Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

1062

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k návrhu poslanců T. Ježka a dalších

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem

na jiné právnické a fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů (tisk 915).

Výbory ústavně právní, rozpočtový, hospodářský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, projednaly ve svých schůzích v květnu a červnu 1994 návrh poslance T. Ježka a dalších poslanců na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické a fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů (tisk 915), a doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh zákona schválila v tomto znění:

"Zákon

ze dne 1994,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb.,

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu

k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 170/1993 Sb. se doplňuje takto:

V § 15 odst. 2 se doplňuje nové písm. j), které zní:

"j) k převodu 6,1 miliard Kč do Státního fondu životního prostředí, které budou použity na základě rozhodnutí vlády k financování akcí na ozdravění ovzduší.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1994.".".

V Praze dne 23. června 1994

JUDr. Miloslav Výborný v.r.
Ing. Jan Vraný v.r.
předseda ústavně právního výboru
zpravodaj ústavně právního výboru
Ing. Tomáš Ježek, CSc. v.r.
Ing. Jan Třebický v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír Budinský v.r.
Ing. René Hába v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
Ing. Leopold Zubek v.r.
Mgr. Pavel Seifer v.r.
předseda výboru pro veřejnou správu,
zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí
regionální rozvoj a životní prostředí


Připomínky nezařazené do společné zprávy k tisku 915

Výbor rozpočtový doporučuje, aby Poslanecká sněmovna schválila předložený návrh zákona v tomto znění:

"Zákon

ze dne 1994,

kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické a fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 500/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR 438/1991 Sb., zákona České národní rady 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb. a zákona č. 170/1993 Sb., se doplňuje takto:

V § 15 odst. 2 se doplňuje písm. j), které zní:

"j) k převodu až 6,1 mld. Kč do státního rozpočtu; prostředky mohou být převedeny v souladu s rozhodnutím vlády postupně v letech 1994 až 1997 a budou použity na financování programů pro ozdravění ovzduší k nimž udělí předchozí souhlas Ministerstvo pro životní prostředí.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".".

Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit předložený návrh zákona s těmito změnami:

1. Před slova "6,1 miliard" vložit slovo "až".

2. Na konec věty doplnit tuto větu: "Prostředky mohou být převedeny v souladu s rozhodnutím vlády postupně v letech 1994 až 1997.".

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně schválení návrhu zákona podle tisku 915 bez připomínek.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP