Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

1. volební období

1599

INTERPELACE

poslance Tomáše Štěrby

na místopředsedu vlády Jana Kalvodu a ministra vnitra Jana Rumla

ve věci evidence přestupků

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Tomáše Štěrby na místopředsedu vlády Jana Kalvodu a ministra vnitra Jana Rumla. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 21. března 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

Vážený pan

JUDr. Jan Kalvoda

místopředseda vlády ČR

a

Vážený pan

Jan Ruml

ministr vnitra ČR

prostřednictvím

Váženého pana

PhDr. Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

 V Praze dne 16. 3. 1995

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře,

v současné době existuje ještě mnoho právních norem, které působí poněkud anachronicky. Řidší, avšak velmi závažné, jsou případy, kdy státní instituce vykonávají činnosti, ke kterým nemají zákonný podklad.

Konkrétně se mi jedná o problematiku evidence přestupků. Tuto oblast upravuje množství právních norem, přičemž rámcovou normu představuje Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Žádná zákonná norma však zvlášť neupravuje povinnost evidovat přestupky orgánem, který přestupkové řízení vedl a uložil sankci. Vzhledem k tomu, že se jedná o citlivou otázku, jejíž citlivost je způsobena především skutečností, že se jedná o shromažďování osobních údajů jednotlivých osob, tudíž zde vzniká určitá kolize s Listinou základních práv a svobod, jeví se jako velmi vhodné upravit tuto oblast zákonem tak, jak to logicky odpovídá ustanovením Listiny.

V současné době má evidence přestupků z hlediska právního řádu téměř výhradně statistický charakter. Při přestupkovém řízení se totiž ze zákona nepřihlíží k tomu, zda byla ta která osoba v minulosti za přestupek postihována.

Snad jediným právním podkladem pro evidenci přestupků je Opatření Českého statistického úřadu č. OP 31 /94, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1995. Tento předpis stanovuje mimo jiné pro ministerstvo vnitra povinnost předkládat roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy. Je jasné, že pro splnění této povinnosti je nutné evidovat, avšak zákonný podklad k tomu neexistuje.

Ze všech těchto důvodů se na Vás obracím a žádám:

1) O poskytnutí souhrnných informací o evidenci přestupků se zaměřením na právní podklad takové evidence.

2) Aby byly podniknuty kroky, které by zákonně napravily tento mimoprávní stav.

Ing. Tomáš Štěrba

poslanec PS PČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP