Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

920

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. /1993 Sb. (tisk 709).

Hospodářský výbor a zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednaly na svých schůzích poslanecký návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/ 1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky ve zněni pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby schválila předložený poslanecký návrh zákona s těmito úpravami:

K názvu zákona

za slovy "č. 25/1991 Sb." se spojka "a" nahrazuje čárkou, za slovy "č. 437/1991 Sb." se slova "a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/ 1993 Sb. a zákona č. /1993 Sb." vypouštějí a na konci se připojují slova "a zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 348/ 1992 Sb.".

K čl. I.

v uvozovací větě se za slova "zákona České národní rady č. 437/ 1991 Sb. " vkládají

slova "a zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 348/ 1992 Sb. " a slova "(úplné znění vyhlášeno pod č. 475/1991 Sb.)" se vypouštějí.

K čl. I bod 1

bod I nově zní:

" 1. V § 9 odst. 1 písm. se na konci vypouští čárka a doplňují se slova "plemenných a chovných, vyjma psů, koček a drobných zvířat, a všech zvířat po dobu nařízených mimořádných veterinárních opatření. V ostatních případech se zvířata přesunují na základě osvědčení o jejich zdravotním stavu a nákazové situaci v chovu, vystaveného veterinárním lékařem, který má povolení k výkonu veterinárních činností podle tohoto zákona,".

K čl.I bod 2

bod 2 nově zní:

"2. V § 9 odst. 1 písm. j) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se slova "provedením prohlídky jatečních zvířat a masa a veterinárním vyšetřením dalších živočišných produktů může pověřit odborně způsobilého veterinárního pracovníka", který má povolení k výkonu veterinárních činností podle tohoto zákona,

" § 25 odst. 1 zákona č. 87/1987 Sb. ".

K čl.I bod 3

vkládá se nový bod 3, který zní:

"3. V § 9 odst. 1 písm. i) se vypouštějí slova "pokud se svodu zúčastní pouze zvířata z územního obvodu v její působnosti,".

K čl. II

článek II. ve vypouští.

V Praze dne 7. dubna 1994

Ing. Vladimír Budinský v.r.
Ing. Vladimír Procházka, CSc. v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
MVDr. Jan Černý v.r.
Ing. Ivan Bečvář v.r.
předseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboru


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP