PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1471

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1995,

kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění ústavního zákona č.100/1960 Sb., ústavního zákona č.143/1968 Sb., ústavního zákona č.125/1970 Sb., ústavního zákona č.126/1970 Sb., ústavního zákona č.101/1990 Sb., zákona č.86/1950 Sb., zákona č.88/1950 Sb., zákona č.19/1958 Sb., zákona č.140/1961 Sb., zákona č.100/1970 Sb., zákona č.40/1974 Sb., zákona č.64/1978 Sb., zákona č.72/1990 Sb., zákona č.227/1991 Sb., zákona č.164/1992 Sb. a zákona č.188/1993 Sb., se doplňuje takto:

Za § 56 se vkládá nový § 56a , který včetně nadpisu a poznámek č.5 až 7 zní:

" § 56a

Náhrada příjmu při službě v ozbrojených silách

(1) Náhrada příjmu náleží osobám samostatně výdělečně činným při vojenském cvičení a dalších druzích služby v ozbrojených silách, s výjimkou vojenské základní (náhradní) služby.

(2) Náhrada příjmu činí za každý kalendářní den vojenského cvičení (jiné služby),

a) nevyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná žádnou osobu, 60%,

b) vyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná jednu osobu, 75%,

c) vyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná dvě osoby, 90%,

d) vyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná tři a více osob, 95%,

jedné třicetiny z částky vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je průměr, který z úhrnu měsíčních vyměřovacích základů 5) zjištěných za posledních 12 kalendářních měsíců před měsícem, v němž došlo k nástupu služby v ozbrojených silách, připadá na jeden kalendářní měsíc s tím, že se přihlíží jen k těm kalendářním měsícům, za které byla osoba samostatně výdělečně činná povinna platit zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

(3) Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která se pro účely důchodového zabezpečení 6) považuje za osobu samostatně výdělečně činnou nebo za spolupracující osobu osoby samostatně výdělečně činné.

(4) Vyživovanými osobami se rozumějí osoby, které se pro účely poskytování náhrady mzdy při vojenském cvičení zaměstnancům v pracovním poměru považují za osoby, o které zaměstnanec pečuje.7)

(5) O náhradě příjmu rozhoduje a vyplácí ji příslušná okresní vojenská správa podle místa trvalého pobytu osoby samostatně výdělečně činné. Náhrada příjmu se vyplácí měsíčně pozadu, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který náhrada náleží.

5)

§ 14 zákona č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečenía příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákonaČeské národní rady č.10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb.,zákona č.307/1993 Sb., zákona č.42/1994 Sb. a zákona č.241/1994 Sb.

6)

§ 2 odst.3 a 4 zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,ve znění zákona České národní rady č.37/1993 Sb. a zákonač.307/1993 Sb.

7)

§ 20 odst.2 nařízení vlády č.108/1994 Sb., kterým se provádízákoník práce a některé další zákony.".

Čl. II

Zákon č.54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č.16/1959 Sb., zákona č.58/1964 Sb., zákoníku práce č.65/1965 Sb., zákona č.67/1965 Sb., zákona č.87/1968 Sb., zákona č.88/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č.8/1982 Sb., zákona č.73/1982 Sb., zákona č.148/1983 Sb., zákona č.109/1984 Sb., zákona č.51/1987 Sb., zákona č.110/1990 Sb., zákona č.180/1990 Sb., zákona č.306/1991 Sb., zákona České národní rady č.550/1991 Sb., zákona České národní rady č.582/1991 Sb., zákona č.235/1992 Sb., zákona České národní rady č.589/1992 Sb., zákona České národní rady č.37/1993 Sb., zákona č.160/1993 Sb., zákona č.308/1993 Sb., zákona č.182/1994 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 11 se vypouštějí v písmenu a) slova "5. podpora při narození dítěte, 6. pohřebné;" a písmeno b).

2. V § 18 odst.7 se slova "o rodičovském příspěvku8)" nahrazují slovy "o státní sociální podpoře8)".

Poznámka pod čarou č.8 zní:

" 8) § 25 odst.4 zákona č. /1995 Sb., o státní sociální podpoře.".

3. § 29 a část čtvrtá včetně poznámek pod čarou č.4 a 9 se vypouštějí.

4. § 43 včetně nadpisu zní:

"§ 43

Souběh nároků na dávky

Nároky na dávky nemocenského pojištění náležející z téhoždůvodu se posuzují samostatně.".

5. § 43a zní:

"§ 43a

Dávky nemocenského pojištění náleží i za dobu, po kterou se oprávněný zdržuje trvale v cizině.".

6. V § 44 se vypouštějí odstavce 2 a 3.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 2 až 4.

7. V § 45 odst.1 se vypouštějí slova "a přídavků na děti".

8. V § 45 odst.2 se vypouštějí slova "a na přídavky na děti".

9. V § 48 odst.1 se za slova "a mateřství" vkládá slovo "nebo" a vypouštějí se slova "nebo přídavky na děti".

10.V § 48 odst.2 se vypouštějí slova "nebo přídavků na děti".

Čl. III

Zákon č.32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č.58/1964 Sb., zákona č.87/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č.8/1982 Sb., zákona č.109/1984 Sb., zákona č.180/1990 Sb., zákona České národní rady č.37/1993 Sb., zákona č.308/1993 Sb. a zákona č.182/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 11 písmeno d) zní: "d) příspěvek na pohřeb vojáka.".

2. V § 11 se vypouštějí písmena e) a f).

3. § 25 se vypouští.

4. § 26 včetně nadpisu zní:

"§ 26

Příspěvek na pohřeb vojáka

(1) Zemřel-li mimo dobu branné pohotovosti státu voják nebo příslušník bezpečnostního sboru v místě, v němž dlel ze služebních důvodů a které není jeho trvalým bydlištěm, poskytne příslušný útvar na přání pozůstalých úhradu nutných výdajů na jednoduchou rakev s kovovou vložkou a úhradu poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu pohřebním autem a při velké vzdálenosti drahou.

(2) Na přání pozůstalých vypraví zemřelému vojáku jednoduchý pohřeb v místě posádky útvar svým nákladem. Plnění podle předchozího odstavce v tomto případě nenáleží.".

Čl. IV

Zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č.36/1967 Sb., zákona č.158/1969 Sb., zákona č.49/1973 Sb., zákona č.20/1975 Sb., zákona č.133/1982 Sb., zákona č.180/1990 Sb., zákona č.328/1991 Sb., zákona č.519/1991 Sb., zákona č.263/1992 Sb., zákona České národní rady č.24/1993 Sb., zákona č.171/1993 Sb., zákona č.117/1994 Sb. a zákona č.152/1994 Sb., se mění takto:

1. V § 277 odst.2 se vypouštějí slova "přídavky na děti a".

2. V § 301 odst. 2 se vypouštějí slova "výchovné, vyplacené k důchodu ze sociálního zabezpečení, ani".

3. V § 317 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

4. V Příloze A (§ 248 odst.3) se vypouští obor Rodičovský příspěvek a v oboru Sociální zabezpečení se vypouštějí slova "s výjimkou rozhodnutí o zaopatřovacím příspěvku" a slova "Vyhláška č. 76/1957 Ú.l., ve znění vyhlášky č.268/1990 Sb., vyhláška č.183/1991 Sb." se nahrazují slovy "Zákon České národní rady č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů".

Čl. V

Zákon č.65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.88/1968 Sb., zákona č.153/1969 Sb., zákona č.100/1970 Sb., zákona č.20/1975 Sb., zákona č.72/1982 Sb., zákona č.111/1984 Sb., zákona č.22/1985 Sb., zákona č.52/1987 Sb., zákona č.98/1987 Sb., zákona č.188/1988 Sb., zákona č.3/1991 Sb., zákona č.297/1991 Sb., zákona č.231/1992 Sb., zákona č.264/1992 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č.37/1993 Sb. a zákona č.74/1994 Sb. (úplné znění č. 126/1994 Sb.), se mění takto:

1. § 121 odst.1 písm.k) zní:

"k) přeplatky na dávkách státní sociální podpory, které je zaměstnanec povinen vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zákona o státní sociální podpoře,".

2. V § 127 odst.2 se slova "příspěvek podle zákona o rodičovském příspěvku" nahrazují slovy "rodičovský příspěvek podle zákona o státní sociální podpoře".

3. V § 198 se slova "předpisů o nemocenském pojištění" nahrazují slovy "zákona o státní sociální podpoře.".

Čl. VI

Zákon č.88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č.99/1972 Sb., zákona č.73/1982 Sb., zákona č.57/1984 Sb., zákona č.109/1984 Sb., zákona č.51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č.306/1991 Sb., zákona České národní rady č.582/1991 Sb., zákona České národní rady č.37/1993 Sb., zákona č.226/1993 Sb., zákona č.308/1993 Sb. a zákona č.182/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V nadpisu části druhé se vypouští slovo ",porodu".

2. V § 2 odst.1 se vypouští slovo ",porodu", v písmenu b) slovo "a" a písmeno c).

3. V § 3 se vypouští odstavec 3.

4. § 13 až 20, § 24 odst.1 a § 25 až 31 se vypouštějí.

5. Část třetí včetně nadpisu se vypouští.

6. V § 32 se slova "Dávky v mateřství s výjimkou vyrovnávacího příspěvku a přídavky na děti" nahrazují slovy "Peněžitá pomoc v mateřství (peněžitá pomoc)".

7. V § 33 se vypouští odstavec 2.

8. V § 34 odst.1 se za slovo "příspěvku" vkládá slovo "nebo" a slova "podpoře při narození dítěte nebo o přídavcích na děti" se vypouštějí.

9. V § 34 odst.2 se vypouštějí slova "a přídavky na děti".

10. § 35 zní:

"§ 35

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou podrobnosti o poskytování dávek v mateřství a o nárocích uchazečů o zaměstnání podle § 32.".

11. § 38 se vypouští.

Čl. VII

Zákon č.50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č.58/1984 Sb., zákona č.118/1992 Sb. a zákona č.307/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17 a 21 se vypouštějí.

2. V § 7 odst.3 se vypouštějí slova "(§ 5 odst. 4)".

3. V § 10 odst.2 se slova "příspěvek podle tohoto zákona" nahrazují slovy "příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře 5)".

Poznámka pod čarou č.5 zní:

" 5) § 35 zákona č. /1995 Sb., o státní sociální podpoře.".

4. V § 11 se vypouštějí slova "5 až".

5. Dosavadní text § 12 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2 a 3 , které včetně poznámky č. 6 znějí:

"(2) Pěstounu při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních náleží odměna, která se posuzuje jako mzda. Pro podmínky pro poskytování odměny, o vrácení odměny, o povinnosti pěstouna při uplatnění nároku na odměnu, o řízení o odměně a o promlčení platí obdobně ustanovení o odměně pěstouna podle zákona o státní sociální podpoře.6)

(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou výši odměny pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních a způsob jejího poskytování.

6) § 38 zákona č. /1995 Sb.".

6. § 15 odst.5 se vypouští.

7. V § 22 se vypouštějí v první větě slova "a podmínky nároku na příspěvek, pokud jde o soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání" a věta druhá.

Čl. VIII

Zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č.110/1990 Sb., zákona č.180/1990 Sb., zákona č.1/1991 Sb. zákona č.46/1991 Sb., zákona č.306/1991 Sb., zákona České národní rady č.482/1991 Sb., zákona č.578/1991 Sb., zákona České národní rady č.582/1991 Sb., zákona č.235/1992 Sb., zákona České národní rady č.589/1992 Sb., zákona České národní rady č.37/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.160/1993 Sb., zákona č.266/1993 Sb., zákona č.307/1993 Sb., zákona č.182/1994 Sb. a zákona č.241/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst.1 se vypouští písmeno d).

2. V § 7 se vypouštějí písmena c) a d).

3. § 71 odst.1 až 4 a odst.6 až 8 a část druhá hlava pátá včetně nadpisu se vypouštějí.

4. Část druhá hlava čtvrtá včetně nadpisu se vypouští.

5. V § 97 odst.2 se vypouští věta druhá a ve větě třetí se slova "Uvedené lhůty neplynou" nahrazují slovy "Uvedená lhůta neplyne".

6. V § 100 odst.2 se středník nahrazuje tečkou a slova "výchovné se vyplácí neomezeně" se vypouštějí.

7. V § 101 odst.2 se vypouštějí slova "s výjimkou výchovného".

8. V § 122 odst.1 se vypouštějí slova "a c)" a slova "výchovném a".

9. Část sedmá hlava první, druhá a čtvrtá se vypouštějí.

10. Část sedmá včetně nadpisu se vypouští.

11. V § 177a odst.2 se vypouštějí slova "souběh nároků na výchovné a přídavky na děti a doplatek k výchovnému,".

Čl. IX

Zákon České národní rady č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č.125/1990 Sb., zákona České národní rady č.210/1990 Sb., zákona České národní rady č.425/1990 Sb., zákona České národní rady č.459/1990 Sb., zákona České národní rady č.9/1991 Sb., zákona České národní rady č.144/1991 Sb., zákona České národní rady č.582/1991 Sb., zákona č.84/1993 Sb. a zákona č.307/1993 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 2 se vypouští písmeno f), včetně poznámky pod čarou č.10.

2. V § 21 písm.a) se vypouští bod 2.

3. V § 58 písm.a) se vypouštějí slova "vdoveckého příspěvku," a slova ", zaopatřovacího příspěvku, příspěvku na úhradu za užívání bytu vojáka".

Čl. X

Zákon č.2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č.519/1991 Sb., se mění takto:

1. V § 24 se vypouští odstavec 1. Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

2. V § 24 odst.2 se slova "v odstavci 2" nahrazují slovy

" v odstavci 1".

Čl. XI

Zákon č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona České národní rady č.10/1993 Sb. a zákona č.84/1993 Sb., se mění takto:

§ 4 až 7 včetně poznámek č. 7 až 13 znějí:

"§ 4

(1) Společně posuzovanými osobami jsou

a) nezaopatřené děti,

b) rodiče nezaopatřených dětí uvedených v písmenu a); za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,

c) manželé nebo druh a družka , nevztahují-li se na ně písmena a) a b),

d) nezaopatřené děti nezaopatřených dětí uvedených v písmenu a),

pokud spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. 7)

(2) K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou nebo s osobou uvedenou v odstavci 1 alespoň tři měsíce.

(3) Společně posuzovanými osobami podle odstavce 1 jsou i osoby, které se přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu.

(4) Osoba, která je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se v kalendářním měsíci nepovažuje za osobu společně posuzovanou, pokud tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc.

(5) Osoba, která koná vojenskou základní (náhradní) službu v Armádě České republiky nebo civilní službu, se po dobu trvání této služby nepovažuje za osobu společně posuzovanou.

§ 5

(1) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26.roku věku, jestliže

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo

b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

(2) Po skončení povinné školní docházky se považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, nejdéle však do 18. roku věku.

(3) Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě,

a) které uzavřelo sňatek, pokud není jeho manželem také nezaopatřené dítě,

b) které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového zabezpečení.

(4) Soustavná příprava na budoucí povolání [odstavec 1 písm.a)] se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. 8)

§ 6

(1) Za příjem se považují

a) příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zvláštního zákona 9) , po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, této daně a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů,

b) příjmy ze zahraničí, které nejsou v České republice předmětem daně, pokud by podléhaly dani z příjmů fyzických osob, kdyby byly vyplaceny v České republice, a to v částce, v jaké byly vyplaceny,

c) peněžité dávky nemocenského pojištění (péče) a důchodového zabezpečení, včetně takových dávek vyplacených ze zahraničí,

d) hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, 10)

e) výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce,

f) dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče, s výjimkou jednorázových dávek a dávek poskytovaných vzhledem ke zdravotnímu stavu bez ohledu na sociální potřebnost,

g) další opakující se nebo pravidelné příjmy.

(2) Za příjem se nepovažuje

a) do 31.prosince 1995 příplatek na dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené,11)

b) od 1.ledna 1996 část sociálního příplatku náležející ze zdravotních důvodů. 12)

(3) U osob samostatně výdělečně činných se příjmem ze samostatné výdělečné činnosti za kalendářní měsíc rozumí 2,25násobek měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.13) Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která se pro účely důchodového zabezpečení14) považuje za osobu samostatně výdělečně činnou nebo za spolupracující osobu osoby samostatně výdělečně činné.

(4) Je-li příjem uvedený v odstavci 1 vyplácen ze zahraničí, přepočte se na českou měnu podle příslušného kursu platného pro nákup valut, který je uveden v kursovním lístku České národní banky platném k prvnímu dni rozhodného období, za které se zjišťuje rozhodný příjem. Pro přepočet měn, které nejsou uvedeny v kursovním lístku České národní banky, se použije kursu amerického dolaru (USD) k této měně vyhlášeného ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu s touto měnou.

§ 7

Vláda zvýší nařízením částky stanovené v § 3 odst.2 a 3, jestliže souhrnný index spotřebitelských cen vzroste od předchozího stanovení těchto částek o 5% ; přitom přihlíží k zachování reálné hodnoty částek životního minima.

7) § 115 občanského zákoníku

8) § 12 až 15 zákona č. /1995 Sb., o státní sociální podpoře.

9) § 3 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č.259/1995 Sb.

10) § 12 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 39/1994 Sb.

11) § 78 zákona č. /1995 Sb.

12) § 23 odst.1 zákona č. /1995 Sb.

13) § 14 zákona České národní rady č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č.160/1993 Sb., zákona č.307/1993 Sb. a zákona č.241/1994 Sb.

14) § 2 odst. 3 a 4 zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č.37/1993 Sb. a zákona č.307/1993 Sb.".

Čl. XII

Zákon České národní rady č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č.84/1993 Sb., zákona č.165/1993 Sb., zákona č.307/1993 Sb. a zákona č.182/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst.1 větě druhé se slova "rodičovský příspěvek a další státní dávky"," nahrazují slovy "dávky státní sociální podpory, s výjimkou takových dávek poskytovaných jednorázově,".

2. § 5 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Příspěvek na výživu má přednost před přiznáním dávky sociální péče podle § 4.".

3. V § 7 odst. 4 se vypouštějí slova "zvýšeného o státní vyrovnávací příspěvek ve výši náležející poživateli důchodu" a poznámka pod čarou č.8.

Čl. XIII

Zákon České národní rady č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č.590/1992 Sb., zákona České národní rady č.37/1993 Sb. zákona č.160/1993 Sb., zákona č.307/1993 Sb. a zákona č.241/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se na konci připojují tato slova: ", státní sociální podpory a sociální péče".

2. V § 2 se vypouštějí písmena c) a d) včetně poznámek č.5 a 6.

3. V § 6 odst.4 písm.a) se vypouštějí body 3 a 4 a v bodu 5 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku."

4. V § 6 odst.4 písm.a) bodu 11 se vypouštějí slova "o výchovném k němu a".

5. V § 6 odst.4 písm. a) bodu 11 se vypouštějí slova " o příplatku k výchovnému".

6. V § 6 odst.4 písm.a) bodu 12 se vypouštějí slova "výchovné k němu a" .

7. V § 6 odst.4 písm.a) se vypouštějí v bodu 12 slova " příplatek k výchovnému" a bod 14.

8. V § 6 odst.4 písm.a) se vypouštějí body 13, 15 a 16.

9. V § 6 odst. 4 písm.b) se vypouštějí slova "a rodičovský příspěvek".

10. § 6 odst.4 písm.c) zní:

"c) poskytují peněžitou pomoc uchazečům o zaměstnání azařizují její výplatu,".

11. V § 6 odst.4 se vypouštějí písmena e) a f).

12. V § 6 odst. 4 písm.v) se slova "státní vyrovnávací příspěvek 43)" nahrazují slovy " dávky státní sociální podpory " a vypouští se poznámka pod čarou č. 43.

13. V § 6 odst. 4 písm.v) se vypouštějí se slova " nebo příspěvek na nájemné 44) " a poznámka pod čarou č. 44.

14. V § 7 písm.b) se vypouštějí písmena "e)" a "f)".

15. V § 8 odst.1 se v předvětí za slova "ve věcech sociálního zabezpečení" vkládají slova "státní sociální podpory" a za písmeno h) se připojuje nové písmeno i), které zní:

"i) zda jde pro účely dávek státní sociální podpory o občana dlouhodobě těžce zdravotně postiženého, dlouhodobě zdravotně postiženého nebo o dítě dlouhodobě nemocné.".

16. V § 8 odst.2 písm.c) se na konci připojují tato slova: "nebo z podnětu okresního úřadu.".

17. V § 16 odst.1 se na konci připojují tyto věty:

"Obdobnou povinnost mají tato zařízení vůči okresním úřadům v souvislosti s poskytováním dávek státní sociální podpory. Okresním úřadem se pro tyto účely rozumí též Magistrát hlavního města Prahy ".

18. V § 19 odst. 5 se vypouštějí slova "rodičovský příspěvek, anebo", slova "(rodičovský příspěvek)" a slovo "(příspěvku)".

19. V § 21 odst.1 se vypouštějí slova "a přídavků na děti".

20. V § 22 se vypouští písmeno c).

21. V § 32 se vypouštějí slova ",e) a f)".

22. V části šesté hlavě první se v nadpisu oddílu prvního vypouštějí slova "a o přídavcích na děti".

23. V § 55 se za slova "a mateřství" vkládá slovo "a", za slovy "v mateřství" se čárka nahrazuje tečkou a slova "podpoře při narození dítěte, pohřebném a o přídavcích na děti" se vypouštějí.

24. § 66 a 67 se vypouštějí.

25. V § 86 odst.1 se slova "a) až c)" nahrazují slovy "a) a b)".

26. § 86 odst. 4 se vypouští.

27. Část sedmá se vypouští.

28. V § 116 odst.1 se vypouští věta druhá.

29. V § 127 odst.1 písm. b) se za slovo "zabezpečení" vkládají slova ", státní sociální podpory".

Čl. XIV

Zákon č.1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č.590/1992 Sb., zákona České národní rady č.10/1993 Sb., zákona České národní rady č.37/1993 Sb. a zákona č.74/1994 Sb., se mění takto:

§ 12 odst.1 písm.j) zní:

"j) přeplatky na dávkách státní sociální podpory, které je zaměstnanec povinen vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zákona o státní sociální podpoře,".

Čl. XV

Zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona České národní rady č.590/1992 Sb., zákona České národní rady č.10/1993 Sb. a zákona č.40/1994 Sb., se mění takto:

§ 18 odst.1 písm.j) zní:

"j) přeplatky na dávkách státní sociální podpory, které je zaměstnanec povinen vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zákona o státní sociální podpoře,".

Čl. XVI

Zákon České národní rady č.186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona České národní rady č.590/1992 Sb., zákona České národní rady č.26/1993 Sb., zákona č.326/1993 Sb. a zákona č.40/1994 Sb., se mění takto:

1. V § 54 se slova "příspěvek podle zákona o rodičovském příspěvku" nahrazují slovy "rodičovský příspěvek podle zákona o státní sociální podpoře.".

2. V § 94 odst.1 se slova "předpisů o nemocenském zabezpečení" nahrazují slovy "zákona o státní sociální podpoře".

Čl. XVII

Zákon České národní rady č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č.10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č.307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č.241/1994 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst.1 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".

2. V § 9 odst.3 se vypouštějí slova "a rodičovském příspěvku" a slova "a rodičovským příspěvkem".

3. V § 9 odst.4 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".

4. V § 29 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".

Čl.XVIII

Zákon č.18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č.135/1993 Sb. a zákona č. /1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 odst.5 se slovo "pracovníků" nahrazuje slovem "zaměstnanců".

2. V § 5 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky č.25 zní:

"(6) Osobám samostatně výdělečně činným se při výkonu civilní služby poskytuje náhrada příjmu za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, v jakém se těmto osobám poskytuje při službě v ozbrojených silách.25)

25) § 56a zákona č.92/1949 Sb. branného zákona, ve znění zákona č. /1995 Sb.".

Čl.XIX

Zákon č.153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, se mění takto:

V § 20 se za slova "přiznávání daně z příjmů," vkládají slova "vykazování údajů pro účely státní sociální podpory".

Čl.XX

Zákon České národní rady č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění zákona České národní rady č.271/1992 Sb., se doplňuje takto:

V § 11 odst.1 písm.b) se za slova "sociálního zabezpečení" vkládají slova ", státní sociální podpory".

Čl.XXI

Zákon České národní rady č.368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č.10/1993 Sb., zákona č.72/1994 Sb., zákona č.85/1994 Sb. a zákona č.273/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 9 odst.2 písm.a) se za slova "o sociálním zabezpečení," vkládají slova " o státní sociální podpoře, " a vypouštějí se slova "o státních dávkách".

Čl.XXII

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb. a zákona č. 259/1994 Sb., se mění takto:

V § 4 odst.1 písm. i) se za slova "sociální péče" vkládají slova ", dávky státní sociální podpory".

Čl.XXIII.

Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb., se mění takto:

V § 24 odst.6 písm.a) se za slovo "zabezpečení 11)" vkládají slova "a okresním úřadům 28)".

Poznámka č.28 zní:

" 28) § 64 zákona č. /1995 Sb., o státní sociální podpoře."

Čl.XXIV

Přechodná ustanovení

(1) Nároky na náhradu příjmu osobám samostatně výdělečně činným, které vznikly přede dnem 1. července 1995, se posuzují podle předpisů platných před tímto dnem a náhrady příjmu vyplácejí orgány, které byly k výplatě příslušné podle předpisů platných před 1.červencem 1995.

(2) Dávky sociální péče podmíněné sociální potřebností poskytované ke dni 1.července 1995 podle zákona České národní rady č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, se přepočtou se zřetelem na čl. XI od 1.října 1995 a do 30.září 1995 se u těchto dávek postupuje podle předpisů platných před 1.červencem 1995 .

(3) Jde-li o rodičovský příspěvek, přídavky na děti, podporu při narození dítěte a pohřebné za dobu před 1.červencem 1995, zúčtují organizace tyto dávky s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, které jsou povinny odvádět, a rozdíl odvedou na účet České správy sociálního zabezpečení. Organizace zúčtují s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti rovněž dávky státní sociální podpory za období do 31.prosince 1995.

Čl. XXV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995, s výjimkou čl.VI bodu 5, čl. VIII bodů 4 a 10 a čl. XIII bodů 5, 7 a 13, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Důvodová zpráva

OBECNÁ ČÁST

Navrhovaný zákon o státní sociální podpoře nahrazuje dosavadní roztříštěný systém hmotné pomoci rodinám s dětmi a zahrnuje v sobě i některé další sociální dávky.

Do zákona o státní sociální podpoře jsou přejímány některé dosavadní státní sociální dávky a některé dávky dosud zahrnuté do systému nemocenského pojištění nebo důchodového zabezpečení, u některých dávek dochází ke změně jejich koncepce a mění se jejich kontrukce tak, aby bylo zajištěno především jejich adresné poskytování. Jde zejména o přídavky na děti, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné. Zákonem o státní sociální podpoře jsou zaváděny také některé nové dávky, t.j. sociální příplatek a příspěvek na bydlení. Také koncepce a konstrukce těchto dávek vychází ze stejných principů, jaké jsou uvedeny u dávek do nového zákona přejatých.

Uvedené změny je nutno promítnout zejména do zákonů, které úpravu uvedených sociálních dávek dosud obsahují. V dalších zákonech, ve kterých se stanoví nároky s přihlédnutím k uvedeným sociálním dávkám, je třeba provést takové změny, aby tyto zákony navazovaly na úpravu obsaženou v zákoně o státní sociální podpoře.

Změny, ke kterým v jednotlivých zákonech dochází, nejsou velkého rozsahu, a často se týkají jen změny terminologie. Proto se , s ohledem na legislativní úspornost , mění více zákonů z různých právních oborů jediným zákonem.

Úpravy obsažené v tomto zákoně si nevyžádají zvýšené finanční náklady.

ZVLAŠTNÍ ČÁST

K čl. I a k čl. XVIII:

Zákon o sociálním zabezpečení obsahuje právní úpravu, podle níž se poskytuje v rámci zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách nebo civilní službu a členů jejich rodin vedle státních dávek také náhrada výdělků při službě v ozbrojených silách nebo civilní službě osobám samostatně výdělečně činným. Zatímco ostatní dávky, t.j. zaopatřovací příspěvek a příspěvek na úhradu za užívání bytu, se přejímají do návrhu zákona o státní sociální podpoře, nelze do předloženého zákona převést tuto náhradu. Důvodem je skutečnost, že ostatní dávky mají sociální charakter a lze je vázat na sociální situaci v rodině, avšak náhradu takto podmiňovat nelze. Navíc náhrada příjmu do systému sociálních dávek nepatří; nejde o sociální událost, ale o službu v ozbrojených silách, kde řešení důsledků této služby náleží příslušným orgánům tak, jako tomu je u zaměstnanců. U zaměstnanců náhradu mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách a civilní služby sice vyplácí jejich zaměstnavatel, ale tomu pak uhradí vyplacené částky náhrady mzdy příslušný státní orgán vojenské správy, popř. jiný státní orgán (§ 125 zákoníku práce).

Navrhuje se proto zapracovat nárok na náhradu příjmu při službě v ozbrojených silách pro osoby samostatně výdělečně činné do branného zákona, kam věcné řešení těchto otázek patří, a kde jsou také některé náhrady nákladů spojených s vojenskou službou řešeny (§ 19 branného zákona), a pro osoby samostatně výdělečně činné vykonávající civilní službu do zákona o civilní službě.

K čl. II , III a VI:

V návaznosti na převedení některých dávek ze systému nemocenského pojištění do systému státní sociální podpory se navrhují úpravy také v předpisech nemocenského pojištění. Z dosavadní úpravy se vypouštějí dávky, které jsou transformovány do zákona o státní sociální podpoře. V zákoně o nemocenském pojištění zaměstnanců se jedná o podporu při narození dítěte a o pohřebné, v zákoně o nemocenské péči v ozbrojených silách o pohřebné, a v zákoně o prodloužení mateřské dovolené , o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění se jedná o přídavky na děti a příplatek k přídavkům na děti (s odchylkou v účinnosti).

Podpora při narození dítěte je v novém systému nahrazena dávkou porodné. Úprava promlčení nároků na podporu při narození dítěte a na pohřebné se ze zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců vypouští s tím, že nároky jsou zajištěny v přechodných ustanoveních zákona o státní sociální podpoře. Úprava přechodu nároku na přídavky na děti, resp. přídavek na dítě, se přenáší do společných ustanovení zákona o státní sociální podpoře.

K čl. IV:

V občanském soudním řádu se navrhují změny v části šesté upravující výkon rozhodnutí. Zákonem o státní sociální podpoře dochází k převodu přídavků na děti (s určitými úpravami) ze systému nemocenského pojištění do systému státních dávek, z toho důvodu již nepřichází v úvahu možnost započítání přídavků na děti do mzdy. Další navržené změny reagují na zrušení výchovného k důchodu a na převedení podpory při narození dítěte a pohřebného do systému státních sociálních dávek.

K čl. V, XIV a XV:

V zákoníku práce se navrhuje v návaznosti na zákon o státní sociální podpoře upravit ustanovení o srážkách ze mzdy; podle dosavadní právní úpravy lze provádět srážky ze mzdy podle § 121 písm.k) jen u přeplatku na rodičovském příspěvku. Znění tohoto ustanovení se navrhuje upravit tak, aby podle něj byly prováděny srážky ze mzdy v případě přeplatku u všech dávek státní sociální podpory. U přeplatků na ostatních dávkách poskytovaných ze sociálního zabezpečení budou srážky ze mzdy nadále prováděny podle písmene g) citovaného ustanovení. Obdobná právní úprava, vyplývající ze zavedení dávek státní sociální podpory (terminologické změny) se navrhuje v zákoně o mzdě a v zákoně o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech.

K Čl. VII:

Ze zákona o pěstounské péči se v návaznosti na zákon o státní sociální podpoře navrhuje vypustit ta ustanovení, která upravují poskytování dávek pěstounské péče, neboť budou nahrazeny dávkami poskytovanými podle zákona o státní sociální podpoře.

K čl. VIII:

Ze zákona o sociálním zabezpečení se navrhuje vypustit úpravu zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách nebo civilní službu a členů jejich rodin, neboť tato právní úprava bude nově v zákoně o státní sociální podpoře (zaopatřovací příspěvek) a dále v branném zakoně a v zákoně o civilní službě (náhrada příjmu osob samostatně výdělečně činných).

Dále se navrhuje vypustit ze zákona o sociálním zabezpečení úpravu výchovného k důchodu, příplatku k výchovnému (s odchylkou v účinnosti) a některých dalších dávek poskytovaných důchodcům. Tato úprava se navrhuje v návaznosti na zákon o státní sociální podpoře, ve kterém budou upraveny jednotně státní dávky nahrazující tyto dosavadní důchodové dávky a obdobné dávky z nemocenského pojištění.

K čl. IX a k čl. XIII:

V návaznosti na zákon o státní sociální podpoře, který obsahuje samostatnou úpravu organizace a řízení, se navrhuje ze zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a ze zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení vypustit některá ustanovení dosud upravující organizaci a řízení u dávek, které budou nově upraveny v zákoně o státní sociální podpoře.

K čl. X:

Navržená úprava zákona o kolektivním vyjednávání reaguje na zrušení dávky přídavky na děti v systému nemocenského pojištění.

K čl. XI:

Navržená změna okruhu společně posuzovaných osob odpovídá vymezení rodiny v zákoně o státní sociální podpoře. Znamená podstatné zjednodušení dosavadní praxe a spravedlivější posuzování sociální situace.

Nezaopatřenost dítěte se vymezuje shodně jako v zákoně o státní sociální podpoře.

Ve vymezení okruhu příjmů započitatelných pro posouzení ve vztahu k částkám životního minima dochází ke zpřesnění a zároveň vypuštění některých nezapočitatelných příjmů, a to na obdobných principech jako v zákoně o státní sociální podpoře. Navrhuje se nadále neodečítat z příjmu placené výživné, neboť důsledkem této právní úpravy je u sociálně potřebných osob povinných výživou situace, kdy fakticky vyživovací povinnost za tyto osoby plní stát, a to mnohdy do rodin, které nejsou sociálně potřebné.

U osob samostatně výdělečně činných nelze v průběhu kalendářního roku zjistit skutečný příjem ze samostatné výdělečné činnosti. Proto se navrhuje vycházet u nich z výše měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který je odvozen ze skutečných příjmů za uplynulý kalendářní rok. Vzhledem k tomu, že uvedený měsíční vyměřovací základ činí 35% skutečného příjmu ze samostatné výdělečné činnosti, odpovídá skutečnému příjmu 2,25násobek vyměřovacího základu.

Dosavadní startovací podmínkou valorizace je růst indexu životních nákladů zaměstnaneckých domácností v nízkopříjmovém pásmu o 10%. Zvýšení má být takové, aby podíly částek životního minima na osobu ve vztahu k průměrným čistým peněžním příjmům na obyvatele za poslední rok zůstaly přiměřeně zachovány. Nově navržené znění vychází z předpokládaného snížení míry inflace. Navržený způsob valorizace by měl zabezpečit udržení kupní síly životního minima a umožnit, aby vláda zvýšila reálnou úroveň životního minima podle konkrétních ekonomických podmínek.

K čl. XII:

V návaznosti na zákon o státní sociální podpoře se upravují příslušná ustanovení zákona o sociální potřebnosti. Dále se navrhuje doplnit ustanovení o příspěvku na výživné. Nezaopatřené dítě splňující podmínky pro nárok na příspěvek na výživu splňuje vždy současně podmínky nároku na dávku sociální péče podle obecného ustanovení. Proto se navrhuje stanovit přednost příspěvku na výživu před touto dávkou.

K čl. XVI:

V zákoně o služebním poměru příslušníků Policie České republiky se navrhují dílčí úpravy vyplývající z převedení rodičovského příspěvku do zákona ostátní sociální podpoře. Dále dochází k obdobné úpravě jako v zákoníku práce (viz důvodová zpráva k čl. V).

K čl. XVII:

Navržená úprava reaguje na změnu orgánů, které budou po přijetí zákona o státní sociální podpoře vyplácet rodičovský příspěvek. Přechodné ustanovení přitom upravuje vyplácení a zúčtování rodičovského příspěvku a některých dalších dávek, které byly dosud nemocenskými dávkami, s pojistným, a to až do 31.prosince 1995, tedy do dne převzetí výplaty okresními úřady.

K čl. XIX:

K zachování ochrany údajů o některých kategoriích příslušníků ozbrojených složek se rozšiřuje příslušné ustanovení zákona o zpravodajských službách o údaje pro účely státní sociální podpory.

K čl. XX a XXI:

Do příslušných ustanovení zákonů o správních a soudních poplatcích se doplňuje osvobození pro dávky státní sociální podpory.

K čl. XXII:

V zákoně o daních z příjmů je třeba doplnit ustanovení obsahující výčet příjmů osvobozených od daně z příjmů o dávky státní sociální podpory .

K čl.XXIII:

V návaznosti na ustanovení zákona o státní sociální podpoře řešící povinnost státních orgánů na výzvu poskytovat okresním úřadům potřebné údaje pro účely poskytování státní sociální podpory se doplňuje ustanovení zákona o správě daní a poplatků o povinnost daňových orgánů poskytovat (obdobně jako pro účely sociálního pojištění) na vyžádání okresním úřadům údaje o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných.

K čl. XXIV:

Přechodné ustanovení řeší posuzování náhrady příjmu při službě v ozbrojených silách a civilní službě osob samostatně výdělečně činných u nároků vzniklých před datem účinnosti zákona, a to tak, že se bude postupovat podle dosavadní právní úpravy.

Vzhledem k náročnosti přepočtu dávek sociální péče podmíněných sociální potřebností se stanovuje doba tří měsíců od data účinnosti zákona, po kterou dávky již přiznané budou poskytovány podle dosavadní právní úpravy, aby byl dán příslušným orgánům dostatečný časový prostor pro posouzení nároků podle nové právní úpravy.

Do doby, než převezmou příslušné orgány zcela výplatu dávek státní sociální podpory (od 1.ledna 1996) , budou některé dávky nadále vypláceny zaměstnavateli (organizacemi), a proto budou organizace tyto dávky do 31.prosince 1995 zúčtovávat s vybraným pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti. Dále se přechodným ustanovením řeší zúčtování některých dávek, které zákon o státní sociální podpoře ruší (popřípadě nahrazuje jinými dávkami), za období do nabytí účinnosti zákona o státní sociální podpoře.

K čl. XXV:

Je nezbytné, aby účinnost tohoto předpisu byla shodná s účinností zákona o státní sociální podpoře, včetně zachování dvojí účinnosti, týkající se některých dávek.

V Praze dne 14.prosince 1994

předseda vlády

doc. ing. Václav K l a u s , CSc.

ministr práce a sociálních věcí

ing. Jindřich V o d i č k a

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP