Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1630

Zpráva

o projednání vládního návrhu zákona,

kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti

s přijetím zákona o státní sociální podpoře (tisk 1471)

ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu

Ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, hospodářský výbor, zemědělský výbor, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraniční výbor projednaly na svých schůzích vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí vládní návrh zákona

neprojednal.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby předložený návrh zákona schválila v tomto znění:

"Z á k o n

ze dne 1995,

kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti

s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ústavního zákona č. 126/1970 Sb., ústavního zákona č. 101/1990 Sb., zákona č. 86/1950 Sb., zákona č. 88/1950 Sb., zákona č. 19/1958 Sb., zákona č. 140/1961 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 40/1974 Sb., zákona č. 64/1978 Sb., zákona č. 72/1990 Sb., zákona č. 227/1991 Sb., zákona č. 164/1992 Sb. a zákona č. 188/1993 Sb., se doplňuje takto:

Za § 56 se vkládá nový § 56a , který včetně nadpisu a poznámek č. 5 až 7 zní:

"§ 56a

Náhrada příjmu při službě

v ozbrojených silách

(1) Náhrada příjmu náleží osobám samostatně výdělečně činným při vojenském cvičení a dalších druzích služby v ozbrojených silách, s výjimkou vojenské základní (náhradní) služby.

(2) Náhrada příjmu činí za každý kalendářní den vojenského cvičení (jiné služby),

a) nevyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná žádnou osobu, 60%,

b) vyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná jednu osobu, 75%,

c) vyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná dvě osoby, 90%,

d) vyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná tři a více osob, 95%,

jedné třicetiny z částky vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je průměr, který z úhrnu měsíčních vyměřovacích základů 5) zjištěných za posledních 12 kalendářních měsíců před měsícem, v němž došlo k nástupu služby v ozbrojených silách, připadá na jeden kalendářní měsíc s tím, že se přihlíží jen k těm kalendářním měsícům, za které byla osoba samostatně výdělečně činná povinna platit zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

(3) Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která se pro účely důchodového zabezpečení6) považuje za osobu samostatně výdělečně činnou nebo za spolupracující osobu osoby samostatně výdělečně činné.

(4) Vyživovanými osobami se rozumějí osoby, které se pro účely poskytování náhrady mzdy při vojenském cvičení zaměstnancům v pracovním poměru považují za osoby, o které zaměstnanec pečuje7).

(5) O náhradě příjmu rozhoduje a vyplácí ji příslušná okresní vojenská správa podle místa trvalého pobytu osoby samostatně výdělečně činné. Náhrada příjmu se vyplácí měsíčně pozadu, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který náhrada náleží.

5) § 14 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb.

6) § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.

7) § 20 odst. 2 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.".

Čl. II

Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 67/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 11 se vypouštějí v písmenu a) slova "5. podpora při narození dítěte, 6. pohřebné;".

2. V § 11 se vypouští písmeno b).

3. V § 18 odst. 7 se slova "o rodičovském příspěvku8)" nahrazují slovy "o státní sociální podpoře8)".

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

"8) § 30 odst. 3 zákona č. /1995 Sb., o státní sociální podpoře.".

4. § 29 a část čtvrtá včetně poznámek pod čarou č. 4 a 9 se vypouštějí.

5. § 43 včetně nadpisu zní:

"§ 43

Souběh nároků na dávky

Nároky na dávky nemocenského pojištění náležející z téhož důvodu se posuzují samostatně.".

6. § 43a zní:

"§ 43a

Dávky nemocenského pojištění náleží i za dobu, po kterou se oprávněný zdržuje trvale v cizině.".

7. V § 44 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

8. V § 44 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

9. V § 45 odst. 1 se vypouštějí slova "a přídavků na děti".

10. V § 45 odst. 2 se vypouštějí slova "a na přídavky na děti".

11. V § 48 odst. 1 se za slova "a mateřství" vkládá slovo "nebo" a vypouštějí se slova "nebo přídavky na děti".

12. V § 48 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo přídavků na děti".

Čl. III

Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 58/1964 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb. a zákona č. 182/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 11 písmeno d) zní: "d) příspěvek na pohřeb vojáka.".

2. V § 11 se vypouští písmeno e).

3. V § 11 se vypouští písmeno f).

4. § 25 se vypouští.

5. § 26 včetně nadpisu zní:

"§ 26

Příspěvek na pohřeb vojáka

(1) Zemřel-li mimo dobu branné pohotovosti státu voják nebo příslušník bezpečnostního sboru v místě, v němž dlel ze služebních důvodů a které není jeho trvalým bydlištěm, poskytne příslušný útvar na přání pozůstalých úhradu nutných výdajů na jednoduchou rakev s kovovou vložkou a úhradu poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu pohřebním autem a při velké vzdálenosti drahou.

(2) Na přání pozůstalých vypraví zemřelému vojáku jednoduchý pohřeb v místě posádky útvar svým nákladem. Plnění podle předchozího odstavce v tomto případě nenáleží.".

Čl. IV

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb. a zákona č. 216/1994 Sb., se mění takto:

1. V § 277 odst. 2 se vypouštějí slova "přídavky na děti a".

2. V § 301 odst. 2 se vypouštějí slova "výchovné, vyplacené k důchodu ze sociálního zabezpečení, ani".

3. V § 317 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

4. V Příloze A (§ 248 odst. 3) se vypouští obor Rodičovský příspěvek a v oboru Sociální zabezpečení se vypouštějí slova "s výjimkou rozhodnutí o zaopatřovacím příspěvku" a slova "Vyhláška č. 76/1957 Ú.l., ve znění vyhlášky č. 268/1990 Sb., vyhláška č. 183/1991 Sb." se nahrazují slovy "Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů".

Čl. V

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb. (úplné znění č. 126/1994 Sb.), se mění takto:

1. § 121 odst. 1 písm. k) zní:

"k) přeplatky na dávkách státní sociální podpory, které je zaměstnanec povinen vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zákona o státní sociální podpoře,".

2. V § 127 odst. 2 se slova "příspěvek podle zákona o rodičovském příspěvku" nahrazují slovy "rodičovský příspěvek podle zákona o státní sociální podpoře".

3. V § 198 se slova "předpisů o nemocenském pojištění" nahrazují slovy "zákona o státní sociální podpoře.".

Čl. VI

Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V nadpisu části druhé se vypouští slovo ", porodu".

2. V § 2 odst. 1 se vypouští slovo ", porodu", v písmenu b) slovo "a" a písmenu c).

3. V § 3 se vypouští odstavec 3.

4. § 13 se vypouští.

5. Část třetí včetně nadpisu se vypouští.

6. § 31 zní:

"§ 31

(1) Přídavky na děti náleží také osobám samostatně výdělečně činným účastným důchodového zabezpečení osob samostatně výdělečně činných v kalendářním měsíci, za který se přídavky na děti mají poskytovat, pokud bylo zaplaceno pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za celou dobu účasti na důchodovém zabezpečení, s výjimkou měsíce, na který se přídavky na děti mají poskytovat; ustanovení § 42 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců platí zde přiměřeně. Je-li dlužné pojistné doplaceno do tří měsíců od posledního dne kalendářního měsíce, za který by jinak náležely přídavky na děti, považuje se podmínka zaplacení pojistného za splněnou. Pro vznik nároku na přídavky na děti za měsíc, v němž vznikla účast na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, musí být zaplaceno pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za tento kalendářní měsíc.

(2) Ustanovení předchozího odstavce platí přiměřeně pro spolupracující osoby.".

7. § 31 se vypouští.

8. § 32 zní:

"§ 32

Peněžitá pomoc v mateřství (peněžitá pomoc) a přídavky na děti náleží také občanům, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání.".

9. V § 32 se vypouštějí slova "a přídavky na děti".".

10. V § 33 se vypouští odstavec 2.

11. V § 34 odst. 1 se vypouštějí slova ",podpoře při narození dítěte".

12. V § 34 odst. 1 se za slovo "příspěvku" vkládá slovo "nebo" a vypouštějí se slova "nebo o přídavcích na děti".

13. V § 34 odst. 2 se vypouštějí slova "a přídavky na děti".

14. § 35 zní:

"§ 35

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou podrobnosti o poskytování dávek v mateřství a o nárocích uchazečů o zaměstnání podle § 32.".

15. § 38 se vypouští.

Čl. VII

Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb., zákona č. 118/1992 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17 a 21 se vypouštějí.

2. V § 7 odst. 3 se vypouštějí slova "(§ 5 odst. 4)".

3. V § 10 odst. 2 se slova "příspěvek podle tohoto zákona" nahrazují slovy "příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře5)".

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

"5) § 37 zákona č. /1995 Sb., o státní sociální podpoře.".

4. V § 11 se vypouštějí slova "5 až".

5. Dosavadní text § 12 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2 a 3 , které včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

"(2) Pěstounu při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních náleží odměna, která se posuzuje jako mzda. Pro podmínky pro poskytování odměny, o vrácení odměny, o povinnosti pěstouna při uplatnění nároku na odměnu, o řízení o odměně a o promlčení platí obdobně ustanovení o odměně pěstouna podle zákona o státní sociální podpoře6).

(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou výši odměny pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních a způsob jejího poskytování.

6) § 40 zákona č. /1995 Sb.".

6. § 15 odst. 5 se vypouští.

7. V § 22 se vypouštějí v první větě slova "a podmínky nároku na příspěvek, pokud jde o soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání" a věta druhá.

Čl. VIII

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb. zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 se vypouští písmeno d).

2. V § 7 se vypouští písmeno c).

3. V § 7 se vypouští písmeno d).

4. § 71 včetně nadpisu nad paragrafem se vypouští.

5. Část druhá hlava pátá včetně nadpisu se vypouští.

6. V § 97 odst. 2 se vypouští věta druhá a ve větě třetí se slova "Uvedené lhůty neplynou" nahrazují slovy "Uvedená lhůta neplyne".

7. V § 100 odst. 2 se středník nahrazuje tečkou a slova "výchovné se vyplácí neomezeně" se vypouštějí.

8. V § 101 odst. 2 se vypouštějí slova "s výjimkou výchovného".

9. V § 122 odst. 1 se vypouštějí slova "a c)" a slova "výchovném a".

10. § 145n písm. a) a část sedmá hlava druhá se vypouští.

11. V § 145s první věta včetně poznámky pod čarou č. 20 zní: "Příspěvek na úhradu za užívání bytu náleží občanu, koná-li základní (náhradní) službu v ozbrojených silách České republiky nebo civilní službu20) místo této služby (dále jen "voják").

20) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě., ve znění zákona č. 135/1992 Sb.".

12. V § 145u se vypouštějí tato slova: "zaopatřovací příspěvek a", "zaopatřovací příspěvek", "zaopatřovací příspěvek nebo" a "zaopatřovacího příspěvku nebo".

13. Část sedmá včetně nadpisu se vypouští.

14. V § 177a odst. 2 se vypouštějí slova "souběh nároků na výchovné a přídavky na děti a doplatek k výchovnému,".

Čl. IX

Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 459/1990 Sb., zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 84/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 2 se vypouští písmeno f), včetně poznámky pod čarou č. 10.

2. V § 21 písm. a) se vypouští bod 2.

3. V § 58 písm. a) se vypouštějí slova "vdoveckého příspěvku, příspěvku na rekreaci dětí důchodce, zaopatřovacího příspěvku,".

4. V § 58 písm. a) se vypouštějí slova "příspěvku na úhradu za užívání bytu".

Čl. X

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., se mění takto:

1. V § 24 se vypouští odstavec 1. Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

2. V § 24 odst. 2 se slova "v odstavci 2" nahrazují slovy "v odstavci 1".

Čl. XI

Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 84/1993 Sb., se mění takto:

§ 4 až 7 včetně poznámek pod čarou č. 7 až 13 znějí:

"§ 4

(1) Společně posuzovanými osobami jsou

a) nezaopatřené děti,

b) rodiče nezaopatřených dětí uvedených v písmenu a); za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,

c) manželé nebo druh a družka , nevztahují-li se na ně písmena a) a b),

d) nezaopatřené děti nezaopatřených dětí uvedených v písmenu a),

pokud spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby7).

(2) K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou nebo s osobou uvedenou v odstavci 1 alespoň tři měsíce.

(3) Společně posuzovanými osobami podle odstavce 1 jsou i osoby, které se přechodně z důvodů soustavné přípravy na

budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu.

(4) Osoba, která je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se v kalendářním měsíci nepovažuje za osobu společně posuzovanou, pokud tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc.

(5) Osoba, která koná vojenskou základní (náhradní) službu v Armádě České republiky nebo civilní službu, se po dobu trvání této služby nepovažuje za osobu společně posuzovanou.

§ 5

Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře8).

§ 6

(1) Za příjem se považují

a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou přitom od této daně osvobozeny, tyto příjmy:

1. příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky uvedené v § 6 odst. 1 a 10 zákona o daních z příjmů9),

2. příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů,

3. příjmy z kapitálového majetku uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až e) a písm. g) zákona o daních z příjmů,

4. příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů,

5. ostatní příjmy uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až g) zákona o daních z příjmů, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, po odpočtu daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů,

b) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou osvobozeny od této daně, jsou to příjmy uvedené v § 4 odst. 1 písm. a), b), e), ch), k) až t), v), w) a z) a v § 6 odst. 9 písm. k), m), o), s) a u) zákona o daních z příjmů, a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle § 5 zákona o daních z příjmů,

c) peněžité dávky nemocenského pojištění (péče) a důchodového zabezpečení,

d) hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání10),

e) plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku,

f) příjmy ze zahraničí, obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku uvedených v písmenech a) a b).

g) výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce,

h) dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče, s výjimkou jednorázových dávek a dávek poskytovaných vzhledem ke zdravotnímu stavu bez ohledu na sociální potřebnost,

i) další opakující se nebo pravidelné příjmy.

(2) Za příjem se nepovažuje část sociálního příplatku náležející ze zdravotních důvodůll).

(3) U osob samostatně výdělečně činných se příjmem ze samostatné výdělečné činnosti za kalendářní měsíc rozumí 2,25násobek měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.12). Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která se pro účely důchodového zabezpečení13) považuje za osobu samostatně výdělečně činnou nebo za spolupracující osobu osoby samostatně výdělečně činné.

(4) Je-li příjem uvedený v odstavci 1 vyplácen ze zahraničí, přepočte se na českou měnu podle příslušného kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky platném k prvnímu dni rozhodného období, za které se zjišťuje rozhodný příjem. Pro přepočet měn, které nejsou uvedeny v kurzovním lístku České národní banky, se použije kurzu amerického dolaru (USD) k této měně vyhlášeného ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu s touto měnou.

§ 7

Vláda zvýší nařízením částky stanovené v § 3 odst. 2 a 3, jestliže souhrnný index spotřebitelských cen vzroste od předchozího stanovení těchto částek o 5% ; přitom přihlíží k zachování reálné hodnoty částek životního minima.

7) § 115 občanského zákoníku

8) § 11 až 16 zákona č. /1995 Sb., o státní sociální podpoře.

9) Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 32/1995 Sb.

10) § 12 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 39/1994 Sb.

11) § 22 odst. 1 zákona č. /1995 Sb.

12) § 14 zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb.

13) § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.".

Čl. XII

Zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 165/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 182/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 1 větě druhé se slova "rodičovský příspěvek a další státní dávky"," nahrazují slovy "dávky státní sociální podpory, s výjimkou takových dávek poskytovaných jednorázově,".

2. § 5 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Příspěvek na výživu má přednost před přiznáním dávky sociální péče podle § 4.".

3. V § 7 odst. 4 se vypouštějí slova "zvýšeného o státní vyrovnávací příspěvek ve výši náležející poživateli důchodu" a poznámka pod čarou č. 8.

Čl. XIII

Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se na konci připojují tato slova: ", státní sociální podpory a sociální péče".

2. V § 2 se vypouští písmeno c) včetně poznámky č. 5.

3. V § 2 se vypouští písmeno d) včetně poznámky č. 6.

4. V § 6 odst. 4 písm. a) se vypouštějí body 3 a 4 a v bodu 5 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku."

5. V § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 se vypouštějí slova "o výchovném k němu a o příplatku k výchovnému".

6. V § 6 odst. 4 písm. a) se vypouštějí v bodu 12 slova "výchovné k němu a příplatek k výchovnému" a body 14 a 15.

7. V § 6 odst. 4 písm. a) se vypouštějí body 13 a 16."

8. V § 6 odst. 4 písm. b) se vypouštějí slova "a rodičovský příspěvek".

9. § 6 odst. 4 písm. c) zní:

"c) poskytují peněžitou pomoc uchazečům o zaměstnání a zařizují její výplatu,".

10. V § 6 odst. 4 se vypouštějí písmena e) a f).

11. V § 6 odst. 4 písm. v) se slova "státní vyrovnávací příspěvek43) nebo příspěvek na nájemné 44)" nahrazují slovy "dávky státní sociální podpory" a vypouštějí se poznámky pod čarou č. 43 a 44."

12. V § 7 písm. b) se vypouštějí písmena "e)" a "f)".

13. V § 8 odst. 1 se v předvětí za slova "ve věcech sociálního zabezpečení" vkládají slova "státní sociální podpory" a za písmeno h) se připojuje nové písmeno i), které zní:

"i) zda jde pro účely dávek státní sociální podpory o občana dlouhodobě těžce zdravotně postiženého, dlouhodobě zdravotně postiženého nebo o dítě dlouhodobě nemocné.".

14. V § 8 odst. 2 písm. c) se na konci připojují tato slova: "nebo z podnětu okresního úřadu nebo Hlavního města Prahy.".

15. V § 16 odst. 1 se na konci připojuje tato věta:

"Obdobnou povinnost mají tato zařízení vůči okresním úřadům a Hlavnímu městu Praze v souvislosti s poskytováním dávek státní sociální podpory a vůči okresním úřadům a obcím v souvislosti s poskytováním dávek a služeb sociální péče.".

16. V § 19 odst. 5 se vypouštějí slova "rodičovský příspěvek, anebo", slova "(rodičovský příspěvek)" a slovo "(příspěvku)".

17. V § 21 odst. 1 se vypouštějí slova "a přídavků na děti".

18. V § 22 se vypouští písmeno c).

19. V § 32 se vypouštějí slova ",e) a f)".

20. V § 49 odst. 2 se vypouštějí slova "a pozůstalé"."

21. V části šesté hlavě první se v nadpisu oddílu prvního vypouštějí slova "a o přídavcích na děti".

22. V § 55 se vypouštějí slova "podpoře při narození dítěte, pohřebném".

23. V § 55 se za slova "a mateřství" vkládá slovo "a" a vypouštějí se slova "a o přídavcích na děti".

24. V § 61 se vypouští odstavec 3 a druhá věta v odstavci 4.

25. § 66 se vypouští.

26. § 67 se vypouští.

27. V § 86 odst. 1 se slova "a) až c)" nahrazují slovy "a) a b)".

28. § 86 odst. 4 se vypouští.

29. § 113 odstavec 1 se vypouští a dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.".

30. Část sedmá se vypouští.

31. V § 116 odst. 1 se vypouští věta druhá.

32. V § 116 odst. 2 se vypouštějí slova ", s výjimkou výchovného,".

33. V § 127 odst. 1 písm. b) se za slovo "zabezpečení" vkládají slova ", státní sociální podpory".

Čl. XIV

Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb., se mění takto:

§ 12 odst.1 písm. j) zní:

"j) přeplatky na dávkách státní sociální podpory, které je zaměstnanec povinen vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zákona o státní sociální podpoře,".

Čl. XV

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb., se mění takto:

§ 18 odst.1 písm. j) zní:

"j) přeplatky na dávkách státní sociální podpory, které je zaměstnanec povinen vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zákona o státní sociální podpoře,".

Čl. XVI

Zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 33/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 54 se slova "příspěvek podle zákona o rodičovském příspěvku" nahrazují slovy "rodičovský příspěvek podle zákona o státní sociální podpoře.".

2. V § 94 odst. 1 se slova "předpisů o nemocenském zabezpečení" nahrazují slovy "zákona o státní sociální podpoře".

Čl. XVII

Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".

2. V § 9 odst. 3 se vypouštějí slova "a rodičovském příspěvku" a slova "a rodičovským příspěvkem".

3. V § 9 odst. 4 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".

4. V § 20 odst. 6 se vypouštějí slova "nebo na rodičovském příspěvku".

5. V § 29 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".

Čl. XVIII

Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 odst. 5 se slovo "pracovníků" nahrazuje slovem "zaměstnanců".

2. V § 5 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky č. 25 zní:

"(6) Osobám samostatně výdělečně činným se při výkonu civilní služby poskytuje náhrada příjmu za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, v jakém se těmto osobám poskytuje při službě v ozbrojených silách25).

25) § 56a zákona č. 92/1949 Sb. branného zákona, ve znění zákona č. /1995 Sb.".

Čl. XIX

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, se mění takto:

V § 20 se za slova "přiznávání daně z příjmů," vkládají slova "vykazování údajů pro účely státní sociální podpory".

Čl. XX

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb. a zákona č. 36/1995 Sb., se doplňuje takto:

V § 11 odst. 1 písm. b) se za slova "sociálního zabezpečení" vkládají slova ", státní sociální podpory".

Čl. XXI

Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb. a zákona č. 36/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 9 odst. 2 písm. a) se za slova "o sociálním zabezpečení," vkládají slova "o státní sociální podpoře, "a vypouštějí se slova "o státních dávkách".

Čl. XXII

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 32/1995 Sb., se mění takto:

V § 4 odst. 1 písm. i) se za slova "sociální péče" vkládají slova ", dávky státní sociální podpory".

Čl. XXIII.

Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 24 odst. 6 písm. a) se za slovo "zabezpečení 11)" vkládají slova "a okresním úřadům 28)".

Poznámka č. 28 zní:

"28) § 63 zákona č. /1995 Sb., o státní sociální podpoře."

Čl. XXIV

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 1 16/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 267/1994 Sb., se mění takto:

V § 449 odst. 2 se slova "předpisů o nemocenském pojištění" nahrazují slovy "zákona o státní sociální podpoře".

Čl. XXV

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb. a zákona č. 39/1994 Sb., se mění takto:

V § 17a odst. 1 se slova "nenáležejí přídavky na děti (výchovné)" nahrazují slovy "nenáleží přídavek na dítě" a slova "na děti v částce odpovídající výši přídavků na děti" se nahrazují slovy "na dítě v částce odpovídající výši přídavku na dítě"."

Čl. XXVI

Zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb., se mění takto:

V § 3 odst. 5 se slova "výchovné, výchovné k důchodu nebo přídavky na děti" se nahrazují slovy "přídavek na dítě"."

Čl. XXVII

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í

(1) Nároky na náhradu příjmu osobám samostatně výdělečně činným, které vznikly přede dnem 1. ledna 1996, se posuzují podle předpisů platných před tímto dnem a náhrady příjmu vyplácejí orgány, které byly k výplatě příslušné podle předpisů platných před 1. lednem 1996.

(2) Nároky na dávky sociální péče podmíněné sociální potřebností poskytované ke dni 1. ledna 1995 podle zákona o sociální potřebnosti1) se posuzují od 1. ledna 1996 se zřetelem na čl. XI tohoto zákona.

1) Zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 165/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 182/1994 Sb

Čl. XXVIII

Ú č i n n o s t

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1995, s výjimkou čl.I, čl. II bodů 2, 8 až 12, čl. III bodu 3, čl. IV bodů 1 a 2, čl. VI bodů 5, 7, 9, 10, 12 až 15, čl. VIII bodů 1, 2, 4, 6 až 9, 13 a 14, čl. IX bodů 1 a 4, čl. XI, čl. XIII bodů 2, 5, 6, 11, 17, 18, 21, 23, 26 , 27, 30 až 32, čl. XVIII bodu 2, čl. XXV a čl. XXVI, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1996."

Ústavně právní výbor, rozpočtový výbor, hospodářský výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přijaly shodná usnesení s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Branný a bezpečnostní výbor a zemědělský výbor ve svých usnesení vzaly na vědomí vládní návrh zákona s úpravami navrhovanými v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahraniční výbor vzal vládní návrh zákona (tisk 1471) na vědomí.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti vyslovil s vládním návrhem zákona (tisk 1471) souhlas s tím, že doporučil upravit účinnost zákona k 1. lednu 1996 a dále doporučil celkově uvést předlohu do souladu s tiskem 1444.

V Praze dne 24. května 1995

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

předseda ústavně právního výboru

Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.

předseda branného

a bezpečnostního výboru

Ing. Josef PAVELA v.r.

předseda výboru petičního,

pro lidská práva a národnosti

Ing. Tomáš JEŽEK v.r.

předseda rozpočtového výboru

Ota FEJFAR v.r.

místopředseda hospodářského výboru

MVDr. Jan ČERNÝ v.r.

předseda zemědělského výboru

Ing. Leopold ZUBEK v.r.

předseda výboru pro veřejnou správu,

regionální rozvoj a životní prostředí

MUDr. Martin SYKA v.r.

předseda výboru pro sociální politiku

a zdravotnictví

PhDr. František KOZEL v.r.

předseda výboru pro vědu, vzdělání,

kulturu, mládež a tělovýchovu

RNDr. Jiří PAYNE v.r.

předseda zahraničního výboru

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP