PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

935

NÁVRH

STATUT

FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU
Důvod předložení: Obsah:
Zákon č. 210/1993 Sb.,I. Usnesení vlády
kterým se mění a doplňuje II. Důvodová zpráva
zákon č. 171/1991 Sb.III. Návrh Statutu

Předkládá

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády České republiky

 
Příloha č. I.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. dubna 1994 č. 198

o projednání návrhu Statutu Fondu národního majetku

České republiky

Vláda

I. zrušuje usnesení vlády z 10. listopadu 1993 č. 632, o projednání návrhu Statutu Fondu národního majetku České řepubliky;

II. bere na vědomí návrh Statutu Fondu národního majetku České republiky uvedený v části III předloženého materiálu (dále jen "návrh Statutu") a přijímá k němu stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

III. pověřuje

1. předsedu vlády předložit návrh Statutu a stanovisko předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke schválení Parlamentem České republiky,

2. ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předsedovi prezídia Fondu národního majetku České republiky, aby návrh Statutu a stanovisko vlády odůvodnil v orgánech Parlamentu České republiky.

Provedou: předseda vlády,

ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci

a předseda prezidia Fondu národního majetku České republiky

 
Předseda vlády
 
Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v. r.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
 
Příloha
 
k usnesení vlády
 
ze dne 13. dubna 1994 č. 198

Stanovisko

k návrhu Statutu Fondu národního majetku České republiky

Vláda bere na vědomí návrh Statutu Fondu národního majetku České republiky, který předložil ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předseda prezídia Fondu národního majetku České republiky.

Vláda doporučuje nahradit v článku 14 slova "obchodních organizací" slovy "obchodních společností" a v článku 7 odst. 4 první větu textem: "Předseda jedná samostatně ve všech věcech. První a druhý místopředseda jednají samostatně podle svého pořadí ve všech věcech, zastupují-li předsedu; jinak jednají samostatně v rozsahu své řídící působnosti (článek 8 odst. 3 a 4) a mohou se vzájemně zastupovat."

Vláda doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby schválila Statut Fondu národního majetku České republiky s uvedenými úpravami.

 
Příloha č. II.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předložený návrh Statutu byl upraven dle stanoviska vlády České republiky ze dne 11. října 1993 č. j. 802/1993 a předložen dne 1. listopadu 1993 pod č. j. SM 2301/93 (č. j. Úřadu vlády 967/93) k projednání vládě České republiky, kterou byl usnesením ze dne 10. listopadu 1993 č. 632 schválen.

V souladu se shora uvedeným usnesením byl návrh Statutu předložen spolu s konečným zněním stanoviska vlády předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ke schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, která požádala svým usnesením č. 353 ze dne 23. 3. 1994 předsedu prezídia Fondu národního majetku České republiky, ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Ing. Jiřího Skalického, aby ve smyslu připomínek daných tímto usnesením a usnesením hospodářského výboru Parlamentu č. 176 ze dne 3. března 1994 návrh Statutu upravil a v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předložil prostřednictvím vlády upravený návrh Statutu znovu ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu.

Do připomínek Poslanecké sněmovny Parlamentu a hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu byly zahrnuty i připomínky ze stanoviska vlády České republiky k návrhu Statutu Fondu ze dne 15. listopadu 1993 v plném znění, mimo připomínku k čl. 3 odst. 2, písm. a) Statutu, kde byla provedena úprava dle usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 353 ze dne 23. 3. 1994.

Jedná se o následující úpravy:

1 legislativní zkratka ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci byla přesunuta z čl. 3 odst. 2 písm. a) do čl. 2 písm. k);

2 v čl. 3 odst. 2, písm. a) byla doplněna na začátku věty slova "po schválení prezídiem Fondu";

3 v čl. 5 odst. 2, na konec první věty za slovo "patří" byla doplněna slova "pokud není tímto Statutem stanoveno jinak";

4. v čl. 5 odst. 2 písm. c) byla věta doplněna -takto: "a to v souladu se zákonem č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku",

5. v čl. 3 odst. 2 písm. f) bylo vypuštěno slovo " roční',

6 v čl. 6 odst. 2 bylo vypuštěno slovo " roční";

7. v čl. 8 odst. písm. e) poslední slovo " Fondu" bylo nahrazeno slovem " sekce";

8. v čl. 8 odst. písm. f) v pátém řádku na konci za slovem " restituce" byla doplněna čárka;

9. název části čtvrté byla doplněna takto: " a k dalším subjektům se vztahem k privatizaci v České republice";

10. v čl. 9. odst. 1 byla vypuštěna poslední věta;

11. v čl. 10 za slova " státní správy" bylo doplněno " s Pozemkovým fondem', a dále doplněna věta " při nakládání se svým majetkem podle čl. 2 písm. j) a podle čl. 11 písm. b) spolupracuje s Českou národní bankou;

12. v čl. 11 v úvodní větě a v názvu části páté byla slova " peněžní ústavy" nahrazena slovem " banky";

13 za čl. 13 byl doplněn čl. 14 ve znění:

"Členové prezídia, výboru a rady nesmějí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Fondu a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících výrobní a obchodní tajemství podnikatelských subjektů (fyzických i právnických osob), o nichž se dozvěděli při plnění úkolů a to i po dobu dvou let od skončení pracovního poměru nebo funkčního období. Členové výboru mohou být členy jen těch obchodních organizací, v nichž zastupují Fond a do nichž jsou delegováni prezídiem. Členové prezídia a rady mohou být členy jen těch orgánů obchodních společností, do nichž jsou delegováni zakladatelem, pokud je jím orgán státní správy. Členové prezídia, výboru a rady nemohou nabývat majetku Fondu, kromě akcií za kupony";

14 čl. 14 a 15 byly přečíslovány na čl. 15 a 16.

Příloha č. III.

Návrh

STATUTU

FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY

Část první

Úvodní ustanovení

Čl. 1

(1) Fond národního majetku České republiky (dále jen "Fond") je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku.

(2) Fond byl zřízen zákonem ČNR č. 177/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního maje;.ku České republiky, ke dni 24. května 1997..

(3) Sídlem Fondu je Praha.

Část druhá

Působnost Fondu

Čl. 2

V rámci rozhodnutí o privatizaci uzavírá Fond svým jménem smlouvy a činí jiné právní úkony při nakládání svým majetkem, a to zejména:

a) zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá. do nich majetek podle příslušného rozhodnutí o privatizaci,

b) nabývá akcie na základě své účastí na podnikání. akciových společností a vykonává práva akcionáře včetně účasti. na valných hromadách, pokud touto činností nezmocní jinou právnickou nebo fyzickou osobu,

c) vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech,

d) podílí se na hospodářském výsledku obchodní. společnosti, jejíhož podnikáni se účastní a nese jeho důsledky ve formě zisku a ztrát,

e) prodává akcie nebo podíly na jiných než akciových společnostech,

f) podílí se na likvidačním zůstatku společnosti v rozsahu své účasti na jejím podnikání, jestliže dojde k jejímu zrušení bez právního nástupce,

g) uzavírá smlouvy o prodeji podniků, jejich organizačních složek a části jejich majetku, jež tvoří jeho majetek,

h) pronajímá tyto hodnoty na dobu určitou do doby jejich použití pro privatizací,

i) spravuje prostředky uložené na zvláštním účtu podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, v rozsahu stanoveném v § 1 zákona ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,

j) vydává na základě povolení Ministerstva financí České republiky dluhopisy Fondu k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji a provádí s nimi operace na finančním trhu,

k) nakládá s majetkem Fondu a jeho majetkovými účastmi na podnikání jiných právnických osob, které nebylo možno z důvodů nezapříčiněných Fondem privatizovat podle rozhodnutí o privatizaci, způsobem, s kterým Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen " Ministerstvo") vyjádří předchozí souhlas,

l) obdobně, jako u pís m. k) postupuje u majetku Fondu a jeho majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob, které na Fond přešly odstoupením od smlouvy v důsledku porušení smluvních povinností nabyvatele privatizovaného majetku.

Čl. 3

Používání majetku Fondu

(I) Fond používá svůj majetek v souladu s § 18 zákona č. 7.77./1997. Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(2) Dále Fond používá svůj majetek

a) po schválení prezídiem Fondu k úhradě nákladů Ministerstva, spojených s projednávání.m privatizačních projektů, pokud s nimi nebylo počítáno v rozpočtu Ministerstva. K úhradě nákladů Fondu, spojených s realizací privatizačních projektů, pokud s nimi nebylo počítáno v rozpočtu Fondu,

b) k úhradě nákladů restitučních a privatizačních soudních sporů, které je povinno uhradit Ministerstvo nebo Fond případně i k úhradě souvisejících škod způsobených Ministerstvem či Fondem. Ministerstvu se úhrada nákladů poskytne na základě žádosti Ministerstva doložené pravomocným soudním rozhodnutím.

Část třetí

Orgány fondu a jeho organizace

Čl. 4

Orgány Fondu jsou:

a) presidium

b) dozorčí rada

c) výkonný výbor

Čl. 5

Presidium fondu

(1) Nejvyšším orgánem Fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky. Místopředsedu a dalších sedm členů presidia volí Poslanecká sněmovna Parlamentu na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy presidia může Poslanecká sněmovna Parlamentu odvolat i před uplynutím jejich funkčního období.

(2) Do výlučné působnosti prezídia, patří pokud není tím-to Statutem stanoveno jinak:

a) jmenovat a odvolávat členy výkonného výboru, řídit výkonný výbor a dohlížet na jeho činnost,

b) vypracovat statut Fondu a předložit jej vládě,

c) schvalovat řád odměňování členů výkonného výboru a odborných pracovníků Fondu, a to v souladu se zákonem č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku,

d) vypracovat návrh rozpočtu Fondu a předkládat jej k projednání vládě,

e) schvalovat jednací řád presidia a výkonného výboru,

f) projednávat účetní závěrku Fondu a předkládat ji k projednání vládě,

g) projednávat nejpozději do 30. dubna výroční zprávu o činnosti Fondu za předcházející rok a předkládat ji k projednání vládě.

(3) Pokud presidium Fondu bude požadovat další zprávy o činnosti Fondu, je oprávněno si vyžádat jejich předložení výkonným výborem Fondu.

Čl. 6

Dozorčí rada Fondu

(1) Dozorčí rada Fondu (dále jen " rada") dozírá na činnost a hospodaření Fondu, jeho presidia a výboru. Podle povahy věci upozorňuje na zjištěné nedostatky presidium, ministerstvo, vládu, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu, popř. jiné příslušné orgány

(2) Rada projednává návrh rozpočtu, účetní závěrku a výroční zprávu před jejich projednáním v presidiu. Písemné stanovisko k uvedeným dokumentům předkládá presidiu Fondu.

(3) Rada se skládá z pěti členů volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na dobu pěti let. Poslanecká sněmovna Parlamentu může člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období..

(4) Členy rady nemohou být zaměstnanci Fondu.

Čl. 7

Výkonný výbor Fondu

(7.) Statutárním orgánem Fondu je výkonný výbor Fondu (dále jen " výbor"), který též řídí jeho činnost.

(2) Výbor se skládá z předsedy, nejvýše dvou místopředsedů a dalších sedmi členů jmenovaných presidiem na dobu pěti let. Před uplynutím -této lhůty může presidium člena výboru odvolat, jestliže porušuje své povinnosti nebo není schopen řádně vykonávat svou funkci.

(3) Členové výboru jsou zaměstnanci Fondu.

(4) Předseda a místopředsedové jednají samostatně ve všech věcech.

Ostatní členové výboru jednají samostatně v tomto rozsahu:

a) 4. člen ve věcech uvedených v čl. 8 odst. 5 písm. a) -tohoto Statutu,

b) 5. člen ve věcech uvedených v čl. 8 odst. 5 písm. b) -tohoto Statutu,

c) 6. člen ve věcech uvedených v čl. 8 odst. 5 písm. c) -tohoto Statutu,

d) 7. člen ve věcech uvedených v čl. 8 odst. S písm. d) -tohoto Statutu,

e) 8. člen ve věcech uvedených v čl. 8 odst. 5 písm. e) -tohoto Statutu,

f) 9. člen ve věcech uvedených v čl. 8 odst. 5 písm. f) -tohoto Statutu.

g) 10. člen jedná pouze na základě samostatného zmocnění.

K písemnému jednání ve věcech, týkajících se uzavírání smluv, vydávání dluhopisů Fondu, udělování bankovních příkazů, k poskytování a přijímání úvěrů a záruk za úvěry, soudních a správních podání, udělování plné moci k zastupování Fondu, se vyžadují podpisy dvou členů výboru. Jedním z nich musí být vždy podpis předsedy nebo místopředsedy.

Čl. 8

Organizace Fondu

(1) Organizace Fondu:

1) předseda výboru

a jeho sekretariát

2) I. místopředseda výboru, sekretariát presidia, dozorčí rady a I. místopředsedy výboru

3) II, místopředseda výboru a jeho sekretariát,

4) sekce: a) právní,

b) vnitřní správy,

c) finanční,

d) svodného zabezpečení,

e) majetkových účastí,

f) prodeje majetku a restitucí

(2) Předseda výboru zejména řídí činnost výboru a rozhoduje o organizačním uspořádání Fondu.

(3) I. místopředseda výboru řídí

a) oddělení. kontroly,

b) sekci právní,

c) sekci vnitřní správy,

d) sekci finanční

e) sekci svodného zabezpečení

(4) II. místopředseda výboru řídí

a) sekci majetkových účastí a

b) sekcí prodeje majetku a restitucí.

(5) Sekce zabezpečují výkon těchto činností Fondu:

a) Sekce právní zajišťuje pro Fond právní agendu spojenou s výkonem právní služby, včetně zastupování Fondu před soudními, správními a jinými státními orgány.

b) Sekce vnitřní správy zabezpečuje úkoly operativní správy a ochrany hmotného majetku, činnost hospodářského, provozně technického a správního charakteru spojeného s vnitřním chodem Fondu. Dbá o účelné a hospodárné vynakládání a využívání finančních prostředků. Zabezpečuje personální a mzdovou agendu Fondu. Zabezpečuje tvorbu návrhů interních předpisů a norem souvisejících s činností Sekce.

c) Sekce finanční zabezpečuje vedení zvláštního a majetkového účtu Fondu, ekonomické informace a provádění bankovních operací. Sleduje dodržování termínů úhrad za majetek prodaný Fondem a identifikuje došlé platby. Zabezpečuje tvorbu návrhů interních předpisů a norem souvisejících s činností sekce.

d) Sekce svodného zabezpečení odpovídá za včasnou a úplnou realizaci aktualizovaných privatizačních projektů v souladu s časovým harmonogramem, za koordinaci metodiky s odborem svodného zabezpečení a metodiky Ministerstva a vnitřní metodické vztahy. Dále zabezpečuje projekci a správu datových souborů a nakládání s majetkem v případech neprodaného majetku, majetku v likvidaci a v konkursním řízení. Zabezpečuje tvorbu návrhů interních předpisů a norem souvisejících s činností sekce.

e) Sekce majetkových účastí realizuje rozhodnutí o privatizaci metodou vyjádřenou v přílohách 4D a 4E vyhlášky č. 324/1991 Sb., kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu, ve znění pozdějších předpisů, včetně příslušného nakládání s cennými papíry. Zabezpečuje tvorbu návrhů interních předpisů a norem souvisejících s činností sekce.

f) Sekce prodeje majetku a restitucí zajišťuje realizaci rozhodnutí o privatizaci standardními metodami privatizace. Odpovídá za transformaci. privatizovaných jednotek formou bezúplatných převodů, uspokojování restitučních nároků a přímých prodejů v rámci restituce, za pronajímání majetku, který přešel na Fond, do doby jeho použití pro privatizaci. Zabezpečuje tvorbu návrhů interních předpisů a norem souvisejících s činností sekce.

Část čtvrtá

Vztahy Fondu k ústředním orgánům České republiky a k dalším subjektům se vztahem k privatizaci v České republice

Čl. 9

(1) Vládě České republiky předkládá Fond Statut, návrh rozpočtu, roční závěrku, výroční zprávu a návrh na udělení odměn členům presidia a rady fondu, udělovaných podle § 16 zákona č. 171/1991 Sb., v platném znění.

(2) Ministerstvu předkládá:

a) výsledky analýz průběhu privatizace,

b) návrhy na změny rozhodnutí o privatizaci a návrhy na nakládání majetkem Fondu a jeho majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob, ve smyslu ustanovení § 20a zákona č. 171/1991 Sb., ve zněni pozdějších předpisů.

c) přehled o stavu a pohybu peněžních prostředků na účtech Fondu, včetně zvláštního účtu zřízeného na základě zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, v platném znění.

(3) Fond poskytuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu potřebnou součinnost pří kontrole hospodaření s majetkem Fondu.

čl. 10

Fond spolupracuje v procesu privatizace i s dalšími orgány státní správy, s Pozemkovým fondem, mezinárodními organizacemi, právnickými a fyzickými osobami, pokud je -to nezbytné pro plnění jeho základních úkolů. Při nakládání se svým majetkem podle čl. 2, písm. j) a podle čl. 11 písm. b) spolupracuje s Českou národní bankou.

Část pátá

Vztahy Fondu k bankám

Čl. 11

Fond spolupracuje s bankami zejména při:

a) plnění závazků podniků určených k privatizaci, zejména závazků z úvěrů zajištěných zástavním právem,

b) posilování zdrojů bank v souvislosti s jejich činností v procesu konkursního a vyrovnávacího řízení,

c) poskytování zajištění úvěrů podnikům, u nichž činí majetková účast Fondu alespoň 50 %,

d) financování rozvoje železniční dopravní cesty. jde-li o majetek Fondu získaný privatizací majetku Českých drah,

e) financováni podpory privatizace zdravotnictví.

Část šestá

Zvláštní ustanovení

Čl. 12

Předseda výboru zřizuje trvalé nebo dočasné poradní orgány, komise, pracovní skupiny, apod., k řešení specifických problémů spojených s činností Fondu. Předseda výboru může vydat pro svoje poradní orgány ' jednací řád.,

Čl. 13

Pracovně právní vztahy pracovníků Fondu se řídí zákoníkem práce, ostatními pracovně právními předpisy a pracovní.m řádem, který schvaluje výbor.

Čl. 14

Členové prezídia, výboru a rady nesmějí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Fondu a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících výrobní a obchodní tajemství podnikatelských subjektů (fyzických i právnických osob), o nichž se dozvěděli při plnění úkolů, a to í po dobu dvou let od skončení pracovního poměru nebo funkčního období. Členové výboru mohou být členy jen těch obchodních organizací v nichž zastupují Fond a do nichž jsou delegováni prezídiem. Členové prezídia a rady mohou být členy jen těch orgánů obchodních společností, do nichž jsou delegováni zakladatelem, pokud je jím orgán státní správy. Členové prezídia, výboru a rady nemohou nabývat majetku Fondu, kromě akcií za kupony.

Část sedmá

Závěrečná ustanovení

Čl. 15

Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu.

Čl. 16

Zrušuje se Statut Fondu národního majetku České republiky, schválený usnesením č. 222 České národní rady ze dne 11. července 1991.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP