým zkoušením stanovení účinnosti krmiva nebo doplňkové látky za přesně specifikovaných podmínek stanovených vyhláškou,

o) druhem výroby výroba krmiv nebo výroba doplňkových látek nebo výroba premixů nebo výroba krmiv s doplňkovými látkami a s premixy,

p) vzorkováním krmiv, doplňkových látek a premixů odběr vzorků podle postupů stanovených vyhláškou.

§ 3

Základní ustanovení

(1) Při používání krmiv, doplňkových látek a premixů musí být dodržen obsah doplňkových látek, povolených krmiv,limitů nežádoucích látek a stanovený účel užití tak, aby nedocházelo k poškození zdraví zvířat a aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost a nebyla negativně ovlivněna jakost živočišných produktů určených pro lidskou výživu.

(2) Při užití krmiv označených ochrannou lhůtou musí být dodržena minimální doba ochranné lhůty; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona [§ 15 odst. 2 zákona č. 87/1987 Sb.].

(3) Krmiva, doplňkové látky a premixy, u nichž prošla doba použitelnosti, nesmějí být použity pro výrobu, uvedeny do oběhu a použity ke krmení, není-li přezkoušena jejich jakost.

(4) Při výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů určených k uvádění do oběhu smějí být používány jen technologické postupy, které neohrozí zdraví lidí nebo zvířat nebo neznečistí ovzduší nebo půdu nebo vodní zdroje.

(5) Pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmějí být používány

a) zakázané látky a krmiva a premixy, které obsahují zakázané látky,

b) nežádoucí látky, jestliže překračují limity stanovené vyhláškou, pokud nejsou splněny podmínky v ní stanovené,

c) krmiva, doplňkové látky a premixy, v nichž se vyskytují cizí předměty, které mohou ohrozit zdraví zvířat, a živí skladištní škůdci, jejichž seznam je uveden ve vyhlášce.

(6) Pro výrobu premixů nesmějí být jako nosiče použita krmiva a látky s hygroskopickými vlastnostmi a krmiva a látky, které svými fyzikálními vlastnostmi nezajišťují dosažení homogenity doplňkových látek v premixu.

(7) Krmiva, doplňkové látky a premixy, u nichž úroveň radioaktivní kontaminace přesahuje stanovené limity, nesmějí být používány pro další výrobu kompletních a doplňkových krmiv a premixů a nesmějí být uváděny do oběhu, zkrmovány, dováženy a vyváženy.

(8) Doplňkové látky skupin stimulátory růstu, antikokcidika, chemoterapeutika, stopové prvky, vitaminy, provitaminy a podobně působící látky, které jsou chemicky definovány, mikroorganismy a enzymy smějí být dodávány jen registrovaným výrobcům premixů.

(9) Premixy obsahující doplňkové látky skupin uvedených v odstavci 8 smějí být dodávány jen

a) výrobcům registrovaným pro výrobu krmiv s použitím premixů a

b) osobám vyrábějícím krmiva pro vlastní potřebu, které splňují podmínky pro výrobu krmiv stanovené tímto zákonem.

(10) Premixy s obsahem doplňkových látek skupin uvedených v odstavci 8 smějí být přidávány do krmiv jen ve formě premixů s nosiči, přičemž podíl premixů v krmivu nesmí být nižší než O,2% hmotnosti krmiva.

(11) Ustanovení odstavců 8 až 10 se nevztahují na doplňkové látky ze skupin mikroorganismy a enzymy v případě, jsou-li určeny ke konzervaci krmiv.

(12) Seznam zakázaných látek, seznam nežádoucích látek a maximální limity jejich obsahu a způsob užití, seznam skladištních škůdců, maximální limity radioaktivní kontaminace a ochranné lhůty pro určité doplňkové látky stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.

ČÁST DRUHÁ

Výroba a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů

§ 4

(1) Krmiva, doplňkové látky a premixy určené k uvádění do oběhu smějí vyrábět osoby, které jsou podnikateli [§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.] a jsou registrovány podle § 8 tohoto zákona (dále jen "výrobci"). Povinnost registrace se vztahuje rovněž na osoby uvedené v § 3 odst. 9 písm. b) a na dovozce [§ 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.]kromě dovozu krmiv ve smyslu § 1 odst. 2 tohoto zákona.

(2) Povinnosti podle odstavce 1 nepodléhají osoby, které vyrábějí zrniny, olejniny a okopaniny, statková objemná krmiva a vodnatá průmyslová krmiva (pivovarské mláto, kvasničné mléko, syrovátka, mlékárensky upravené mléko, podmáslí, cukrovarské řízky, škrobárenské zdrtky, melasa, krmné hydrolyzáty, odpadní šlempy, lihovarské výpalky a krmné pasty).

(3) Výrobce je povinen používat při výrobě krmiv

a) pro hospodářská zvířata pouze krmné suroviny a doplňkové látky,

b) pro domácí zvířata pouze doplňkové látky, které jsou uvedeny ve vyhlášce ministerstva a splňují požadavky stanovené zákonem a vyhláškou, a dále krmiva, doplňkové látky a premixy od dovozců, kteří jsou registrováni podle tohoto zákona. Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje i na osobu, která uvádí krmiva, doplňkové látky a premixy do oběhu (dále jen "dodavatel").

(4) Výrobce doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím premixů musí být odborně způsobilý podle § 6 tohoto zákona nebo musí ustanovit odborně způsobilou osobu odpovědnou za výrobu. Výrobní prostory a zařízení musí odpovídat požadavkům stanoveným v § 7 tohoto zákona.

(5) Výrobce doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím premixů je povinen odebrat z každé vyrobené partie vzorek a uchovat ho po dobu trvání doby použitelnosti nebo záruční doby kromě vzorků podléhajících zkáze.

(6) Do oběhu smějí být uváděna pouze krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou zdravotně nezávadné, nejsou znehodnocené, neobsahují zakázané látky a produkty a nejsou označeny údaji nepravdivými nebo klamavými.

(7) Doplňkové látky a krmiva povolená pro výrobu za účelem uvádění do oběhu, jejich vlastnosti a použitelnost a limitní hodnoty jejich složení, podrobnosti pro výrobu premixů a použití nosičů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 5

Vedení evidence

(1) Výrobce, dovozce a dodavatel krmiv s použitím premixů, doplňkových látek a premixů je povinen vést přesnou evidenci o jejich výrobě, příjmu a výdeji.

(2) Evidence obsahuje

a) u výrobce, dovozce a dodavatele doplňkových látek

1. druh a množství vyrobených nebo skladovaných doplňkových látek a data jejich výroby,

2. jméno a příjmení (dále jen "jméno") a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo provozovny výrobce, dovozce nebo dodavatele,

b) u výrobce, dovozce a dodavatele premixů a krmiv s použitím premixů

1. druh a množství vyrobených nebo skladovaných doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím premixů a data jejich výroby,

2. jméno a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo provozovny výrobce, dovozce nebo dodavatele premixů nebo krmiv s použitím premixů,

3. jméno a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo provozovny výrobce krmných směsí, jemuž byly premixy dodány.

(3) Záznamy o evidenci musí být uchovávány po dobu tří let od uplynutí kalendářního roku, ve kterém byly pořízeny.

§ 6

Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí pro výrobu doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím premixů (dále jen "odborná způsobilost") se rozumí soubor odborných a praktických znalostí, vztahujících se k výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů, znalostí základů výživy hospodářských zvířat a krmné techniky a znalostí právních předpisů z oblasti výroby krmiv.

(2) Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením, které vydá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [§ 3 zákona 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství.](dále jen "Ústav") osobám, které splňují tyto podmínky:

a) způsobilost k právním úkonům,

b) druh a stupeň vzdělání nebo úspěšně vykonaly zkoušku před zkušební komisí z potřebných znalostí, jejichž rozsah stanoví ministerstvo vyhláškou,

c) odbornou praxi ve výrobě krmiv,

d) prokázaly znalost právních předpisů z oblasti výroby krmiv přezkoušením před zkušební komisí.

(3) Osobám, které při zkoušce nebo přezkoušení prospěly, vydá ministerstvo doklad o zkoušce nebo přezkoušení.

(4) Zkušební komisi (dále jen "komise") zřizuje ministerstvo. Komise má lichý počet členů.

(5) Komise je složena z předsedy a tajemníka jako zástupců ministerstva a jmenovaných členů s odbornou specializací z oblasti právních předpisů v oboru krmiv, z oboru technologie výroby doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím premixů a z oboru výživy hospodářských zvířat a techniky krmení.

(6) Členy komise jmenuje ministr zemědělství na dobu tří let.

(7) Činnost komise se řídí zkušebním řádem.

(8) Druh a stupeň vzdělání, rozsah potřebných znalostí, délku odborné praxe, podrobnosti zkoušky a přezkoušení a zkušební řád komise stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 7

Požadavky na výrobní provozy a zařízení

(1) V provozech, ve kterých se vyrábějí nebo zpracovávají doplňkové látky, premixy a krmiva s použitím premixů, musí být provozní prostory a výrobní zařízení, která umožňují nezávadnou výrobu a zaručují, že v průběhu výroby nedojde k nežádoucím změnám vlastností použitých a vyráběných doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím premixů.

(2) Výrobní zařízení určená pro výrobu doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím premixů musí zajišťovat, aby v průběhu výroby nedošlo k záměně nebo vynechání některých částí výrobního postupu nebo ke znečištění výrobků jinými látkami, zejména k zanesení doplňkových látek do následně míchaného výrobku.

V průběhu výroby a po jejím ukončení musí být technicky umožněn odběr vzorků, ověření jakosti a zdravotní nezávadnosti.

(3) Provozy, ve kterých se vyrábějí doplňkové látky, premixy a krmiva s použitím premixů, musí mít

a) navažovací zařízení kalibrovaná podle zvláštních předpisů [Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.] s chybou dávkování odpovídající požadavkům technologického předpisu pro výrobu doplňkové látky, premixu nebo krmiva,

b) míchací zařízení s pracovní přesností

1. pro výrobu premixů minimálně 1:100 000,

2. pro výrobu krmiv s použitím premixů minimálně 1:10 000,

c) zařízení k odstraňování cizích předmětů.

(4) Výrobce musí doložit, že výrobní zařízení zaručuje

a) v premixech obsah nebo účinnost, homogenitu a stabilitu aminokyselin a doplňkových látek,

b) v krmivech s použitím premixů obsah nebo účinnost a homogenitu aminokyselin a doplňkových látek.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv.

§ 8

Registrace výrobců a dovozců

(1) Osoba, na kterou se vztahuje § 4 odstavec 1 tohoto zákona (dále jen "žadatel"), je povinna požádat před zahájením výroby nebo dovozu [§ 128 a násl. a § 163 písm. b) zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.]o registraci. Celní orgán nepropustí zboží při dovozu, pokud dovozce nedoloží rozhodnutím o registraci oprávněnost dovozu podle § 9 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.

(2) O registraci rozhoduje Ústav na základě žádosti s náležitostmi, které stanoví ministerstvo vyhláškou. Podmínkou pro zahájení registračního řízení pro výrobu doplňkových látek, premixů a krmiv s doplňkovými látkami a s premixy je odborná způsobilost podle ustanovení § 6 tohoto zákona.

(3) Registraci žadatelů o výrobu a dovoz doplňkových látek ze skupin stimulátory růstu, antikokcidika a chemoterapeutika provádí Ústav na základě souhlasu Státní veterinární správy [ § 15 odst. 3 zákona č. 87/1987 Sb.

§ 10 písm. h) zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky](4) Má-li žadatel více výrobních provozů, předkládá v žádosti stanovené náležitosti pro každou výrobní provozovnu samostatně.

(5) Výrobce a dovozce krmiv, doplňkových látek a premixů je povinen bezodkladně oznámit Ústavu změny údajů uvedených v žádosti o registraci.

(6) Žadatel o registraci výroby nebo dovozu krmiv a doplňkových látek, které nejsou povoleny nebo mají být použity jinak, než je stanoveno vyhláškou, může být registrován až po provedení biologického zkoušení krmiva, doplňkové látky nebo nového užití doplňkové látky.

7) Ustanovení odstavce 6 platí i pro výrobu nebo dovoz premixů, obsahují-li tyto doplňkovou látku nebo nosiče, které nejsou povoleny.

(8) Biologické zkoušení pro registrační řízení provádí Ústav. Náklady za biologické zkoušení hradí žadatel, který je povinen bezplatně dodat Ústavu krmivo, doplňkovou látku nebo premix v požadovaném množství k provedení biologického zkoušení.

(9) Ústav může na základě souhlasu Státní veterinární správy9) upustit od biologického zkoušení krmiva nebo doplňkové látky nebo premixu podléhajícího biologickému zkoušení v případech, kdy žadatel předloží spolu se žádostí o registraci výsledky biologického zkoušení krmiva, doplňkové látky nebo premixu nebo nového užití doplňkové látky požadované tímto zákonem a vyhláškou. Ústav si může vyžádat další potřebné speciální expertizy.

(10) Ústav zpracuje o provedeném biologickém zkoušení souhrnnou dokumentaci, která je podmínkou pro vydání rozhodnutí o registraci výrobce nebo dovozce podle ustanovení odstavců 6 a 7.

(11) Údaje předložené k žádosti o registraci, které jsou předmětem ochrany patentových práv, nesmějí být Ústavem zveřejňovány. Doklady, které byly předloženy při registraci krmiv, doplňkových látek a premixů, archivuje Ústav po dobu 10 let od vydání rozhodnutí o registraci nebo o rozšíření registrace.

(12) Náležitosti žádosti o registraci výrobců a dovozců krmiv, doplňkových látek a premixů a technické parametry a metody provádění biologického zkoušení včetně metod zkoušení účinnosti doplňkových látek určených ke konzervaci krmiv, metod zkoušení jakosti živočišných produktů, metod zkoušení bezpečnosti užití krmiva nebo doplňkové látky a způsob zpracování souhrnné dokumentace stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 9

Rozhodnutí o registraci

(1) Ústav vydá rozhodnutí o registraci výrobce pro výrobu a o registraci dovozce pro dovoz krmiv, doplňkových látek a premixů, jsou-li splněny požadavky tohoto zákona a prováděcího předpisu. Nesplní-li žadatel tyto požadavky ani ve lhůtě po výzvě k doplnění žádosti, Ústav žádost o registraci rozhodnutím zamítne.

Rozhodnutí o registraci obsahuje

a) evidenční číslo výrobce nebo dovozce, které mu bylo uděleno,

b) u výrobce druh výroby a u výrobce krmiv s použitím premixů pak limit dávkování premixů do krmiv,

c) u dovozce druhy krmiv, doplňkových látek a premixů.

(2) V případě zavádění jiného druhu výroby nebo dovozu jiných druhů krmiv, doplňkových látek a premixů než těch, pro které je rozhodnutí o registraci vydáno, výrobce a dovozce je povinen požádat o rozšíření registrace. Na řízení o rozšíření registrace se vztahuje ustanovení § 8 tohoto zákona.

(3) Ústav zruší registraci výrobce nebo dovozce, zjistí-li při výkonu dozoru závažné porušení povinností stanovených v § 3 odstavcích 1, 4,5 písm. a), b) a v odstavcích 7 až 10, v § 7, 11 a 18 tohoto zákona.

(4) Registrace se zruší též na písemnou žádost výrobce nebo dovozce.

§ 10

Zveřejnění registrace výrobců doplňkových látek,

premixů a krmiv s použitím premixů

(1) Seznam výrobců doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím premixů, jimž byla udělena nebo zrušena registrace, zveřejňuje ministerstvo pololetně a to vždy k 1. lednu a k 1. červenci kalendářního roku ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

2) V seznamu se vyznačí, pro jaký druh výroby byla registrace udělena nebo zrušena.

Označování a balení

§ 11

(1) Výrobce nebo dodavatel krmiv, doplňkových látek a premixů je povinen je opatřit označením, v němž uvede

a) obchodní jméno, sídlo provozovny a evidenční číslo podle § 9 tohoto zákona,

b) druh krmiva, doplňkové látky, premixu,

c) údaje o množství (hmotnost, objem, počet kusů),

d) datum výroby,

e) účel použití včetně krmného návodu,

f) dobu použitelnosti od data výroby nebo datum ukončení záruční doby,

g) obsah doplňkových látek, jsou-li obsaženy a jsou-li v krmivech nebo premixech stanovitelné,

h) délku ochranné lhůty, je-li předepsána,

i) podrobnější údaje včetně způsobu deklarace stanovené vyhláškou,

j) varovné upozornění, je-li předepsáno.

(2) Označení musí být uvedeno na obalu, kontejneru nebo na nich upevněné etiketě, u volně ložených krmiv v průvodním listě.

Označení musí být v českém jazyce, čitelné a trvanlivé.

(3) V označení nesmějí být uvedeny údaje, které mohou vyvolávat představu, že výrobek odstraňuje nebo zmírňuje nemoce nebo zabraňuje onemocněním zvířat, která nejsou způsobena nedostatečnou výživou. Tento zákaz se netýká údajů o obsahu látek používaných plošně k prevenci parazitálních invazí u zvířat.

§ 12

(1) K balení krmiv, doplňkových látek a premixů smějí být použity jen obaly, které při obvyklém zacházení s nimi zaručují neporušitelnost obsahu a uchování jakosti a zdravotní nezávadnosti krmiv, doplňkových látek a premixů.

(2) Doplňkové látky, premixy a krmiva s použitím premixů, kromě případů uvedených v odstavci 3, a krmiva s hygroskopickými vlastnostmi smějí být uváděna do oběhu jen v obalech nebo kontejnerech, které musí být uzavřeny tak, aby při otevření došlo k porušení původního uzávěru a tento uzávěr nemohl být již znovu použit.

(3) Krmiva s použitím premixů smějí být uváděna do oběhu také volně ložená nebo v neuzavřených kontejnerech, a to pouze při dodávkách

a) od jejich výrobců bezprostředně konečnému spotřebiteli,

b) od jejich výrobců podnikům zajišťujícím malá spotřebitelská balení,

c) peletovaných krmiv.

§ 13

Podrobnosti označování a způsob deklarace krmiv, doplňkových látek a premixů včetně tolerancí jakostních znaků, specifikaci údajů o složení, způsob uvádění varovných upozornění, seznam krmiv s hygroskopickými vlastnostmi a podrobnosti jejich balení stanoví ministerstvo vyhláškou.

Skladování a přeprava

§ 14

(1) Krmiva, doplňkové látky a premixy musí výrobce, dovozce a dodavatel uskladnit ve skladech nebo manipulačních, případně výrobních prostorách tak, aby bylo zajištěno uchování jejich jakosti a byla zajištěna jejich ochrana před

a) zneužitím,

b) kontaminací nežádoucími mikroorganismy a plísněmi a jejich nežádoucím pomnožováním,

c) hlodavci a ptáky,

d) látkami, které je mohou znehodnocovat nebo v nich vytvářet produkty škodlivé zdraví zvířat a lidí a ohrožující životní prostředí.

(2) Doplňkové látky a premixy musí být skladovány v uzamykatelných prostorech tak, aby nepovolané osoby k nim neměly přístup. Podmíněně použitelná krmiva musí být uskladněna

odděleně.

(3) Ve skladových prostorech musí být prováděna dezinfekce, dezinsekce a deratizace a zajištěno udržování odpovídajících mikroklimatických podmínek a čistoty [§ 19 zákona č. 87/1987 Sb.,

§ 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 86/1989 Sb., o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 23 a 24 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů.].

(4) Krmiva, doplňkové látky a premixy musí být skladovány tak, aby byly snadno identifikovatelné a nemohlo dojít k jejich záměně; pro odběr vzorků musí být k nim umožněn bezpečný přístup.

§ 15

Pro přepravu krmiv, doplňkových látek a premixů mohou být použity jen takové dopravní prostředky a zařízení, které byly řádně vyčištěny, popřípadě dezinfikovány povolenými prostředky10) a upraveny tak, aby se zamezilo vypadávání nebo vytékání výrobků a účinkům nepříznivých povětrnostních vlivů v zájmu uchování jakosti a zdravotní nezávadnosti krmiv, doplňkových látek a premixů.

ČÁST TŘETÍ

Odborný dozor a zkoušení

§ 16

(1) Ústav dozírá, zda podmínky stanovené zákonem a jeho prováděcími předpisy dodržují

a) výrobci, dovozci a dodavatelé, kteří krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábějí, dovážejí, přepravují nebo uvádějí do oběhu,

b) osoby, které používají doplňkové látky a premixy.

(2) Ústav při zjištění nedostatků ve výrobě,jakosti, balení, označování, přepravě, uvádění do oběhu a při užití krmiv, doplňkových látek a premixů stanoví lhůtu k jejich odstranění.

(3) Zaměstnanci Ústavu pověření výkonem odborného dozoru jsou oprávněni vstupovat po ohlášení do prostorů, kde se krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábějí, přepravují, uvádějí do oběhu nebo používají, a vyžadovat od výrobců, dovozců a dodavatelů, kteří je vyrábějí, přepravují a uvádějí do oběhu, a od podnikatelů, kteří krmiva, doplňkové látky a premixy používají, potřebné doklady, informace a nezbytnou součinnost k nerušenému a rychlému výkonu dozoru včetně odběru vzorků.

(4) Výrobci, dovozci a dodavatelé, kteří krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábějí, přepravují a uvádějí do oběhu a podnikatelé, kteří je používají, jsou povinni umožnit pracovníkům Ústavu po ohlášení vstup do prostorů, kde se krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábějí, přepravují, uvádějí do oběhu a používají, a poskytnout potřebné doklady, informace a nezbytnou součinnost k nerušenému a rychlému výkonu dozoru včetně odběru vzorků.

(5) Ústav je povinen uchovávat vzorky krmiv, doplňkových látek a premixů určených k laboratornímu zkoušení kromě vzorků podléhajících zkáze po dobu šesti měsíců ode dne doručení vzorku do laboratoře.

§ 17

Vzorkování a laboratorní zkoušení

(1) Vzorkování a laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů provádí Ústav v rámci odborného dozoru nebo na vyžádání; to platí i pro přezkoušení podle § 3 odst. 3 tohoto zákona.

(2) Ústav může pověřit k provádění některých zkoušek osoby, kterým na jejich žádost udělí pověření (dále jen "provozovatel pověřené laboratoře").

(3) Žádost o udělení pověření musí obsahovat

a) jméno provozovatele laboratoře, místo výkonu činnosti a bydliště, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní jméno a sídlo, jde-li o osobu právnickou,

b) údaje o přístrojovém vybavení,

c) údaje o vzdělání pracovníků,

d) rozsah činností, o jejichž povolení se žádá.

(4) Ústav udělí pověření podle předchozího odstavce, jestliže

a) laboratorní vybavení odpovídá předpokládanému rozsahu a druhu činnosti, o niž se žádá,

b) laboratorní zkoušky budou provádět osoby minimálně se středoškolským vzděláním chemického nebo biologického zaměření,

c) výsledky laboratorních zkoušek po ověřovací zkoušce byly shledány v rozmezí tolerancí stanovených pro tyto zkoušky.

(5) Ústav může pověření změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo pominuly podmínky, za nichž bylo pověření uděleno. Na písemnou žádost pověřené laboratoře Ústav pověření zruší.

(6) Ústav a pověřené laboratoře jsou povinny k zajištění objektivity a srovnatelnosti výsledků kontroly postupovat podle požadavků na odběr vzorků a používat metody laboratorního zkoušení, které stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 18

Zvláštní opatření

(1) Ústav může uložit výrobcům, dovozcům, dodavatelům a podnikatelům4), kteří krmiva, doplňkové látky a premixy používají, zvláštní opatření z hlediska ochrany zdraví lidí, zvířat nebo životního prostředí.

(2) U znehodnocených krmiv, doplňkových látek a premixů nařídí Ústav zvláštním opatřením jejich likvidaci a současně určí způsob likvidace.

(3) U podmíněně použitelných krmiv, doplňkových látek a premixů stanoví Ústav zvláštním opatřením náhradní použití a určí jeho podmínky.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o zvláštním opatření nemá odkladný účinek.

§ 19

Pokuty

(1) Pokutu až do výše 250 000,- Kč uloží Ústav výrobci nebo dovozci nebo dodavateli, který

a) vyrábí nebo obchoduje s krmivy, doplňkovými látkami a premixy opatřenými údaji, které jsou nepravdivé, neúplné nebo klamavé, nebo v obalech vzbuzujících mylnou domněnku o jejich obsahu,

b) vyrábí nebo doveze krmiva, doplňkové látky nebo premixy, které nebyly povoleny nebo nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími vyhláškami.

(2) Pokutu až do výše 100 000,- Kč uloží Ústav výrobci nebo dovozci nebo dodavateli, který poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem a nedodrží požadavky upravené prováděcími vyhláškami.

(3) Pokutu až do výše 500 000,- Kč uloží Ústav výrobci nebo dovozci nebo dodavateli, který nesplní povinnost uloženou zvláštním opatřením nebo poruší povinnost uvedenou v předchozích odstavcích opětovně.

(4) Pokutu až do výše 750 000,- Kč uloží Ústav podnikateli, který není registrován podle tohoto zákona a vyrábí nebo dováží krmiva, doplňkové látky a premixy, jejichž výroba nebo dovoz podléhá tomuto zákonu.

(5) Pokutu až do výše 250 000,- Kč uloží Ústav podnikateli, který krmiva, doplňkové látky a premixy používá a nedodržuje podmínky pro jejich užití stanovené tímto zákonem a prováděcími vyhláškami.

(6) Pokutu až do výše 50 000,- Kč uloží Ústav každému, kdo bez registrace podle tohoto zákona vyrábí nebo dováží krmiva, doplňkové látky a premixy určené k uvádění do oběhu nebo kdo krmiva, doplňkové látky a premixy používá v rozporu s ustanoveními tohoto zákona a prováděcích vyhlášek.

(7) Opětovným porušením povinnosti se rozumí porušení povinnosti, jehož se výrobce nebo dovozce nebo dodavatel, který vyrábí, uvádí do oběhu a dováží krmiva, doplňkové látky a premixy, dopustí v době do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, kterým mu byla uložena pokuta za předchozí porušení povinnosti podle tohoto zákona.

(8) Při stanovení pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Pokutu lze výrobci, dovozci nebo dodavateli, který krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábí, dováží a obchoduje s nimi, uložit do jednoho roku ode dne, kdy Ústav zjistil porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(9) Pokuty ukládá a vybírá Ústav. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vymáhá územní finanční orgán [Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.] podle zvláštních předpisů [Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.].

ČÁST ČTVRTÁ

Výroba krmiv pro výzkumné účely

§ 20

(1) Výrobu pokusných krmných směsí a pokusných premixů pro účely biologického zkoušení nezbytných pro uskutečnění vědeckého nebo výzkumného záměru, pokud neodpovídají podmínkám stanoveným tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy, mohou provádět pouze Ústav a výrobci registrovaní podle § 8 tohoto zákona, kterým ministerstvo udělí pro tuto výrobu povolení. Toto ustanovení se nevztahuje na krmiva pro toxikologické zkoušky a pokusné krmné směsi vyráběné a užité v zařízeních univerzit a vědeckých a výzkumných ústavů.

(2) Žádost o povolení musí obsahovat

a) jméno a bydliště fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby, odpovědné za provádění vědeckého nebo výzkumného záměru,

b) jméno a bydliště registrovaného výrobce, který bude výrobu pokusných krmných směsí a premixů provádět,a sídlo provozovny,

c) označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixu,

d) obsah živin a obsah doplňkových látek, pokud jsou obsaženy,

e) u krmných surovin a doplňkových látek způsob výroby,

f) u pokusných krmných směsí nebo pokusných premixů složení,

g) požadovaný objem výroby,

h) ostatní údaje určující krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixy.

(3) Žadatel přiloží k žádosti souhlas Státní veterinární správy9) a orgánu okresního úřadu z hlediska ochrany životního prostředí s tím, že zkoušené krmivo, krmná surovina, doplňková látka nebo premix při navrženém použití neohrozí zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

§ 21

(1) Ministerstvo udělí povolení za podmínky, že výrobce zajistí

a) zabránění kontaminace výrobního zařízení a ostatního provozu zkoušeným krmivem, krmnou surovinou, doplňkovou látkou nebo premixem či vyrobenou pokusnou krmnou směsí,

b) oddělené skladování zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky, premixu a vyrobené pokusné krmné směsi,

c) samostatnou evidenci výroby pokusných krmných směsí a premixů a k těmto účelům použitých zkoušených krmiv, krmných surovin, doplňkových látek nebo premixů,

d) zřetelné označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky, premixů a vyrobené pokusné směsi nebo premixu "Určeno pro pokusné účely ." včetně uvedení názvu a množství obsažené zkoušené substance v 1 kg.

(2) Ministerstvo zruší povolení pro výrobu pokusných směsí a premixů, dojde-li k porušení podmínek, za nichž bylo povolení uděleno, nebo na písemnou žádost výrobce.

ČÁST PÁTÁ

§ 22

Řízení ve věcech upravených tímto zákonem

V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle obecných předpisů o správním řízení

§ 23

Přechodná ustanovení

Registrace výrobců a dovozců podle předchozí právní úpravy [Vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole.

Vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášky č. 190/1995 Sb.] nepozbývá platnosti, pokud do jednoho roku od nabytí účinnosti zákona výrobce nebo dovozce požádá o registraci podle § 8 tohoto zákona a pokud v této době splní požadavky podle ustanovení podle § 6 a 7 tohoto zákona.

§ 24

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

a) ustanovení § 31 písmeno f) a g) a ustanovení § 32 písmeno e) první část věty zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby,

b) vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole, a

c) vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášky č. 190/1995 Sb.

§ 25

Tento zákon nabývá účinnosti dne 1995

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP