PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1938

Vládní návrh,

kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994

Návrh usnesení

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí se Smlouvou o známkovém právu sjednanou v Ženevě dne 27. října 1994

Předkládací zpráva

Smlouva o známkovém právu (Trademark Law Treaty) /dále jen "Smlouva"/ byla uzavřena dne 27. října 1994 na diplomatické konferenci konané ve dnech 10. - 28. října 1994 v rámci Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě. Tím vyvrcholila činnost Výboru expertů WIPO pro harmonizaci známkového práva, jehož zasedání v letech 1989 - 1993 se Česká republika od počátku aktivně zúčastňovala.

Konference se účastnili zástupci 91 států vč. České republiky, šesti mezivládních organizací vč. Evropské unie a dvaceti nevládních organizací. To svědčí o mimořádném významu Smlouvy pro další zdokonaleni národních a regionálních známkových systémů.

Dne 28. října 1994 Smlouvu za Českou republiku podepsal, s výhradou ratifikace, na závěrečném zasedání konference a v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21. záři 1994 č. 521, vedoucí české delegace ing. L. Jakl, CSc., ve funkci předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví.

Smlouvu dále podepsaly: Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Jihoafrická republika, Bělorusko, Čína, Pobřeží slonoviny, Kuba, Dánsko, USA, Rusko, Maďarsko, Indonézie, Izrael, Itálie, Keňa, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Mexiko, Monako, Portugalsko, Moldávie, Dominikánská republika, Velká Británie, Slovensko, Slovinska, Švýcarsko, Svazijsko, Togo, Trinidad a Tobago, Turecko, Ukrajina, Uruguay, Německo, Řecko a Senegal.

Smlouva zatím nevstoupila v platnost a zůstává otevřena k podpisu do 27. října 1995. Podle svého článku 20 odst. 2) vstoupí v platnost tři měsíce po té, co pět států uloží u generálního ředitele WIPO, který je depozitářem Smlouvy, své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

Podle článku 19 Smlouvy Česká republika jako členský stát Světové organizace duševního vlastnictví (vyhl. č. 69/1975 Sb., ve znění vykl. č. 86/1985 Sb.), pro který lze zapisovat ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze a který Smlouvu podepsal, se může stát smluvní stranou uložením listiny o její ratifikaci.

Ratifikace Smlouvy je důležitým krokem v procesu sbližování právních předpisů v oblasti ochranných známek, který je spjat s rozvojem světové liberalizace mezinárodního obchodu a široké mezinárodní ekonomické spolupráce. Je plně v souladu se zahraničně politickými zájmy České republiky na harmonizaci českého právního systému ochrany průmyslového vlastnictví, jak s evropským systémem, tak i s nejaktuálnějším vývojem garantovaným Světovou organizací duševního vlastnictví.

Smlouva je zaměřena na sjednocení především formálních požadavků, které musí být splněny přihlašovatelem nebo majitelem ochranné známky v řízení, které probíhá u příslušných známkových úřadů ve smluvních stranách. To přinese úspory práce, času a výdajů. Přihlašovateli a majiteli ochranné známky se tím usnadní získání známkové ochrany a výkon práv k ochranné známce v jednotlivých smluvních státech a zjednodušší a urychlí se řízeni a činnost u známkových úřadů.

Spolu se Smlouvou, kterou tvoří celkem 25 článků, byl přijat i Prováděcí řád obsahující osm bližších pravidel, týkajících se zejména lhůt. Jeho nedílnou součástí je dále i osm mezinárodních vzorových formulářů pro jednotlivé žádosti v řízení o ochranných známkách (např. formulář pro přihlášku ochranné známky, pro plnou moc zástupce, pro žádost o zápis změny jména nebo adresy, pro žádost o zápis změny majitele ochranné známky nebo přihlašovatele, pro žádost o opravu chyb, pro žádost o obnovu zápisu ochranné známky apod.).

Tyto vzorové formuláře, na jejichž základě si každá smluvní strana upraví své vlastní formuláře ve svém úředním jazyce, jsou pro smluvní strany závazné v tom smyslu, že obsahují maximální rozsah náležitostí, které úřad smluvní strany může požadovat a který nesmí překročit, stanovením dalších, jiných požadavků Smluvní strana je na druhé straně oprávněna nevyžadovat vždy splnění všech těchto náležitostí, může některé vypustit, stejně tak může změnit jejich pořadí.

Smlouva se vztahuje na ochranu známek výrobků, známek služeb, známek zapsaných pro výrobky a služby, zároveň sestávající z viditelných označení (známky slovní, obrazové, prostorové, kombinované) /článek 2/.

Smlouva stanoví především náležitosti přihlášky ochranné známky, které lze maximálně vyžadovat a podmínky pro uznání data jejího podání u známkového úřadu, které je rozhodnou skutečností pro vznik práva přednosti (článek 3 a článek 5).

S cílem zjednodušit formální požadavky a tím urychlit registraci ochranných známek ve státním rejstříku, Smlouva dále výslovně uvádí, jaké doklady, které nejsou pro účely zápisu rozhodné (např. doklad o tom, že přihlašovatel vykonává činnost odpovídající výrobkům nebo službám uvedeným v přihlášce apod.), nelze na přihlašovateli nebo majiteli požadovat (článek 3 odst. 7, článek 11 odst. 4). Není též nutné vyžadovat ověření, osvědčení či legalizaci podpisu přihlašovatele, majitele ochranné známky nebo zástupce (článek 8).

Smlouva umožňuje přihlašovateli nebo majiteli požadovat jedinou přihlášku ochranné známky, zápis výrobků nebo služeb, patřících do více tříd podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (vykl. č. 118/1979 Sb. ve znění vyhl. č. 77/1985 Sb.) /článek 6/ a předložit v řízeni jedinou plnou moc zástupce pro více přihlášek nebo zápisů /článek 4/. Dále umožňuje jedinou žádostí požadovat zápis změny jména nebo adresy přihlašovatele, majitele nebo zástupce pro více zápisů nebo přihlášek /článek 10/, zápis změny majitele nebo přihlašovatele u více zápisů nebo přihlášek /článek 11/ a zápis opravy chyb u více zápisů ochranných známek nebo u více přihlášek /článek 12/.

Podle Smlouvy přísluší přihlašovateli nebo majiteli ochranné známky právo vyjádřit se před zamítnutím přihlášky nebo jiné žádosti v přiměřené lhůtě k důvodům odmítnutí /článek 14/.

Smlouva poskytuje dále přihlašovateli právo požadovat, a to až do konečného rozhodnutí známkového úřadu o zápisu, rozdělení původní přihlášky ochranné známky obsahující více výrobků nebo služeb (není rozhodující, zda patří do jedné nebo více tříd) na dvě i více odvozených přihlášek se zachováním stejného práva přednosti jako u původní přihlášky. Tím se usnadní rychlý zápis pro tu část výrobků nebo služeb, které nejsou předmětem zápisné překážky od těch, o nichž ještě musí proběhnout další řízení. Obdobně pak přísluší majiteli ochranné známky právo požadovat rozdělení zápisu ochranné známky /článek 7/. To má praktický význam především pro možnost uzavírání smlouvy o převodu ochranné známky nebo licenční smlouvy pro jednotlivé rozdělené zápisy, které nebyly dotčeny žádným dalším řízením týkajícím se původního zápisu (např. řízením o výmazu ochranné známky).

Smlouva stanoví jednotnou dobu platnosti zápisu ochranné známky a doby každé její další obnovy na 10 let /článek 13/.

Většina shora uvedených smluvních závazků (např. články 2, 6, 13, 14, 15, 16) odpovídá platné známkoprávní praxi Úřadu průmyslového vlastnictví opírající se o dlouhodobou známkoprávní tradici v České republice.

V plném rozsahu je pak realizace všech závazků podle Smlouvy zabezpečena novým zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který byl schválen dne 21. června t.r. a jehož účinnost je stanovena od 1. října t.r. Tato realizace je dále v souladu s procesem sbližování českého právního řádu s právem Evropské unie.

Články 17 - 25 obsahují administrativní a závěrečná ustanovení o prováděcím předpisu, revizi Smlouvy a protokolech k ní, o podmínkách účasti ve Smlouvě, o nabytí platnosti, výhradách, přechodných ustanoveních, výpovědi, jazycích, uložení u depozitáře, jakož i určení autentických textů Smlouvy.

Vedle států Smlouva umožňuje i příslušným mezivládním organizacím např. Evropské unii, stát se, za stanovených podmínek, smluvní stranou.

Vzhledem k tomu, že přijatý nový zákon o ochranných známkách plně zajišťuje provedení všech závazků vyplývajících ze Smlouvy, nenavrhuje se uplatnění žádných časově omezených výhrad, které mohou smluvní strany podle článku 22 a článku 23 při ratifikaci učinit.

Případné spory mezi smluvními stranami, při výkladu a provádění Smlouvy budou řešeny v souladu s dosavadní praxí v dané oblasti především diplomatickou cestou.

Ratifikace Smlouvy není v rozporu se závazky převzatými ČR z platných mezinárodních smluv, jimiž je vázána a nevyvolává zvýšené nároky na státní rozpočet. Smlouva má charakter mezinárodní prezidentské smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní smlouvu, jejíž provedení je zajištěno novým zákonem o ochranných známkách, předkládá se v souladu s článkem 49 odst. 2) ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Parlamentu k vyslovení souhlasu.

V Praze dne 30. srpna 1995

Václav Klaus v.r.

Předseda vlády

Smlouva o známkovém právu

Přehled článků

Článek 1: Zkrácené výrazy

Článek 2: Ochranné známky, na něž se Smlouva vztahuje

Článek 3: Přihláška

Článek 4: Zastupováni; adresa pro doručování

Článek 5: Datum podání

Článek 6: Jediný zápis pro výrobky a/nebo služby náležející do více tříd

Článek 7: Rozdělení přihlášky a zápisu

Článek 8: Podpis

Článek 9: Třídění výrobků a/nebo služeb

Článek 10: Změna jména nebo adresy

Článek 11: Změna majitele

Článek 12: Oprava chyby

Článek 13: Doba trvání a obnova zápisu

Článek 14: Připomínky v případě zamýšleného zamítnutí

Článek 15: Povinnost podřídit se Pařížské úmluvě

Článek 16: Ochranné známky služeb

Článek 17: Prováděcí řád

Článek 18: Revize, protokoly

Článek 19: Členství ve Smlouvě

Článek 20: Datum platnosti ratifikací a přístupů

Článek 21: výhrady

Článek 22: Přechodná ustanovení

Článek 23: Výpověď Smlouvy

Článek 24: Jazyky Smlouvy, podpis

Článek 25: Uložení Smlouvy

Článek 1

Zkrácené výrazy

Pro účely této Smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak:

I) se rozumí pod pojmem "Úřad" instituce, kterou smluvní strana pověřila zápisem ochranných známek;

II) se rozumí pod pojmem "zápis" zápis ochranné známky Úřadem;

III) se rozumí pod pojmem "Přihláška" přihláška ochranné známky k zápisu;

IV) se odkazy na "osobu" chápou jako odkazy jak na fyzickou tak i na právnickou osobu;

V) se rozumí pod pojmem "majitel" osoba, která je v rejstříku ochranných známek zapsána jako majitel zápisu;

VI) se rozumí pod pojmem "známkový rejstřík" sbírka údajů, vedená Úřadem, která zahrnuje obsah všech zápisů a všech zapsaných údajů, vztahujících se ke všem zápisům, bez zřetele na nosič, na němž jsou tato data uchována;

VII) se rozumí pod pojmem "Pařížská úmluva" Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsaná v Paříži 20. března 1883, v revidovaném a pozměněném znění;

VIII) se rozumí pod pojmem "Niceské třídění" třídění zřízené Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek, podepsanou v Nice 15. června 1957, v revidovaném a pozměněném znění;

IX) se rozumí pod pojmem "smluvní strana" kterýkoli stát a kterákoli mezivládní organizace, jež jsou stranou této Smlouvy;

X) se odkazy na "listinu o ratifikaci" chápou tak, že zahrnují též odkazy na listiny o přijetí a o schválení;

XI) se rozumí pod pojmem "Organizace" Světová organizace duševního vlastnictví;

XII) se rozumí pod pojmem "generální ředitel" generální ředitel Organizace;

XIII) se rozumí pod pojmem "Prováděcí řád" Prováděcí řád k této Smlouvě, uvedený v článku 17.

Článek 2

Ochranné známky, na něž se Smlouva vztahuje

1) /Povaha ochranných známek/

(a) Tato Smlouva se vztahuje na ochranné známky, které sestávají z viditelných značek, přičemž se rozumí, že pouze ty smluvní strany, které přijímají k zápisu trojrozměrné ochranné známky, jsou povinny aplikovat na takové známky tuto Smlouvu.

(b) Tato Smlouva se nevztahuje na ochranné známky hologramové a na známky, které nesestávají z viditelných značek, zejména na ochranné známky zvukové a čichové.

2) /Druhy ochranných známek/

(a) Tato Smlouva se vztahuje na ochranné známky týkající se výrobků (známky výrobků) nebo služeb (známky služeb) nebo týkající se jak výrobků tak i služeb zároveň.

(b) Tato Smlouva se nevztahuje na ochranné známky kolektivní, ochranné známky certifikační a garanční.

Článek 3

Přihláška

1) /Údaje nebo prvky obsažené v přihlášce nebo k ní připojené; poplatek/

(a) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby přihláška obsahovala všechny nebo některé dále uvedené údaje nebo prvky:

I) žádost o zápis;

II) jméno a adresu přihlašovatele;

III) název státu, jehož je přihlašovatel státním příslušníkem, má-li státní příslušnost, název státu, v němž má přihlašovatel své bydliště, má-li takové bydliště, popřípadě název státu, v němž má přihlašovatel skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní závod, má-li takový závod;

IV) je-li přihlašovatelem právnická osoba, právní povahu této právnické osoby jakož i stát, případně územní jednotku tohoto státu, podle jejichž právních předpisů byla zmíněná právnická osoba zřízena;

V) má-li přihlašovatel zástupce, jeho jméno a adresu;

VI) jestliže se podle článku 4 odst. 2) pístu. (b) požaduje adresa pro doručování, tuto adresu;

VII) přeje-li si přihlašovatel využít výhody práva přednosti z dřívější přihlášky, prohlášení uplatňující právo přednosti z této dřívější přihlášky spolu s údaji a důkazy k doložení prohlášení o právu přednosti, které je možné vyžadovat podle článku 4 Pařížské úmluvy;

VIII) přeje-li si přihlašovatel využít ochrany, plynoucí z vystavení výrobků a/nebo služeb na výstavě, prohlášení v tom smyslu, spolu s údaji k doložení tohoto prohlášení, pokud a jak je vyžadují právní předpisy smluvní strany,

IX) používá-li Úřad smluvní strany písmo (písmena a číslice), které považuje za běžné a přeje-li si přihlašovatel, aby ochranná známka byla zapsána a zveřejněna v tomto běžném písmu, prohlášení v tom smyslu;

X) přeje-li si přihlašovatel uplatnit barvu jako rozlišující prvek ochranné známky, prohlášení v tom smyslu a název nebo názvy uplatňované barvy nebo barev a u každé barvy uvedení hlavních částí ochranné známky, které tuto barvu mají;

XI) jde-li o trojrozměrnou ochrannou známku, prohlášení v tom smyslu;

XII) jednu nebo několik reprodukcí ochranné známky;

XIII) transliteraci ochranné známky nebo některých částí ochranné známky;

XIV) překlad ochranné známky nebo některých částí ochranné známky;

XV) názvy výrobků a/nebo služeb, pro něž se zápis požaduje, seskupených podle tříd Niceského třídění, přičemž každé skupině výrobků a/nebo služeb musí předcházet číslo třídy tohoto třídění, do níž náleží a skupiny musí být seřazeny v pořadí tříd tohoto třídění;

XVI) podpis osoby uvedené v odstavci 4;

XVII) prohlášení o úmyslu ochrannou známku užívat, pokud a jak to vyžadují právní předpisy smluvní strany.

(b) Místo prohlášení nebo navíc k prohlášení o úmyslu ochrannou známku užívat uvedeném v pododstavci (a) (XVII), podá přihlašovatel prohlášení o skutečném užívání ochranné známky a příslušný důkaz, pokud a jak to vyžadují právní předpisy smluvní strany.

(c) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby za přihlášku byly Úřadu zaplaceny poplatky.

2) /Předložení/

Pokud jde o náležitosti týkající se předložení přihlášky, žádná smluvní strana přihlášku nezamítne,

I) tam, kde je přihláška předkládána písemně na papíře, jestliže je předložena, s výhradou odstavce 3), na formuláři, který odpovídá formuláři přihlášky uvedenému v Prováděcím řádu.

II) tam, kde smluvní strana připouští zasílání sděleni Úřadu telefaxem a přihláška je takto zaslána, jestliže papírový exemplář, jenž je výsledkem tohoto zaslání, odpovídá, s výhradou odstavce 3), formuláři přihlášky uvedenému v bodě I).

3) /Jazyk/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby přihláška byla vyhotovena v jazyce nebo v jednom z jazyků uznaných Úřadem. Jestliže Úřad uznává více než jeden jazyk, může vyžadovat, aby přihlašovatel splnil ve vztahu k Úřadu jakoukoliv další náležitost týkající se jazyka, s výhradou, že nelze vyžadovat, aby přihláška byla vyhotovena ve více než jednom jazyku.

4) /Podpis/

(a) Podpis uvedený v odstavci 1) písni. (a) (XVI) může být podpisem přihlašovatele nebo jeho zástupce.

(b) Bez ohledu na pododstavec (a), může každá smluvní strana vyžadovat, aby prohlášení uvedená v odstavci 1) písni. (a) (XVII) a (b) podepsal sám přihlašovatel, i když má zástupce.

5) /Jediná přihláška pro výrobky a/nebo služby náležející do více tříd/ Jedna a tatáž přihláška se může vztahovat k více výrobkům a/nebo službám, bez ohledu na to, zda náleží do jedné či více tříd Niceského třídění.

6) /Skutečné užívání/

Každá smluvní strana může vyžadovat, bylo-li podáno prohlášení o úmyslu ochrannou známku užívat podle odstavce 1) písni. (a)(XVII), aby přihlašovatel předložil Úřadu ve lhůtě stanovené jejími právními předpisy, s výhradou minimální lhůty předepsané Prováděcím řádem, důkaz o skutečném užívání ochranné známky podle ustanovení zmíněných právních předpisů.

7) /Zákaz dalších náležitostí/

Žádná smluvní strana nemůže vyžadovat, aby u přihlášky byly splněny ještě další náležitosti než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1) až 4) a 6). Zejména nelze během řízení o přihlášce vyžadovat:

I) předložení potvrzení nebo výpisu z obchodního rejstříku;

II) údaj o tom, že přihlašovatel vykonává průmyslovou nebo obchodní činnost jakož i podáni příslušného důkazu;

III) údaj o tom, že přihlašovatel vykonává činnost odpovídající výrobkům a/nebo službám vyjmenovaným v přihlášce a podání příslušného důkazu;

IV) podání důkazu o tom, že ochranná známka byla zapsána do známkového rejstříku jiné smluvní strany nebo členského státu Pařížské úmluvy, který není smluvní stranou, s výjimkou případů, kdy se přihlašovatel dovolává článku 6 quinquies Pařížské úmluvy.

8) /Důkazy/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby během průzkumu přihlášky byly Úřadu předloženy důkazy, má-li Úřad důvodné pochybnosti o věrohodnosti kteréhokoli údaje nebo prvku obsaženého v přihlášce.

Článek 4

Zastupování; adresa pro doručování

1) /Zástupce oprávněný k výkonu zastupitelské činnosti/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby každá osoba ustanovená k zastupování v řízení před Úřadem, byla zástupcem s oprávněním k zastupování před tímto Úřadem.

2) /Povinné zastoupení; adresa pro doručování/

(a) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby pro účely řízení před Úřadem každá osoba, která nemá na jejím území ani bydliště ani skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní závod, byla zastoupena zástupcem.

(b) Každá smluvní strana, nepožaduje-li zastoupení podle pododstavce (a), může vyžadovat, aby osoba, která nemá na jejím území ani bydliště ani skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní závod, měla na tomto území adresu pro doručování.

3) /Plná moc/

(a) Jakmile smluvní strana připouští nebo vyžaduje, aby přihlašovatel, majitel nebo ostatní zúčastněné osoby byly zastupovány před úřadem zástupcem, může vyžadovat, aby ustavení zástupce bylo provedeno zvláštním sdělením (dále "plná moc") obsahujícím jméno a podpis přihlašovatele, majitele, popřípadě jiné osoby.

(b) Plná moc se může vztahovat na jednu nebo na několik přihlášek a/nebo zápisů uvedených v plné moci, případně na všechny existující nebo budoucí přihlášky a/nebo zápisy osoby, která ustanovuje zástupce, ledaže tato osoba uvede nějakou výjimku.

(c) Plná moc může být omezena na určité úkony zástupce. Každá smluvní strana může vyžadovat, aby plná moc, kterou se uděluje zástupci právo vzít přihlášku zpět nebo vzdát se práva k zápisu, obsahovala výslovné ustanovení o této skutečnosti.

(d) Je-li sdělení doručeno Úřadu osobou, která se označuje v tomto sdělení jako zástupce, ale Úřad nemá v okamžiku přijetí tohoto sdělení požadovanou plnou moc, může smluvní strana vyžadovat, aby byla plná moc předložena Úřadu ve lhůtě jí stanovené, s výhradou minimální lhůty předepsané Prováděcím řádem. Každá smluvní strana může stanovit, že sdělení učiněné uvedenou osobou je bez účinku, pokud nebyla plná moc doručena Úřadu ve lhůtě smluvní stranou stanovené.

(e) Pokud se týká náležitostí vztahujících se k předložení a obsahu plné moci, žádná smluvní strana neodmítne účinky plné moci,

I) tam, kde se plná moc předkládá písemně na papíře, je-li předložena, s výhradou odstavce 4), na formuláři, který odpovídá formuláři plné moci uvedenému v Prováděcím řádu,

II) tam, kde smluvní strana připouští zasílání sdělení Úřadu telefaxem a plná moc je takto zaslána, jestliže papírový exemplář, který je výsledkem tohoto zaslání, odpovídá, s výhradou odstavce 4), formuláři uvedenému v bodě I).

4) /Jazyk/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby plná moc byla vyhotovena v jazyce nebo v jednom z jazyků uznaných Úřadem.

5) /Odkaz na plnou moc/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby všechna sdělení adresovaná Úřadu zástupcem pro účely řízení před tímto Úřadem, obsahovala odkaz na plnou moc, na jejímž základě zástupce jedná.

6) /Zákaz dalších náležitostí/

Žádná smluvní strana nemůže vyžadovat, aby ve vztahu ke skutečnostem uvedeným v odstavcích 3) až 5) byly splněny ještě další náležitosti než ty, které jsou uvedeny v těchto odstavcích.

7) /Důkazy/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby byly Úřadu předloženy důkazy, má-li Úřad důvodné pochybnosti o věrohodnosti kteréhokoli údaje obsaženého ve sděleních uvedených v odstavcích 2) až 5).

Článek 5

Datum podání

1) /Přípustné náležitosti/

(a) S výhradou pododstavce (b) a odstavce 2), smluvní strana schválí jako datum podání přihlášky datum, kdy Úřad obdržel níže uvedené údaje a prvky v jazyce vyžadovaném podle článku 3 odst. 3),

I) výslovný nebo z povahy věci zřejmý údaj, že se žádá o zápis ochranné známky;

II) údaje, umožňující zjistit totožnost přihlašovatele;

III) údaje, postačující k navázání poštovního styku s přihlašovatelem nebo jeho případným zástupcem;

IV) dostatečně zřetelnou reprodukci známky, o jejíž zápis se žádá;

V) seznam výrobků a/nebo služeb, pro které se zápis žádá;

VI) jestliže se uplatňuje ustanovení článku 3 odst. 1) písm.(a) (XVII) nebo pístu. (b), prohlášení uvedené v článku 3 odst. 1) písm. (a) (XVII) nebo prohlášení a důkaz uvedené v článku 3 odst. 1) pístu. (b), pokud a jak to vyžadují právní předpisy smluvní strany, přičemž tato prohlášení musí být podepsána přihlašovatelem, i když má zástupce, pokud tak vyžadují zmíněné právní předpisy.

(b) Smluvní strana může schválit jako datum podání přihlášky datum, kdy Úřad obdržel pouze některé a nikoli všechny údaje a prvky uvedené v pododstavci (a) nebo je obdržel v jiném jazyce než v jazyce vyžadovaném v článku 3 odst. 3).

2) /Další přípustné náležitosti/

(a) Smluvní strana může stanovit, že neschválí datum podání, dokud nebudou zaplaceny požadované poplatky.

(b) Smluvní strana může uplatňovat náležitost uvedenou v pododstavci (a) pouze tehdy, jestliže ji uplatňovala v okamžiku, kdy se stala stranou této Smlouvy.

3) /Odstranění vad a lhůty/

Možnosti a lhůty pro odstranění vad podle odstavců 1) a 2) stanoví Prováděcí řád.

4) /Zákaz dalších náležitostí/

Pokud jde o datum podání, nemůže žádná smluvní strana vyžadovat, aby byly splněny ještě další náležitosti než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1) a 2).

Článek 6

Jediný zápis pro výrobky a/nebo služby náležející do více tříd

Jestliže v jedné a téže přihlášce jsou uvedeny výrobky a/nebo služby náležející do více tříd Niceského třídění, je výsledkem takové přihlášky jediný a tentýž zápis.

Článek 7

Rozdělení přihlášky a zápisu

1) /Rozdělení přihlášky/

(a) Každá přihláška vztahující se na více výrobků a/nebo služeb (dále jen "původní přihláška") může být,

I) alespoň do rozhodnutí Úřadu o zápisu ochranné známky,

II) během každého námitkového řízení proti rozhodnutí Úřadu zapsat ochrannou známku,

III) během každého řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí Úřadu o zápisu ochranné známky,

rozdělena přihlašovatelem nebo na jeho žádost na několik přihlášek (dále jen "rozdělené přihlášky") tak, že výrobky a/nebo služby z původní přihlášky se rozdělí do rozdělených přihlášek. Rozdělené přihlášky si zachovají datum podání původní přihlášky a výhodu práva přednosti, pokud přísluší.

(b) S výhradou pododstavce (a), může každá smluvní strana stanovit náležitosti pro rozdělení přihlášky, včetně zaplacení poplatků.

2) /Rozdělení zápisu/

Odstavec 1) se použije přiměřeně pro rozdělení zápisu. Toto rozdělení je povoleno,

I) během každého řízeni, ve kterém třetí osoby napadají před Úřadem platnost zápisu,

II) během každého řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí Úřadu ve výše uvedeném řízení;

avšak smluvní strana je oprávněna možnost rozdělení zápisů vyloučit, jestliže její právní předpisy připouštějí, aby třetí osoby vznesly námitku proti zápisu známky před uskutečněním tohoto zápisu.

Článek 8

Podpis

1) /Sdělení na papíře/

Tam, kde se činí sdělení Úřadu smluvní strany na papíře a vyžaduje se podpis, tato smluvní strana

I) s výhradou bodu III) musí přijmout podpis psaný rukou,

II) může připustit místo podpisu psaného rukou užívání jiných forem podpisu, jako je tištěný podpis nebo razítkový podpis nebo užívání pečeti,

III) může vyžadovat, je-li fyzická osoba, která podepisuje sdělení, státním příslušníkem dané smluvní strany a má svou adresu na jejím území, aby místo podpisu psaného rukou užívala pečeť,

IV) v případě užívání pečeti může vyžadovat, aby byla doplněna údajem jména fyzické osoby, jejíž pečeti se užívá, v písmenech.

2) /Sdělení zasílaná telefaxem/

(a) Jestliže smluvní strana připouští zasílání sdělení Úřadu telefaxem, musí považovat sdělení za podepsané, jestliže na výtisku z telefaxového přístroje je reprodukce podpisu nebo reprodukce pečeti spolu s údajem jména fyzické osoby, jejíž pečeti se užívá, v písmenech, jestliže se tak vyžaduje podle odstavce 1) (IV).

(b) Smluvní strana uvedená v pododstavci (a) může vyžadovat, aby papír, jehož reprodukce byla zaslána telefaxem, byl v určité lhůtě podán u Úřadu, s výhradou minimální lhůty předepsané Prováděcím řádem.

3) /Sdělení zasílaná elektronickými prostředky/

Jestliže smluvní strana připouští zasílání sdělení Úřadu elektronickými prostředky, musí považovat toto sdělení za podepsané, jestliže sdělení umožňuje identifikovat jeho odesílatele elektronickými prostředky za podmínek předepsaných příslušnou smluvní stranou.

4) /Zákaz vyžadování ověření/

Žádná smluvní strana nemůže vyžadovat, aby podpis nebo jiný prostředek ke zjištění osobní totožnosti, uvedený v předchozích odstavcích byl osvědčen, notářsky potvrzen, ověřen, legalizován nebo jinak stvrzen, kromě případu, kdy tak stanoví právní předpisy smluvní strany a kdy se podpis vztahuje ke vzdání se zápisu.

Článek 9

Třídění výrobků a/nebo služeb

1) /Údaj výrobků a/nebo služeb/

Každý zápis a každé zveřejnění zápisu nebo přihlášky uskutečněné Úřadem, které obsahuje údaj výrobků a/nebo služeb, uvádí názvy těchto výrobků a/nebo služeb seskupené podle tříd Niceského tříděni, přičemž každé skupině výrobků a/nebo služeb musí předcházet číslo třídy tohoto třídění, do níž náleží, a skupiny musí být seřazeny v pořadí tříd tohoto třídění.

2) /Výrobky nebo služby ve stejné třídě nebo v různých třídách/

(a) Výrobky nebo služby nemohou být považovány za podobné na základě toho, že v zápisu nebo ve zveřejnění Úřadu, jsou uvedeny v téže třídě Niceského třídění.

(b) Výrobky nebo služby nelze považovat za nepodobné na základě toho, že v zápisu nebo ve zveřejnění Úřadu jsou uvedeny v různých třídách Niceského třídění.

Článek 10

Změna jména nebo adresy

I) /Změna jména nebo adresy majitele/

(a) Nedochází-li ke změně v osobě majitele, ale změnilo se jeho jméno a/nebo adresa, každá smluvní strana připustí, aby žádost o záznam změny ve známkovém rejstříku Úřadu byla předložena ve sdělení podepsaném majitelem nebo jeho zástupcem s uvedením čísla příslušného zápisu a změny, jež se má zaznamenat. Pokud jde o náležitosti předložené žádosti, žádná smluvní strana nezamítne žádost,

I) tam, kde se žádost předkládá písemně na papíře, jestliže je předložena, s výhradou ustanovení pododstavce (c), na formuláři, který odpovídá formuláři žádosti uvedenému v Prováděcím řádu,

II) tam, kde smluvní strana připouští zasílání sdělení Úřadu telefaxem a žádost je takto zaslána, jestliže papírový exemplář, který je výsledkem tohoto zaslání, odpovídá, s výhradou pododstavce (c), formuláři žádosti uvedenému v bodě I).

(b) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby v žádosti bylo uvedeno:

I) jméno a adresa majitele;

II) má-li majitel zástupce, jeho jméno a adresa;

III) má-li majitel adresu pro doručování, tato adresa.

(c) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby žádost byla vyhotovena v jazyce nebo v jednom z jazyků uznaných Úřadem.

(d) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby byl za žádost zaplacen Úřadu poplatek.

(e) Jediná žádost postačuje, i když se změna týká více zápisů, za předpokladu, že jsou v žádosti uvedena čísla všech zápisů, na něž se změna vztahuje.

2) /Změna jména nebo adresy přihlašovatele/

Odstavec 1) se použije přiměřeně, jestliže se změna týká jedné nebo několika přihlášek nebo současně jedné nebo několika přihlášek a jednoho nebo několika zápisů; avšak pokud přihláška ještě nemá číslo nebo její číslo přihlašovatel nebo jeho zástupce ještě nezná, musí být na základě žádosti možné identifikovat přihlášku jiným způsobem předepsaným Prováděcím řádem.

3) /Změna jména nebo adresy zástupce nebo adresy pro doručování/

Článek 1) se použije přiměřeně na změnu jména nebo adresy případného zástupce a případné adresy pro doručování.

4) /Zákaz dalších náležitostí/

Žádná smluvní strana nemůže vyžadovat, aby u žádosti uvedené v tomto článku byly splněny ještě další náležitosti než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1) až 3) tohoto článku. Zejména nelze vyžadovat předložení potvrzení o předmětné změně.

5) /Důkazy/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby byly Úřadu předloženy důkazy, má-li Úřad důvodné pochybnosti o věrohodnosti kteréhokoli údaje obsaženého v žádosti.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP