Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1209

INTERPELACE

poslance Jiřího Háka

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci přístupu České republiky k Evropské úmluvě č. 43

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jiřího Hájka na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 10. října 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

JUDr. Jiří Hájek

Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana

Tel.: 02 - 24592 438

sídl. Vajgar 578/III, 377 04, Jindřichův Hradec

Tel.: 0331 - 21 543

 Jindřichův Hradec, 3. 10. 1994

Vážený pane předsedo,

v souladu s platným jednacím řádem Poslanecké sněmovny, postupuji Vám v příloze interpelaci na pana předsedu vlády ve věci přístupu České republiky k Evropské úmluvě č. 43 a žádám Vás, aby obvyklým postupem byla předložena Poslanecké sněmovně a postoupena předsedovi vlády.

S pozdravem

Jiří Hájek

Příloha:

Interpelace na předsedu vlády.

Vážený pan

PhDr.Milan Uhde

předseda Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

Praha 1

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

JUDr. Jiří Hájek

Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana

Tel.: 02 - 24592 438

sídl. Vajgar 578/III, 377 04 Jindřichův Hradec

Tel.: 0331 - 21 543

Jindřichův Hradec, 3. 10. 1994

Vážený pane předsedo vlády,

v odpovědi na jednu z mých předchozích interpelací jste vyslavil názor, se kterým se plně ztotožňuji, že ambice České republiky stát se plnoprávným členem společenství evropských států, předpokládá mimo jiné i přizpůsobení našeho právního řádu obvyklým evropským standardům.

Zvlášť naléhavě se to projevuje v tak citlivé sféře, kterou je nabývání státního občanství České republiky. Zkušenosti z aplikace zákona č. 10/1993 Sb. ve znění pozdějších novel ukazují, že mimořádné pravomoce ministerstva vnitra při poskytování občanství osobám, které nesplňují zákonem stanovené podmínky pro jeho nabytí, jako zejména propuštění z cizího státního svazku, trvalý pobyt na území republiky, znalost českého jazyka a složení státoobčanského slibu, jsou ku škodě věci. Má osobní zkušenost s takovým postupem v případě paní von Petzold je nanejvýš výmluvná.

Po zrušení všeobecného prokurátorského dozoru v souvislosti s legislativními změnami k 1. 1. 1994 chybí efektivní prostředek k přezkoumání administrativního (a někdy zcela svévolného a nedůvodného) aktu a jeho zrušení.

Občané, kterým leží na srdci osud naší země (bez rozdílu politické příslušnosti) jsou pak znepokojeni zejména rozsáhlými restitučními nároky, které jsou těmito "státními" občany vznášeny vůči České republice, obcím, ale i ostatním osobám.

Podmínky nabývání a pozbývání státního občanství stanoví zásadně stát. Jeho volnost však není neomezená. Je omezena mezinárodním právem, a to jak obyčejovým, tak i platnými smlouvami.

Nežádoucím problémům vznikajícím v důsledku bipolitismu čelí Úmluva Rady Evropy číslo 43 ze dne 5. května 1963 ve znění pozdějších protokolů a dodatkových protokolů.

Citovaná úmluva zejména sleduje cíl, aby občané členských zemí Rady Evropy byli občany jen jednoho členského státu a stanoví v tomto směru účastnickým státům řadu povinností.

Soudím, že úprava našeho právního řádu a přistoupení České republiky k této Úmluvě, jsou více než potřebné.

Vznáším proto, pane předsedo vlády, v této věci na Vás interpelaci a v souvislosti s touto interpelací se Vás táži zda

1. Vláda na základě dosavadních zkušeností s aplikací zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky zvažuje novelizaci této normy, zejména pokud jde o omezení administrativních výjimek, poskytovaných ministerstvem vnitra?

2. Se vláda chystá předstoupit před Poslaneckou sněmovnu s návrhem na přistoupení České republiky k citované úmluvě a v jakém časovém horizontu?

Očekávám od Vás, pane předsedo vlády, věcné odpovědi, za které Vám předem děkuji.

S pozdravem

Jiří Hájek

Vážený pan

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády České republiky

prostřednictvím

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Praha 1
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP