Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1530

INTERPELACE

poslance Tomáše Štěrby

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci způsobu privatizace Nemocnice s poliklinikou Sušice a privatizace vojenských nemocnic v Klatovech a v Karlových Varech

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Tomáše Štěrby na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 20. února 1995

Milan Uhde v. r.

Přílohy jsou k dispozici v organizačním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Poslanecký klub

Českomoravské unie středu

118 26 Praha 1, Sněmovní 4

Vážený pan

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády

České republiky

prostřednictvím

Váženého pana

PhDr. Milana Uhdeho

předsedy PS PČR

 V Praze dne 15. 2. 1995

Vážený pane premiére,

do Parlamentu jsem byl zvolen v západočeském kraji a beru si tedy problémy týkající se tohoto regionu za vlastní.

V poslední době jsem se dozvěděl o určitých nesrovnalostech v oblasti privatizace zdravotnických zařízení v tomto regionu. Moje interpelace je adresována na Vás zejména z toho důvodu, že jedná o meziresortní záležitost, ve které postupují jednotlivé resorty naprosto rozdílně a nekoordinovaně, což má negativní dopad do praktického řešení problému.

Konkrétně se mi jedná o způsob privatizace Nemocnice s poliklinikou Sušice a privatizace Vojenských nemocnic v Klatovech a v Karlových Varech.

V prvním případě privatizace započala v roce 1992 a Okresní zdravotní rada v Klatovech stejně jako ředitel NSP Sušice ujišťovali potencionální privatizátory o tom, že privatizována má být pouze poliklinika. Těmito výroky se řídil i jeden ze zájemců o privatizaci, pan MUDr. Ladislav Korec a podal privatizační projekt v odpovídající podobě. K jeho velkému překvapení se dozvěděl z časopisu ČLK z č. 5 z května 1994, že měla být privatizována nikoliv pouze poliklinika, ale nemocnice s poliklinikou. Dne 30. 5. 1994 tedy doplnil a rozšířil svůj původní privatizační projekt i o záměr privatizovat celé zdravotnické zařízení, včetně nemocnice. Tento doplněk byl podáván již jménem Gabreta Hospital s. r. o., tj. společnosti, která byla pro účel privatizace založena. Privatizační projekty byly podány i ze strany Městského zastupitelstva v Sušici a skupiny zaměstnanců polikliniky v Sušici pod názvem Poliklinika Sušice s, r. o. Tyto privatizační projekty však zněly výhradně na privatizaci Polikliniky Sušice. Následující vývoj v sobě skrývá i určitý nádech absurdity, neboť dne 24. 1. 1995 pan náměstek ministra pro správu národního majetku a privatizaci sdělil panu dr. Korcovi pod č. j. 450/69/Če/95, že privatizační projekt, který byl v této věci podán pod č. 27213 zpracovaný na privatizaci majetku příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou Sušice, nebyl rozhodnutím o privatizaci vydaným vládou ČR dne 21. 12. 1994 vybrán k realizaci. Ve stejném dopise se také říká, že předmětný majetek bude privatizován formou přímého prodeje předem určenému vlastníku. Konečný výsledek je takový, že byl odsouhlasen a zrealizován privatizační projekt předložený skupinou lékařů a je nutné zároveň konstatovat, že k realizaci došlo v souladu s tímto projektem, tj. byla privatizována pouze poliklinika a otázka privatizace nemocnice je doposud otevřená.

V současné době se dá hovořit i o určité destabilizaci zdravotního zabezpečení v Sušici a jejím okolí, protože díky oddělené privatizaci polikliniky dochází k hospodářské nejistotě v dalším fungování nemocnice. Ze současné konstrukce finančních vztahů ve zdravotním zabezpečení vyplývá, že zařízení ambulantního charakteru jsou podstatně ziskovější nežli lůžková zařízení. Budoucnost nemocnice v Sušici je tedy nejistá, o čemž svědčí např. i personální změny na místě ředitele nemocnice. V této souvislosti mám osobně dvě výhrady. Především u mne vznikají oprávněné pochyby o tom, zda proběhla privatizace tohoto zdravotnického zařízení zcela korektně. Zejména proto, že došlo v průběhu privatizačního procesu k dosti podstatným změnám privatizačního záměru (jedná se zejména o nejasnost, zda privatizovat polikliniku včetně lůžkového zařízení nebo bez něho) a zvolena byla varianta, která z objektivního hlediska je méně výhodná, tj. varianta privatizace ambulantní části bez vazby na lůžkovou část. Byl tedy odmítnut privatizační projekt, jehož záměrem bylo vyřešit problém úplně a ve všech souvislostech. Zarážející je také postup státních orgánů, které se privatizací zabývaly, a které vydávaly informace, jež se ukázaly u finálního rozhodnutí jako nepravdivé. Celkově se tedy jedná o excesy, které si přinejmenším zaslouží vysvětlení.

Dalším okruhem problému je otázka privatizace Vojenské nemocnice Klatovy a Vojenské nemocnice v Karlových Varech. V obou případech Ministerstvo obrany ČR prostřednictvím Vojenské a ubytovací a stavební správy Plzeň vyhlásilo výběrové řízení na pronájem části posádkových nemocnic Klatovy a Karlovy Vary. Výběrové řízení bylo vyhlášeno v obou případech ve stejný den, tj. 19. 10. 1 994, a to za stejných podmínek včetně podmínky, která byla pro eventuelního privatizátora obou zdravotnických zařízení nesplnitelná, tj. skutečnosti, že prohlídka objektů bude umožněna ve stejný den a ve stejnou hodinu (dne 2. 11. 1994 v 9.00 hod.). Na obě nemocnice byl podán podnikatelský záměr, který vycházel z podmínek výběrového řízení na pronájem částí těchto nemocnic, přičemž při zpracovávání a v konečné podobě tohoto záměru bylo přihlédnuto zejména k podmínce, že ve výběrovém řízení bude dána přednost těm zájemcům, kteří projeví zájem o pronajmutí všech nabízených objektů jako celek (viz. přiložené fotokopie dopisů Vojenské ubytovací a stavební správy Plzeň, kterým se vyhlašuje výběrové řízení. Tyto podnikatelské záměry podala Gabreta Hospital s. r. o., která obdržela dne 21. 12. 1994 od VÚSS Plzeň zamítavé rozhodnutí o výběrovém řízení na VN Klatovy s tím, že toto zamítavé rozhodnutí neobsahovalo vůbec identifikaci subjektu, který byl ve výběrovém řízení úspěšný.

Následně se podavatelé v Zemědělských novinách z 30. 12. 1 994 dozvěděli, že komise Ministerstva obrany ČR v této záležitosti dosud jednoznačně nerozhodla, a že definitivní rozhodnutí se očekává až v průběhu ledna 1995. Pro upřesnění je nutné dodat, že podle současných informaci VN v Klatovech zprivatizoval Okresní úřad v Klatovech. Došlo tedy k absurdní situaci, kdy státní majetek privatizuje státní úřad, jehož záměrem je předat toto zdravotnické zařízení okresní nemocnici, která se ovšem sama potýká s nadbytkem lůžkových kapacit a existují oprávněné obavy, že vůbec nebude schopna toto zařízení provozovat. Při pronájmu byla dána i podmínka, že pronajímané objekty musí sloužit nadále jako zdravotnické zařízení, ovšem zdá se, že okresní nemocnice chce využívat tyto objekty jako skladové prostory. V tomto případě došlo tedy k naprosto jednoznačnému pochybení tím, že byl pro privatizaci zvolen subjekt, který nejenže není schopen zajistit další fungování nemocnice, která má pro Klatovy a okolí nesmírný význam, ale dokonce ani není takové fungování ochoten zajistit.

Ze všech uvedených důvodů se na Vás, vážený pane premiére, obracím s touto interpelací a žádám:

1. O revokaci rozhodnutí o privatizaci Polikliniky Sušice s tím, že by privatizační proces proběhl znovu tak, aby byla privatizována poliklinika i s nemocnicí. Toto řešení odpovídá i záměru, který byl sdělován potencionálním privatizátorům, a který ovšem za podivných podmínek nebyl realizován.

2. Vysvětlení okolností, za kterých došlo k privatizaci Polikliniky Sušice.

3. O revokaci rozhodnutí o privatizaci Vojenské nemocnice Klatovy tak, aby byl zachován její charakter a zejména i její význam, protože tato nemocnice v současné době představuje špičkové zdravotnické pracoviště, jehož další fungování není za stávající situace zajištěno.

4. Vysvětlení okolností, za kterých došlo k privatizace této Vojenské nemocnice se zaměřením na vysvětlení důvodů, proč tuto nemocnici, náležející státu, má privatizovat jiný státní orgán, který není ani schopen ani ochoten zajistit její další činnost.

 Ing. Tomáš Štěrba
 poslanec PS PČR

Přílohy: - fotokopie dopisu adresovaného na MH ČR (identický text byl odeslán i na MF ČR a na MD ČR)

- fotokopie odpovědí z těchto ministerstev

- fotokopie dopisu, kterým VUSS v Plzni oznamuje podmínky výběrového řízení

- fotokopie dopisu z VUSS Plzeň ze dne 21.1 2. 1994

- fotokopie dopisu zaslaného fy Gabreta Hospital s. r. o. ministru obrany ČR dne 7. 1. 1995

- fotokopie odpovědi náměstka ministra obrany Ing. Miroslava Kalouska ze dne 30. 1. 1995


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP