Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1356

INTERPELACE

poslankyně Marie Stiborové

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci využívání podpory Evropské unie vědě a technologiím ve východní a střední Evropě pro českou vědu

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelací poslankyně Marie Stiborové na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 24. listopadu 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

 V Praze dne 17. listopadu 1994

Vážený pane premiére,

každoročně je při projednávání zákona o státním rozpočtu připomínáno poslanci, že finanční zdroje na odvětví vědy a technologií v ČR jsou limitovány. Takto to pociťují i vědecké instituce či vědecké týmy, jejich zástupci se na mne jako na poslankyni obracejí. O to více je překvapující postup ČR v případě využívání finančních zdrojů, které jsou poskytovány Evropskou komisí EU.

Při nedávném zasedání Výboru pro vědu a technologie Rady Evropy jsem byla kontaktována přítomnými funkcionáři Evropské Unie. Byla jsem jimi informována o významné studii sektoru vědy a technologií v ČSFR, realizovanou v roce 1992 v rámci programu EU PHARE. Tato studie byla nejrozsáhlejší přípravnou akcí pro podporu vědy a technologií EU v střední a východní Evropě. Studie nejen důkladně analyzuje situaci v naší vědy a technologiích, nýbrž vyúsťuje rovněž v řadu významných doporučení, zejména pak rozvoje konkrétních institucí, zapojených za finanční podpory EU do evropské sítě sesterských organizací. Tato studie, dotovaná EU, byla koncem roku 1992 přijata MŠMT ČR, které bylo garantem této akce.

Shora zmínění funkcionáři EU vyjádřili podiv a vyslovili znepokojení nad tím, že ze strany ČR nedošlo k následným krokům, které byly vyžadovány přijatou studií. Tato situace staví ČR do polohy neseriózního partnera a poškozuje dobré jméno ČR v zahraničí. I takto silně mně tato situace byla prezentována funkcionáři EU. Základními doporučeními EU bylo založení Pražského vědeckého parku a další rozvoj Pražského ústavu pokročilých studií (PIAS) jako koordinující mezinárodní instituce Pražského vědeckého parku. Na mezinárodní konferenci EU v Budapešti v roce 1992 o spolupráci ve vědě a technologiích se střední a východní Evropou citoval viceprezident EU pan Pandolfi společný rozvoj Pražského ústavu pokročilých studií (PIAS) jako konkrétní úspěšný příklad této spolupráce.

Česká strana se přijetím shora citované studie zavázala poskytnout pro rozvoj uvedených institucí vhodný pozemek a nemovitost. Návazným krokem EU by pak byla finanční podpora a plná garance vstupu těchto institucí do vědecké, technologické a vzdělávací sítě EU. Na základě podpory EU jsou připraveny další významné instituce (např. Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj, LINK Parks a j.) spolupracovat na úspěšném rozvoji Pražského vědeckého parku a PIAS. Na rozvoji tohoto projektu závisí i další systém dotování celé řady našich i mezinárodních vědeckých projektů, na kterých se naši vědci mohou podílet.

Vedení PIAS vyvíjí systematicky velké úsilí o naplnění uvedeného závazku české strany vůči EU. Ve výše uvedené věci byla vedena jednání s Akademií věd ČR, se Zemědělskou univerzitou v Suchdole, s ministerstvem zemědělství, s městskou částí Praha 5 a Fakultní nemocnicí Motol, o pomoc byl požádán ministr hospodářství ČR i řada poslanců Parlamentu ČR.

V dané akutní situaci se jeví jako dvě z možných řešení poskytnout pro naplnění shora uvedeného závazku vůči EU poskytnout pozemek a nemovitosti v sousedství areálu Fakultní nemocnice Motol nebo v areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Ruzyni.

Vzhledem k tomu, že je pro ČR vysoce nevýhodné ponechat bez využití finanční investici a další podporu EU naší vědě a technologiím, žádám o urychleně řešení citovaných závazků a pověření odpovídajícího resortu či člena vlády tímto úkolem.

S pozdravem

Doc. RNDr. Marie Stiborová, Csc.

poslankyně PS PČR

Vážený pan

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády ČR

nábř. E. Beneše 4

Praha 1


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP