Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1221

Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994
 V Praze dne 28.září 1994

Předkládá:

Doc.Ing. Václav Klaus, CSc.,v. r.

předseda vlády České republiky

Stanovisko

vlády k "Návrhu na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994" ze dne 28.září 1994

vláda

I.souhlasí s návrhem na zvýšení počtu pracovníků Fondu národního majetku České republiky za předpokladu, že nárůst počtu pracovníků FNM bude kompenzován adekvátním úbytkem pracovníků ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci tak, aby se součet pracovníků obou uvedených institucí nezvyšoval.
II.je toho názoru, že platová úroveň zaměstnanců Fondu národního majetku má být srovnatelná s platovou úrovní zaměstnanců v ústředních orgánech státní správy.

Fond národního majetku České republiky
 V Praze dne 11.října 1994
 Č.j. SM - 3097/94

MATERIÁL

pro jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Věc: Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994

Důvod předložení: Obsah:
Materiál se předkládá v souladu s § 9 odst. 2 zákona č.171/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle usnesení vlády České republiky ze dne 28.září 1994 č.533 I.Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky
 II.Důvodová zpráva
 III.Přílohy

Předkládá:

Ing. Jiří Skalický, v. r.

předseda prezidia

Fondu národního majetku ČR

a ministr pro správu národního

majetku a jeho privatizaci ČR

I.

Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníku v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994
 v tis. Kč

Číslo a název rozpočtované položky
Schválený rozpočet
Návrh změny položek
Upravený rozpočet
51Investice celkem
41 100
-
41 100
52Opravy a údržba
8 100
-
8 100
53Materiálové výdaje celkem
9 590
-
9 590
54Služby, výdaje nevýr. povahy celkem
14 952
-
14 952
55Tuzemské cestovné
300
-
300
56Mzdové prostředky celkem
33 085
+ 2 220
35 305
 z toho    
 5601 Mzdy
31 740
+2 220
33 960
 5602 OOV
1 345
-
1 345
 Zákonné pojištění    
 soc. a zdrav.
12 195
-
12 195
 Zákonné pojištění    
 pracovních úrazů
117
-
117
 Realizace privatiz. projektů
66 000
-
66 000
 CELKEM
185 439
2 220
187 659

II.

Důvodová zpráva

Po personálních změnách ve výkonném výboru FNM ČR provedených prezidiem v červnu tr. byly analyzovány nedostatky, které dosavadní činnost Fondu provázely.

Na základě výsledků této analýzy byla přijata organizační opatření, jež postupně vedou ke zlepšení činnosti ve sledovaných oblastech.

Analýza však zároveň prokázala, že řádné zabezpečení některých agend nelze realizovat bez patřičného personálního posílení příslušných útvarů.

Týká se to především vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a obchodování na kapitálovém trhu. Značně poddimenzovaný je rovněž stav pracovníků zabezpečujících informační systém, právní agendu spojenou s aktivními i pasivními žalobami, ale např. i prodeje a bezúplatné převody akcií (dosud bylo řešeno zejména zakládání akciových společností), veřejné soutěže a veřejné dražby. Sekce prodeje majetku a restitucí není připravena na dramatický nárůst agendy, který vyplývá z masivního schvalování privatizace zdravotních zařízení (cca 5 000 projektů, v nichž jsou často desítky samostatně privatizovaných jednotek).

Z hlediska kvalifikace schází zejména programátoři, odborníci na kapitálový trh, právníci schopní zastupovat Fond u soudů, odborníci na ekologické audity. Jde vesměs o kvalifikované odborníky, které za dané situace není Fond - díky platovým regulím odpovídajícím státní správě - schopen zaplatit. Přitom jde vesměs o profese, které jsou pro státní správu netypické, o profese, v nichž jsou průměrné výdělky vysoko nad hranicemi platů ve státní správě.

Tyto činnosti jsou doposud zajišťovány externími službami, které jsou dražší než kmenoví pracovníci (např. náklady na jednoduchý právní spor byly u externích právníků vyčísleny o 60% vyšší než náklady na dobře placeného stálého zaměstnance, náklady na externí organizace pro vymáhání pohledávek se pohybují na úrovni 10 % z vymožené částky). Externisté přitom často nezajišťují ani potřebnou kvalitu a zkušenost. Často se měnící firmy neznají specifická ustanovení privatizačních zákonů a metodologie, nejsou nositeli konzistentního právního názoru Fondu. To je nejvíce patrné u komerčních a advokátních kanceláří a u firem, které pomáhají organizovat veřejné soutěže a dražby.

Orgány FNM ČR proto dospěly k přesvědčení, že zajištění nové kvality činnosti Fondu je podmíněno získáním dostatečného počtu nových pracovníků, kteří by pokryli poddimenzované agendy a zajistili požadovanou kvalitu a rychlost jejich vyřizování. Proto bylo uloženo zpracovat novou systemizaci míst, která by přesně popsala jednotlivé útvary Fondu a pracovní náplně jednotlivých pracovníků. Výsledkem byl návrh na zvýšení počtu pracovníků o 82 pracovníků, po podrobné oponentuře ve výkonném výboru Fondu byl návrh na rozšíření počtu pracovníků zredukován na 64 nových systemizovaných míst. Maximální počet pracovníků Fondu by tedy měl být 261, což je vzhledem k významu činnosti Fondu a vzhledem k hodnotě a množství převáděného majetku počet odůvodněný.

Stručná informace o stávající činnosti a navržených změnách v útvarech Fondu je obsahem přílohy. Současně je v příloze přehled o stávajícím a potřebném počtu pracovníků v jednotlivých útvarech Fondu.

Ke zvýšení počtu pracovníků by mělo dojít z větší části ještě v roce 1994, předpokládá se však, že budou obtíže obsazovat některá místa, proto se počítá s plným stavem až od počátku roku 1995. Navržený stav by již neměl být dále zvyšován. Výjimkou může být pouze uvažované přebudování okresních privatizačních komisí na redukovaný počet (6-8) regionálních pracovišť Fondu (na každém je zatím uvažováno cca 4-8 lidí). Naopak po ukončení hlavního objemu transformací (předpoklad 1996-1997) bude Fond redukován na podstatně nižší aparát.

Potřebné zvýšení počtu pracovníků si vyžaduje i vyšší objem mzdových prostředků.

Pro rok 1994 byl schválen počet pracovníků 190 a 5% nárůst průměrné mzdy. Pětiprocentní nárůst mezd dosud nebyl realizován a mzdy od konce roku 1993 stagnují. Tím došlo k úspoře použitelné na zaplacení většího počtu pracovníků. Schválené rozpočtové prostředky ale nestačí na další přijímání pracovníků a proto se navrhuje dodatečné schválení zvýšení prostředků na mzdy na rok 1994 o 2,220.000 Kč.

Výpočet potřeby zvýšení prostředků na mzdy vychází z následujících předpokladů:

- u stávajících pracovníků bude nárůst mezd o 5 % umožněn za zbylé období roku 1994,

- 50 pracovníků nastoupí nad rámec přepočteného počtu 190 pracovníků

- u těchto nových pracovníků je třeba kalkulovat vyšší průměrnou mzdu, neboť musí jít vesměs o kvalifikované specialisty.

Výpočet potřeby dodatečného schválení prostředků na mzdy za rok 1994:

1)Schválená částka na mzdové prostředky v rozpočtu na rok 1994 při průměrném počtu pracovníků 190 činí(v této částce byl zahrnut předpokládaný 5% nárůst, který představuje 1,587.000,- Kč, tj. v průměru měsíčně na jednoho pracovníka 696,- Kč)
31,740.000,- Kč
2)Částka mzdových prostředků na 190 pracovníků (při 5 % nárůstu za čtyři měsíce září-prosinec
30,680.000,- Kč
3)Potřeba zvýšení mzdových prostředků vyplývající z předpokládaného nárůstu počtu pracovníků o 50 do konce roku 1994 při průměrném měsíčním platu 17.950,- Kč a postupném přijímání pracovníků


3,280.000,- Kč
4)Celková potřeba mzdových prostředků v roce 1994 činí (bod 2+bod 3)
3

3,960.000,- Kč
5)Rozdíl oproti schváleným mzdovým prostředkům (bod 4, bod 1)
2,220.000,- Kč

Prezidium FNM ČR projednalo tento materiál dne 2.9.1994 s tím, že návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu FNM ČR v roce 1994 schválilo a uložilo předsedovi prezidia předložit návrh Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (viz. příloha č. 2). Současně byl návrh předložen k projednání vládě ČR. Vláda ČR materiál projednala dne 28.září 1994 a zaujala k němu stanovisko současně předkládané s tímto materiálem. Stanovisko dozorčí rady FNM ČR je uvedeno v příloze č. 3.

III.

přílohy
 Příloha č.1

ROZMÍSTĚNÍ PRACOVNÍKŮ DLE ÚTVARŮ FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČR
 
k 30.6.1994
cílový stav
rozdíl
předseda VV FNM ČR
3
5
+ 2
1.místopředseda VV FNM ČR
3
3
0
oddělení kontroly
8
9
+ 1
sekce právní
9
21
+ 12
sekce vnitřní správy
20
20
0
sekce finanční
14
18
+ 4
sekce svodného zabezpečení
25
25
0
2.místopředseda VV FNM ČR
2
2
0
sekce majetkových účastí
57
69
+ 12
sekce prodeje majetku a restitucí
56
81
+ 25
útvar pro řešení pohledávek po lhůtě splatnosti
0
8
8
Celkem
197x/
261
64

x/průměrný přepočtený stav k 30.6.1994 byl 190 pracovníků

KOMENTÁŘ

SEKCE PRÁVNÍ

Sekce právní zajišťuje pro FNM ČR právní agendu spojenou s výkonem právní služby včetně zastupování Fondu před soudními správními a jinými orgány, vede evidenci žalob, kde je žalobcem nebo žalovaným Fond, zpracovává aktivní a pasivní žaloby, rozhoduje o odvolání a dovolání, poskytuje ostatním útvarům Fondu právní služby a konzultace.

Současný stav: 2 oddělení, počet pracovníků 9

Předpokládaný stav: 3 oddělení, počet pracovníků 21

Nárůst pracovníků: 12

Řešení problému neplatičů předpokládá vytvoření nového oddělení pro vymáhání pohledávek z 8 pracovníků a částečné promítnutí rovněž v posílení stávajícího oddělení žalob o jednoho pracovníka, s orientací na aktivní návrhy na zahájení soudního řízení. Rozsah legislativních iniciativ spolu s nutností novelizace vnitřních předpisů Fondu a předpokládaným rozšířením právního poradenství, kromě toho vede k uvažovanému posílení oddělení právní služby o 3 pracovníky.

Dobudování právní sekce reaguje na počet žalob, ve kterých je Fond procesně aktivně či pasivně legitimován. Jak soubor žalob, ve kterých je Fond z různých důvodů žalován, tak i jejich počet, kterými se Fond domáhá svých práv se neustále zvyšuje. Za rok se řeší 300 až 400 soudních sporů, přičemž dobrý právník je schopen jich vést maximálně 50. Cesta rozšíření vlastních početních stavů zachovává vytíženost pracovníků právní sekce v oddělení žalob i v novém útvaru pro vymáhání pohledávek. Ke dni 15.8.1994 bylo v oddělení žalob registrováno 318 žalob vyřizovaných 4 pracovníky sekce a dalších 242 případů zajišťovaných dvěma externími advokátními kancelářemi. Náklady, vynaložené na externí právní služby, jsou vysoké. Například:

1) Při použití externího advokáta za předpokladu průměrné žalované částky 6.200 tis. Kč a

průměrném počtu tří úkonů činí náklad na jeden případ 12.540,- Kč
- finanční náročnost celkem 10,834.560,- Kč
2) Při zajišťování vlastními pracovníky právní sekce činí náklad na jeden případ
4.961,- Kč
- finanční náročnost celkem 4,286.563,- Kč

Náklady při zpracování případů pracovníky sekce za období jednoho roku jsou nižší o 6,547.997,- Kč. tj. tedy o 60,5 %. V této kalkulací je již počítáno se mzdovými prostředky pro zvýšený počet pracovníků.

Zvláštní kategorii tvoří žaloby na splnění závazků z titulu ručení. Právní sekce již eviduje 80 žalob tohoto druhu v celkové výší 1.871 mil. Kč a téměř 350 tis. ATS. Dále má ve své evidenci 55 předžalobních upomínek na splnění závazků z titulu ručení ve výši cca 3 miliardy Kč a 6,4 tis.USD.

SEKCE VNITŘNÍ SPRÁVY

Sekce vnitřní správy zabezpečuje úkoly operativní správy a ochrany hmotného majetku, činnost hospodářského, provozně-technického a správního charakteru spojeného s vnitřním chodem Fondu, zabezpečuje personální, mzdovou a účetní agendu.

Současný stav: 2 oddělení, počet pracovníků 20

Předpokládaný stav: 2 oddělení, počet pracovníků 20

Nárůst pracovníků: 0

SEKCE FINANČNÍ

Zabezpečuje vedení účtů velké i malé privatizace ekonomické informace a provádění bankovních operací. Sleduje dodržování termínů úhrad za majetek prodaný Fondem a identifikuje došlé platby.

Současný stav: 3 oddělení, počet pracovníků 14

Předpokládaný stav: 3 oddělení, počet pracovníků 18

Nárůst pracovníků: 4

Nárůst počtu pracovníků o 4 ve srovnání se stavem k 30.6.1994 je odůvodněn nárůstem počtu účetních případů, zvyšující se náročností na metodiku účtování, např. při zakládání s. r. o. a zejména nárůstem další operativní evidence ve finanční sekci.

To dokazuje i meziroční nárůst účetních položek o 20 % a s tím spojená větší pracnost při identifikaci plateb, upomínkách kupujícím a penalizační agendě.

SEKCE SVODNÉHO ZABEZPEČENÍ

Sekce svodného zabezpečení zajišťuje činnosti ve vztahu k Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR a Pozemkovému fondu ČR, přebírá schválené privatizační projekty a koordinuje jejích realizaci, vyřizuje změny privatizačních projektů, zabezpečuje archivaci privatizačních projektů, dobudování, provoz a údržbu informačního systému Fondu, řešení problémů ekologických škod a náhrad u privatizovaných subjektů.

Současný stav: 4 oddělení, počet pracovníků 25

Předpokládaný stav: 1 odbor se 3 odděleními, 2 oddělení, počet pracovníků 25

Nárůst pracovníků: 0

V sekci dochází ke dvěma organizačním změnám. Oddělení nakládání s neprodaným majetkem, majetkem v likvidaci a konkurzním řízení je převedeno do sekce prodeje majetku a restitucí.

Nově se vytváří samostatný odbor, který má zajišťovat činnost související s dobudování, provozem a údržbou informačního systému Fondu. S výjimkou činnosti stávajícího oddělení výpočetní techniky se jedná o zcela nové pracovní činnosti, které si vyžadují odborně zdatné specialisty. Tito pracovníci na Fondu dosud nepracují a musí být získáni.

SEKCE MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ

Sekce majetkových účastí zajišťuje veškeré transformace státních podniků na formu akciových společností včetně privatizace majetkových účastí státu, zabezpečuje úplatné a bezúplatné převody akcií na reálné vlastníky, obchody na kapitálovém trhu, zabezpečuje výkon akcionářských práv, a to buď přímo nebo pomocí příkazních smluv.

Současný stav: 9 oddělení, počet pracovníků 57

Předpokládaný stav: 2 odbory (jeden odbor s dvěma odděleními, druhý odbor s pěti odděleními), 2 oddělení, počet pracovníků 69

Nárůst pracovníků: 12

V sekci se předpokládají nejvýraznější organizační změny, spočívající ve vytvoření dvou nových odborů a jednoho oddělení. Nově vzniklý odbor cenných papírů bude zastřešovat činnost oddělení nakládání s cennými papíry a oddělení obchodování s cennými papíry.Objem obchodů realizovaných tímto útvarem metodou tzv. zprostředkovatele musí doznat zásadní obrat. Doposud za jeden rok účasti na kapitálovém trhu bylo takto zobchodování za cca 1 mld. Kč akcií. Potřeba zvýšení zdrojů FNM ČR vyžaduje zajistit objem těchto obchodů ve výši 1 mld. Kč/měs. Nový odbor realizace privatizačních projektů bude řídit činnost pěti odvětvových realizačních oddělení (původně bylo 6 odvětvových oddělení, oddělení stavebnictví s počtem pracovníků 6 bylo zrušeno a jeho činnost a pracovníci byli převedeni do ostatních zbývajících odvětvových oddělení).

Nárůst pracovníků o 12 je ovlivněn nutností zabezpečit další činností, které nebyly dosud Fondem vykonávány:

- tzv. monitoring závazků a pohledávek vyplývajících z uzavřených smluv o prodeji akcií,

- analýzy pro úspěšnější uplatnění Fondu na kapitálovém trhu (prodej akcií),

- archivování a vyhodnocování všech závažných dokumentů sekce souvisejících s výkonem akcionářských práv zajišťovaných Fondem a s účastí pracovníků Fondu a jiných organizací v orgánech akciových společností. Výkon akcionářských práv se týká cca 1 700 akciových společností a účastí v orgánech 300 akciových společností.

Zvýšený nárůst činností v sekci majetkových účastí dokumentují např. z hlediska převodu akcií na skutečné reálné vlastníky následující údaje:

 
I.VLNA
II.VLNA
 
v mld.Kč
v mld.Kč
objem akcií k úplatným a bezúplatným převodům(bez kupónové privatizace)
123

210
z toho již:   
realizovaný převod akcií
29
10
zbývá realizovat
94
200

Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že podstatná část převodů akcií na reálné vlastníky zbývá k realizaci v následujícím období. Rozhodující pozornost sekce byla dosud zaměřena na zvládnutí vlastní transformace podniků, kupónové privatizace a rozhodujících přímých prodejů zahraničním a tuzemským nabyvatelům.

SEKCE PRODEJE MAJETKU A RESTITUCÍ

Sekce prodeje majetku a restitucí zajišťuje realizací schválených privatizačních projektů standardními metodami privatizace t. j. veřejné dražby a soutěže, přímé prodeje a bezúplatné převody provádí monitoring závazků kupujících i Fondu vyplývajících z realizovaných transformací a zajišťuje řádné plnění smluvních závazků.

Současný stav: 6 oddělení, počet pracovníků 56

Předpokládaný stav: 7 oddělení, počet pracovníků 81

Nárůst pracovníků: 25

Do celkového nárůstu pracovníků se promítá organizační změna týkající se převedení oddělení nakládání s neprodaným majetkem, majetkem v likvidaci a konkurzním řízení s počtem pracovníků 8 ze sekce svodného zabezpečení a vlastní nárůst počtu pracovníků o dalších 16.

Do tohoto nárůstu se promítne jednak tlak na zrychlení realizace projektů, zvýšený počet transformací zejména v souvislosti s privatizací zdravotnictví a jednak substituce části agendy, kterou pro Fond zajišťují externí organizace a dále je budou zajišťovat kmenoví pracovníci Fondu. Vyšší intenzita vyplývá z nutnosti radikálně snížit průměrnou dobu realizace projektů u všech standardních metod transformace a zabezpečit všechny činnosti ke zvýšení příjmů Fondu.

Dosud bylo ukončeno celkem 4.829 privatizačních projektů, z toho uzavřeno 1 754 kupních smluv na přímé prodeje, uskutečněno 614 veřejných soutěží a zhruba stejný počet veřejných dražeb. Průměrná doba realizace u přímých prodejů činí 2,6 měs./1 transformaci, u veřejných soutěží 6 měs./1 transformaci. Zbývá ještě dokončit 2 199 standardních metod transformací a očekává se, že bude předloženo v krátkém čase více než 5 000 projektů na privatizaci zdravotnictví. Vyšší administrativní náročnost zároveň vyplyne z přípravy agendy pro likvidaci pohledávek po lhůtě splatnosti.

ÚTVAR PRO ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Tento útvar se vytváří vzhledem ke skutečnosti, že došlo v uplynulém období k výraznému nárůstu pohledávek po lhůtě splatnosti a že se touto problematikou dosud nikdo na FNM ČR systematicky nezabýval. Pracovní náplní bude příprava podkladů pro posuzování pohledávek po lhůtě splatnosti, stanovení postupu proti "neplatičům", evidování jednotlivých případů a jednání s neplatiči.

Současný stav: počet pracovníků 0

Předpokládaný stav: počet pracovníků 8 Nárůst pracovníků: 8

ODDĚLENÍ KONTROLY

Současný stav: počet pracovníků 8

Předpokládaný stav: počet pracovníků

Nárůst pracovníků: 1

Posílení oddělení o jednoho pracovníka je zdůvodněno zvyšujícími se požadavky vnitřních i vnějších orgánů na objem kontrolních prací a je v přímé vazbě na neustále narůstajícím počtu transformací realizovaných Fondem.

ÚSEK PŘEDSEDY VÝKONNÉHO VÝBORU FONDU

Současný stav: počet pracovníků 3

Předpokládaný stav: počet pracovníků 5

Nárůst pracovníků: 2

Náročnost práce v sekretariátu předsedy vyžaduje přijetí druhé sekretářky, tiskového mluvčího a poradce předsedy. Poradce předsedy bude zabezpečovat kontrolu zadání úkolů a zpracovávat stanoviska k materiálům předkládaným do výkonného výboru a dalších orgánů.

 Příloha č.2

USNESENÍ

prezídia FNM ČR k návrhu na zvýšení počtu pracovníků FNM ČR včetně mzdových prostředků v roce 1994 ze dne 2. září 1994

Prezidium souhlasí s návrhem na zvýšení počtu pracovníků FNM ČR včetně mzdových prostředků v roce 1994 a

ukládá

a)předsedovi výkonného výboru Ing. R. Češkovi připravit neprodleně příslušný materiál pro jednání vlády ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a
b)předsedovi prezídia Ing. J. Skalickému předložit tento materiál k projednání a stanovisku vládě ČR a ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

 Příloha č.3

USNESENÍ Č. 1

Dozorčí rady FNM ČR

ze dne 1 8. října 1994

o návrhu na zvýšení prostředků na mzdy pro předpokládaný nárůst počtu pracovníků FNM ČR v roce 1994

Dozorčí rada FNM:

I.nedoporučuje realizovat návrh presidia FNM v popsaném rozsahu.
II.pověřuje předsedu DR FNM seznámit s tímto stanoviskem ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Ing. Skalického a předsedu VV FNM Ing. Češku.

V Praze 18. října 1994

 Ing. Pavel Šafařík
 předseda DR FNMSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP