Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1040

Vládní návrh

Zákon

ze dne .1994

kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991, zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb., se mění takto:

1. V § 145p odst. 1 se částka "680 Kč" nahrazuje částkou "750 Kč" a částka "910 Kč" se nahrazuje částkou "100 Kč".

2. V § 145s odst. 2 se částka "600 Kč" nahrazuje částkou 660 Kč".

Čl.II

Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 67/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb. a zákona č. 308/1993 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odst. 1 a 2 se částka "1000 Kč" nahrazuje částkou "3000 Kč".

2. § 29 odst. 3 zní:

"(3) Jestliže zaměstnanec vypravil pohřeb svému rodinnému příslušníku, náleží mu pohřebné ve výši 3000 Kč."

Čl. III

Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 58/1964 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 308/1993 Sb., se mění takto:

1. V § 26 odst. 1, 2 a 3 se částka "1000 Kč" nahrazuje částkou "3000 Kč".

2. § 26 odst. 6 zní:

"(6) Jestliže účastník vypravil pohřeb svému rodinnému příslušníku a nemá nárok na pohřebné podle jiných předpisů o nemocenském pojištění, náleží mu pohřebné ve výši 3000 Kč.".

Čl.IV

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., se mění takto:

1. § 2 odst. 1 písm. c) se vypouští

2. V § 2a odst. 1 a 2, v § 5 odst. 2 a v § 8 odst. 3 se vypouštějí slova "a c)".

3. § 3 zní:

"§ 3

Výše příspěvku poživatele důchodu

Výše příspěvku náležejícího poživateli důchodu z důchodového zabezpečení činí 220 Kč měsíčně.".

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a

Výše příspěvku nezaopatřeného dítěte

Výše příspěvku náležejícího osobě, která splňuje podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, činí měsíčně

a) 320 Kč, pokud její vlastní příjem spolu s příjmem osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním minimu 8) není vyšší než 1,5 násobek životního minima, nebo je-li příspěvek vyplácen s výchovným k důchodům,

b) 220 Kč v ostatních případech.".

5. § 4 odst. 3 se vypouští.

6. V § 5 odst. 3 se slova "ve výši 220 Kč měsíčně" nahrazují slovy "ve vyšší částce".

Čl. V

Zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 165/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb., se mění takto:

V § 2 odst. 1 a 2 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "600 Kč".

Čl. VI

Ustanovení společná a přechodná

(1) Zaopatřovací příspěvek a příspěvek na úhradu za užívání bytu náleží ve výši podle tohoto zákona poprvé za měsíc říjen 1994; obě dávky se zvýší bez žádosti.

(2) Pohřebné ve výši podle tohoto zákona náleží oprávněné osobě, která vypravila pohřeb osobě zemřelé po 30. září 1994.

(3) Státní vyrovnávací příspěvek náleží osobě, která splňuje podmínku nezaopatřenosti pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, ve výši podle tohoto zákona poprvé na měsíc říjen.

(4) Poživateli rodičovského příspěvku, kterému náleží za září 1994 rodičovský příspěvek, se v případě, že mu na září 1994 náležel státní vyrovnávací příspěvek, vyplatí v říjnu 1994 státní vyrovnávací příspěvek ve výši 140 Kč; státní vyrovnávací příspěvek vyplatí plátce, který je příslušný k výplatě rodičovského příspěvku v říjnu 1994, a to bez žádosti.

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1994.

Důvodová zpráva

Obecná část

V průběhu roku 1994 se očekává zvýšení životních nákladů o cca 9%. Základním cílem navrhovaných opatření je provedení takového zvýšení dávek, které by jednak reagovalo na toto zvýšení životních nákladů a současně bylo v souladu s připravovaným systémem dávek státní sociální podpory.

Zvláštní část

K Čl. I:

Výši zaopatřovacího příspěvku se navrhuje zvýšit do částek, které odpovídají dvěma třetinám částek životního minima předpokládaným zákonem o životním minimu za potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Výši příspěvku na úhradu za užívání bytu vojáka se navrhuje upravit na částku životního minima předpokládanou zákonem o životním minimu za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost jednotlivce.

K Čl. II a Čl. III:

Výše pohřebného byla stanovena v roce 1956, a to v částce 1000 Kč z titulu úmrtí zaměstnance (příslušníka ozbrojených sil) a v částkách 200, 500 a 800 Kč při úmrtí dítěte či jiného rodinného příslušníka. Navrhuje se částku pohřebného sjednotit u všech oprávněných a zvýšit na 3000 Kč, tedy na částku, s jakou u státní dávky poskytované z titulu úmrtí rodinného příslušníka počítají zásady zákona o státní sociální podpoře.

K Čl. IV:

S cílem omezit pokles reálných příjmů rodin s dětmi se navrhuje vedle zvýšení některých dalších dávek zvýšit též státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem. Nezaopatřeným dětem státní vyrovnávací příspěvek náleží při příjmu rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí do dvojnásobku životního minima. Navrhuje se výši této dávky zvýšit pouze pro děti žijící v rodině s příjmem do 1,5 násobku životního minima, a to o 100 Kč, tj. na částku 320 Kč měsíčně. U dětí v rodinách s příjmem od 1,5 do dvojnásobku životního minima se navrhuje ponechat dosavadní výši státního vyrovnávacího příspěvku, tj. 220 Kč měsíčně.

V souvislosti s výraznějším zvýšením rodičovského příspěvku (z 1500 na 1740 Kč) se navrhuje zrušit státní vyrovnávací příspěvek poživatelům rodičovského příspěvku, dosud vyplácený v rodinách s příjmem do dvojnásobku životního minima ve výši 140 Kč měsíčně.

K Čl. V:

Z důvodu růstu životních nákladů se navrhuje zvýšit částku, o kterou se zvyšuje částka životního minima považovaná za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb osoby s potřebou dietního stravování při posuzování sociální potřebnosti, ze současných 500 na 600 Kč měsíčně. Ze stejných důvodů se navrhuje zvýšit částku životního minima předpokládanou jako potřebnou k úhradě nákladů na domácnost při posuzování sociální potřebnosti osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P. Zvýšení uvedené částky se projeví ve zvýšení (resp. přiznání) dávek sociální péče podmíněných sociální potřebností.

Čl. VI:

Dávky budou zvýšeny podle tohoto zákona od října 1994. U rodičovského příspěvku to znamená, že bude v nové výši, která zahrnuje i zrušený státní vyrovnávací příspěvek u poživatelů rodičovského příspěvku, poprvé vyplacen až v listopadu za říjen. Proto se přechodným ustanovením upravuje poskytnutí státního vyrovnávacího příspěvku poživatelům rodičovského příspěvku ještě na měsíc říjen, aby nedošlo k tomu, že by výše příjmu těchto osob byla v říjnu nižší než v předchozích měsících.

Ekonomický dopad:

Zvýšení zaopatřovacího příspěvku včetně příspěvku na byt vojáka si vyžádá cca 0,8 mil. Kč v roce 1994 (v roce 1995 zvýšení nákladů o 4,8 mil. Kč).

Sjednocení výše zvýšení pohřebného se týká zhruba 120 tis. osob ročně, zvýšení nákladů bude činit cca 20 mil. Kč měsíčně. V roce 1994 činí zvýšení nákladů cca 40 mil. Kč (v roce 1995 zvýšení nákladů o 240 mil. Kč).

Zvýšení státního vyrovnávacího příspěvku znamená zvýšení nákladů na tuto dávku v roce 1994 u nezaopatřených dětí o 218 mil. Kč (73 mil. Kč měsíčně). Úspora, která vznikne zánikem nároku na státní vyrovnávací příspěvek poživatelů rodičovského příspěvku, činí 38 mil. Kč měsíčně (od října 1994 se současně navrhuje zvýšit rodičovský příspěvek o 240 Kč měsíčně). V roce 1995 dojde ke zvýšení nákladů na státní vyrovnávací příspěvek u nezaopatřených dětí o 876 mil. Kč.

Zvýšení částek životního minima při posuzování sociální potřebnosti osob s potřebou dietního stravování a osob, kterým byly přiznány mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P), na zvýšené náklady na domácnost, si v roce 1994 vyžádá náklady cca 6 mil. Kč (v roce 1995 zvýšení nákladů o 72 mil. Kč).

Navrhované právní úpravy znamenají celkové zvýšení nákladů na uvedené dávky v roce 1994 cca 188,8 mil. Kč a v roce 1995 cca 736,8 mil. Kč.

V Praze dne 15. června 1994

předseda vlády

Doc. Ing. Václav Klaus, v.r.

ministr práce a sociálních věcí

Ing. Jindřich Vodička, v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP