PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

730

NÁVRH

STATUT

FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU

Důvod předložení:

Zákon č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb.

Obsah:

1. Usnesení vlády

2. Důvodová zpráva

3. Návrh Statutu

Předkládá:

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v.r.

předseda vlády České republiky

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 10. listopadu 1993 č. 632

o projednání návrhu statutu Fondu národního majetku České republiky

Vláda

I. souhlasí s návrhem statutu Fondu národního majetku České republiky uvedeným v části III předloženého materiálu (dále jen "statut") ve znění stanoviska vlády;

II. ukládá ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci zpracovat konečné znění stanoviska vlády podle bodu I tohoto usnesení;

III. pověřuje

1. předsedu vlády předložit návrh statutu a stanovisko vlády podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,

2. ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, aby návrh statutu a stanovisko vlády odůvodnil v orgánech Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády,

ministr pro správu národního

majetku a jeho privatizaci


 
Předseda vlády
 
Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v. r.

Úřad vlády ČR

(k č. j. 967/93)

Stanovisko

vlády České republiky

k návrhu Statutu Fondu národního majetku České republiky ze dne 1. listopadu 1993, č.j. SM 2301/93 (č.j. Úřadu vlády 967/93)

Vláda souhlasí s návrhem Statutu Fondu národního majetku České republiky s tím, že

1. žádá o vypuštění čl. 3 odst. (2) písmeno a), který řeší problematiku úhrady nákladů Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci

2. doporučuje upravit tyto body návrhu:

- článek 5 odst. 2 písmeno c): doplnit větu "a to v souladu se zákonem č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku."

- článek S odst. 2 písm, f): vypustit slovo "roční" - článek 6 odst. 2: vypustit slovo "roční"

- článek 10: za slova "státní správy" doplnit "s Pozemkovým fondem"

a doplnit o větu "Při nakládání se svým majetkem podle čl. 2 písm. j) a podle čl. 11 písm. b) spolupracuje s Českou národní bankou."

- článek 11: v úvodní větě a v názvu části páté nahradit slova "peněžní ústavy" slovem "banky".

V Praze dne 15. listopadu 1993


 Příloha č. II.

Důvodová zpráva

A. Obecná část

Platný Statut Fondu národního majetku České republiky byl schválen usnesením České národní rady na 21. schůzi dne 11. července 1991 a byl předložen v souladu s tehdy platným zněním zákona ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky (dále jen "zákon").

Ustanovení § 9 odstavec 2 zákona ukládá presidiu Fondu národního majetku České republiky (dále jen " Fond") povinnost předložit návrh statutu Fondu k projednání vládě, která jej se svým stanoviskem předkládá ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu.

Zákon byl doplněn zákonem ČNR č. 285/1991 Sb. ze dne 15. 7. 1991, změněn a doplněn zákonem ČNR č. 438/1991 Sb. ze dne 1. 11. 1991, doplněn zákonem ČNR č. 569/1991 Sb. ze dne 1. 1. 1992, změněn zákonem ČNR č. 282/1992 Sb., ze dne 15. 6. 1992 a změněn a doplněn zákonem Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 210/1993 Sb. ze dne 8.7.1993. Poslední novela přinesla celkem 20 změn a doplňků, které mají významný vliv na obsah statutu.

Presidium Fondu vědomo si podstatného nesouladu dosud platného statutu Fondu s platnou právní úpravou, zejména pokud jde o nakládání s majetkem Fondu a o úlohu vlády při nakládání s tímto majetkem a o upřesnění pravomocí ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ve vztahu k některým závažným právním úkonům Fondu, rozhodlo o vypracování nového statutu Fondu.

Předložený návrh statutu Fondu byl upraven dle návrhu stanoviska vlády České republiky ze dne 11. října 1993 č. j. 802/1993.

B. Zvláštní část

K čl. 1

Upravuje právní postavení Fondu. a konstatuje jeho zřízení zákonem ČNR č. 171/1991 Sb.

K Čl. 2

Definuje, v souladu s § 20 zákona č. 171/1991 Sb., v platném znění, oprávnění Fondu uzavírat smlouvy a činit jiné právní úkony při nakládání se svým majetkem. Čl. 2 Statutu v první větě současně napravuje kolizi zákona danou ustanovením § 5 zákona č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 20 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K Čl. 3

Tento článek v odstavci 1 stanoví, že Fond používá svůj majetek v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V odstavci 2 je taxativně vypočteno, k jakým účelům může Fond použít svého majetku bez návaznosti na rozhodnutí ministerstva nebo na usnesení vlády.

K Čl. 4, 5, 6 a 7

V uvedených článcích statutu jsou vyjmenovány orgány Fondu a je stanoveno rozdělení jejich pravomocí. Obsah tohoto článku dává do souladu působnosti presidia, dozorčí rady a výkonného výboru Fondu s novým textem ustanovení § 9, § 10 a § 13 zákona.

K Čl. 8

Stanoví základní organizační strukturu Fondu.

K Čl. 9

V tomto článku jsou definovány. vztahy Fondu k vládě, ministerstvu, k ministerstvu financí a k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu České republiky.

K Čl. 10

Konstatuje, že Fond spolupracuje s dalšími orgány státní správy, mezinárodními organizacemi, právnickými a fyzickými osobami.

K Čl. 11

Vychází z § 18 zákona č. 171/1991 Sb., v platném znění a stanoví rozsah spolupráce Fondu s peněžními ústavy.

K Čl. 12

Dává předsedovi výkonného výboru Fondu oprávnění zřizovat trvalé nebo dočasné poradní orgány a pracovní skupiny Fondu a vydávat pro ně jednací řády.

K Čl. 13

Odkazuje řízení pracovně právních vztahů na pracovní řád Fondu.

K čl. 14 a 15

Stanoví účinnost statutu a zrušuje dosud platný statut Fondu.


 Příloha č. III.

Návrh

STATUTU

FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY

Část první

Úvodní ustanovení

Čl. 1

(1) Fond národního majetku České republiky (dále jen " Fond") je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku.

(2) Fond byl zřízen zákonem ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ke dni 24. května 1991.

(3) Sídlem Fondu je Praha.

Část druhá

Působnost Fondu

Čl. 2

V rámci rozhodnutí o privatizaci uzavírá Fond svým jménem smlouvy a činí jiné právní úkony při nakládání svým majetkem, a to zejména:

a) zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich majetek podle příslušného rozhodnutí o privatizaci,

b) nabývá akcie na základě své účasti na podnikáni akciových společností a vykonává práva akcionáře včetně účasti na valných hromadách, pokud touto činností nezmocní jinou právnickou nebo fyzickou osobu,

c) vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech,

d) podílí se na hospodářském výsledku obchodní společnosti, jejíhož podnikání se účastní a nese jeho důsledky ve formě zisku a ztrát,

e) prodává akcie nebo podíly na jiných než akciových společnostech,

f) podílí se na likvidačním zůstatku společnosti v rozsahu své účasti na jejím podnikání, jestliže dojde k jejímu zrušení bez právního nástupce, uzavírá smlouvy o prodeji podniků, jejich organizačních složek a části jejich majetku, jež tvoří jeho majetek,

h) pronajímá tyto hodnoty na dobu určitou do doby jejich použití pro privatizaci,

i) spravuje prostředky uložené na zvláštním účtu podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, v rozsahu stanoveném v § 1 zákona ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,

j) vydává na základě povolení ministerstva financí České republiky dluhopisy Fondu k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji a provádí s nimi operace na finančním trhu,

k) nakládá s majetkem Fondu a jeho majetkovými účastmi na podnikání jiných právnických osob, které nebylo možno z důvodů nezapříčiněných Fondem privatizovat podle rozhodnutí o privatizaci, způsobem, s kterým Ministerstvo vyjádří předchozí souhlas,

l) obdobně, jako u písm. k) postupuje u majetku Fondu a jeho majetkových účasti na podnikání jiných právnických osob, které na Fond přešly odstoupením od smlouvy v důsledku porušení smluvních povinností nabyvatele privatizovaného majetku.

Čl. 3

Používání majetku Fondu

(1) Fond používá svůj majetek v souladu s § 18 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(2) Dále Fond používá svůj majetek

a) k úhradě nákladů Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen "Ministerstvo"), spojených s projednáváním privatizačních projektů, pokud s nimi nebylo počítáno v rozpočtu Ministerstva. K úhradě nákladů Fondu, spojených s realizací privatizačních projektů, pokud s nimi nebylo počítáno v rozpočtu Fondu,

b) k úhradě nákladů restitučních a privatizačních soudních sporů, které je povinno uhradit Ministerstvo nebo Fond, případně i k úhradě souvisejících škod způsobených Ministerstvem či Fondem. Ministerstvu se úhrada nákladů poskytne na základě žádosti Ministerstva doložené pravomocným soudním rozhodnutím.

Část třetí

Orgány fondu a jeho organizace

Čl. 4

Orgány Fondu jsou:

a) presidium

b) dozorčí rada

c) výkonný výbor

Čl. 5

Presidium fondu

(1) Nejvyšším orgánem Fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky. Místopředsedu a dalších sedm členů presidia volí Poslanecká sněmovna Parlamentu na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy presidia může Poslanecká. sněmovna Parlamentu odvolat i před uplynutím jejich funkčního období.

(2) Do výlučné působnosti presidia patří:

a) jmenovat a odvolávat členy výkonného výboru, řídi t výkonný výbor a dohlížet na jeho činnost,

b) vypracovat statut Fondu a předložit jej vládě,

c) schvalovat řád odměňování členů výkonného výboru a odborných pracovníků Fondu,

d) vypracovat návrh rozpočtu Fondu a předkládat jej k projednání vládě,

e) schvalovat jednací řád presidia a výkonného výboru,

f) projednávat roční účetní závěrku Fondu a předkládat ji k projednání vládě,

g) projednávat nejpozději do 30. dubna výroční zprávu o činnosti Fondu za předcházející rok a předkládat ji k projednání vládě.

(3) Pokud presidium Fondu bude požadovat další zprávy o činnosti Fondu, je oprávněno si vyžádat jejich předložení výkonným výborem Fondu.

Čl. 6

Dozorčí rada Fondu

(1) Dozorčí rada Fondu (dále jen "rada") dozírá na činnost a hospodaření Fondu, jeho presidia a výboru. Podle povahy věci upozorňuje na zjištěné nedostatky presidium, Ministerstvo, vládu, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu, popř. jiné příslušné orgány

(2) Rada projednává návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu před jejich projednáním v presidiu. Písemné stanovisko k uvedeným dokumentům předkládá presidiu Fondu.

(3) Rada se skládá z pěti členů volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na dobu pěti let. Poslanecká sněmovna Parlamentu může člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období.

(4) Členy rady nemohou být zaměstnanci Fondu.

ČL. 7

Výkonný výbor Fondu

(1) Statutárním orgánem Fondu je výkonný výbor Fondu (dále jen "výbor"), který též řídí jeho činnost.

(2) Výbor se skládá z předsedy, nejvýše dvou místopředsedů a dalších sedmi členů jmenovaných presidiem na dobu pěti let. Před uplynutím této lhůty může presidium člena výboru odvolat, jestliže porušuje své povinnosti nebo není schopen řádně vykonávat svou funkci.

(3) Členové výboru jsou zaměstnanci Fondu.

(4) Předseda a místopředsedové jednají samostatně ve všech věcech.

Ostatní členové výboru jednají samostatně v tomto rozsahu:

a) 4. člen ve věcech uvedených v čl. 8 odst. S písm. a) tohoto Statutu,

b) 5. člen ve věcech uvedených v čl. 8 odst. 5 písm. b) tohoto Statutu,

c) 6. člen ve věcech uvedených v čl. 8 odst. 5 písm. c) tohoto Statutu,

d) 7. člen ve věcech uvedených v čl. 8 odst. 5 písm. d) tohoto Statutu,

e) 8. člen ve věcech uvedených v čl. 8 odst. 5 písm. e) tohoto Statutu.

f) 9. člen ve věcech uvedených v čl. 8 odst. 5 písm. f) tohoto Statutu.

g) 10. člen jedná pouze na základě samostatného zmocnění.

K písemnému jednání ve věcech, týkajících se uzavírání smluv, vydávání dluhopisů Fondu, udělování bankovních příkazů, k poskytování a přijímání úvěrů a záruk za úvěry, soudních a správních podání, udělování plné moci k zastupování Fondu, se vyžadují podpisy dvou členů výboru. Jedním z nich musí být vždy podpis předsedy nebo místopředsedy.

Čl. 8

Organizace Fondu

(1) Organizace Fondu:

1) předseda výboru a jeho sekretariát

2) I. místopředseda výboru, sekretariát presidia, dozorčí rady a I. místopředsedy výboru

3) II. místopředseda výboru a jeho sekretariát,

4) sekce:

a) právní,

b) vnitřní správy,

c) finanční,

d) svodného zabezpečení,

e) majetkových účastí.

f) prodeje majetku a restitucí

(2) Předseda výboru - zejména řídí činnost výboru a rozhoduje o organizačním uspořádání Fondu.

(3) I. místopředseda výboru řídí

a) oddělení kontroly,

b) sekci právní.

c) sekci vnitřní správy,

d) sekci finanční

e) sekcí svodného zabezpečení

(4) II. místopředseda výboru řídí

a) sekci majetkových účastí a

b) sekci prodeje majetku a restitucí.

(5) Sekce zabezpečují výkon těchto činností Fondu:

a) Sekce právní zajišťuje pro Fond právní agendu spojenou s výkonem právní služby, včetně zastupování Fondu před soudními, správními a jinými státními orgány.

b) Sekce vnitřní správy zabezpečuje úkoly operativní správy a ochrany hmotného majetku, činnost hospodářského, provozně technického a správního charakteru spojeného s vnitřním chodem Fondu. Dbá o účelné a hospodárné vynakládání a využívání finančních prostředků. Zabezpečuje personální a mzdovou agendu Fondu. Zabezpečuje tvorbu návrhů interních předpisů a norem souvise jících s činnosti sekce.

c) Sekce finanční zabezpečuje vedení zvláštního a majetkového účtu Fondu, ekonomické informace a provádění bankovních operací. Sleduje dodržování termínů úhrad za majetek prodaný Fondem a identifikuje došlé platby. Zabezpečuje tvorbu návrhů interních předpisů a norem souvisejících s činností sekce.

d) Sekce svodného zabezpečení odpovídá za včasnou a úplnou realizaci aktualizovaných privatizačních projektů v souladu s časovým harmonogramem, za koordinaci metodiky s odborem svodného zabezpečení a metodiky Ministerstva a vnitřní metodické vztahy. Dále zabezpečuje projekci a správu datových souborů a nakládání s majetkem v případech neprodaného majetku, majetku v likvidaci a v konkursním řízení. Zabezpečuje tvorbu návrhů interních předpisů a norem souvisejících s činnosti sekce.

e) Sekce majetkových účastí realizuje rozhodnutí o privatizaci metodou vyjádřenou v přílohách 4D a 4E vyhlášky č. 324/1991 Sb., kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu, ve znění pozdějších předpisů, včetně příslušného nakládání s cennými papíry. Zabezpečuje tvorbu návrhů interních předpisů a norem souvisejících s činností Fondu.

f) Sekce prodeje majetku a restitucí zajišťuje realizaci rozhodnutí o privatizaci standardními metodami privatizace. Odpovídá za transformaci privatizovaných jednotek formou bezúplatných převodů, uspokojování restitučních nároku a přímých prodejů v rámci restituce za pronajímání majetku, který přešel na Fond do doby jeho použití pro privatizaci. Zabezpečuje tvorbu návrhů inzertních předpisů a norem souvisejících s činností sekce.

Část čtvrtá

Vztahy Fondu k ústředním orgánům České republiky

Čl. 9

(1) Vládě České republiky předkládá Fond Statut, návrh rozpočtu, roční závěrku, výroční zprávu a návrh na udělení odměn členům presidia a rady fondu, udělovaných podle § 16 zákona č. 171/1991 Sb., v platném znění. Fond předkládá vládě České republiky návrh rozpočtu v termínech stanovených pro předložení návrhu státního rozpočtu.

(2) Ministerstvu předkládá:

a) výsledky analýz průběhu privatizace,

b) návrhy na změny rozhodnutí o privatizaci a návrhy na nakládání majetkem Fondu a jeho majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob, ve smyslu ustanovení § 20a zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

c) přehled o stavu a pohybu peněžních prostředků na účtech Fondu, včetně zvláštního účtu zřízeného na základě zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, v platném znění.

(3) Fond poskytuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu potřebnou součinnost při kontrole hospodaření s majetkem Fondu.

Čl. 10

Fond spolupracuje v procesu privatizace i s dalšími orgány státní správy, mezinárodními organizacemi, právnickými a fyzickými osobami, pokud je to nezbytné pro plnění jeho základních úkolů.

Část pátá

Vztahy Fondu k peněžním ústavům

Čl. 11

Fond spolupracuje s peněžními ústavy zejména pří:

a) plnění závazků podniků určených k privatizaci, zejména závazků z úvěrů zajištěných zástavním právem,

b) posilování zdrojů bank v souvislosti s jejich činností v procesu konkursního a vyrovnávacího řízení,

c) poskytování zajištění úvěrů podnikům, u nichž činí majetková účast Fondu alespoň 50 %,

d) financování rozvoje železniční dopravní cesty, jde-li o majetek Fondu získaný privatizací majetku Českých drah,

e) financování podpory privatizace zdravotnictví.

Část šestá

Zvláštní ustanovení

Čl. 12

Předseda výboru zřizuje trvalé nebo dočasné poradní orgány, komise, pracovní skupiny, apod., k řešení specifických problémů spojených s činností Fondu. Předseda výboru může vydat pro svoje poradní orgány jednací řád.

Čl. 13

Pracovně právní vztahy pracovníků Fondu se řídí zákoníkem práce, ostatními pracovně právními předpisy a pracovním řádem, který schvaluje výbor.

Část sedmá

Závěrečná ustanovení

Čl. 14

Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu.

Čl. 15

Zrušuje se Statut Fondu národního majetku České republiky, schválený usnesením č. 222 České národní rady ze dne 11. července 1991.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP