Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1995

I. volební období

1859

Společná zpráva

výborů hospodářského a rozpočtového Poslanecké sněmovny k rozpočtu Fondu národního majetku ČR na rok 1995 (usnesení PSP ČR č. 690 ze dne 16. května 1995)

Rozpočtový výbor a hospodářský výbor projednaly ve svých schůzích návrhy k zaujetí stanoviska k "Usnesení prezidia FNM ČR ze dne 19. 6. 1995".

Uvedené výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schvaluje doplněk usnesení č. 690 ze dne 26. května 1995 k rozpočtu Fondu národního majetku ČR na rok 1995 v následujícím znění:

A/ Do části B) TEXTOVÁ ČÁST se v bodě 1) zařazuje nová položka: "V. Náklady na realizaci privatizačních projektů".

B/ Do části B) TEXTOVÁ ČÁST se doplňují tyto další body:

5) Výše položky V. Náklady na realizaci privatizačních projektů se stanovuje podle následujícího vzorce:

NRP = (TSD. 0,02) + [(MZ + PP). 0,05] + [(HPS0 + HPS1/2].0,003

NRP = náklady na realizaci privatizačních projektů

TSD = celkové tržby získané prodejem majetku ve veřejných soutěžích a veřejných dražbách

MZ = hodnota zpětvzatého majetku (na základě odstoupení FNM od smlouvy z důvodů nezaplacení kupní ceny, resp. zmařené dražby)

PP = příjmy z pohledávek, u nichž je lhůta splatnosti překročena o více než 90 dní

HPS = účetní hodnota pohledávek o které vede FNM soudní spor na konci roku

HPS0 = účetní hodnota pohledávek o které vede FNM soudní spor na počátku roku

6) Vzhledem k časovému posunu mezi uzavíráním smluv s externími subjekty a platbami, které na jejich základě FNM uskuteční, bude analogický vzorec pro stanovení položky "Náklady na realizaci privatizačních projektů" použit v rozpočtu FNM i v dalších letech.

7) V případě, že v běžném roce bude v položce "Náklady na realizaci privatizačních projektů" dosaženo úspory nebo překročení, převádí se tato úspora nebo překročení automaticky do stejné položky rozpočtu pro následující rok.

C/ Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu:

1/ aby předložila do 31. srpna 1995 návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku ČR na rok 1995, v němž budou uvedeny náklady na realizaci privatizačních projektů.

2/ o čtvrtletní předkládání skutečného plnění položky "Náklady na realizaci privatizačních projektů" hospodářskému a rozpočtovému výboru PSP ČR.

D/ Poslanecká sněmovna Parlamentu ruší bod III. svého usnesení č. 690 z 26. května 1995.

V Praze dne 27. června 1995
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc., v. r. Ing. Richard MANDELÍK, v. r.
předseda rozpočtového výboru zpravodaj rozpočtového výboru
  
Ing. Vladimír BUDINSKÝ, v. r. ing. Josef HOLUB, v. r.
předseda hospodářského výboru zpravodaj hospodářského výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP