Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna 1995

l. volební období

1905

Návrh dodatku rozpočtu

Fondu národního majetku České republiky

na rok 1995
 V Praze dne 30. srpna 1995

Předkládá:

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády České republiky

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
 Příloha
 k usnesení vlády
 ze dne 30. srpna 1995 č. 486

Stanovisko

vlády k návrhu dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995

Na základě bodu II/1 usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 32. schůze 28. června 1995 (sněmovní tisk č. 1859) vláda projednala návrh dodatku rozpočtu, který předložil ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předseda prezídia Fondu národního majetku České republiky a zaujala následující stanovisko.

Vláda po projednání nedoporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit předložený návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky a navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vytvořit dodatečnou rezervu do výše 100 mil. Kč uvnitř rozpočtu Fondu národního majetku České republiky s tím, že vláda a Fond národního majetku České republiky se pro další léta budou touto problematikou znovu zabývat.

Fond národního majetku

České republiky

 V Praze dne 17.8.1995
 Čj: SM - 2047/95

MATERIÁL

pro jednání Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

Věc: Návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995

Důvod předložení: Obsah:
Bod II/1 usnesení Poslanecké I. Důvodová zpráva
sněmovny Parlamentu České II. Návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku ČR na rok 1995
republiky č. 711 z 32. schůze III. Stanovisko dozorčí rady FNM ČR
28. června 1995  

Předkládá:

Ing. Jiří Skalický

ministr pro správu národního

majetku a jeho privatizaci ČR

a předseda prezídia FNM ČR

I.

Důvodová zpráva

Dne 26. května 1995 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (usnesení č. 690 z 31. schůze) rozpočet Fondu národního majetku České republiky. Rozpočet neobsahoval výdaje na realizaci privatizačních projektů. Tyto výdaje měly být v souladu s platným zněním zákona č. 171/1991 Sb. (§ 18, odst. 2, písm. c)) a Statutem FNM ČR (schváleným Poslaneckou sněmovnou v roce 1994) hrazeny na základě rozhodnutí prezídia FNM ČR přímo z majetkového účtu Fondu.

Současnou novelizaci zákona č. 171/1991 Sb., však došlo ke změně výše uvedeného ustanovení v tom smyslu, že od účinnosti této novely FNM ČR nesmí hradit náklady spojené s realizací privatizačních projektů mimo rozpočet. Fond národního majetku ČR se tak ocitl v situaci, kdy neměl možnost legálním způsobem hradit náklady na realizaci veřejných soutěží, veřejných dražeb a některých dalších činností, souvisejících především s vymáháním pohledávek po lhůtě splatnosti a zpětným přebíráním nezaplaceného majetku.

Prezídium FNM ČR projednalo 19. června 1995 vzniklou situaci a konstatovalo, že zvolený systém spolupráce s externími subjekty vede k efektivnějším výsledkům činnosti Fondu a nepovažuje tudíž za žádoucí přístup založený na odměňování spolupráce formou success-fee měnit, ač je zároveň zřejmé, že takto vynaložené náklady nelze účelně omezovat pevnou částkou v rozpočtu Fondu.

Vzhledem k tomu, že bylo nezbytné do vyřešení situace pozastavit uzavírání dalších smluv s externími subjekty, prezídium doporučilo urychleně předložit Poslanecké sněmovně návrh na doplnění rozpočtu, založený na stanoveni nákladů na realizaci privatizačních projektů pomocí kalkulačního vzorce, v němž jsou limitujícím faktorem procentní stropy success-fee u jednotlivých typů činností.

Parlament ČR na základě poslanecké iniciativy místopředsedy prezídia ing. J. Holuba návrh dne 28.6.1995 schválil svým usnesením č. 711 s tím, že do předloženého návrhu byl doplněn požadavek, aby vláda do 31. srpna 1995 předložila další návrh dodatku rozpočtu Fondu, v němž budou uvedeny náklady na realizaci privatizačních projektů.

Na základě tohoto požadavku Poslanecké sněmovny se předkládá vládě k projednáni návrh dodatku rozpočtu FNM ČR na rok 1995.

Vzhledem k tomu, že schválený rozpočet koncipuje kontrolu výdajů na realizaci privatizačních projektů na bázi mezního podílu těchto nákladů na výnosech majetkového účtu Fondu z těchto transakcí, předkládaný dodatek jej pouze doplňuje o informativní odhad výše těchto nákladů v roce 1995 za následujících předpokladů:

a) náklady na realizaci veřejných soutěži a veřejných dražeb

Odhad vychází z objemu privatizačních projektů předaných Fondu k realizaci a časového postupu uzavírání mandátních smluv s externími subjekty k 31. červenci 1995. Výnos Fondu z realizovaných prodejů by podle těchto odhadů měl na konci roku dosáhnout 3,4 mld.Kč, limit nákladů tudíž činí 68 mil. Kč.

b) náklady na přebírání a správu zpětvzatého majetku a na vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti mimosoudní cestou

V případě těchto nákladů lze předpokládat následující vývoj: FNM ČR v průběhu letošního roku převezme nezaplacený majetek v účetní hodnotě cca 3 mld. Kč. Příjmy z pohledávek, u nichž je lhůta splatnosti překročena o více než 90 dní, se odhadují na l mld. Kč. Při naplnění těchto předpokladů by pak podle kalkulačního vzorce náklady na tuto činnost dosáhly výše cca 200 mil. Kč.

U této části nákladů je však navýsost pravděpodobné, že budou ve skutečnosti v letošním roce podstatně nižší.

c) vymáhání pohledávek soudní cestou

Lze předpokládat, že ke konci roku povede FNM ČR soudní spory o pohledávky v celkové výši cca 7 mld. Kč, zatímco na počátku roku byla hodnota těchto pohledávek 3,3 mld. Kč. Kalkulované náklady na tuto agendu by pak činily cca 16 mil. Kč.

Celkový odhad nákladů na realizaci privatizačních projektů podle schváleného kalkulačního vzorce tak představuje cca 284 mil. Kč. Vzhledem k povaze těchto výdajů a systému spolupráce na bázi mandátních smluv je však nutno konstatovat, že se jedná o velmi hrubý odhad.

Nedílnou součástí této důvodové zprávy je přiložený rozpočet Fondu na rok 1995, tak, jak jej svými usneseními č. 690 a 711 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

V souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 171/1991 Sb. návrh dodatku rozpočtu projednala dozorčí rada Fondu. Její stanovisko je uvedeno v části III.

Vláda ČR projednala materiál dne 30. srpna 1995 a zaujala k němu stanovisko současně předkládané Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s tímto materiálem.

Schválený rozpočet FNM ČR pro rok 1995

usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

č. 690 na 31. schůzi dne 26. května 1995

a č 711 na 32. schůzi dne 28. června 1995
A) TABULKOVÁ ČÁST v tis. Kč

Položka
Skutečnost 1994
Návrh rozpočtu 1995
I. Provozní náklady bez mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů
103.619
74.880
v tomspotřeba materiálu a paliv
3.609
5.550
 spotřeba energie
1.781
, 4.500
 opravy a udržování
6.950
7.000
 výkony spojů
1.964
4.500
 ostatní výkony materiální povahy
1.514
3.500
 odpisy předm. post. spotř. v používání
3.499
4.000
 služby nemateriální povahy
70.540
20.000
 odvod soc. a zdravot. pojištění
11.278
21.700
 tvorba FKSP na vrub nákladů
661
1.240
 ostatní finanční náklady
1.823
2.890
II. Mzdové a ostatní osobní náklady
33.048
62.000
v tommzdové náklady
32.066
60.400
 ostatní osobní náklady
982
1.600
 z toho: odměny členům prezídia a dozorčí rady
835
990
III. Investiční náklady
44.339
24.550
IV. Náklady celkem
181.006
161.430

B) TEXTOVÁ ČÁST

1) Rozpočet Fondu je závazný v těchto položkách

I. Provozní náklady bez mzdových a ostatních osobních nákladů

II. Mzdové a ostatní osobní náklady

III. Investiční náklady

IV. Náklady celkem

V. Náklady na realizaci privatizačních projektů

Ostatní položky uvedené v tabulkové části jsou orientační.

2) Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 464 ze dne 27.9.1994 je hospodářský výbor Poslanecké sněmovny pověřen, aby svým usnesením schvaloval případné, Fondem požadované, přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Pro tento rok se jedná o přesuny mezi položkami I. a III.

3) V případě, že na počátku roku 1996 nebude schválen rozpočet pro tento rok Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR je Fond oprávněn čerpat měsíčně finanční prostředky maximálně do výše 1/12 celkového objemu rozpočtu schváleného pro rozpočtové období roku 1995.

Současně se stanovuje termín pro předložení návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996 prezídiem Fondu k projednání do vlády nejpozději do 30.11.1995.

4) Odměny členům prezídia a dozorčí rady Fondu za rok 1995 schvaluje na návrh Fondu hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5) Výše položky V. Náklady na realizaci privatizačních projektů se stanovuje podle následujícího vzorce.

NRP = (TSD x 0,02) + [(MZ + PP) x 0,05 ] + [(HPSo + HPSl) / 2 ] x 0,003

NRP = náklady na realizaci privatizačních projektů

TSD = celkové tržby získané prodejem majetku ve veřejných soutěžích a veřejných dražbách

MZ = hodnota zpětvzatého majetku (na základě odstoupení FNM od smlouvy z důvodů nezaplacení kupní ceny, resp. zmařené dražby)

PP = příjmy z pohledávek, u nichž je lhůta splatnosti překročena o více než 90 dní HPS1 = účetní hodnota pohledávek, o které vede FNM soudní spor na konci roku HPS0 = účetní hodnota pohledávek, o které vede FNM soudní spor na počátku roku

6) Vzhledem k časovému posunu mezi uzavíráním smluv s externími subjekty a platbami, které na jejich základě FNM uskuteční, bude analogický vzorec pro stanovení položky "Náklady na realizaci privatizačních projektů" použit v rozpočtu FNM i v dalších letech.

7) V případě, že v běžném roce bude v položce "Náklady na realizaci privatizačních projektů" dosaženo úspory nebo překročení, převádí se tato úspora nebo překročení automaticky do stejné položky rozpočtu pro následující rok.

II.

Návrh

Dodatek

rozpočtu Fondu národního majetku ČR pro rok 1995

Na základě bodu II/1 usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č.711 z 32. schůze 28. června 1995 se rozpočet Fondu národního majetku České republiky schválený usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č.690 z 31. schůze dne 26. května 1995 a upravený usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 711 z 32. schůze 28. června 1995 doplňuje takto:

1. V části B) TEXTOVÁ ČÁST se v bodě 1) za slova "Rozpočet Fondu je závazný v těchto položkách" doplňují slova "a údajích", formulace "Náklady na realizaci privatizačních projektů" se mění na slova "Koeficienty použité ve vzorci pro stanovení nákladů na realizaci privatizačních projektů"

2. V části B) TEXTOVÁ ČÁST se v bodě 5) za poslední větu doplňuje text:

"Podle předběžných údajů o postupu realizace privatizačních projektů k 31.7.1995 se předpokládá, že jednotlivé položky základního vzorce nabudou ke konci roku 1995 následujících hodnot:

TSD = 3,4 mld. Kč

MZ = 3 mld. Kč

PP = 1 mld. Kč

HPS0 = 3,3 mld. Kč

HPS1 = 7 mld. Kč

Rozpočtované náklady na realizaci veřejných soutěží a dražeb by pak činily 68 mil. Kč, rozpočtované náklady související se správou zpětvzatého majetku (z důvodu jeho nezaplacení nabyvateli) 200 mil. Kč a rozpočtované náklady na soudní spory 16 mil. Kč. Celkové rozpočtované náklady na realizaci privatizačních projektů by činily 284 mil. Kč".

3. Body 6 a 7 v TEXTOVÉ ČÁSTI B) zní:

6) Vzhledem k časovému posunu mezi uzavíráním smluv s externími subjekty a platbami, které na jejich základě FNM uskuteční bude analogický vzorec pro stanovení nákladů na realizaci privatizačních projektů použit v rozpočtu FNM i v dalších letech.

7) V případě, že v běžném roce bude v nákladech na realizaci privatizačních projektů dosaženo úspory nebo překročení, převádí se tato úspora nebo překročení automaticky do stejné položky rozpočtu pro následující rok.

III.

Usnesení Dozorčí rady FNM ČR č. 1

ze dne 22. 8. 1995

a)DR bere na vědomí:

"Návrh dodatku rozpočtu FNM ČR pro rok 1995".

b) DR konstatuje, že předložený návrh dodatku k rozpočtu je zpracován ve smyslu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 711, bod II/1 z 28. 6. 1995.

c) DR doporučuje Prezidiu Fondu národního majetku, aby po ukončení čerpání rozpočtu za rok 1995 provedlo analýzu zvolené metody výpočtu rozpočtové položky "náklady na realizaci privatizačních projektů" z hlediska dopadů na plnění hlavních úkolů FNM ČR za rok 1995.

Ing. Pavel Šafařík

předseda DR FNM ČR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP