PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1564

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1995,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 24 zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který včetně odkazu pod čarou č. 5 zní:

"(2) Závazky Fondu vzniklé z převodu majetku a majetkových účastí státu na jiné osoby podle tohoto nebo zvláštního zákona 5), které nebudou v rámci likvidace Fondu uspokojeny, přecházejí dnem jeho zániku na Českou republiku.

_______________

5) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

D ů v o d o v á z p r á v a

Usnesením vlády č. 506 ze dne 14.9.1994 bylo uloženo Ministerstvu financí předložit návrh zákona, kterým se doplní zákon č. 576/1990 Sb. o rozpočtových pravidlech tak, že po ukončení činnosti Fondu národního majetku České republiky převezme Česká republika majetkovou odpovědnost za závazky Fondu.

Na základě průběhu připomínkového řízení k návrhu této novely a jednání na úrovni Ministerstva financí a Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci se navrhuje novelizovat zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku, ve znění pozdějších předpisů, kam zakotvení předmětného ručení systémově náleží.

Hlavním důvodem navrhovaného zakotvení ručení České republiky za závazky Fondu národního majetku je posílení jistoty osob z předmětných závazků oprávněných (tedy smluvních a potenciálních smluvních partnerů Fondu) že jejich pohledávky vůči FNM budou uspokojeny. Je nutno si uvědomit, že samo zákonné ustanovení (stávající znění § 24 zákona č. 171/1991 Sb.) stanovící, že o zániku Fondu bude rozhodnuto zvláštním zákonem, představuje zdroj značné nedůvěry zejména zahraničních partnerů Fondu, zda tento předvídaný zákon nestanoví zrušení Fondu bez právního nástupce s tím, že za nevypořádané závazky Fondu nikdo neručí ani je nepřebírá. Tato nedůvěra se pak stává nedůvěrou v samotný proces privatizace v České republice.

Závazky Fondu národního majetku, o které se jedná (tedy závazky, které se mohou objevit až po případné likvidaci FNM nebo na jejichž úhradu již Fond nebude mít prostředky) a které nelze v současné době v žádném případě numericky kvantifikovat, vznikly či vzniknou zejména z titulu slev z kupní ceny z důvodu chybějících či vadných věcí, z titulu povinnosti doplatit vklad v případě, kdy při založení obchodní společnosti FNM nevložil do jejího majetku vklady, které vložit měl, z titulu ručení za závazky nesplněné nabyvatelem privatizovaného majetku (pokud přešly na nabyvatele majetku před účinností zákona č. 210/93 Sb.), z titulu úhrady nákladů vynaložených na vypořádání ekolog. závazků a z titulu poskytování zajištění úvěrů podnikům.

V Praze dne 22. února 1995

předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s, CSc. v.r.

ministr pro správu národního

majetku a jeho privatizaci

Ing. Jiří S k a l i c k ý v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP