Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1668

INTERPELACE

poslankyně Marie Stiborové

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci Statutu Rady Evropy

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslankyně Marie Stiborové na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne. dubna 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha


 Praha, 12.4.1995

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás s interpelací ve věci Statutu Rady Evropy. Poslanecká sněmovna vyslovila dne 16. června 1994 svým usnesením č. 144 souhlas s přístupem České republiky ke Statutu Rady Evropy. Ministr zahraniční dne 30. června 1993 uložil u generálního tajemníka Rady Evropy listinu o přístupu České republiky k uvedenému Statutu, podepsanou presidentem republiky. Tím se Česká republika stala stranou Statutu.

Podle paragrafu 3 zákona č.545/1992 Sb., o Sbírce zákonů se ve Sbírce zákonů povinně vyhlašují sdělení ministerstva zahraničí o sjednání mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, a to spolu s jejich plným zněním, jestliže jde o mezinárodní smlouvu politické povahy. Statut Rady Evropy je mezinárodní smlouvou, která splňuje požadavky vyhlášení v plném znění.

Statut Rady Evropy obsahuje ustanovení, jimiž se Česká republika zavázala, že bude zaručovat všem osobám pod její jurisdikcí dodržování lidských práv a svobod. V článku 8 Statutu je obsažena sankce za porušení tohoto závazku, spočívající v pozastavení práva státu na zastoupení v Radě Evropy. Jak je z výše uvedeného patrné, je tento Statut navýsost důležitý pro naše občany.

Od února 1991, kdy se členem Rady Evropy stala bývalá ČSFR a od 1.ledna 1993, kdy se o členství v Radě Evropy začala ucházet Česká republika, <uplynula dostatečně dlouhá doba na to, aby Statut byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a stal se přístupný všem občanům, právnickým osobám, soudům a ostatním orgánům státu.

Žádám Vás proto, vážený pane premiére, o sdělení, jaké důvody brání tomu, aby Statut Rady Evropy byl řádně vyhlášen ve Sbírce zákonů, a do kdy se tak stane.

S pozdravem

doc. RNDr. Marie Stiborová, CSc.

poslankyně PS Parlamentu ČR

Vážený pan

doc. ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády České republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP