Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1920/1

Stanovisko vlády

k návrhu zákona o advokacii (tisk č. 1920)

předložené dopisem předsedy vlády Václava Klause ze dne 16. října 1995

(čj. 3588/95 - OVA)

Stanovisko

vlády k návrhu zákona o advokacii

(tisk č. 1920)

Vláda na svém zasedání dne 11. října 1995 projednala a posoudila návrh zákona o advokacii předložený poslancem J. Pavelou a dalšími (tisk č. 1920) a vyslovila s ním nesouhlas.

Vláda konstatuje, že předložený návrh je v podstatě totožný s ministerstvem spravedlnosti připraveným návrhem zákona o advokacii, kterým se již zabývala v únoru 1995. Protože celkové pojetí tohoto návrhu zákona nebylo v souladu s koncepcí, kterou vláda k problematice vztahu státu a samosprávných stavovských sdružení přijala dne 15. června 1994 usnesením č. 333, v níž deklarovala princip nepovinného členství v zájmových sdruženích (komorách), návrh zákona vládou schválen nebyl.

Spolu s vládou přijatými závěry se však stal věcným základem pro další probíhající legislativní práce na návrhu zákona o advokacii.

Vzhledem k tomu, že koncepce předloženého návrhu zákona je založena na odlišném pojetí členství v advokátní komoře, jako předpokladu pro výkon povolání advokáta, vláda nadále setrvává na svém stanovisku a s předloženým návrhem zákona nesouhlasí.

Vláda je toho názoru, že pojetí povinného členství v zájmovém sdružení (komoře), které by mělo být předpokladem pro výkon povolání, není plně v souladu s ustanovením článku 27 Listiny základních práv a svobod, podle něhož má každý právo, nikoli povinnost, se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů, přičemž vznik a činnost sdružení, t. j. i práva a povinnosti všech členů, mohou být omezena zákonem jen v případě, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.

Vláda se nedomnívá, že by v souvislosti s výkonem povolání advokáta takový důvod existoval.

Vláda dále uvádí, že návrh zákona obsahuje řadu dílčích nepřesností, které však dále nekomentuje pro celkové odmítavé stanovisko.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP