PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1428

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1995,

kterým se mění zákon České národní rady č. 62/1992 Sb.,

o poplatcích za uložení odpadů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, se mění takto:

Příloha k zákonu České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, zní:

Sazby poplatků za uložení odpadů na skládkách

Druhy a kategorie Sazba I Sazba II

odpadů3) (Kč xt-1) (Kč xt-1)

1992 19931994 19951996
1.Zeminy a hlušiny 0 1 3 6 6 6
2.Ostatní (mimo zeminy
a hlušiny) 10 25 70140 140140
3.Tuhý komunální odpad 20 20 70210 210210
4.Zvláštní odpady mimo
nebezpečných a tuhých 40110 320640 640640
komunálních odpadů
5.Nebezpečené odpady 2503000 40005000 50005000


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Důvodová zpráva

Zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, vycházel ze zmocnění stanoveného v § 10 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech. Východiskem pro stanovení výše poplatku byly projekty nových moderních vyhovujících skládek a z nich odvozené limitní náklady, které mají umožnit konkurenceschopnost i u nových skládek.

Skládky byly rozděleny do 5 typů a k těmto pěti typům skládek byly přiřazeny podle katalogu druhy odpadů včetně jejich vhodnosti pro určitý typ skládky. Technická úroveň skládek a výše jejich nákladů byla odvozena ze zkušeností Spolkové republiky Německo a Rakouska.

Ustanovení § 15 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, počítá v některých případech s ukládáním odpadů na skládkách, které nesplňují všechny povinnosti (především technického charakteru), dané právními předpisy i po roce 1994; nejpozději však do 5-ti let ode dne nabytí účinnosti zákona o odpadech, tj. do 1.8.1996. Na tuto lhůtu je třeba upravit i placení poplatků za uložení odpadů v sazbě II.

Sazba II má především stimulační funkci, pro provozovatele skládek by mělo být proto výhodnější upravit skládky tak, aby splňovaly podmínky pro zneškodňováni odpadů. Tato sazba je v plné výši příjmem Státního fondu pro životní prostředí a je zpětně účelově využita v odpadovém hospodářství, například na dotace a půjčky s nízkým úrokem na úpravu skládek, sanace starých skládek, likvidace negativních dopadů skládek s nebezpečnými odpady na široké okolí přesahující územní obvod obce, kde skládka leží apod.

Výše poplatku v sazbě II pro rok 1995 a 1996 je navržena ve stejné výši jako pro rok 1994.

Dále se mění název prvního sloupce přílohy zákona č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, který je ve formálním rozporu s § 2 odst. 1 zákona. Navržená změna názvu sloupce tento rozpor odstraňuje.

Navrhovaná změna nevyvolá zvýšení nároků na státní rozpočet.

V Praze dne 21.prosince 1994

Předseda vlády:

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc. v. r.

Ministr životního prostředí:

Ing. František Benda, CSc. v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP