Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1418

INTERPELACE

poslance Jaroslava Vlčka

na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe a ministra životního prostředí Františka Bendu

ve věci perspektivy a funkce Národního parku Šumava

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jaroslava Vlčka na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe a ministra životního prostředí Františka Bendu. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 11. ledna 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

INTERPELACE

Pana J. Vlčka na ministra zemědělství pan J. Luxe a ministra životního prostředí pana F. Bendu

Perspektivy a funkce Národního parku Šumava

Hlavním cílem a posláním založení Národního parku Šumava (NPŠ) je podle mezinárodních dohod ochrana přirozených procesů na jeho území jako nejvyššího stupně globálního režimu přírody. Proto také byl podle plánu péče o NPŠ zřízen po jeho založení jako nejvýznamnější součást Útvar ochrany přírody, jehož úkolem byl dohled na d dodržováním režimu parku jak turisty, tak i lesníky, kteří hospodaří na území národního parku.

Otázka č. 1

Poslední změna ve vedení NPŠ a dopady této změny směřují ke zrušení všech ochranářských prvků uvnitř správy NPŠ. Za nejdůležitější úkol je nyní pokládána těžba a odbyt dřevní hmoty a lesní provoz vůbec. Naopak Útvar ochrany přírody byl rozpuštěn. Tímto opatřením bylo zpochybněno rozhodnutí parlamentu o NPŠ. Dokonce Strážci NP byli převedeni pod řízení vedoucím polesí, tedy k těm, které by sami měli kontrolovat. Žádám o vysvětlení tohoto záměru všem členům poslanecké sněmovny.

Každý národní park má mít buď na celém území, nebo alespoň na větší části jeho území zónu s předepsanou ochranou nerušeného průběhu přírodních procesů. V praxi to znamená zamezení jakýchkoli intervencí člověka do přírody na tomto území.

V dalších zónách se předpokládá takové hospodaření, aby bylo dosaženo co nejpříznivějšího kompromisu mezi všemi obory péče o NP, včetně výtěže dřeva, i zájmy obyvatel žijících na tomto území. Toto je nazýváno v mezinárodním dokumentu hnutí PROSILVA "Přírodě blízkým hospodařením". Ve skutečnosti však probíhá intenzivní těžba včetně používání těžkých mechanizmů i v I. zóně. Tato těžba degraduje světovou jedinečnost na úroveň zdroje dřevní hmoty a vzbuzuje v zahraničí při nejmenším údiv i rozpaky.

Otázka č. 2

Jak jsou dodržována pravidla obhospodařování Národního parku Šumava v současné době pod novým vedením?

U národních parků, především u jádra NP se předpokládá, že jejich správa a provoz jsou plně dotovány státem Vedoucí osobností parku však ve svých projevech ve sdělovacích prostředcích otevřeně přiznávají, že NPŠ se musí sám plně financovat ze zisku za vytěženou dřevní hmotu.

Otázka č. 3

žádám o zveřejnění nákladových, výnosových a investičních položek hospodaření NPŠ, především použití zisků a směry odbytu vytěžené dřevní hmoty.

Od založení NPŠ v.r. 1991 byli pověřeni řízením již tři ředitelé, ochrana vlastní přírody a tedy hlavní funkce parku se však stále zhoršuje.

Otázka č. 4

Svědčí zhoršený stav NP a ochrana jedinečné přírody o nedostatcích kvalifikací vedoucích osobností NP, anebo pouze plní uložené úkoly? Absolvovali tito ředitelé alespoň kurz pro přípravu vedoucích pracovníků nebo alespoň kurz o teorii a praxi ochrany přírody. Pokud nikoli, jak je vůbec možné, že řídí tak vyjímečné území a tak složitou a dosud nevyřešenou problematiku? Anebo je řízení těžby dřevní hmoty dostatečnou kvalifikací? Proč nebyl ani v jednom případě vyhlášen konkurz na obsazení tohoto místa? Proč byla přerušena spolupráce s Bavorským národním parkem?

RNDr. Jaroslav Vlček

poslanec Strany zelených v Poslanecké sněmovně ČR

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP