PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

939

NÁVRH

ROZPOČTU FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 1994

Důvod předložení: Obsah:
Předkládá se na základě I. Návrh usnesení
zákona č. 171/1991 Sb., II. Důvodová zpráva
ve zněni pozdějších předpisů III. Návrh rozpočtu

Předkládá:

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády České republiky


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. dubna 1994 č. 197

o projednání návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994

Vláda

I. bere na vědomí návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994 (dále jen "návrh rozpočtu");

II. přijímá k návrhu rozpočtu stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení (dále jen "stanovisko");

III. pověřuje

1. předsedu vlády předložit návrh rozpočtu se stanoviskem předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke schválení Parlamentem České republiky,

2. ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předsedu prezídia Fondu národního majetku České republiky, aby návrh rozpočtu a stanovisko odůvodnil v orgánech Parlamentu České republiky.

Provede:

předseda vlády,

ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci a

předseda prezídia Fondu národního

majetku České republiky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav Klaus, Csc., v. r.
I.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 13. dubna 1994 č. 197

Stanovisko

k návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994

Vláda bere na vědomí návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994, který předložil předseda prezídia Fondu národního majetku České republiky a ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci.

Předložený návrh vychází z předpokládaných úkolů Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 a zajišťuje náležité předpoklady pro jejich odpovídající plnění.

K položce rozpočtu - mzdové prostředky - vláda žádá, aby vzhledem k rozdílům mezi úrovní platu v ústředních orgánech státní správy a ve Fondu národního majetku České republiky byl upraven návrh rozpočtu v této položce pro rok 1994 tak, aby nárůst průměrného platu pracovníka Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 oproti rozpočtu 1993 činil 5 %.

Vláda doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby schválila návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994 s připomínkou uvedenou v tomto stanovisku.

II.

Důvodová zpráva

1. Úvod

Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky /dále jen Fond/ vychází z potřeby řádně zabezpečit všechny činnosti Fondu tak, jak je ukládají příslušné zákony a jiná ustanovení, vymezující jeho funkce, zejména však zákony č. 92/91 Sb. a 171/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Fond hradí náklady spojené se svou činností ze svého majetku, a to v rámci svého rozpočtu schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Majetek Fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky. Vlastní rozpočtová skladba je v souladu s Pokyny FMF/V/2-24705/ 1991 k vedení účetnictví a vykazování.

Aby byl zřetelnější charakter navrhovaných výdajů, rozděluje následující tabulka výdaje Fondu na výdaje investiční, výdaje na vnitřní správu Fondu a výdaje na realizaci privatizačních projektů.

  v tisících Kč
 Skutečnost Návrh rozpočtu
 1993 1994
Investice 4 508 41 400
Vnitřní správa Fondu 77 194 79 851
Realizace privatizačních projektů 17 738 66 000
Výdaje celkem 9 440 187 251

V průběhu loňského roku došlo: základní změně v dislokaci organizace, kdy se zaměstnanci Fondu v období plného pracovního vytížení přestěhovali v první polovině robu z nájemních prostor na Senovážném náměstí do budovy na Rašínově nábřeží 42, která se stala majetkem Fondu. S touto skutečností souvisí požadované investiční prostředky na dokončení stavebních úprav budovy, částečně již zahájených v roce 1993 a které se rozhodujícími náklady promítnou právě do rozpočtu letošního roku. Stavební úpravy spočívají zejména ve využití nezbytné rekonstrukce půdních prostor 5.patra budovy Fondu, prováděné v souvislosti s umístěním plynové kotelny, k získání prostor pro umístění těch zaměstnanců Fondu, kteří jsou dosud v nevyhovujících místnostech, pro umístění.zaměstnanců nových a dále získání nezbytných prostor pro jednání s klienty a zajištění místností pro archiv privatizačních projektů, kterých bude více než 10 tisíc. Současně je navrženo i vyřešení parkování služebních vozidel výstavbou garáží ve dvoře objektu, která dosud parkují za vysoké poplatky na veřejné komunikaci se všemi. negativními důsledky z toho vyplývajícími. Z uvedených skutečností vyplývá, že pro srovnávání výše investičních nákladů roku 1994 s rokem 1993 tedy neexistuje věcný důvod.

Výdaje na vnitřní správu Fondu jsou v absolutní výši srovnatelné s rokem 1993. Protože základní vybavení pracovišť byla provedeno již v minulém roce, jsou tyto předpokládané výdaje, vztažené na jednoho zaměstnance Fondu o 15% nižší.Přesto budou náležité pracovní podmínky vytvořeny a nezbytná údržba budovy zajištěna.

K výraznému nárůstu proti minulému roku dochází u výdajů na realizaci privatizačních projektů Tyto výdaje jsou určeny předpokládaným počtem transformací a sazbami za soudní, notářské a správní poplatky, služby advokátů a komerčních právníků, inzerce apod. Rozpočtově bude tudíž nutno pokrýt náklady na dokončení projektů z první vlny privatizace a realizaci privatizačních projektů z druhé vlny včetně velkého množství/více než 5 tisíc/kupních smluv z oblasti zdravotnictví.

Rozpočtové náročné je rovněž vypořádati závazků Fondu z již uzavřených smluv a převodů majetku od počátku privatizace, kterých bylo již uzavřeno přes 3 tisíce.

Zcela novým druhem výdajů jsou náklady na právní úkony v souvislosti s podanými žalobami na zaplacení kupních cen privatizovaného majetku, kdy lze předpokládat koncem roku 1994 až 450 dlužníků s celkovou dlužnou částkou až 12 mld Kč. Také v podstatě fixní poplatky za založení 56 akciových společností v roce 1993 budou z 80% vyúčtovány k tíži rozpočtu roku 1994. Tyto posledně jmenované náklady činí skoro polovinu rozpočtovaných výdajů na realizaci privatizačních projektů.

Je třeba konstatovat, že část výdajů na realizaci privatizačních projektů bude kompenzována příjmy, z inkasa různých poplatků a z předpokládaného postupného hrazení nákladů na vyhrané soudní spory. Tyto příjmy by měly činit cca 45% vynaložených výdajů. Podle rozpočtových pravidel však budou příjmem majetkového účtu Fondu, nelze s nimi tudíž v rámci rozpočtu kalkulovat.

2. Komentář k návrhu rozpočtu - viz tabulka část III.materiálu

investice celkem / návrh 41 400 tis.Kč /

Navrhovaná částka obsahuje:

- dokončení rekonstrukce prostor v 5.patře budovy Fondu

Uvedenou rekonstrukcí se zvětší kapacita kancelářských plocha jednacích místností o cca 600 m2 s denním osvětlením. Do nových prostor bude možno umístit část zaměstnanců Fondu, kteří v současné době pracují v nevyhovujících místnostech v zadním traktu budovy (do dvora). Tím se zásadně zlepší pracovní podmínky pro zaměstnance Fondu. Uvolněné místnosti budou využity pro archivy a jednací místnosti. V návrhu rozpočtu se počítá s částkou 22 800 tis.Kč.

- výstavbu garáží

Tento záměr vychází zejména z katastrofální situace v parkování služebních vozidel u budovy Fondu, z požadavku městských orgánů ke snižováni nároků na zábor veřejných ploch, z obtížného zajišťováni bezpečnosti služebních vozidel Fondu proti krádežím a poškození, z předpokládaných úspor nákladů za externí služby. V roce 1993 bylo zaplaceno jen na poplatcích za pronajmutí parkovacích míst celkem, 91 tis. Kč. Podle projektové dokumentace činí náklady na jedno stání 500 tis.Kč. Celkové náklady na stavbu garáží se předpokládají ve výši 12 000 tis. Kč.

Výstavba garáží a dokončení rekonstrukce 5.patra budovy Fondu důsledně vychází z postupné realizace studie vypracované v dubnu 1993.

- nákup telefonní ústředny

provozované v budově Fondu od bývalého vlastníka ZSE a.s. holding. Náklady na její pořízení ve výši 3 500 tis.Kč vycházejí ze smluvní ceny, která je srovnatelná s náklady pro případné pořízení ústředny nové. Nákup se realizuje v letošním roce, jelikož toto zařízení bylo instalováno v roce 1991 na základě leasingu a uhrazeno dosavadním majitelem až v závěru loňského roku. Tím byl teprve vytvořen předpoklad pro zakoupení zařízení a jeho převedení do majetku Fondu.

- ostatní investice ve výši 3 100 tis. Kč. Budou použity na dokompletování nezbytné vybavenosti výpočetní technikou počítače,tiskárny,podavače, (1 700 tis.Kč) na nákup 3 osobních automobilů, dvou k obnově a jednoho na rozšíření vozového parku (900 tis.Kč), na nákup kopírovacích strojů, psacích strojů,faxů apod. (500 tis.Kč).

Opravy a údržba / návrh 8 100 tis.Kč /

Náklady jsou určeny na opravy a údržbu budovy Fondu, opravy a nutný servis kancelářské a výpočetní techniky. Největší položku činí náklady spojené s komplexní opravou rozvodů ústředního topení, ke které je nutno přistoupit na základě výsledků zpracovaných odborných posudků. Celkové náklady na opravu rozvodů představují podle zpracované projektové dokumentace částku ve výši cca 4 000 tis.Kč. Propočet vychází z nákladů na 1 m3 vytápěných prostor. V případě budovy Fondu se jedná o cca 50 000 m3 při ceně cca 80 Kč/lm3. Na běžné opravy a údržbu budovy, servis a opravy kancelářské a výpočetní techniky se počítá s částkou ve výši 4 100 tis.Kč.

Materiálové výdaje celkem / návrh 9 590 tis.Kč /

Největšími položkami jsou výdaje na nákup spotřebního materiálu, DKP, elektrickou energii, vodné, stočné a plyn. Proti skutečnosti roku 1993 se materiálové výdaje nezvyšují naopak snižují o 1%. Pokud jde o jednotlivé položky materiálových výdajů, vycházelo se z následujícího:

Pohonné hmoty / návrh 550 tis. Kč /

Navrhovaná částka je vyšší proti skutečnosti v r.93 o 67.Vychází z nárůstu pracovních cest v souvislosti se zajišťování a akcí navazujících na realizace privatizačních projektů,z vyšší účasti Fondu na jednání krajských obchodních soudů i ze zvýšení cen pohonných hmot.

Spotřební materiál / návrh 2 500 tis.Kč /

V této položce se vycházelo ze skutečnosti roku 1993, která činí 1 808 tis.Kč a dále z vyšších požadavků zejména na kancelářské potřeby v souvislosti s nárůstem činností zajištujících realizaci privatizačních projektů.

DKP / návrh 2 800 tis.Kč /

Pro uvedenou položku je počítáno s částkou o 47% nižší oproti skutečnosti roku 1993 (5 924 tis.Kč). V částce je již zohledněno, že kanceláře v budově Fondu jsou v podstatě vybaveny.

Pracovní pomůcky / návrh 55 tis.Kč /

Navrhovaná částka je určena na nákup pracovních oděvů, pracovní obuvi a ochranných pomůcek pro pracovníky hospodářské správy, zejména údržby budovy a autoprovozu.

Tiskoviny,odborná literatura / návrh 250 tis.Kč / Pohoštění / návrh 190 tis.Kč. /

Navrhovaná částka vychází ze skutečnosti roku 1993 zvýšené o předpokládaný nárůst cen potravin a nealkoholických nápojů.

Elektrická energie, vodné, stočné, plyn /návrh 2 400 tis.Kč/

Při výpočtu navrhované částky se kalkulovalo s předpokládaným zvýšení m cen uvedených služeb, změnou ve způsobu vytápění budovy (místo LTO bude zaveden plyn).Tuto položku nelze srovnávat s rokem 1993 ze zřejmých důvodů: do poloviny roku nebyla budova plně obsazena a spotřeba uvedených služeb je účetně vykazována podstatně nižší.

Ostatní materiálové náklady / návrh 850 tis.Kč /

Oproti čerpání roku 1993 (901 tis.Kč) je navrhovaná částka nižší o přepravné, které souviselo s přestěhováním Fondu do nové budovy. Z této částky se hradí dále příspěvek na stravování pracovníků Fondu a veškeré externí tiskařské práce.

Služby a výdaje nevýrobní povahy celkem / návrh 14 952 tis.Kč /

Navrhovaná částka představuje proti skutečnosti roku 1993 zvýšení 0 44°s. Pokud jde o jednotlivé položky, vycházelo se z následuj ícího:

Služby, práce nevýrobní povahy /návrh 8 500 Kč/

Při stanovení navrhované částky se vycházelo ze skutečnosti roku 1993 a z potřeb předpokládaných v roce 1994. Tyto prostředky jsou určeny na úhradu nákladů na externí úklidovou službu a stálou bezpečnostní službu, dále školení a jazykové kurzy zaměstnanců atd.

Výkony spojů / návrh 3 000 tis. Kč /

V navrhované částce je počítáno se zvýšením ceny telefonních poplatků (zvýšení sazby z 1,- na 1,60 Kč a zvýšení nákladů z důvodu limitování délky hovorů a počtu impulsů). S nárůstem hovorů je počítáno v souvislosti s přípravou druhé vlny kupónové privatizace.

Zahraniční cestovné / návrh 100 tis.Kč /

Navrhovaná částka je nižší proti skutečnosti roku 1993 celkově o 85 tis.Kč.

Různé finanční výdaje / návrh 2 225 tis.Kč /

Navrhovaná částka je určena na úhradu poplatků za parkováni služebních vozů u budovy Fondu, dále správních poplatků a daní týkajících se budovy Fondu (daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti, místní poplatky atd.).

FKSP / návrh 692 tis.Kč /

Navrhovaná částka vychází z příslušných předpisů.

Pojistné / návrh 435 tis.Kč /

Navrhovaná částka je určena na úhradu zvýšeného havarijního pojištění vozidel Fondu ve výši cca 155 tis.Kč, pojištění odpovědnosti pracovníků Fondu za škody způsobené při výkonu povolání ve výši 60 tis.Kč, pojištění majetku Fondu ve výši cca 220 tis.Kč.

Tuzemské cestovné / návrh 300 tis.Kč. /

V položce tuzemské cestovné oproti skutečnosti roku 1993 dochází k nárůstu předpokládaných nákladů z důvodu vyššího počtu služebních cest v rámci činnosti spojené s realizací privatizačních projektů.

Mzdové prostředky / návrh 34 597 tis. Kč /

Při stanovení mezd postupuje Fond jakožto nestátní organizace podle zákona č.l/1992 Sb.,o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku (nikoli tedy podle zákona platného pro organizace státní správy).

Odměňování zaměstnanců Fondu se provádí podle zásad o odměňování schválených prezidiem Fondu z 7.2.1992 a směrnice o odměňování z 21.2.1992.

Při stanovení navrhované roční částky 33 252 tis Kč se vychází z průměrného měsíčního příjmu zaměstnance Fondu v roce 1993, který činil 13 258,- Kč. Nárůst průměrného počtu zaměstnanců je uvažován celkově o 31 osob (průměrný počet v roce 1993 činil 159 zaměstnanců, uvažovaný počet v roce 1994 je 190 osob) a je zdůvodněn nezbytností posílit oblast privatizace zdravotnictví, nakládání s neprodaným majetkem, majetkem v likvidaci a v konkurzním řízení.

V roce 1994 je uvažováno s průměrným nárůstem příjmu úměrnému předpokládané 10% inflaci v tomto roce. Průměrná, relativně vyšší úroveň přijmu zaměstnanců Fondu vychází. profesní struktury, která je tvořena převážné výkonnými bornými referenty a kde relativné zanedbatelnou část (méně než 1 /6) činí zaměstnanci s nižším tarifním zařazením. Fond má minimální obslužný personál (nemá vlastní ostrahu, úklidovou službu, jídelnu, personál rozmnožovny atd.).

Dále je třeba přihlédnout k tomu, že činnost Fondu bude v relativně krátké době ukončena. Zaměstnanci tudíž nemají na Fondu perspektivu dalšího uplatnění a k jejich udržení v potřebném počtu a kvalifikaci je třeba tuto skutečnost kompenzovat výší jejich příjmů.

V roce 1994 se tedy předpokládá průměrný měsíční příjem /včetně uvedeného nárůstu/ ve výši 14 584,- Kč. V souvislosti s navrhovaným nárůstem je třeba vzít také v úvahu, že příjem zaměstnanců Fondu nebyl v roce 1993 valorizován.

Částka rozpočtovaná na ostatní osobní výdaje je navrhovaná ve výši 1 345 tis. Kč a je určena k úhradě nákladů na dohody uzavírané k zajištění některých mimořádných prací spojených s činností Fondu (překlady z cizích jazyků, expertní posudky) a na odměny pro členy prezidia a dozorčí rady Fondů, na které mají nárok ve smyslu § 16 zákona č.171/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zákonné pojištěni (sociální a zdravotní)/ návrh 12 195 tis. Kč / Navrhovaná částka vyplývá z příslušných předpisů.

Zákonné pojištění pracovních úrazů / návrh 117 tis.Kč / Navrhovaná částka vychází z příslušných předpisů.

Realizace privatizačních projektů / návrh 66 000 tis.Kč / Předpokládaný návrh rozpočtu v položce privatizačních projektů představuje ve svém celku nárůst proti skutečnosti roku 1993 o 372%.

Navrhovaná částka je určena k úhradě následujících nákladů:

 v tisících Kč
Náklady na:
1) založení společností 14 000
2) veřejné soutěže 9 500
3) veřejné dražby 15 000
4) přímé prodeje 6 000
5) právní úkony v souvislosti s podanými žalobami 15 000
6) externí komerčně právní a advokátské služby 6 500
Celkem 66 000

K bodu 1)

Navrhovaná částka vychází z předpokládaného počtu 560 zakládaných společností a z měrných nákladů na založení jedné společnosti, které činí cca 25 tis.Kč. Podstatnou část 20 tis.Kč tvoří odměna notářům podle vyhlášky č 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví a částka za právní pomoc na základě smluv o poskytování právní pomoci.

K bodu 2)

Při předpokládaném počtu 500 veřejných soutěží se počítá s těmito náklady:

- zveřejnění nabídek - inzerce 4 000 tis. Kč
- notářské poplatky 2 500 tis. Kč
- náklady právního zastoupení a mimosoudního řešení sporů 3 000 tis. Kč

K bodu 3)

Návrh vychází z uvažovaného celkového počtu 420 dražeb a měrných nákladů na jednu dražbu ve výši 35 700 Kč.

K bodu 4)

Návrh vychází v oblasti přímých prodejů z nákladů spojených s kontrolou zajištěni závazků, zpracováním podkladů pro předání majetku, dokončením dokumentace případů (pro 500 případů v celkové výši 2 500 tis.Kč). Dále ze soudních notářských a správních poplatků při transformaci majetku privatizovaných jednotek (500 případů v celkové výši 3 500 tis. Kč).

K bodu 5)

Náklady na právní úkony v souvislosti s podanými žalobami na zaplacení kupních cen privatizovaného majetku jsou vypočteny v souladu s vyhláškou č.270/1990 sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci ve znění pozdějších předpisů. Vychází z předpokládaného počtu 450 soudních sporů s dlužnou částkou 12 mld.Kč.

Náklady na přípravu žalob jsou přímo úměrné velikosti vymáhané částky (za každý vymáhaný milion Kč nad částku 200 tis.Kč je stanoven poplatek ve výši 1 tis.Kč). S návratností vynaložené celkové částky lze za předpokladu plného krytí nákladů majetkem dlužníků počítat ve 90% v průběhu doby 1-4 roky, která je dána pravomocným ukončením sporů jednotlivými soudy. S rokem 1993 nelze náklady srovnávat, neboť v tomto roce nebyly v této oblasti žádné prostředky čerpány.

K bodu 6)

Z navrhované částky bude hrazena právní pomoc zejména ve sporové agendě (např. náklady na rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu apod.) ve výši 3 500 tis.Kč a náklady na služby advokátů při uzavíráni kupních smluv se zahraničními partnery a na služby při poskytování právní pomoci ve vztahu k ekologickým závazkům v celkové výši 3 000 tis.Kč.

Náklady vycházejí z uzavřených smluv o poskytování právní pomoci.

III.

NÁVRH ROZPOČTU FNM ČR NA ROK 1994
    v tisících Kč
   Skutečnost Návrh rozpočtu
Položka  TEXT 1993 1994
51  Investice celkem 4 508 41 400
  z toho stavební  34 800
 5101 ostatní  6 600
52  Opravy a údržba 22 224 8 100
 5201 Opravy a údržba 22 224 8 100
53  Materiálové výdaje   
  celkem 9 688 9 590
 5302 Pohonné hmoty 329 550
 5307 Spotřební materiál 1 808 2 500
 5308 DKP 5 924 2 800
 5309 Pracovní pomůcky 3 50
 5311 Tiskoviny 185 250
 5312 Pohoštění 154 190
 5313 El.energie,vodné,stočné 384 2 400
 531 Ost.materiál.náklady 901 850
54  Služby,výdaje nevýrobní   
  povahy celkem 10 390 14 952
 5401 Služby,práce nevýr. povahy celkem 7 663 8 500
 5403 Výkony spojů 1 297 3 000
 5404 Zahraniční cestovné 185 100
 5406 Různé finanční výdaje 585 2 225
 5407 FKSP 509 692
 5409 Pojistné 151 435
55  Tuzemské cestovné 131 300
 5501 Cestovné,cestování a jiné výdaje 131 300
56  Mzdové prostředky celkem 25 586 34 597
34 597     
 z toho    
 5601 Mzdy 25 408 33 252
 5602 OOV 178 1 345
  Zákonné pojištění soc. a zdrav. 9 125 12 195
  Zákonné pojištění pracovních úrazů 47 117
  Realizace privat. projektů 17 738 66 000
  Náhrada škody,manka, škody 3  
CELKEM   99 440 187 251


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP