PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1896

Návrh

poslance Emila Jaroše

na vydání

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Název zákona zní:"Zákon o ochraně před alkoholismem, kouřením a jinými toxikomániemi".

2. Ve všech ustanoveních zákona se slova "alkoholismus a jiné toxikománie včetně kouření" v příslušném pádě nahrazují slovy "alkoholismus, kouření a jiné toxikománie" v příslušném pádě, slova "národní výbory" se nahrazují slovy "obecní úřad" a slova "ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky" se nahrazují slovy "Ministerstvo zdravotnictví".

3. V § 1 odst. 1 větě druhé a v § 13 odst. 1 písm. a) a b) se vypouští slovo "socialistické"

4. V § 1 odst. 4 se vypouští slovo "zvláštní"

5. Nadpis pod § 3 zní: "Prevence"

6. V § 3 se slova "Výchova k ochraně" nahrazují slovem "Prevence".

7. § 4 odst. 1 písm. e) až g) znějí:

"e) prodávat a podávat tabákové výrobky včetně bezdýmového tabáku osobám mladším 18 let,

f) prodávat tabákové výrobky v prodejních automatech,

g) kouřit

1. V prostředcích osobní železniční a autobusové dopravy s výjimkou vyhrazených vozů a v prostředcích ostatní hromadné dopravy osob s výjimkou oddílu vyhrazených pro kuřáky a v uzavřených prostorách souvisejících s touto dopravou určených pro cestující s výjimkou prostor určených pro kuřáky,

2. při práci, jestliže v důsledku kouření může dojít k ohrožení zdraví, života osob a majetku,

3. při schůzích, poradách a jednáních konaných v uzavřených prostorách,

4. na pracovištích v uzavřených prostorách, kde jsou nekuřáci vystaveni vlivu pasivního kouření,

5. ve zdravotnických zařízeních, ve školách všech stupňů, v kulturních, a uzavřených sportovních zařízeních s výjimkou prostor pro kouření vyhrazených,

6. v prostorách zařízení společného stravování s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny pro kuřáky: tam, kde není stavebně oddělena jídelna pro kuřáky, zakazuje se kouřit v době určené pro podávání snídaní, obědů a večeří".

8. § 6 odst. 4 zní:

"(4) Vyzvat k vyšetření jsou oprávněni v rámci své působnosti příslušníci Policie České republiky, příslušníci vězeňské služby, příslušníci vojenské policie, obecní policie nebo ošetřující lékař.".

9. V § 7 odst. 2 druhá věta zní:

"Na obalech tabákových výrobků vyráběných a dovážených do České republiky je výrobce povinen na přední straně balení uvádět zřetelným čitelným 5 mm velkým černým písmem na bílém podkladu zdravotní varování tohoto variabilního znění:

"Ministr zdravotnictví varuje:

kouření způsobuje rakovinu

kouření způsobuje srdeční onemocnění

kouření způsobuje předčasnou úmrtnost

kouření v těhotenství ohrožuje zdraví plodu

kouření zabijí."

Obměnu textu zdravotního varování je třeba provést u každých 20% vyrobeného a dovezeného množství tabákových výrobků z celoročního objemu.

Na boční straně obalu tabákového výrobku se uvede množství dehtu v mg a nikotinu v mg."

10. V § 7 odst. 3 v prvním řádku se slova "Organizace a občané", nahrazují slovy "Právnické a fyzické osoby," a dále slova "písm. e) a f)" nahrazují slovy "písm e), f) a g)".

11. § 8 odst. 3 a 5 znějí:

"(3 (Protialkoholní záchytná stanice je zdravotnickým zařízením, které ve veřejném zájmu zřizuje a spravuje Okresní úřad nebo obec, případně jiná právnická nebo fyzická osoba."

"(5) Dopravu osob uvedených v odstavci 1 do protialkoholní záchytné stanice zabezpečují zdravotnická zařízení, když je to ze zdravotního hlediska potřebné, a v ostatních případech příslušníci policie, kteří v případě potřeby spolupůsobí při zabezpečování ošetření těchto osob."

Poznámka pod čarou č. 6 se vypouští.

12. § 9 odst. 3, 4 a 5 znějí:

"(3) O povinnosti podrobit se ambulantní péči rozhoduje Okresní úřad.

(4) O povinnosti podrobit se ústavní péči, o jejich ukončení, případně o následné ambulantní péči rozhodne soud.

(5) Zdravotnické zařízení, které je podle rozhodnutí soudu příslušné poskytnout určité osobě ústavní péči, je povinno tomuto soudu oznámit, že tato osoba se ústavní péči nepodrobuje nebo ji maří, nebo že léčení bylo bezúspěšné. Rovněž je povinno oznámit skončení této péče.".

13. § 11 včetně poznámky č. 11 se vypouští.

14. § 12 odst. 1, 2, 4 a 5 znějí:

"(1) Právnické osobě, která porušila zákaz, omezení nebo povinnost uvedené v § 4 odst. 1 písm. a), c), e), f), a g), v § 4 odst. 3, v § 7 odst. 1 písm. c) a v § 7 odst. 2 a 3 může uložit Okresní úřad pokutu až do výše 200 000,- Kč.

(2) Fyzické osobě, která podniká ze zákona 1) a která porušila zákaz, omezení nebo povinnost uvedené v § 4 odst. 1 písm. a), c.), e), f) a g), v § 4 odst. 3 a v § 7 odst. 3, může uložit obec nebo jí pověřený obecní úřad pokutu až do výše 100 000,- Kč."

(4) Uložením pokuty podle odstavců 1 a 2 zůstává nedotčena odpovědnost právnické a fyzické osoby, která podniká ze zákona. 1)

(5) Pokuta uložena podle odstavce 1 je příjmem okresního úřadu, který ji uložil. Pokuta uložena podle odstavce 2 je příjmem obce, který ji uložil."

------------------

1) § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

15. § 14 se vypouští.

16. V § 15 odst. 3 se vypouštějí slova "jako své aktivity" včetně poznámky č. 12).

17. § 16 zní:

"§ 16

(1) Obecné předpisy o správním řízení 13) se nevztahují na řízení podle tohoto zákona s výjimkou § 9 odst. 2, 6 a 7 a § 12 odst. 1 a 2, pokud tento zákon nestanoví odchylky.

(2) Dehtové látky v cigaretách nesmějí překročit hodnotu 17 mg v cigaretě do konce roku 1995 a 15 mg v cigaretě do konce roku 1997.".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, se mění a doplňuje takto:

§ 4Oa odst. 4 se vypouští.

Čl. III

Přechodné ustanovení

Do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona jsou výrobci, dovozci a prodejci povinni zajistit výrobu, dovoz a prodej tabákových výrobků, kde bude zdravotní varování na cigaretách podle zákona ČNR č. 587/1992 Sb., § 4Oa odst. 4 nahrazeno zdravotním varováním podle § 7 odst. 2 tohoto zákona.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Novelizovaný název zákona a sice "zákon o ochraně před alkoholismem, kouřením a jinými toxikomániemi" výrazněji podtrhuje význam ochrany před kouřením a dává alkoholismus, kouření a toxikománii do jedné hodnotové roviny. Současně je nutné zdůraznit, že nejde o ochranu před alkoholiky a kuřáky, ale před škodami způsobenými používáním těchto látek.

Vesměs jde o látky, které jsou vysoce návykové a ve svých důsledcích poškozují nejen zdraví jednotlivce, ale jsou příčinou i sociálního rozvratu rodin, který je ve svých důsledcích pro společnost daleko závažnější.

Konečné důsledky kouření tabáku jsou velmi vážné. Ročně zemře na nemoci vyvolané kouřením v naší republice více než 22 tisíc občanů, z toho 16 tisíc ve věku 35 až 69 let. Produktivní život těchto osob je tak zkrácen o 15 až 19 let. Podle SLZO způsobuje kouření 90% všech úmrtí na rakovinu plic, 35% na všechny zhoubné nádory, 75% na chronickou bronchitidu, 25% na ischemickou chorobu srdeční a 95% na ischemickou chorobu cév dolních končetin.

Ve všech vyspělých zemích je proto hodnocen dopad kuřáctví na zdravotní stav obyvatelstva a tím i na ekonomiku země a jsou z toho vyvozovány příslušné legislativní závěry. Většina zemí EMU již přijala určitou zákonnou normu, která vede ke kontrole kouření. Obdobný přístup je i ve vyspělých zaoceánských zemích. S jakýmsi pseudoliberálním prostředím vzhledem ke kontrole kouření ve společnosti se stále setkáváme v rozvojových zemích. Tam je taky největší prevalence kuřáků. Země Evropské Unie téměř všechny řeší svůj postoj k ochraně před těmito návykovými látkami jednak restriktivními opatřeními a vymezují práva výrobců a práva spotřebitelů. Přesně formulovanými legislativními postoji stanovují zákonodárci svůj postoj k ochraně zdraví jednotlivce a vymezuje exekutivě rozsah pravomocí a zákroků, které musí podniknout v zájmu této ochrany.

V roce 1993 zhodnotila Agentura pro ochranu prostředí Spojených států EPA důsledky pasivního kouření a dospěla k názoru, že se jedná - pokud jde o tzv. Tabákový kouř prostředí - o kancerogeny skupiny "A". Proto je tedy legislativa omezující vliv kouření tabáku a chránící před nedobrovolným kouřením nutná a není v rozporu s omezováním svobody jenotlivce. Plicní rakovina a ostatní nemoci jsou zjištěny také u osob vystaveny tomuto second-hand kouři. U nás umírá ročně na důsledky pasivního kouření 120 osob. Kouření rodičů je také příčinou syndromu náhlého úmrtí novorozenců a je spojeno s vyšším výskytem nemocí dýchacího systému, zhoršuje alergie a astma.

Dosavadní znění zákona 37/1989 Sb., neodpovídá svou formulací některých názorů současnému poznání vlivů a důsledku užívání návykových látek tak, aby výsledné znění odpovídalo celosvětovému trendu názorů na tuto problematiku.

K bodu č. 1 - Jak vplývá z úvodního sdělení důvodové zprávy, je kouření tabáku závažnou toxikománií s výrazným sklonem k návykovosti a se závažnými zdravotními důsledky. Zařazení "kouření" do názvu zákona a vyčleňuje je pro jeho důležitost ze skupiny toxikomanií, i když tam samozřejmě patří. To je požadováno i ve znění tohoto návrhu zákona.

K bodu č. 2 a 3 - Jde o legislativně-technické zpřesnění vycházející z celospolečenských změn po listopadu 1989 a lednu 1993.

K bodu č. 4 - Ve světle nejnovějších vědeckých poznatků není kouření nějakou "zvláštní" toxikomanií, ale toxikomanií srovnatelnou s užíváním jiných návykových látek.

K bodu č. 5 a 6 - Prevence je účinným nástrojem v boji proti alkoholismu, kouření a jiným toxikomániím. Velmi důležitou součástí prevence je i výchova ke zdravému stylu života.

K bodu č. 7 - Kouření dětí vytváří v časném věku podmínky pro vznik závislosti a představuje významný ukazatel i pro užívání jiných drog. Čím mladší jedinec se stává pravidelným kuřákem, tím více se vystavuje riziku zdravotních problémů. Vyspělé evropské a zámořské státy mají jako minimální věk, v zákonech o kontrole kouření, 18 let, který je hranicí zákazu a možnosti konzumace tabákových výrobků. Obdobně je tomu se zákazem prodeje tabákových výrobků v automatech, které jsou logickým důsledkem zákazu prodeje cigaret mládeži. Tento prodej je stejně u nás velmi okrajový a nerozšířen a toto opatření jistě nepovede k vážným ekonomickým důsledkům.

Zákaz kouření v dopravních prostředcích, při jednáních, práci, ve zdrav. zařízeních, ve školách, při podávání jídel jsou důležitá opatření vedoucí k ochraně nekuřáků před netolerantním jednáním některých kuřáků. Tato opatření se však od původního návrhu významně nemění. Kuřákům je umožněno kouřit ve vyhrazených kuřárnách, kavárnách a pod. Nedobrovolné kouření vede u nás ke 120 úmrtím na nemoci jejichž výskyt je v přímé souvislosti s kouřením. Tento poznatek je znám od začátku 80 let.

K bodu 8 - Změna je důsledkem znění zákona o policii a dalších represívních složkách. Postavení ošetřujícího lékaře je nedotčeno.

K bodu č. 9 - Podle instrukce EU, která doporučuje svým členským státům zavést do legislativy značení ciagaret výrazným zdravotním varováním na přední straně balení a to nejméně v rozsahu 5% plochy. Instrukce EU doporučuje celou řadu konkrétních hesel, které se mají pravidelně obměňovat. Tento bod vede k naplnění této instrukce. Pochopitelně, že toto varování denně upozorní na vážné důsledky své konzumenty.

K bodu č. 10 - Jedná se o legislativně-technické zpřesnění.

K bodu č. 11 - Protialkoholní záchytná stanice je zdrav. zařízením, které v rámci veřejného zájmu bude nejčastěji zřizovat okresní úřad nebo obec. Je zde řešena i doprava podnapilých osob do těchto zařízení.

K bodu č. 12 - Doporučená změna je v souladu s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. přesně je vyčleněna úloha orgánů státní správy a nedotčenost nezávislosti soudů.

K bodu č. 13 - Znění původního § 11 odporuje zákonu o obci a proto se navrhuje jeho vypuštění.

K bodu č. 14 - V souladu se zákony o okresních úřadech a o obecních úřadech a s ohledem k zajištění účinnosti tohoto zákona jsou stanoveny sankce a jejich výše. Dále se navrhuje kam bude směřovat výtěžek z pokut.

K bodu č. 15 - V důsledku celospolečenských změn je ustanovení tohoto paragrafu nadbytečné a proto se navrhuje jej vypustit.

K bodu č. 16 - Jako dnes již legislativně neplatné a nadbytečné je vypuštěna část věty včetně poznámky.

K bodu č. 17 - Částečné snížení rizika kouření tabáku lze ovlivnit snížením dehtových látek v cigaretách, kde jsou obsaženy koncerogeny, především nitrosaminy, benzpyreny a další. Navrhované snížení těchto látek je opět v souladu s doporučením EU. U nikotinu je zde požadavek, aby jeho obsah v cigaretě nepřekročil 1 mg.

K čl. II - Navrhuje se zrušit novelou zákona o spotřebních daních § 4Oa. Zdravotní varování na cigaretách je nyní navrhováno zcela nově.

K čl. III - Přechodné ustanovení, které umožňuje dostatek času ke změně tisku obalu na cigaretách a také prodej zásob vyrobených dovezených cigaret v dostatečně dlouhé době po nabytí účinnosti tohoto zákona.

Emil Jaroš, v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP