Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

946

INTERPELACE

poslance Tomáše Štěrby

na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

ve věci majetkových nároků restituentů vůči státnímu statku Kladruby, s. p.

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Tomáše Štěrby na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne.29. dubna 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

946

Vážený pan Ing. Josef Lux

místopředseda vlády ČR

ministr zemědělství ČR

prostřednictvím pana

PhDr. Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 V Praze dne 26.4.1994

Vážený pane místopředsedo,

ve své poslanecké práci se zabývám zejména zemědělskou problematikou. V této souvislosti se na mne obrátili restituenti, kteří mají majetkové nároky vůči státnímu statku Kladruby, s.p. Jejich restituční nároky byly formou vydání nemovitostí z větší části uspokojeni, a to jak samotným státním statkem, tak i místně příslušným pozemkovým fondem. V citovaném případě se jedná o navrácení majetku, který byl z hlediska evidence nemovitostí jednoznačně identifikován. Došlo však i k tomu, že část restitučních nároků, která představuje majetek přesně neidentifikovatelný vypořádána nebyla. Jako náhradu za tento majetek uvedený státní statek nabízí například předání bytových jednotek, a to včetně nájemníků. Dále je také nabízeno předání nemovitostí, na kterých vzácnou věcná břemena. Jedná se o cesty či pozemky jinak závazkově zatížené. To znamená, že restituenti by sice formálně dostali do svého vlastnictví další nemovitosti, ovšem zároveň by na ně byly uvaleny povinnosti spočívající ve formě omezeného výkonu vlastnického práva. Jejich povinností by bylo v případě převzetí bytových jednotek starat se o uspokojení nájemních vztahů stávajících nájemníků bytových jednotek s tím, že z hlediska platné právní úpravy nemají restituenti jakoukoliv šanci nájemní vztahy vypovědět. Dále by měli být zatíženi údržbou veřejně přístupných nemovitostí bez jakékoliv možnosti výnosů z takového majetku. Tento postup se dá úspěšně nazvat danajským darem a jsem nucen konstatovat, že takovýto způsob restituce je spíše vyhýbáním se řádné restituci a obcházením smyslu restitučních zákonů. Restituenti namísto toho, aby mohli úspěšně obhospodařovat vydaný majetek a mít z takového majetku výnosy, jsou zatěžováni druhotnými závazky. Tento postup je v naprostém nesouladu se zamýšleným obsahem a smyslem restitucí.

Je velmi smutné, že na naznačeném způsobu vypořádání restitučních nároků se podílí nemalou měrou i ministerstvo, které je Vám podřízeno. Jedná se konkrétně o vzory smluv, které vypracovává jeden z pracovníků Vašeho ministerstva a které se dají označit pouze s malou mírou nadsázky jako persekuční vůči oprávněným osobám t.j. restituentům. Tento pracovník by se namísto tvorby diskutabilních vzorů smluv, měl věnovat spíše vzorovým řešením situací, kdy státní statky zcela protiprávně rozprodávají majetek, aniž by byly vyřešeny restituční nároky. Byl bych Vám velmi vděčen, kdyby tato oblast byla z Vašeho hlediska, t.j. z hlediska ministra, případně z hlediska Vám podřízených kontrolních složek detailně prověřena. Jsem přesvědčen o tom, že právní nástroje k normalizaci naznačeného nežádoucího stavu máte nepochybně k dispozici.

Ministerstvo, které řídíte, má nepochybně největší vliv na vypořádávání restitučních nároků u státních statků. Ze všech uvedených důvodů se na Vás, vážený pane místopředsedo, obracím s touto interpelací a naléhavě žádám o okamžitý zásah, který by vyřešil veškeré situace, kdy se státní statky snaží obejít své povinnosti a nabízí restituentům majetek, který jeze své podstaty nepoužitelný. Zejména žádám o okamžitý zásah do podobného postupu, který uplatňuje státní statek Kladruby, s.p.

 Ing. Tomáš Štěrba
 poslanec Poslanecké sněmovny
 Parlamentu ČR

 Tomáš Štěrba


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP