Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1610

INTERPELACE

poslance Jiřího Hájka

na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

ve věci odsouzení 40 lidí bývalého režimu v souvislosti s jejich činností před rokem 1989

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jiřího Hájka na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 28. března 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha


JUDr. Jiří Hájek

poslanec PS PČR

Doručovací adresa:

Vajgar 578/III

Jindřichův Hradec, 377 04

Telefon: (0331) 21543

Vážený pan

JUDr. Jiří Novák, ministr

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Praha

Jindřichův Hradec, 19. 3. 1995

Věc:

Interpelace.

Vážený pane ministře,

na 28. schůzi poslanecké sněmovny jsem na Vás vznesl interpelaci týkající se odsouzení, jak jste Vy sám řekl v televizním vysílání TV "Nova" dne 8. ledna t. r., více než 40ti lidí bývalého režimu v souvislosti s jejich činností před rokem 1989.

Vaši repliku, pronesenou na 28. schůzi bezprostředně po mém vystoupení, uznala sněmovna na 29. schůzi v 96. opakovaném hlasování za uspokojivou odpověď na mou interpelaci.

Uvedený postup není ničím jiným než projevem ignorance vládní koalice a její parlamentní reprezentace k opozičním poslancům a potažmo k občanům, jejichž názory vyjadřují. Jak již na 29. schůzi řekl kolega Exner, lidé se ptají, zcela pochopitelně, kdo a za co byl odsouzen. Na Vaši případnou námitku, že Vy sám jste se s takovým dotazem nesetkal, předem odpovídám, že to nejspíše bude tím, že se každý setkáváme s jinými lidmi.

Na otázky, v mé interpelaci vznesené, jste však neodpověděl a na místo toho jste vyjádřil jakési Vaše pocity, jak je zřejmé ze stenografického záznamu, a podsouval mi snahu o zasahování do soudcovské nezávislosti, ačkoliv jsem se proti tomu důrazně ohradil již na 28. schůzi. V té souvislosti by nebylo od věci, pane ministře, přečíst si stenografický záznam jak z 28., tak i 29. schůze sněmovny.

Vznáším proto novou interpelaci na Vás, jako státního úředníka, stojícího v čele resortu, vykonávajícího správu soudnictví, a žádám Vás o zcela konkrétní odpovědi na následující otázky:

1.) Zda jsou, jmenovitě, Vámi zmínění lidé bývalého režimu, odsouzení v souvislosti s je jich činností před rokem 1989.

2.) Za jaké skutkové podstaty byly odsouzeni a jaký jim byl u.ložen trest. V této souvislosti uveďte u každého odsouzeného ne jenom odkaz na ustanovení trestního zákona, ale i stručné vyjádření v čem soud spatřoval naplnění skutkové podstaty tak, jak je obvykle v odůvodnění rozsudku uvedeno.

3.) Který soud rozhodl o vině a trestu v prvé instancí u jednotlivých odsouzených.

4.) Zda a kdy každý jednotlivý rozsudek nabyl právní mocí.

5.) Zda trest byl vykonán, případně zda je vykonáván.

Předpokládám, pane ministře, že mé otázky jsou formulovány natolik jednoznačně a přesně, že nebude ministerským úředníkům činit potíže připravit vyčerpávající odpověď na ně, a že nedávají, Vám osobně, prostor k nežádoucím osobním pocitům a úvahám, které ve svých důsledcích vedly k tomu, jak jste mi odpověděl, či lépe řečeno, neodpověděl, na mou předchozí interpelaci.

Předpokládám také, že jste svá, shora citovaná slova, pečlivě zvažoval a své znalosti nezakládal na náhodných důkazech, neboť taková znalost je velmi nespolehlivá.

Současně Vás důrazně žádám, pane ministře, abyste mi nepodsouval zlé úmysly, jak jste již jednou učinil, ve snaze zakrýt neochotu odpovědět na nepříjemné otázky. Ty však byly vyvolány Vašimi vlastními slovy. Pokud neznáte řešení problému, pak jste s ním neměl přicházet. Je totiž vždycky snazší do něčeho zabřednout než se z toho dostat.

Očekávám Vaši písemnou odpověď nejpozději ve lhůtě zákonem stanovené.

S pozdravem

 
JUDr. Jiří HájekSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP