Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

433

Společná zpráva

k návrhu poslance P. Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek (tisk 179)

Hospodářský výbor, zemědělský výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu projednaly návrh shora uvedeného zákona.

Zemědělský výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučily, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu návrh zákona schválila v tomto znění:

"Zákon

ze dne 1993

o zákazu výroby, dovozu a užívání látek a výrobků poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a pokutách za jeho nedodržování

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§1

Obecná ustanovení

Zákon upravuje povinnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání při výrobě, dovozu a užívání látek a výrobků poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země (dále jen "látky ničící ozónovou vrstvu" a "výrobky ničící ozónovou vrstvu"), jejichž účelem je zamezení dalšího úniku látek ničících ozónovou vrstvu do ovzduší.

Výroba, dovoz a užívání látek a výrobků ničících ozónovou vrstvu

§2

Výroba

(1) Výroba látek ničících ozónovou vrstvu a výrobků ničících ozónovou vrstvu se dnem 1. dubna 1994 zakazuje. Seznam látek ničích ozónovou vrstvu je uveden v příloze tohoto zákona.

(2) U výrobků, jejichž provoz je závislý na látkách ničících ozónovou vrstvu a které byly vyrobeny před účinností tohoto zákona, stanoví ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s ministerstvem životního prostředí vyhláškou dobu, po kterou mohou být ještě prodávány.

(3) Opravy výrobků lze provádět pouze recyklací. Za recyklaci se považuje postup, při kterém jsou látky ničící ozónovou vrstvu jímány a čištěny tak, aby bylo umožněno jejich další použití.

(4) Výrobce je povinen zřetelně označit

a) všechny výrobky obsahující látky ničící ozónovou vrstvu textem: "Výrobek obsahuje látky ničící ozónovou vrstvu Země. ",

b) všechny výrobky, při jejichž výrobě byly použity látky ničící ozónovou vrstvu, textem: "Bylo vyrobeno za použití látek ničících ozónovou vrstvu Země. ".

§3

Dovoz

(1) Dovoz látek ničících ozónovou vrstvu a výrobků ničících ozónovou vrstvu se dnem 1. ledna 1994 zakazuje.

(2) Výjimka pro dovoz látek ničích ozónovou vrstvu se povoluje u zařízení používaných ve zdravotnictví při akutním ohrožení života. Seznam těchto zařízení a kvótu látek ničících ozónovou vrstvu stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem životního prostředí vyhláškou. Výjimečný dovoz těchto zařízení a látek ničících ozónovou vrstvu musí však být ukončen nejpozději do doby stanovené ve vyhlášce ministerstva životního prostředí.

§4

Užívání

(1) Užívání látek ničících ozónovou vrstvu se dnem 1. dubna 1994 zakazuje.

(2) Výjimku tvoří látky ničící ozónovou vrstvu obsažené ve výrobcích nebo zařízeních vyrobených před účinností tohoto zákona nebo dovezené do zařízení uvedených v § 3 odst. 2; výjimečné užívání však musí být ukončeno nejpozději do doby stanovené ve vyhlášce ministerstva životního prostředí.

(3) Všechny právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání užívající látky ničící ozónovou vrstvu ve smyslu výjimky podle předchozího odstavce jsou povinny při opravách a údržbě výrobků obsahujících tyto látky zajistit účinná technická opatření k zamezení úniku těchto látek do ovzduší.

(4) Způsob používání a zneškodňování látek ničících ozónovou vrstvu obsažených ve výrobcích a zařízeních vyrobených před účinností tohoto zákona stanoví ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

§5

Pokuty

(1) Pokutu ve výši od 2 500 Kč do 15 000 Kč uloží orgán ochrany ovzduší fyzické osobě oprávněné k podnikání za

a) výrobu, dovoz a prodej látek ničících ozónovou vrstvu a výrobků ničících ozónovou vrstvu,

b) užívání látek ničích ozónovou vrstvu,

c) porušení povinnosti stanovené v § 2 odst. 4 a § 4 odst. 3 tohoto zákona.

(2) Pokutu ve výši od 5 000 Kč do 50 000 Kč uloží orgán ochrany ovzduší právnické osobě za

a) výrobu, dovoz a prodej látek ničících ozónovou vrstvu a výrobků ničících ozónovou vrstvu,

b) užívání látek ničících ozónovou vrstvu,

c) porušení povinnosti stanovené v § 2 odst. 4 a § 4 odst. 3 tohoto zákona.

(3) Pokutu lze uložit za každý kus vyrobeného, dovezeného a prodávaného výrobku uvedeného v předchozích odstavcích.

§6

(1) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy orgán ochrany ovzduší zjistil porušení zákazu či povinnosti, nejpozději do tří let ode dne, kdy k porušení zákazu či povinnosti došlo.

(2) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti ohrožení zdraví lidí a životního prostředí, popřípadě k míře jejich poškození.

(3) Poruší-li fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba v době jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty znovu povinnost, za niž byla pokuta uložena, uloží se vyšší pokuta až do výše dvojnásobku pokuty stanovené v § 5.

(4) Na řízení o ukládání pokut podle tohoto zákona se vztahují obecné právní předpisy o správním řízení.[Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).]

§7

Z uložené pokuty je 25% příjmem obce, kde došlo k porušení zákona, a 75% příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.[Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.]

§8

Zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, se doplňuje takto:

V § 3 odst. 2 se za dosavadní písmeno f) vkládá nové písmeno g), které včetně poznámky č. 11.a) zní:

"g) ukládá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání za porušení povinností stanovených zákonem o zákazu výroby, dovozu a užívání látek a výrobků poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a pokutách za jeho nedodržování11a)

11a) Zákon č…/1993 Sb., o zákazu výroby, dovozu a užívání látek a výrobků poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a pokutách za jeho nedodržování. ".

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

§9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".

Hospodářský výbor nedoporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu tisk 179 projednávat.

V Praze dne 1. července 1993

Ing. Vladimír Budinský v.r.
Oldřich Vrcha v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
  
MVDr. Jan Černý v.r.
Doc., Ing. Josef Hurta, CSc. v.r.
předseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboru
  
Ing. Leopold Zubek v. r.
Ing. Josef Effenberger v. r.
předseda výboru pro veřejnou
zpravodaj výboru pro veřejnou
správu, regionální rozvoj
správu, regionální rozvoj
a životní prostředí
a životní prostředíPříloha k zákonu č …

SEZNAM LÁTEK NIČÍCÍCH OZÓNOVOU VRSTVU

I. Regulované plně halogenové uhlovodíky

Skupina I


názevchemická značka označení
trichlórfluórmethanCFCl3 CFC-11
dichlórdifluórmethanCF2Cl2 CFC-12
trichlártrifluórethanC2F3Cl3 CFC-113
dichllórtetrafluórethanC2F4Cl2 CFC-114
chlórpentafluórethanC2F5Cl CFC-115

Skupina II


názevchemická značka označení
chlórbrómdifluórmethan CF2BrClHalon-1211
brómtrifluórmethanCF3Br Halon-1301
dibrómtetrafluórethanC2F4Br2 Halon-2402

II. Regulované ostatní halogenované uhlovodíky

Skupina I


názevchemická značka označení
chlórtrifluórmethanCF3Cl CFC-13
pentachlórfluórethanC2FCl3 CFC-111
tetrachlórdifluórethanC2F2Cl4 CFC-112
heptachlórfluórpropanC3FCl7 CFC-211
hexachlórdifluórpropanC3F2Cl6 CFC-212
pentachlórtrifluórpropan C3F3Cl5CFC-213
tetrachlórtetrafluórpropan C3F4Cl4CFC-214
trichlórpentafluórpropan C3F5Cl3CFC-215
dichlórgexafluórpropanC3F6Cl2 CFC-216
chlórheptafluórpropan C3F7Cl CFC-217Skupina II  
   
tetrachlórmethanCCl4  
   
Skupina III  
   
1,1,1-trichlórethanC2H3Cl3 (methylchloroform)

III. Kontrolované přechodné látky


názevchemická značka označení
dichlófluórmethanCHFCl2 HCFC-21
chlórdifluórmethan.CHF2Cl HCFC-22
chlórflurmethamCH2FCl HCFC-31
tetrachlórfluórethanC2HFCl4 HCFC-121
trichlórdifluórethanC2HF2Cl3 HCFC-122
dichlórtrifluórethanC2HF3Cl2 HCFC-123
chlórtetrafluórethanC2HF4Cl HCFC-124
trichlórfluórethanC2H2FCl3 HCFC-131
dichlórdiflurethanC2H2F2Cl2 HCFC-132
clórtrifluórethanC2H2F3Cl HCFC-133
dichlófluórethanC2H3FCl2 HCFC-141
chlórdifuórethanC2H3F2Cl HCFC-142
chlórfluórethanC2H4FCl HCFC-151
hexachlórfluórpropanC3HFCl6 HCFC-221
pentachlórdifluórpropanC3HF2Cl5 HCFC-222
tetrachlórtrifluópropanC3HF3Cl4 HCFC-223
trichlórtetrafluórpropan C3HF4Cl3HCFC-224
dichlórpentafluórpropanC3HF3Cl2 HCFC-225
chlórhexafluórpropanC3HF6Cl HCFC-226
pentachlórfluórpropanC3H2FCl5 HCFC-231
tetrachórdifluórpropanC3H2F2Cl4 HCFC-232
trichlórtrifluórpropanC3H2F3Cl3 HCFC-233
dichlórtetrafluórpropanC3H2F4Cl2 HCFC-234
chlórpentafluórpropanC3H2F3Cl HCFC-235
tetrachlórfluórpropanC3H3FCl4 HCFC-241
trichlórdifluórpropanC3H3F2Cl3 HCFC-242
dichlórtrifluórpropanC3H3F3Cl2 HCFC-243
chlórtetrafluórpropanC3H3F4Cl HCFC-244
trichlórfluórpropanC3H4FCl3 HCFC-251
dichlórdifluórpropanC3H4F2Cl2 HCFC-252
chlórtrifluórpropanC3H4F3Cl HCFC-253
dichlórfluórpropanC3H5FCl2 HCFC-261
chlórdifluórpropanC3H5F2Cl HCFC262
chlórfluórpropanC3H6FCl HCFC-271
   
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP