PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1961

Návrh

poslance Richarda Mandelíka na vydání

zákona

ze dne 1995,

kterým se mění zákon České národní rady ze dne 20. října 1992 č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky.

Čl. I

Zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, se mění takto:

V § 39 odst. 1 se vypouštějí druhá, třetí a čtvrtá věta.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem . 1995.

D ů v o d o v á z p r á v a

Současně platný zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře autditorů České republiky stanovil mimo jiné podmínky pro přechodné období v době, kdy se začínala formovat jak auditorská profese, tak auditorská základna.

Podle této právní úpravy (§ 39 zákona č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky) jsou auditoři zapsaní do seznamu auditorů podle předchozí právní úpravy (vyhl. č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti) povinni požádat komoru o přezkoušení nejpozději do tří let ode dne zápisu do seznamu auditorů podle tohoto zákona. Přezkoušení se provede v rozsahu § 9 odst. 4 tohoto zákona. Pokud žadatel při přezkoušení neuspěje, nebo není v uvedené lhůtě přezkoušen, komora jej ze seznamu auditorů vyškrtne.

Dle údajů uvedených Komorou auditorů České republiky je v seznamu auditorů v současné době zapsáno cca 900 členů, z toho výše uvedené ustanovení se týká cca 600 auditorů s tím, že přezkoušení by mělo být provedeno nejpozději do konce dubna 1996 (tři roky od založení seznamu auditorů) t. j. v době, kdy auditoři připravují majetkové ověření firem v závěru letošního roku a ověření ročních účetních závěrek na jaře 1996.

Vzhledem k tomu, že za tři roky působnosti auditorů a auditorských firem, dle výše uvedeného zákona, již museli auditoři na trhu práce prokázat své schopnosti v oboru, je otázkou, zda v době, kdy se připravuje novelizace zákona o auditorech, žádat jejich přezkoušení. Rovněž vláda České republiky svým usnesením č. 333 ze dne 15. června 1994 schválila "Teze k problematice sdružování v komorách", kde v čl. 14 je uvedeno: "Povolení k podnikání nebo k výkonu činnosti vydané státem nebo komorami před nyní navrženou zákonnou úpravou zůstávají v platnosti. Není cílem jakkoliv zpochybnit již záskaná oprávnění k výkonu povolání, či jinak zatěžovat podnikatele novými kvalifikačními procedurami. Zanášení nejistot do již existujícího podnikatelského prostředí musí být v maximální míře eliminováno."

V době vytváření auditorské základny v tržním hospodářství, kdy naopak je zájem o větší počet auditorů, působí výše uvedené ustanovení zákona velmi negativně především na postavení auditorů, jejich existenční jistoty a v podstatě zpochybňuje důvěryhodnost nejenom této profese, ale zejména by mohla být nižší kvalitou ověřování ročních účetních závěrek za rok 1995 ohrožena věrohodnost prověřovaných výkazů firem, která by se mohla promítnout i do zpochybnění značné části daňových přiznání za toto účetní období. Při rozboru uvedených rizik nelze vyloučit i možný nepříznivý vliv na výši příjmů státního rozpočtu a nelze podcenit ani tu skutečnost, že daňový poplatníci by mohli být takto vystaveni nepříznivé situaci u finančních úřadů.

Na ministerstvu financí ČR v této době zároveň probíhají práce na návrhu nového znění zákona o auditorech, který by měl být dle plánu práce vlády ČR předložen do vlády ČR v listopadu t. r. s předpokládanou účinností od dubna 1996.

Z výše uvedených důvodů se předkládá návrh novely, který vypouští druhou, třetí a čtvrtou větu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR. "Tito auditoři jsou povinni požádat komoru o přezkoušení tak, aby je komora mohla přezkoušet nejpozději do tří let ode dne zápisu do seznamu auditorů podle tohoto zákona. Přezkoušení se provede v rozsahu stanoveném v § 9 odst. 4 tohoto zákona. Pokud žadatel při přezkoušení neuspěje, anebo není v uvedené lhůtě přezkoušen, komora jej ze seznamu auditorů vyškrtne.

Richard Mandelík v.r.

ČÁST OSMÁ

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 39

(1) Fyzické osoby zapsané do seznamu auditorů podle vyhlášky federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti, s výjimkou osob uvedných v § 4 odst. 2 písm. a) tohoto zákona, se považují do dne založení seznamu auditorů za osoby zapsané do seznamu auditorů podle tohoto zákona; uvedené osoby komora zapíše do seznamu auditorů ke dni jeho založení. Tito auditopři jsou povinni požádat komoru o přezkoušení tak, aby je komora mohla přezkoušet nejpozději do tří let ode dne zápisu do seznamu auditorů podle tohoto zákona. Přezkoušení se provede v rozsahu stanoveném v § 9 odst. 4 tohoto zákona. Pokud žadatel při přezkoušení neuspěje anebo není v uvedené lhůtě přezkoušen, komora jej ze seznamu auditorů vyškrtne.

(2) Právnické osoby zapsané do seznamu určených auditorů federálního ministerstva financí podle vyhlášky federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti, komora zapíše do seznamu podle tohoto zákona jen v případě, že nejde o právnické osoby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) tohoto zákona. Komora vyškrtne ze seznamu auditorů k 1. lednu 1994 právnické osoby, které nesplní podmínky § 4 odst. 1 písm. c).

(3) Ustanovení § 7 písm. d) a ustanovení § 21 písm. d) se do doby nabytí účinnosti zákona o účetních znalcích neuplatní. Do této doby se místo toho v případě podle § 7 písm. d) vyžaduje pět let praxe v účetnictví.

(4) Při ověřování účetní závěrky účetních jednotek se až do vydání podrobnější úpravy komorou podle § 14 odst. 8 tohoto zákona postupuje podle ustanovení § 4 až 8 a § 12 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti.

(5) Ministr financí České republiky jmenuje přípravný výbor, který ve spolupráci s Unií auditorů České republiky svolá ustavující sněm komory do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 40

Dnem účinnosti tohoto zákona se s působností pro Českou republiku, s výjimkou podle § 39 odst. 4, nepoužije vyhláška federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti.

§ 41

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v.r.

Klaus v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP