Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1203

INTERPELACE

poslance Dalibora Štambery

na ministra dopravy Jana Stráského

ve věci zrušení provozu na železniční trati mezi obcemi Hevlín a Hrušovany nad Jevišovkou v okrese Znojmo

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Dalibora Štambery na ministra dopravy Jana Stráského. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 4. října 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

MUDr. Dalibor Štambera 
poslanec ČMSS 
118 26 Praha, Sněmovní 4  

 Praha, 29. září 1994

Vážený pan

PhDr. Jan Stráský

ministr dopravy ČR Praha

prostřednictvím

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

pana PhDr. Milana Uhdeho

zde

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci zrušení provozu na železniční trati mezi obcemi Hevlín a Hrušovany nad Jevišovkou v okrese Znojmo.

Vlaková přeprava zde byla zastavena se zdůvodněním nerentabilnosti provozu a nahrazena autobusovou přepravou. Nechci rozepisovat nepodloženost tohoto rozhodnutí, neboť přiložené materiály jasně hovoří o tom, jaké problémy náhradní doprava způsobí, nehledě ke zvýšení ekologické zátěže v dané oblasti.

S daným stavem vyjádřil nesouhlas (včetně zdůvodnění) i referát dopravy OÚ Znojmo Vážený pane minstře, věřím, že Vaše ministerstvo věc pečlivě zváží a celou záležitost vyřeší ke spokojenosti občanů Hevlínska i Hrušovanska.

Příloha: 3/6 listů

D. Štambera

Záznam z jednání konaného dne 14. 6. 1994 v žst. Hrušovany n./J. ve věci nahrazení železniční dopravy na trati Hrušovany n./J.-Hevlín dopravou autobusovou.

Zástupci ČD seznámili zástupce okresního úřadu a obecních úřadů se záměrem nahradit změnou jízdního řádu 1994/95 železniční dopravu na trati Hrušovany n./J.-Hevlín dopravou autobusovou, zajišťovanou pro ČD smluvně autodopravcem ČAS a.s. Znojmo. Tato by byla provozována dle tarifu ČD. Důvodem je snížení ztráty spojené s provozováním tratě Hrušovany n./J.-Hevlín. S touto věcí seznámil přítomné podrobněji zpracovatel příslušné studie.

Okresní úřad Znojmo a obecní úřady Hrušovany n./J., Hrabětice a Hevlín vyjádřili zásadní nesouhlas se záměrem ČD z následujících důvodů:

1. Není záruka, že nejde o první krok ke zrušení tratě.

2. Není záruka, že u náhradní autobusové dopravy bude dlouhodobě zachován tarif ČD. OkĄU a OÚ se domnívají, že situace, kdy budou souběžně s náhradní dopravou ČD provozovány stávající linky ČAS za jiný tarif, není dlouhodobě udržitelná.

3. Záměr ČD je v rozporu s "Rámcovým programem spolupráce mezi zájmovým územím ČR a spolkovou zemí Dolní Rakousko".

4. Nebude zabezpečena přeprava cestovních zavazadel a spěšnin.

5. Nespolehlivost autobusových přípojů na železnici vlivem prodlužování jízdních dob z důvodu odbavování cestujících.

6. Přeplňování autobusů ve špičkách, v krajních případech nebude 1 autobus stačit.

7. OkÚ a OÚ se domnívají, že při zachování nákladní dopravy a tedy i nákladů na údržbu tratě a s ohledem na delší vzdálenost po silnici nedojde k výrazným úsporám v provozu ČD.

8. Vedení autobusové dopravy po místní komunikaci. Možnost jejího využití by bylo nutno projednat s obcí Šanov, jejímž majetkem komunikace je.

9. Zatěžování životního prostředí, další zvýšení již dnes vysokého rozsahu silničního provozu.

10. Nespolehlivost autobusové dopravy při zhoršených povětrnostních podmínkách.

V případě, že záměr ČD bude přes zásadní nesouhlas obcí a OkÚ realizován, požadují obce a OkÚ:

1. zachování stávajících zastávek ČD v Hraběticích a v Hevlíně (zde z důvodu alespoň částečného zachování přepravy zavazadel a spěšnin).

2. nové zastávky v Hevlíně na náměstí, v Hraběticích na návsi a v Šanově.

3. písemnou záruku ČD, že nebude zrušena žel. trať a bude dlouhodobě zachován tarif ČD u autobusové dopravy ČD.

V jednání v dané věci bude pokračovat dne 20. 6. 1994 za účasti autodopravce-ČAS Znojmo.

OBECNÍ ÚŘAD v Hevlíně, okr. Znojmo

HEVLÍN: 25. 5. 1994

VĚC:

Nesouhlas s rozhodnutím generálního ředitelství Českých drah s nahrazením osobní dopravy vlakové autobusovou.

Dne 20. 5. 1994 se dostavil na Obecní úřad v Hevlíně náměstek pro osobní přepravu obchodně provozního ředitelství v Brně pan ing. Pavel Novák a tlumočil nám rozhodnutí generálního ředitelství ČD o zastavení osobní přepravy na železniční trati Hrušovany n. Jev.-Hevlín a nahrazení spojů v plném rozsahu autobusy v režii ČD. Argumentem ČD je údajná vysoká ztrátovost provozu těchto tratí. Dovolujeme si zásadně s tímto rozhodnutím nesouhlasit. Myslíme si, že vzhledem k tomu že má býti zachována nákladní doprava, bude nutné provádět údržbu trati v plném rozsahu. Nelogičnost řešení této situace vidíme i v tom, že jízdné v autobusech bude zachováno v tarifech ČD a tudíž bude mnohem nižší než jízdné které je v autobusech ČSAD ČAS. Vzhledem k tomu, že se prodlouží přepravní vzdálenost na trase Hevlín-Hrabětice-Hrušovany n. Jev. (nutno zajíždět až do obce Šanov) je výsledná jeví se nám garantovaná cena jízdného jako nereálná. Délka trasy z nádraží v Hrušovanech do Hevlína je po trati 5 km silniční vzdálenost je 9 km.

Další naší výhradou je zvýšení zatěžování životního prostředí v dotčených obcích Hrabětice-Šanov-Hevlín. Vzhledem k tomu že na katastrálním území Hevlín je v provozu hraniční přechod do Rakouska silně se zvýšil průjezd osobních i nákladních automobilů a to zvláště v letních měsících. Nemůžeme souhlasit s tím, aby daleko ekologičtější provoz po železnici byl nahrazován autobusy, které nám budou projíždět obcemi a ještě více zhoršovat stav ovzduší. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje hustota provozu je zde trvalé nebezpečí vzniku dopravních nehod a především ohrožení občanů, zvláště pak dětí bezohledností projíždějících řidičů. I z tohoto důvodu je pro nás další zvyšování zatížení místních komunikací nepřijatelné.

K zamýšlenému autobusovému spojení je nutno rovněž připomenout, že po letitých zkušenostech nevěříme ve spolehlivost tohoto typu dopravy. Jakýkoliv nepříznivý vliv povětrnostních podmínek, zvláště pak v zimních měsících se projevuje různými výpadky a zpožděními, které v případě, že vlakové spoje na sebe navazují v relativně krátkých časových úsecích, znamená pro naše občany dojíždějícími v poměrně značném počtu do zaměstnání, škol a pod. velké a v tomto případě zcela zbytečné komplikace.

Dovolujeme si v této souvislosti upozornit, že celá záležitost je i choulostivou otázkou politickou. Snaha o uzavření tratě Hevlín-Hrušovany a její nahrazení přepravou autobusovou byla několikrát i za bývalého režimu a vždy se nám podařilo těmto snahám úspěšně čelit. Pokud tedy dojde nyní k této situaci těžko může u našich občanů obstát argument o ztrátovosti této tratě, zvláště když místní zkušenosti jsou jiné než výsledky krátkodobých sondáží ze strany orgánů ČD.

Na neposledním místě z hlediska rozvoje ekonomiky a podporování podnikatelských aktivit je naše snaha o propojení tratě Hrušovany-Laa u. d. Thaya dále do Vídně. Víme dobře, že tato naše snaha má velmi příznivou odezvu na druhé straně hranice v Rakousku, neboť by to znamenalo značné oživení obchodní, turistické a celkové ekonomické situace v regionu. Lze předpokládat, že po propojení tratě Hrušovany-Hevlín-Laa se podstatně zvýší objem přepravovaných osob a zboží, čímž je předpoklad značného zvýšení rentability této trati.

Pro naši oblast je to obzvláště citlivá záležitost, protože po desetiletí umrtvovaní hraničních oblastí (zvláště pak na Znojemsku) se nám rýsuje možnost vstoupit konečně ne sice do Evropy, ale alespoň do ČR.

Dále se v této souvislosti opíráme o materiály, zaslané nám z magistrátu města Brna "Rámcový program spolupráce mezi ČR a Dolním Rakouskem na léta 1994 - 1995", jež Vám jako přílohu zasíláme. Tento materiál byl projednán na mimořádném zasedání Obecního zastupitelstva Hevlín dne 23. 5. 1994 za účasti zástupců obcí Hevlín, Hrabětice a Šanov.

Přečteno a podepsáno na Obecním úřadě v Hevlíně:

starosta OÚ HevlínKrym Jaroslav
  
starostka OÚ HraběticeŠlahařová Věra
  
starosta OÚ ŠanovNovotný František

Okresní úřad Znojmo

referát dopravy

Č.j.: dopr 599/94-SrVe Znojmě, dne 27.7.1994

České dráhy, s.o.

ředitelství

obchodně provozní

Ing. Kamil Novák

Kounicova 26

611 35

Věc: Nahrazení železniční dopravy na trati Hrušovany n. Jev. - Hevlín autobusovou dopravou, zaslání podkladů.

V návazností na závěry z jednání konaného dne 20.6.1994 u zasedací místnosti ŽST Hrušovany n. Jevišovkou zasíláme podklady ke stanovení finanční částky potřebné na zvýšenou údržbu místní komunikace Šanov - ŽST Hrušovany n. Jevišovkou.

Podklady byly získány u Správy a údržba silnic ve Znojmě, která pro obce zajišťuje v odůvodněných případech údržbu komunikací, po kterých je vedena veřejná pravidelná autobusová doprava.

I. Zimní údržba komunikace.

Posyp inertním materiálem 450,- Kč/(km a výjezd)
Posyp chemickým materiálem 750,- Kč/(km a výjezd)
Prohrnování sněhu 250,- Kč/ hod. zásahu

Konkrétní finanční částka je závislá na průběhu zimy a na počtu cyklů odměků a zámrzů (teploty těsně nad a pod o stupňů celsia).

II. Letní údržba komunikace.

V letní údržbě komunikace jsou zpravidla zahrnuty náklady na udržení obrusné vrstvy komunikace ve stavu, který zaručuje vyloučení "závad ve sjízdnosti komunikace" (návaznost na škody z titulu silničního zákona).

Dále je nutné udržovat funkční odvodňovací zařízení silnice (příkopy).

Výše finanční částky je odvislá od spotřeby materiálu.

Do této části letní údržby pro výhledové období nejsou zařazeny nutné finanční částky na postupné uvedení komunikace do normového stavu (šířkové uspořádání, poloměry směrových oblouků a pod.).

V závěru proto navrhujeme vytvoření případné rezervy ve výši cca 350 tis. Kč k zajištění výše uvedených činností.

Z nadále upozorňujeme, že s nahrazením železničního provozu autobusovou dopravou nesouhlasíme. Požadujeme i nadále být účastni společně s dotčenými obecními úřady dalších jednání.

Na vědomí:

OÚ Šanov

OÚ Hrušovany n. Jev.

OÚ Hrabětice

OÚ Hevlín


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP