Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1171

Informace

o současném stavu a navrhovaných řešení pohledávek po lhůtě splatnosti

FONDU NÁRODNÍ HO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod předložení: Obsah:
Materiál se předkládá v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny 427, bod II, z 21. schůze, 9. července 1994 I. Důvodová zpráva
 II. Současný stav a navrhovaná řešení pohledávek po lhůtě splatnosti

Předkládá:

Ing. Roman Češka

předseda výkonného výboru

Fondu národního majetku

České republiky

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Vzhledem ke skutečnosti, že v uplynulém období neustále narůstal objem pohledávek po lhůtě splatnosti, vyžádala si Poslanecká sněmovna předložení zprávy o stavu nezaplacených pohledávek včetně jejich rozboru a návrhu opatření, která povedou k jejich úhradě.

Výkonný výbor provedl důkladnou analýzu současného stavu pohledávek po lhůtě splatnosti a konstatoval, že dosud se touto problematikou nikdo systematicky nezabýval. Výkonný výbor proto stanovil harmonogram postupu řešení pohledávek po lhůtě splatnosti, provedl jejich kategorizaci podle vybraných kriterií a zpracoval podrobný metodický pokyn, ve kterém identifikoval varianty řešení včetně preventivních opatření a omezujících podmínek pro jejich efektivní uplatňování.

SOUČASNÝ STAV A NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

I. Harmonogram postupu řešení pohledávek po lhůtě splatnosti

II. Kategorizace pohledávek po lhůtě splatnosti

III. Stav neplatičů

IV. Metody řešení pohledávek po lhůtě splatnosti

V. Metody preventivní

SOUČASNÝ STAV A NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

I. Harmonogram postupu řešení pohledávek po lhůtě splatnosti
1.Výkonný výbor uložil odpovědným pracovníkům zmapovat detailně stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 5. 1994.
2.Výkonný výbor zajistil zpracování základních souborů pohledávek podle vybraných kriterií času, objemu a % plnění kupní smlouvy
3.Výkonný výbor analyzoval možnosti vypořádání s neplatiči a identifikoval nejvhodnější varianty řešení.
4.Bylo prověřeno dosavadní využívání jednotlivých metod řešení. Byl konstatován nevyhovující stav a navržena opatření k efektivnějšímu a systematičtějšímu uplatňování možných metod.
5.Byla provedena rekapitulace omezujících podmínek pro použití vybraných metod řešení.
6.Byly shrnuty možností stanovení preventivních opatření k zamezení nárůstu pohledávek po lhůtě splatnosti.
7.Výkonný výbor zpracoval na základě výše uvedených postupů podrobný metodický pokyn pro řešení pohledávek po lhůtě splatnosti pro pracovníky FNM.
8.Výkonný výbor ustanovil komisi pro řešení jednotlivých případů pohledávek po lhůtě splatnosti.
 Této komisi uložil výkonný výbor projednat individuálně všechny případy pohledávek po lhůtě splatnosti a připravit ke schválení postupy jejich řešení. Komise zahájila svou činnost v týdnu od 22.8.1994.

II. Kategorizace pohledávek po lhůtě splatnosti

1. Byl vypracován celkový soubor pohledávek po lhůtě splatnosti

2. Soubor pohledávek byl očištěn o položky, u nichž byl povolen splátkový prodej a ten je řádně plněn, o položky u kterých došlo k prominutí propadu 10% zálohy z důvodu posunutí termínu splatnosti kupní ceny, o případy, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy a tím se změnily z problému neplatičů na obecný problém privatizace a nakonec o případy, kdy byly uzavřeny nové kupní smlouvy

3. U takto očištěného souboru byla hledisek stáří, objemu a % plnění kupní smlouvy.

Tím vznikly soubory pohledávek v členění: rok 1992, I. pol. 1993, II. pol. 1993, rok 1994, takto setříděné soubory jsou dále členěny do objemu 50 mil. Kč a nad 50. mil. Kč kupní ceny a podle dosavadní úhrady do 40% ceny a nad 40 % kupní ceny

4. V uvedených souborech byly navíc vyznačeny případy, ve kterých byly podány žaloby, případy neveřejných soutěží, prodeje akcií a restituce s dokoupením.

III. Stav neplatičů

1. Práce byla zahájena v průběhu července 1994 se základním souborem k 31.5.1994. K tomuto datu bylo účetně evidováno celkem 334 případů pohledávek po lhůtě splatnosti v celkovém objemu 6,994 mld. Kč. Z toho bylo 34 případů z roku 1992, 157 z roku 1993 a 143 z roku 1994 do 31. 5.

2. Tento základní soubor byl analyzován a byla přijata opatření k jeho úpravám a kategorizaci.

3. Očistěním souboru o případy, u kterých došlo k povolení splátek, k odstoupení od smlouvy, k uzavření nových smluv a o případy, kdy posunutím termínu splatnosti bylo prominuto propadnutí 10% zálohy, byl základní soubor snížen na stav 294 případů pohledávek po lhůtě splatnosti ve výši 5.681.071.559,-- Kč.

4. Z takto upraveného souboru byly vytvořeny 4 podsoubory za období r. 1992, I. pol. 1993, II. pol. 1993 a r. 1994 do 31. 5.

5. Rok 1992 zahrnuje 33 případů pohledávek po:Lhůtě splatnost.i v následujícím členění:

 1 případ kategorie nad 50 mil. objemu KC a splaceno více než 40% v dlužné částce 38.000.000,-- Kč
 1 případ kategorie nad 50 mil. objemu KC a splaceno méně než 40% v dlužné částce 78.339.801,-- Kč
 19 případů kategorie do 50 mil. objemu KC a splaceno více než 40% v dlužné částce 55.927.961,-- Kč
 12 případů kategorie do 50 mil. objemu KC a splaceno méně než 40% v dlužné částce 134.424.756,-- Kč

6. I. pol. roku 1993 zahrnuje 60 případů pohledávek po lhůtě splatnosti v členění:

 2 případy kategorie nad 50 mil. objemu KC a splaceno více než 40% v dlužné částce 49.000.000,-- Kč
 10 případů kategorie nad 50 mil. objemu KC a splaceno méně než 40% v dlužné částce 1.210.419.590,-- Kč
 18 případů kategorie do 50 mil. objemu KC a splaceno více než 40% v dlužné částce 89.669.936,-- Kč
 30 případů kategorie do 50 mil. objemu KC a splaceno méně než 40% v dlužné částce 420.776.272,-- Kč

7. II. pol. roku 1993 zahrnuje 93 případů pohledávek po lhůtě splatnosti v členění:

 4 případy kategorie nad 50 mil. objemu KC a splaceno více než 40% v dlužné částce 121.074.050,-- Kč
 12 případů kategorie nad 50 mil. objemu KC a splaceno méně než 40% v dlužné částce 1.130.987.585,-- Kč
 21 případů kategorie do 50 mil. objemu KC a splaceno více než 40°lo v dlužné částce 87.224.344,-- Kč
 56 případů kategorie do 50 mil. objemu KC a splaceno méně než 40% v dlužné částce 643.075.812,-- Kč

8. Rok 1994 do 31. S. zahrnuje 108 případů pohledávek po lhůtě splatnosti v členění:

 4 případy kategorie nad 50 mil. objemu KC a splaceno více než 40% v dlužné částce 161.393.260,-- Kč
 11 případů kategorie nad 50 mil. objemu KC a splaceno méně než 40% v dlužné částce 994.820.518,-- Kč
 32 případů kategorie do 50 mil. objemu KC a splaceno více než 40% v dlužné částce 51.652.961,-- Kč
 61 případů kategorie do 50 mil. objemu KC a splaceno méně než 40% v dlužné částce 414.284.793,-- Kč

9. Ve všech výše uvedených souborech byly vyznačeny případy, kdy bylo přistoupeno k žalobám. Bylo evidováno 109 případů.

10. Samostatně byly zpracovány soubory, kde byl povolen splátkový režim (37 případů), kde došlo k odstoupení od smlouvy (7 případů), kde došlo k prominutí propadnutí 10% zálohy posunutím termínu splatnosti (13 případů), a kde byla uzavřena nová smlouva (2 případy).

11. Z provedené analýzy vyplynul úkol uložený komisi pro řešená pohledávek po lhůtě splatnosti řešit prioritně 34 případů kategorie nad 50 mil. objemu kupní ceny a zároveň splaceno méně než 40%, která představuje více než 60% celkového objemu pohledávek po lhůtě splatnosti, a dále všechny případy roku 1992.

IV. Metody řešení pohledávek po lhůtě splatnosti

1. Při analýze možností vypořádání s neplatiči byly identifikovány jednotlivé metody řešení a zahrnuty do podrobného metodického pokynu pro pracovníky FNM. Z tohoto metodického pokynu jsou dále v textu uvedeny základní teze.

Ve vazbě na zmíněné postupy řešení byl zpracován metodický pokyn pro finanční analýzu dlužníka, který bude nástrojem pro volbu optimální varianty řešení. Navíc byly projednány a schváleny preventivní metody pro omezení nárůstu pohledávek po lhůtě splatností.

Obecně lze stanovit, že standardní metody mimosoudní, t. j. měkčí metody, budou používány v těch případech, kdy je reálný předpoklad úhrady dlužné částky a kdy dlužník již uhradil nejméně 40% kupní ceny. Odstoupení od smlouvy tam, kde lze majetek získat bez nových závazků. Ekonomické metody nestandardní v těch případech, kdy odstoupení od smlouvy by pro FNM znamenalo složité přebírání velkého majetku. Nejtvrdší nestandardní metodu - konkurz - v případech, kdy podání žaloby by bylo neúčinné a odstoupení od smlouvy neefektivní. Ve většině ostatních případů budou uplatněny standardní metody soudního vymáhání.

2. Dosud byly z navrhovaných metod řešení používány zejména standardní metody mimosoudní, k odstoupení od smlouvy došlo v 7 případech a ve 109 případech byly podány žaloby. Ostatní metody použity nebyly.

3. Schéma metod, finanční analýza a nutná opatření

A. STANDARDNÍ METODY MIMOSOUDNÍ

1. Odklad termínu splatnosti kupní ceny

2. Poskytnutí slevy z kupní ceny dle § 20 odst. 3 z. č. 92/1991 Sb., v platném znění

3. Poskytnutí slevy z kupní ceny dle § 20 odst. 2 z. č. 92/1991 Sb., v platném znění

4. Snížení či prominutí sjednaného smluvního úroku z prodlení či úroku z prodlení

5. Poskytnutí možnosti uhradit kupní cenu ve splátkách

B. STANDARDNÍ METODA SOUDNÍ HO VYMÁHÁNÍ KUPNÍ CENY

C. NESTANDARDNÍ METODY

1. Odstoupení od kupní smlouvy

2. Úhrada kupní ceny při prohlášení konkurzu či při likvidaci dlužníka

3. Vklad majetku dlužníka do a. s., převod akcií na FNM ČR a započtení pohledávky mezi dlužníkem a FNM ČR

4. Prodej pohledávek (postoupení pohledávky, převod směnky)

D. ROZBOR FINANČNÍ SITUACE DLUŽNÍKA - BONITA POHLEDÁVKY FNM

E. NUTNÁ OPATŘENÍ

Popis způsob použití jednotlivých metod

A. 1. Odklad termínu splatnosti kupní ceny

A.1.1. Ve standardních kupních smlouvách je stanovena podmínka, že kupní cena bude zaplacena nejpozději do 90 dnů od účinnosti kupní smlouvy. V praxi se vyskytují situace, kdy splnění tohoto termínu není schopen nabyvatel z objektivních důvodů dodržet a dostává se do prodlení, které je přechodného rázu.

Tento stav je možno řešit odkladem splatnosti kupní ceny. Jedná se zejména o případy, kdy dojde k nezaviněnému zdržení při záznamu nemovitostí v katastru nemovitostí, při řešení existence zástavního práva nezachyceného v privatizačním projektu, při zpoždění se zpracováním zápisu o předání a převzetí majetku zaviněným státním podnikem aj.

A.1.2. Odkladem termínu úhrady kupní ceny mohou být řešeny i případy, kdy kupující v plné výši uhradil kupní cenu a prokázal úmysl včas a řádně svůj závazek splnit. Vzniklé zpoždění mělo objektivní charakter, např. platba byla poukázána včas a na účet FNM ČR byla připsána po termínu splatnosti. Je-li návrh schválen, smluvní pokuta 10% nebude uplatněna. V tomto případě navrhne FNM dodatek ke kupní smlouvě.

A. 2. Poskytnutí slevy z kupní ceny

dle § 20 odst. 3 z. č. 92/1991 Sb., v platném znění.

Zákon č. 92/1991 Sb., v platném znění umožňuje nabyvateli uplatnit nárok na slevu ohledně závazků, jež na něho přešly a nebyly zachyceny v účetnictví.

Postup bude uplatněn -tehdy, jestliže na nabyvatele přešly závazky, jež nebyly zachyceny v účetní rozvaze ke dni předání majetku a objeví se dodatečně a kupující je povinen tyto závazky uhradit. Bude se jednat zpravidla o dodatečně uplatněnou povinnost vůči finančním úřadům (doměření daně + penále), úhradu cla, zdravotního a sociálního pojištění a poplatku z prodlení. Metodu lze použít jak při pevné ceně, tak i ceně zjištěné dle účetní hodnoty, zpravidla nebude vyžadována změna účetní závěrky a zápisu o předání a převzetí majetku.

A 3. Poskytnutí slevy z kupní ceny

dle § 20 odst. 2 z č. 92/1991 Sb., v platném znění

Zákon č. 92/1991 Sb., v platném znění umožňuje nabyvateli uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny za chybějící nebo vadné věci zahrnuté do zápisu o předání a převzetí majetku.

Postup bude uplatňován tehdy, jestliže nabyvateli budou předány vadné věci, tj. věc bude zahrnuta v účetní uzávěrce, bude však vykazovat funkční vady. Postup nebude uplatňován tehdy, jestliže nabyvatel bude požadovat slevu za věci chybějící. Tento případ musí být řešen v účetnictví státního podniku při inventarizaci a zpracování účetní závěrky a FNM ČR bude vyžadovat, aby byla opravena účetní závěrka a tato oprava promítnuta do změny kupní ceny, bude-li se jednat o kupní cenu dle účetní hodnoty majetku. Sleva u chybějících věcí nebude poskytována ani u ceny pevné.

Omezující podmínky

Použití této metody má výjimečný charakter a uplatňované nároky musí být řádně doloženy, zpravidla znaleckými posudky. V případě pochybností FNM ČR vyčká v konkrétním případě na soudní rozhodnutí.

Poskytnutí slevy lze uznat až po úhradě nesporné části kupní ceny, u splátkového režimu splatných splátek.

A. 4. Snížení či prominutí sjednaného smluvního úroku z prodlení či úroku z prodlení

Kupující je povinen v případě nedodržení lhůty pro zaplacení kupní ceny zaplatit smluvní úrok z dlužné částky za každý den prodlení. Ve standardní kupní smlouvě činí tento úrok 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případech, kdy nelze použít metody odkladu termínu splatnosti kupní ceny, je možno snížit nebo prominout sjednaný smluvní úrok. Jedná se o tyto případy:

a) Kupující plně uhradil kupní cenu a prominutí či snížení úroku z prodlení bylo kupujícímu přislíbeno jako motivace urychleného zaplacení. Též tehdy, jestliže vymáhání úroku z prodlení by bylo pro kupujícího značnou tvrdostí. O značnou tvrdost by se mohlo jednat např. tehdy, když kupující ve veřejné soutěží z titulu úroku z prodlení uhradil částku rovnou rozdílu mezi zaplacenou kupní cenou a cenou nabídnutou druhým v pořadí.

b) Prominutí smluvního úroku z prodlení může být využito tehdy, jestliže kupující uhradil 40% kupní ceny a požádal o splátkový režim úhrady kupní ceny, a to za období ode dne podání žádosti do 15 dnů od odeslání oznámení FNM ČR kupujícímu, jak jeho žádost byla vyřízena.

Omezující podmínky:

Použití této metody má výjimečný charakter.

A. 5. Poskytnutí možnosti uhradit kupní cenu ve splátkách

A. 5. 1. O úhradě kupní ceny ve splátkách rozhoduje Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR

Existují případy, kdy se nabyvateli privatizovaného majetku nepodaří při přímém prodeji či při dokoupení majetku v souvislosti s restitucí zajistit úvěr na celou kupní cenu, ale jen ve výší 40 % kupní ceny.

Pokud kupující uhradí 40% kupní ceny a požádá o možnost zbylou část uhradit ve splátkách, předloží FNM ČR dle usnesení vlády ČR č. 393/1994 žádost k rozhodnutí Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR. Spolu se žádostí se ministerstvu postupující zdůvodnění a doklady, prokazující schopnost nabyvatele ve splátkách kupní cenu uhradit.

Při kladném rozhodnutí o splátkách se uzavírá dodatek ke kupní smlouvě a dohoda o zajištění splátek.

A. 5. 2. O úhradě kupní ceny ve splátkách rozhoduje FNM ČR

Existují případy, kdy se do dílčích potíží s úhradou celé kupní ceny dostávají i vítězové neveřejných výběrových řízení a vítězové veřejných soutěží, a to zejména tehdy, přesahuj e-li nabídka účetní hodnotu podniku.

O splátkovém režimu je oprávněn rozhodovat FNM ČR dle usnesení vlády ČR č. 393/1994 v těch případech, kdy

a) ve veřejné soutěži či při neveřejném výběrovém řízení byl jen jeden zájemce, je uhrazeno 40 % kupní ceny a jsou splněny další požadavky dle usnesení vlády;

b) bylo více zájemců a nabyvatel uhradil před podáním žádosti část kupní ceny a uhrazená část je vyšší než nabídka druhého ve veřejné soutěži nebo při neveřejném výběrovém řízení a jsou splněny další podmínky dle usnesení vlády.

Při kladném rozhodnutí o splátkovém režimu bude sjednán dodatek ke kupní smlouvě a dohoda o zajištění závazků.

B Standardní metody soudního vymáhání kupní ceny

Jedná se o vymáhání kupní ceny formou soudní žaloby na její zaplacení. Podpůrně je možno též použít další právní instrumenty - platební rozkaz a návrh na předběžné opatření.

Tato metoda se použije zejména tam, kde bude zájem FNM ČR, aby majetek, včetně závazků a pohledávek, zůstal v dispozici nabyvatele (dlužníka). Dále v těch případech, kdy bude neekonomické odstupovat od smlouvy nebo se nebudou uplatňovat nároky na zaplacení kupní ceny podle zákona o konkurzu a vyrovnání. K těmto případům je nutno přiřadit poruchy platebních schopností dlužníků z dodatečného povolování splátkového režimu a prodloužení termínu splatnosti kupní ceny.

Omezující podmínky:

Dosažení výsledného efektu - zaplacení kupní ceny je při použití této metody velmi zdlouhavé.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP