Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1816

INTERPELACE

poslance Jaroslava Vlčka

na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

ve věci konfliktu zájmů mezi Českou lékařskou komorou a Institutem postgraduálního vzdělávání zdravotníků

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jaroslava Vlčka na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 16. června 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

MUDr. Luděk Rubáš

ministr zdravotnictví ČR

prostřednictvím

Milana.Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

 V Praze 12. 6.1995


Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc při řešení konfliktu zájmů, který vznikl mezi Českou lékařskou komorou a IPVZ v oblasti ověřování znalostí v oboru všeobecného lékařství.

Ústav všeobecného lékařství byl prostřednictvím vedení Institutu v roce 1992 pověřen MZ ČR vypracováním rekvalifikačních programů pro lékaře jiných oborů, zajímajících se o všeobecné lékařství. Tyto programy byly ve spolupráci se zástupci příslušných oborů a odborných společností vypracovány a jsou používány jako rámec předatestační přípravy ve všeobecném lékařství. Lékaři, kteří pracují v posledních letech alespoň 3 roky v oboru VL, se mohou hlásit k atestaci bez zvláštní specializační přípravy.

Bez ohledu na uvedené skutečnosti přišla Vědecká rada ČLK na svém zasedání 22.3.1995 s rozhodnutím, se kterým údajně souhlasil i náměstek ministra zdravotnictví dr. Pečenka, že " oborová komise pro praktické lékařství pro dospělé bude přezkušovat žadatele, kteří mají atestaci z jiného oboru a praxi v oboru praktického lékařství pro dospělé delší než 6 let ". Na základě přezkoušení oborovou komisí ČLK je udělována licence v oboru všeobecného lékařství.

Tento postup je v rozporu s vyhláškou č. 77 z roku 1981 MZ ČR, kde je v § 26 odst. 1 uvedeno: " Znalosti lékařů a farmaceutů získané v průběhu specializační přípravy, se ověřují kvalifikační atestací před zkušební komisí Institutu ..." a v odstavci 3: " Po úspěšně vykonané kvalifikační atestaci vydává Institut diplom o specializaci". Tato vyhláška, jak je uvedeno ve Věstníku MZ ČR z února 1995, stále platí.

Vlivem výjimky ČLK se do oboru zvýší příliv lékařů, kteří dle vyhlášky 77/1981 nemají specializaci v oboru a licenci získají pouze na základě přezkoušení komisí ČLK. Nelze si představit obdobu podobné výjimky v kterémkoli jiném medicínském oboru.

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádám o zjednání nápravy, tak aby byly vyjasněny kompetence mezi IPVZ a ČLK v oblasti podmínek pro výkon praxe v oboru VL pro dospělé.

Děkuji za odpověď na tuto interpelaci a za urychlené zjednání nápravy.

 RNDr. Jaroslav Vlček
 poslanec
 Parlamentu ČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP