Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

647

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 616)

Výbor rozpočtový, výbor hospodářský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednaly ve svých schůzích v listopadu 1993 a v únoru 1994 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 616) a doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh zákona schválila s těmito změnami:

K bodu 2

Bod 2 zní:

"V § 1 se vypouštějí písmena d) a h).

Dosavadní písmena e), a g) se označují jako písmena d), e) a písmeno i) se označuje jako písmeno g).".

Zařadit nový bod, který zní:

V § 2 odst. 1 se za slovo "pobytu" doplňují slova "nebo sídla"

K bodu 4

Bod 4 zní:

"4. § 3 odst. 2 písm. b) se vypouští.

Písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).".

K bodu 6

V § 4 odst. 2 vypustit slova "pod širým nebem".

K bodům 8 a 9

Body 8 a 9 se nahrazují bodem, který zní: "§ 5 se vypouští."

K bodu 10

Za slova "odst. 3" se vkládají slova "se slova "až 30 " nahrazují slovy "až 20 " a ve ".

K bodu 12

V § 9 odst. 2 slovo "prodejní" nahradit slovem "nákupní".

Za bod 12 zařadit nový bod, který zní:

"§ 12 zní:

"§ 12

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpisy14)"."

V Praze dne 4. února 1994
Ing. Tomáš JEŽEK v. r. Ing. Jan TŘEBICKÝ v. r.
předseda rozpočtového výboru zpravodaj rozpočtového výboru
  
Ing. Vladimír BUDINSKÝ v. r. Ing. Anton ZIMA v. r.
předseda hospodářského výboru zpravodaj hospodářského výboru
  
Ing. Leopold ZUBEK v. r.Václav FRANK v. r.
předseda výboru pro veřejnou správu zpravodaj výboru pro veřejnou správu
regionální rozvoj a životní prostředí regionální rozvoj a životní prostředí


Návrhy nezařazené do společné zprávy k tisku 616

Jako bod 1 zařadit tento text:

"§ 1 písm. b) zní: "b) poplatek za přechodné ubytování,"

VSRZP

K bodům 3, 4 a 5

Tyto body nahradit jedním bodem, který zní:

"§ 3 zní:

"§ 3

(1) Poplatek z přechodného ubytování platí právnické a fyzické osoby, které poskytují ubytovací služby za úplatu.

(2) Sazba poplatku z přechodného ubytování činí až 5% z ceny poskytnutého ubytování. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek také týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

(3) Poplatku z přechodného ubytování nepodléhá

a) přechodné ubytování studentů a žáků,

b) přechodné ubytování v zařízeních sloužících sociálním, zdravotním a charitativním účelům.

VSRZP

Vložit nový bod, který zní:

V § 4 odst. 1 za slova "prodejních nebo reklamních zařízení" vložit slova "pořádání reklamních, informačních, propagačních a prodejních akcí," a v poslední větě před slovo "výtěžek" vložit slovo "celý".

VSRZP

K bodu 7

Za slova "V § 4 odst. 5 větě první se" vložit slova "slova "až 10 Kč" nahrazují slovy "až 20 Kč" a".

VSRZP

K bodu 9

Slova "až 10% nahradit slovy "až 8%".

RV

K bodu 11

V § 7 odst. 1 vypustit text "v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu".

VSRZP

K bodu 12

V § 9 odst. 1 vypustit slova "restaurační, kavárenská, ubytovací nebo jiná pohostinská", a před slovo "spotřebitelům" vložit slovo "konečným".

VSRZP
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP