Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1994

I. volební období

1029

Otázka

poslance Tomáše Štěrby

na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece

ve věci našich zahraničních krajanů

Ve smyslu § 90 odst. 2 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující otázku poslance Tomáše Štěrby na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece. Otázka je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 15. června 1994

Milan Uhde v. r.


Příloha


Vážený pan

Josef Zieleniec

ministr zahraničních věcí ČR

prostřednictvím pana

PhDr. Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

 
V Praze dne 2.5.1994


Vážený pane ministře,

jako člen zahraničního výboru Poslanecké sněmovny se soustřeďuji zejména na problematiku našich zahraničních krajanů, kteří byli nuceni a je Ihostejno v kterém poválečném období, odejít z naší vlasti a v podstatě vynuceně žili a žijí mimo naše území. Mou nejvnitřnější snahou je dosáhnout toho, aby jejich postavení bylo, alespoň v rámci legislativních možností, přinejmenším důstojné. Nemám tím na mysli pouze jejich postavení v zemích, ve kterých žijí, ale zejména jejich postavení uvnitř našeho státu.

Ve svém dotazu, který podávám ve smyslu zákona o jednacím řádu v platném znění se chci soustředit zejména na problematiku naší australské komunity. Pode informací, které mám od zástupců této komunity, kteří se touto problematikou zabývají existuje určitá disproporce při styku našich australských krajanů s naší zemí. Jak sám dobře víte, je při některých právních aktech činěných na území České republiky nutný institut trvalého pobytu. Pro občany české národnosti disponující australským státním občanstvím, je však získání tohoto statutu nesmírně komplikované. Bylo by žádoucí zrušit některá zkostnatělá a nepraktická pravidla, která neustále platí pro dotčenou komunitu. Jedná se o otázku povinnosti návratných víz, povinnosti prokazování určitým výplatným minimem při žádosti o trvalý pobyt, povinnosti notářsky potvrzeného prokazování ubytování atd.. Takto široce pojatá suma různých povinností lidí, jejichž nejvlastnější touhou je výhradně důstojný život mezi příslušníky stejného národa v jejich původní vlasti je pro ně samotné nanejvýš degradující.

Je mi naprosto jasné, že tato záležitost není věcí výhradně Vašeho ministerstva. Samozřejmě, že je nutná i součinnost ministerstva vnitra. Přesto si však dovolím vznést následující dotazy.

1) Zda již Vaše ministerstvo dospělo již k nějakému konkrétnímu modelu řešení obdobných situací tak, aby nebyly odpovědi na dotazy vznášené našimi australskými krajany tak obecné a nic neříkající.

2) K jakým závěrům jste v této věci dospěl při Vaší nedávné návštěvě v Austrálii a zda hodláte přikročit k nějakým konkrétním krokům v této problematice.

3) Zda se Vaše ministerstvo již v této věci obrátilo na ministerstvo vnitra a zda byly společně přijaty nějaké závěry či zda společně byly učiněny nějaké kroky.

Žádám o urychlenou odpověď.

S pozdravem

 
Ing. Tomáš Štěrba
 
poslanec PS PČR
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP