PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1995

1. volební období

1582

Návrh rozpočtu

Fondu národního majetku České republiky

pro rok 1995

V Praze dne 1. března 1995

Předkládá:

Doc. Ing. Václav Klaus, Csc.

předseda vlády České republiky

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
 Příloha
 k usnesení vlády
 ze dne 1. března 1995 č. 123

Stanovisko

vlády k návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995

Vláda bere na vědomí návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995, který předložil ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předseda prezídia Fondu národního majetku České republiky.

Předložený návrh vychází z předpokládaných úkolů Fondu národního majetku České republiky v roce 1995 a zajišťuje náležité předpoklady pro jejich odpovídající plnění.

Vláda doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby schválila předložený návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995.

Fond národního majetku České republiky
 V Praze dne 25.1.1995
 Č.j.: 500/020/95

MATERIÁL

pro jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Věc: Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995

Důvod předložení: Obsah:
Materiál se předkládá v souladu s § 9

odst.2 zákona č.171/1991 Sb. ve znění

pozdějších předpisů

1. Návrh rozpočtu Fondu národního

majetku ČR pro rok 1995

I1. Důvodová zpráva

II1. Stanovisko dozorčí rady FNM ČR


Předkládá:

Ing. Jiří Skalický

předseda prezídia FNM ČR a

ministr pro správu národního

majetku a jeho privatizaci ČR

NÁVRH ROZPOČTU FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČR PRO ROK 1995

A) TABULKOVÁ ČÁST

v tis.Kč
Položka
Skutečnost

1994
Návrh rozpočtu

1995
1. Provozní náklady bez mzdových

prostředků a ostatních osobních

nákladů

103.619
74.880
v tomspotřeba materiálu a paliv
3.609
5.550
 spotřeba energie
1.781
4.500
 opravy a udržování
6.950
7.000
 výkony spojů
1.964
4.500
 ostatní výkony materiál.povahy
1.514
3.500
 odpisy předm.post.spotř.v

používání

  
3.499
4.000
 služby nemateriální povahy
70.540
20.000
 odvod soc. a zdrav.pojištění
11.278
21.700
 tvorba FKSP na vrub nákladů
661
1.240
 ostatní finanční náklady I
1.823 I
2.890
I1. Mzdové a ostatní osobní náklady
33.048
62.000
v tommzdové náklady
32.066
60.400
 ostatní osobní náklady
982
1.600
 z toho: odměny členům prezidia

a dozorčí rady

  
835
990
II1. Investiční náklady
44.339
24.550
IV. Náklady celkem
181.006
161.430

B) TEXTOVÁ ČÁST

1) Rozpočet Fondu je závazný v těchto položkách:

1. Provozní náklady bez mzdových a ostatních osobních nákladů

I1. Mzdové a ostatní osobní náklady

II1. Investiční náklady

IV. Náklady celkem

Ostatní položky uvedené v tabulkové části jsou orientační.

2) Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č.464 ze dne 27.9.1994 je hospodářský výbor Poslanecké sněmovny pověřen,. aby svým usnesením schvaloval případné, Fondem požadované, přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Pro tento rok se jedná o přesuny mezi položkami 1. a II1.

3) V případě, že na počátku roku 1996 nebude schválen rozpočet pro tento rok Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR je Fond oprávněn čerpat měsíčně finanční prostředky maximálně do výše 1/12 celkového objemu rozpočtu schváleného pro rozpočtové období roku 1995.

Současně se stanovuje termín pro předložení návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996 prezidiem Fondu k projednání do vlády ČR nejpozději do 30.11.1995.

4) Odměny členům prezidia a dozorčí rady Fondu za rok 1995 schvaluje na návrh Fondu hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995

Vlastní rozpočet Fondu národního majetku České republiky (dále jen Fond) pro rok 1995 je sestaven v souladu se zákonem 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Pokyny Ministerstva financí ČR, odbor V - metodiky finančního hospodaření a účetnictví č.j. V-2.24 705/91 ze dne 28.11.1991 a v souladu s výkazem "FOND ÚČ NM 1-02".

Předložený rozpočet obsahuje dvě části a sice část tabulkovou a textovou. V tabulkové části jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, v části textové jsou vymezena základní pravidla vztahující se k rozpočtu na rok 1995 a termínu předložení rozpočtu pro rok 1996.

Návrh rozpočtu je členěn pouze do čtyř hlavních limitovaných nákladových položek:

1. Provozní náklady bez mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů

I1. Mzdové a ostatní osobní náklady

II1. Investiční náklady

IV. Náklady celkem

Ostatní položky jsou samostatně evidovány, ale přesun mezi nimi je možný při dodržení celkové výše.

Pro porovnání je v návrhu rozpočtu uvedena i skutečnost čerpání jednotlivých položek v roce 1994.

Při srovnávání roků 1994 (185,4 mil Kč) a 1995 (161,4 mil Kč) je nutné si uvědomit zejména tři základní vlivy na navrženou výši rozpočtu pro rok 1995:

- v rozpočtu jsou z položky služby nemateriální povahy vyčleněny náklady přímo související s realizací privatizačních projektů, v roce 1994 byly schváleny ve výši 62,4 mil Kč a čerpány ve stejné výši. Od 1.1.1995 jsou podle rozhodnutí prezídia Fondu hrazeny z majetkového účtu.

- k 31.12.1994 byly zrušeny okresní privatizační komise (dále jen OPK), které se podílely na zajišťování činnosti Fondu, zejména při provádění dražeb a veřejných soutěží. Přímé náklady na OPK hrazené ze zvláštního účtu Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci byly v roce 1993 ve výši 71,6 mil Kč, za rok 1994 budou činit cca 30 mil Kč. Samostatně vykazované služby Fondu v souvislosti s činností OPK v rámci velké privatizace, které by měl Fond na zvláštní účet uhradit, jsou za rok 1994 ve výši 14,5 mil Kč. Tuto činnost musí Fond nahradit buď formou spolupráce s externími firmami, nebo dobudováním vlastního aparátu. Proto byl prezídiem Fondu schválen dne 30.9.1994 záměr zřídit 7 regionálních pracovišť Fondu. Tato pracoviště je nutné vybavit jak lidmi (48 pracovníků), tak materiálně technickým zabezpečením.

- na výši rozpočtu působí nárůst počtu pracovníků o dalších 71 pracovníků, který je nutný pro řádné zajištění činnosti Fondu. Tento nárůst souvisí zejména s agendou neplatičů, se zřízením centrálního informačního systému, s agendou prodejů na kapitálovém trhu. Tento návrh byl věcně schválen při schvalování dodatku rozpočtu Fondu na rok 1994 (prezídium Fondu dne 2.9.1994, vláda ČR dne 28.9. usnesením č. 533, hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 17.11.1994).

Kromě uvedených zásadních vlivů se projevuje celá řada věcných záměrů a skutečností, které vyplývají z komentáře k jednotlivým samostatně vykazovaným položkám.

1. Provozní náklady bez mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů - návrh 74.880 tis.Kč

Rozpočtové provozní náklady jsou navrženy o 28,7 mil Kč nižší než byla skutečnost v roce 1994. Tato změna ale neznamená úsporu nákladů. Pokles je dán tím, že z rozpočtu jsou vyčleněny náklady přímo související s realizací privatizačních projektů, které byly v roce 1994 čerpány ve výši 62,4 mil Kč. Vyčleněné náklady jsou na základě rozhodnutí prezídia Fondu ze dne 25.11.1994 hra zeny od 1.1.1995 v souladu s § 18 odst. 2) písm. c) zákona 171/91 Sb. z majetkového účtu. Jde o náklady na externí firmy, které lze z povahy věci jen velmi obtížně rozpočtovat, neboť jejich výše bude dána úspěšností pověřených firem službami při realizaci (pohyblivá položka podílu na dosaženém finančním efektu, tzv. "success - fee"). Vynakládání těchto nákladů je regulováno zásadami stanovenými prezídiem a bude čtvrtletně kontrolováno prezídiem i dozorčí radou Fondu.

Zvyšování požadavků v dílčích položkách provozních nákladů je zdůvodněno jednak nárůstem cen za dané služby, energii či materiál, nárůstem nákladů spojených se zvýšením počtu pracovníků Fondu a vybavením regionálních pracovišť. V roce 1994 vycházel rozpočet ze 190 systemizovaných míst. V roce 1995 bude činnost Fondu zajišťována celkovým počtem 309 pracovníků. Jde o zvýšení o 71 pracovníků na Fondu v budově na Rašínově nábřeží a 48 pracovníků na regionálních pracovištích Fondu.

Jednotlivé provozní náklady druhově členěné v souladu s účetní metodikou s nimiž se v rozpočtu na rok 1995 počítá jsou následující:

a) spotřeba materiálu a paliv - návrh 5. 550 tis. Kč

Částka obsahuje náklady na spotřební materiál ve výši 4.000 tis.Kč, na pohoštění 400 tis.Kč, pohonné hmoty 700 tis. Kč a tiskoviny 450 tis.Kč.

b) spotřeba energie - návrh 4. 500 tis. Kč

Skutečnost r.1994 činí 1.781 tis.Kč, nárůst souvisí s přechodem na plynové topení a dále je ovlivňován potřebou pro zajištění provozu regionálních pracovišť.

c) opravy a udržování - návrh 7. 000 tis. Kč

Náklady jsou určeny na opravy a údržbu budovy Fondu, opravy a nutný servis kancelářské a výpočetní techniky. Největší položky činí náklady na opravy sociálního zařízení (výměna sanitárního zařízení, výměna rozvodů vody, oprava nebo výměna kanalizačních odpadů, oprava elektroinstalace, obklady a přeložení dlažby). Dále na úpravy I1.suterénu budovy (výměna rozvodů vody, oprava nebo výměna kanalizačních svodů, úprava místností, výměna dveří a oken, oprava rozvodů el.instalace).

d) výkony spojů - návrh 4.500 tis. Kč

Skutečnost r.1994 činí 1.964 tis.Kč. Nárůst souvisí zejména se zajištěním telefonního spojení s regionálními pracovišti a s očekávaným zdražením telekomunikačních služeb.

e) ostatní výkony materiální povahy - návrh 3. 500 tis. Kč

Část nákladů bude použito na pokrytí zákonného příspěvku na závodní stravování pracovníků Fondu (1.700 tis.Kč), další část na práce výrobní povahy (např. hlavičkové papíry, výroční zpráva, informační bulletin o investičních příležitostech).

f) odpisy předmětů postupné spotřeby v používání - návrh 4. 000 tis. Kč

Zvýšená potřeba souvisí s komplexním vybavením regionálních pracovišť a s dovybavením stávajících prostor v budově Fondu.

g) služby nemateriální povahy - návrh 20. 000 tis. Kč

Při stanovení navrhované částky se vychází ze skutečnosti roku 1994 a z potřeb předpokládaných v roce 1995. Prostředky jsou určeny na úhradu následujících předpokládaných nákladů:

- cestovné 1.150 tis.Kč
- nájemné 1.200 tis.Kč
- ostraha objektu 1.200 tis.Kč
- úklidová služba 1.000 tis.Kč
- školení 1.500 tis.Kč
- služby inzertní,teletext,monitoring 3.500 tis.Kč
- revize strojů,zařízení a přístrojů vč. servisních služeb 2.450 tis.Kč
- služby na podporu obchodu na kapitálových trzích 1.000 tis.Kč
- pořízení základních datových fondů 550 tis.Kč
- externí právní služby a poradenské služby 4.000 tis.Kč
- ostatní specializované služby (notáři, auditoři,ekonomické informace) 2.450 tis.Kč

h) odvod sociálního a zdravotního pojištění - návrh 21. 700 tis. Kč

Částka je výpočtová a odpovídá příslušným zákonným ustanovením.

i) tvorba FKSP na vrub nákladů - návrh 1.240 tis. Kč

Částka je výpočtová a odpovídá příslušným zákonným ustanovením.

j) ostatní finanční náklady - návrh 2.890 tis.Kč

Navrhovaná částka je určena k úhradě pojistného za majetek Fondu ve výši 700 tis.Kč, zákonného pojištění pracovníků 190 tis.Kč a ostatních finančních výdajů včetně správních poplatků ve výši 2.000 tis.Kč (poplatky,kolky,daň z nemovitosti apod.).

I1. Mzdové a ostatní osobní náklady - návrh 62.000 tis.Kč
z toho-. mzdové náklady 60.400 tis.Kč
ostatní osobní náklady 1.600 tis.Kč

Důvodem růstu mzdových prostředků ve srovnání se skutečností r.1994 jsou tři základní faktory:

a) zvýšený počet pracovníků,

Rozpočet pro rok 1994 počítal se 190 pracovníky Fondu. Rozpočet pro rok 1995 počítá s nárůstem na 309 pracovníků. Zvýšení je dáno jednak vznikem 71 nových systemizovaných míst přímo na Fondu, a jednak zřízením regionálních pracovišť, kde bude pracovat 48 dalších pracovníků.

Záměr zvýšit počet pracovníků FNM o 71 (oproti původním 190, s nimiž počítal rozpočet FNM ČR pro rok 1994 byl schválen prezídiem Fondu dne 2. 9.1994, vládou ČR dne 28. 9. usnesením č. 533, hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 17.11.1994. Vyplynul zejména z toho, že na Fondu nejsou v dostatečném počtu programátoři, odborníci na kapitálový trh, právníci schopní zastupovat Fond u soudů, odborníci na ekologické audity apod. Nově se vytváří agenda k řešení neplatičů, obchodování s akciemi, vytváří se počítačový systém, centrální evidence výkonu vlastnických práv.

Nárůst pracovníků v počtu 48 osob vyplývá ze zřízení 7 regionálních pracovišť, která nahradí činnost zrušených 75 OPK. Záměr byl projednán a schválen v prezídiu Fondu, dne 30. 9.1994. Zrušené OPK pro Fond vykonávaly činnosti související s realizací privatizačních projektů. Jednalo se zejména o spolupráci při organizování veřejných dražeb. Regionální pracoviště tuto agendu převezmou a dále se uvažuje o jejich využití při vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti, při převodech majetku na nové vlastníky nebo zpětných převodech majetku na Fond, při veřejných soutěžích i při ostatních metodách privatizace.

b) změna struktury pracovníků Fondu,

Propočet mzdových prostředků pro rok 1995 vychází z toho, že vlivem změny struktury pracovníků Fondu se při zachování stávajícího platového řádu Fondu zvýší průměrná mzda cca o 8 %, neboť narůstá podíl vysoce kvalifikovaných specialistů a pracovníků ve vyšších tarifních stupních. Ze schváleného navýšení o 119 pracovníků činí 36 právníků s advokátní či komerční praxí, 19 vedoucích pracovníků s požadovanými manažerskými schopnostmi, 49 ekonomických čl počítačových analytiků a účetních. Oproti tomu je v níže honorovaných kategoriích nárůst pouze o 20 pracovníků na sekretářské či administrativní práce.

c) předpokládané zvýšení stávajících mezd o cca 10 % (valorizace průměrných mezd)

Výše mzdových prostředků, vypočtená z průměrného platu v roce 1994, s promítnutým vlivem zvýšení počtu pracovníků (62 %) a s promítnutým vlivem změny struktury pracovníků Fondu (8 %) činil 54 910 tis.Kč. Navržená výše mzdových prostředků ve výši 60,4 mil Kč je na úrovni 110 % takto vypočtené částky.

Pro rok 1994 počítal schválený rozpočet s průměrnou valorizací mezd ve výši 5 %. Tato valorizace se neprovedla. V první polovině roku se mzdy nezvyšovaly, neboť vedení Fondu čekalo na definitivní schválení rozpočtu (teprve červenec 1994). V okamžiku schválení rozpočtu se úprava mezd opět neprovedla, protože v té době již byla známa potřeba zvýšení počtu pracovníků, které bylo nutno financovat z prostředků, s nimiž se původně počítalo pro zvýšení mezd. Tím je dáno, že mzdy pracovníků Fondu stagnují na úrovni roku 1993.

Ostatní osobní náklady ve výši 1,6 mil.Kč jsou především určeny na úhradu nákladů na dohody uzavírané k zajištění některých mimořádných prací spojených s činností Fondu a na odměny pro členy prezídia a dozorčí rady Fondu podle zákona 171/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve výši 990 tis.Kč.

II1. Investiční náklady celkem - návrh 24.550 tis.Kč

Investiční náklady jsou v roce 1995 navrženy cca v poloviční výši, než v roce 1994. Jde o skutečné snížení investičních nákladů vyplývající z toho, že hlavní investiční akce byly realizovány v roce 1994. Navrhovaná částka obsahuje:

a) dobudování centrálního informačního systému na Fondu - návrh 8. 500 tis. Kč

Po rozboru provedeném v roce 1994 schválilo prezídium Fondu dne 2.září 1994 záměr vybudovat centrální informační systém (dále jen CIS). Tento je nutný pro zpřesnění, zrychlení a zkvalitnění řízení Fondu i vlastní realizace privatizačních projektů. Klíčový je z hlediska možností kontroly procesu realizace. Obdobný systém zřídilo Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR na přelomu let 1992/93 a dnes lze toto opatření vyhodnotit jako jednoznačně pozitivní.

K budování CIS byl vyhlášen konkurz a ještě v roce 1994 byla na tento účel použita částka 9.200 tis.Kč. Dobudování CIS v roce 1995 předpokládá výši investičních prostředků 8.500 tis.Kč. Celkové náklady CIS včetně provozních nákladů a všech dosavadních nákladů Fondu na nákup počítačů v letech 1991 - 1994 by měly ke konci roku 1995 činit 25.200 tis.Kč. Tyto náklady jsou srovnatelné s náklady na pořízení obdobných systému, například u MSNMP činily cca 27 mil Kč.

b) vybudováni reprografického pracoviště včetně archivační služby - návrh 3. 500 tis. Kč

V souvislosti s rostoucími nároky na archivaci i na vlastní realizaci vyplynul požadavek zřízení samostatného reprografického pracoviště včetně archivační služby. Dosud bylo veškeré kopírování materiálů prováděno pouze na příručních kopírovacích strojích jednotlivých sekcí. Stejně tak centrální archiv je ve zcela nevyhovujícím stavu, a nestačí kapacitně. V částce 3.500 tis.Kč je uvažován nákup velkokapacitního rozmnožovacího stroje a dalších zařízení pro centrální reprografickou službu, vybavení hlavního archivu (regály, registry), technické vybavení pro pořizování záznamů do počítače (snímací scanery).

c) nákup osobních vozů - návrh 4. 400 tis. Kč

Již v roce 1994 byla plánována obměna dvou automobilů, která nebyla provedena. Proto je na rok 1995 plánována výměna 3 vozů Škoda Favorit a Forman, které jsou z roku 1991 a 1992 a nákup jednoho vozu náhradou za vůz Tatra 613, kterou nyní Fond užívá na základě pronájmu od MSNMP ČR. Tento vůz je uvažován v roce 1995 k vrácení majiteli. Dále je nutné vybavit regionální pracoviště (7 osobních vozů - Škoda).

d) rekonstrukce 1. suterénu - návrh 4. 000 tis. Kč

První suterén budovy Fondu na Rašínově nábřeží v současné době nelze využívat pro nevyhovující technický stav. Navrhovanou rekonstrukcí dojde k možnosti využití pro archiv a další služby v rámci provozu budovy, které bude možné přesunout z jiných místností a tak uvolnit místo pro nové pracovníky Fondu.

e) úprava nezastavěné plochy příslušející k objektu Fondu - návrh 1. 800 tis. Kč

V částce je zahrnuto odvodnění, položení dlažby, odstranění přístřešků a zajištění objektu oplocením a vraty. Po úpravě bude tato plocha využita pro parkování služebních vozidel Fondu.

f) ostatní investice - návrh 2. 350 tis. Kč

Jde o nutné prostředky na telekomunikační zařízení, příruční kopírovací stroje, notebooky a zařízení pro zajištění operativního spojení s regionálními pracovišti.

V souladu s § 12 odst.2 zákona č.171/1991 Sb. návrh rozpočtu projednala dozorčí rada Fondu. Její stanovisko je uvedeno v části II1.

Vláda ČR projednala materiál dne 1.března 1995 a zaujala k němu stanovisko současně předkládané Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s tímto materiálem.

II1.

STANOVISKO dozorčí rady FNM ČR k návrhu rozpočtu FNM ČR pro rok 1995

Dozorčí rada na svém zasedání dne 15.12.1994 na základě obsáhlé opakované diskuse a rozborů věcné náplně jednotlivých položek navrženého rozpočtu se rozhodla doporučit ke schválení navržený rozsah jednotlivých rozpočtovaných položek mimo položky mzdové náklady a souvisejících navazujících položek.

Dozorčí rada na svém zasedání dne 17.1.1995 na základě.. obsáhlé vzájemné diskuse mezi členy DR a přítomnými zástupci výkonného výboru a prezídia FNM ČR v položce mzdové náklady schválila navrženou výši mzdových nákladů 60.400 tis. Kč jako nepřekročitelný limit v závislosti na skutečném čerpání přepočteného počtu pracovníků v průběhu roku 1995 při nepřekročení průměrné měsíční mzdy na jednoho pracovníka za 1 měsíc ve výši 16.300,- Kč.

 Ing. Pavel Šafařík
 předseda DR FNM ČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP