Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1086

INTERPELACE

poslanců Milana Loukoty a Josefa Valenty

na ministra vnitra Jana Rumla

ve věci postupu některých zaměstnanců OÚ v Třebíči

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslanců Milana Loukoty a Josefa Valenty na ministra vnitra Jana Rumla. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 11. července 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU-REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Sněmovní 4

118 26 Praha Malá Strana

 
8. července 1994

Vážený pane ministře,

dovolujeme si Vás interpelovat v záležitosti, dle našeho názoru diskriminujícího (mímě řečeno) postupu některých zaměstnanců OÚ v Třebíči, jmenovitě p. Zahrádky vedoucího referátu dopravy. Tento pán, díky svému postavení stále úspěšně blokuje podnikatelskou činnost v obci Přeckov, konkrétně výstavbu a následný provoz rámové pily, který je, jak zde doloženo, v zájmu všech obyvatel obce. Pan Zahrádka sleduje svůj osobní zájem k čemuž samozřejmě úspěšně využívá svého postavení a známostí.

Jsme názoru, že takovéto metody jsou právě to co se již nemá v rezortu, který spravujete vyskytovat. Jistě sám uznáte, že požadavek, který je pro obec Přeckov přínosem a v současnosti jedinou pracovní příležitostí, je přednostnější než jakési obavy zaměstnance OÚ o klidném trávení víkendů na chalupě v uvedené obci. Navíc je velmi pravděpodobné, že zaměstnanci pily si o sobotách a nedělích také chtějí odpočinout.

Proto si Vás dovolujeme požádat pane ministře, abyste tuto dokládanou záležitost prošetřil a z případných nedostatků vyvodil důsledky.

S pozdravem

Milan Loukota
Josef Valenta

poslanci PSP ČR

Vážený pan

Jan Ruml

ministr vnitra ČR

Obecní úřad
p. Karel Slavík
Přeckov
Přeckov 30

675 05 Rudíkov / okres Třebíč

Č. j. 99/92

 
24. 9. 1992

Věc: Souhlas s umístěním provozovny a rámové pily.

Obecní úřad Přeckov souhlasí s umístěním dřevařské provozovny p. Karla Slavíka v čp. 30 v obci Přeckov. Dále s umístění rámové pily a jejím provozem na p. č. 19 v k. ú. Přeckov do vypořádání vlastnických vztahů.

 
Josef Náhlík
 
starosta

 
V Přeckově 31 5. 1993

PETICE OBČANŮ OBCE PŘECKOVA

Občané obce Přeckov souhlasí s umístěním soukromé provozovny p. Karla Slavíka bytem Přeckov 30. Což se týká provozu rámové pily, umístěním, jejím hlukem a dalšími činnosti související s jejím provozem. Naopak považují tuto provozovnu za přínos pro obec.

Policie ČR - okresní ředitelství

dopravní inspektorát Třebíč

 
Třebíč dne 9. května 1994

Městský úřad

odbor výstavby a ŽP

TŘEBÍČ

Věc: Přeckov-rámová pila s přístřeškem - vyjádření.

Jde o vybudování areálu pily v prostoru přilehlém k místní komunikaci, která od místa vyústění ze sil. III/36059 Přeckov-směr Horní Vilémovice je velmi úzká s jedním pruhem pro dva směry jízdy a vozovkou s živičným povrchem šířky do 2,50 m.

Komunikace obce je zcela nevyhovující jak z hlediska jejích prostorových parametrů, tak i z hlediska její únosnosti pro přepravu předpokládané zátěže nákladními vozidly. Navíc v celém prostoru její délky není vytvořena možnost pro otáčení větších vozidel.

Vozovka místní komunikace je určena jen pro osobní motorová vozidla a jim na roveň stavěná vozidla.

Z tohoto hlediska a výše uvedených důvodů požadujeme:

1. Vytvoření vhodné otočky pro nákladní vozidla mimo vozovku místní komunikace v prostoru uvažované pily.

2. Místní komunikaci ponechat jen pro místní provoz a nevyužívat je pro skládkování materiálu nebo pro skládání a jeho nakládání.

3. Vypracovat celkové dispoziční schéma včetně dopravní obsluhy celého prostoru uvažované provozovny pily, skládek kulatiny a řeziva ve vztahu k provozu na místní komunikaci a toto předložit k odsouhlasení na DI-OŘ Třebíč.

 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
vedoucí DI
 
Okresní ředitelství
 
 
dopravní inspektorát
mjr. Nováček
 
Třebíč
 

Okresní úřad Třebíč, referát životního prostředí.

č.j. 106-2894/94-246/Po/Se
V Třebíči 10.5.1994

Městský úřad Třebíč

odbor výstavby a ŽP

Třebíč

Věc: Umístění rámové pily s přístřeškem, p.č.. 14/4 v k.ú. Přeckov

Referát životního prostředí Okresního úřadu v Třebíči jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77 zák.č. 114/1992 Sb. a na podkladě ust. § 3, § a § 12 zák.č. 114/1992 Sb. vydává k územnímu řízení k umístění rámové pily s přístřeškem na p.č. 14/4 v k.ú. Přeckov toto stanovisko:

RŽP OkÚ Třebíč nesouhlasí z hlediska ochrany přírody a krajiny s umístěním rámové pily s přístřeškem na p.č. 14/4 v k.ú. Přeckov z těchto důvodů

a) Navržená stavba se nachází do 20 m od vodního toku, což je v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zák.č. 114/1992 Sb.;.

b) Návrh stavby je situován mimo zastavěné území obce;

c) Územní plán obce neřeší výstavbu nových objektů na výše uvedené parcele;

d) Stavba se nachází v zátopovém území potoka, tedy i v údolní nivě chráněné ust. § 4 odst.2 zák.č. 114/1992 Sb.;

Nové umístění stavby je tedy v rozporu s ust. zák.č. 114/1992 Sb. a kromě toho v rozporu s čl.3 a čl.5 vyhlášky, kterou byl zřízen přírodní park Třebíčsko (dříve oblast klidu).,

Z hlediska dodržení ustanovení citov. vyhlášky a zák.č. 114/1992 Sb. se jeví jako jediné možné řešení situovat zařízení na jiném místě (v intravilánu obce) nebo lépe mimo přírodní park Třebíčsko. Stanovisko RŽP OkÚ Třebíč č.j. 106-5851/9 3 - M, Br U,Sv,He,Bu/Se ze dne 22.10.1993 bylo z hlediska ochrany přírody a krajiny nutno změnit, neboť původní návrh stavby byl situován jako přístavek ke stodole č. 43 v intravilánu obce, tedy na jiném místě.

Nové stanovisko RŽP vychází nejen z nového umístění stavby, ale především z vyhodnocení celého zařízení v souvislosti s ochranou přírodního parku Třebíčsko z vyhodnocení krajinného rázu a s ohledem na ochranu význam. krajinného prvku

 
Vedoucí referátu:
 
Ing. Juraj Németh, CSc.
 
OKRESNÍ ÚŘAD TŘEBÍČ
 
referát životního prostředí

Okresní úřad Třebíč, referát životního prostředí

č.j. 106-3351/94-246/Vš,Br,Št

 
V Třebíči dne 24. května 1994

MěÚ Třebíč

odbor výstavby a ŽP

674 01 Třebíč

Věc: Dodatek k vyjádření o umístnění stavby - rámová pila Přeckov

Přístřešek pro rámovou pilu a rozměrech 6x8m a výšce cca 3,10 m bude proveden jako přístavby ke stávající stodole st. pl. 43 na pozemku parc. č. 14/4 "b" kat. území Přeckov. Část pozemku parc. č. 14/4 "a" bude zpevněna, zatravněna a používána pro dopravu materiálu.

Změna v umístění stavby byla dohodnuta pří místním šetření dne 17. května 1994 za účasti investora, zástupce MěÚ Třebíč a zástupců OkÚ RŽP Třebíč.

Referát životního prostředí Okresního úřadu v Třebíči se vyjadřuje k uvažované stavbě z těchto hledisek:

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny:

Referát ŽP OkÚ Třebíč jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a na podkladě ustanovení § 4 a 12 citovaného zákona doplňuje vyjádření ze dne 10. května 1994 č. 106-2894/94-246/Po/Se takto:

Souhlasí

z hlediska ochrany přírody a krajiny s umístění rámové pily s přístřeškem na pozemku parc. č. 14/4 "b" kat. území Přeckov za předpokladu dodržení těchto podmínek:

a) Přístřešek bude umístěn ve vzdálenosti min. 21 m od břehové čáry vodního toku. Dle nového umístění se rámová pila s přístřeškem nachází v zastavěném území obce Přeckov (intravilán obce). Umístění stavby tedy vyhovuje ust. § 4 odst. 4 a § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

b) Část pozemku parc. č. 14/4 "a" bude zpevněna, zatravněna a používáno nejen jako vjezd na pozemek parc. č. 14/1 (kultura louka), ale také na dopravu materiálu. Tyto terénní úpravy nemění podstatně vzhled prostředí ani odtokové poměry a proto nejsou v rozporu s odst. 5 vyhl. o zřízení přírodního parku "Třebíčsko".

c) Pruh mezi stávající veřejnou cestou parc. č. 1461/9 a pozemkem parc. č. 22 požadujeme osázet zelení. Návrh sadových úprav bude předložen na náš referát k projednání.

2. Stanovisko vodohospodářského orgánu:

K vyjádření zdejšího oddělení, které bylo vydáno spolu s ostatními vyjádření dne 22. října 1993 pod č. j. 106-5851/93-M,Br,Sv,He,Bu/Se sdělujeme pouze to, že stavba má být umístěna poblíž vodoteče. Ve smyslu ust. § 13, odst. 1., písm, a) zák, č. 138/1973 Sb, je třeba pro povolení stavby na pozemcích při vodních tocích souhlasu vodohospodářského orgánu. O ten je třeba požádat až před vydáním stavebního povolení. Podklady předložené k vyjádření podle § 14 téhož zákona nepostačují pro vydání VH souhlasu. Ve fázi územního řízení není proti uvažované stavbě námitek, potřebné podmínky jejichž splnění podmiňuje povolení stavby, budou podle potřeby formulovány ve VH souhlasu. Místo vybrané pro stavbu není v z hospodářského hlediska zvlášť významné. I když podle zkušeností místních občanů vodoteč občas vybřežuje, nebyl zde vyhlášen zvláštní režim zátopového území. Z vodohospodářského hlediska stavba možná je, ovšem za jistých podmínek, které budou určeny později.

3. Vyjádření oddělení odpadového hospodářství:

Pokud bude původce odpadu postupovat v souladu s povinnostmi původců odpadů (§ 5 zák. č. 238/1991 Sb., o odpadech), je stavba z hlediska odpadového hospodářství možná. Likvidace odpadů spalováním je možná v zařízeních k tomu určených (§ 5 nař. vlády č. 513/1992 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) a jeho energické využití je v souladu s ustanovením § 5 cit. zákona o odpadech.

Nové stanovisko referátu životního prostředí zdejšího okresního úřadu vychází z nového umístění stavby.

 
Ing. Juraj Németh, CSc.
 
vedoucí referátu
 
OKRESNÍ ÚŘAD TŘEBÍČ
 
referát životního prostředí


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP