Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I.volební období

390

roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1992

Obsah:

I. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

II. Důvodová zpráva

III. Usnesení vlády České republiky ze dne 19. května 1993 č. 257

IV. Usnesení presidia Fondu národního majetku České republiky ze dne 23. dubna 1992 č. 6

V. Účetní výkazy Fondu národního majetku České republiky k 31.prosinci 1992

VI. Zpráva auditorů

VII. Stanovisko presidia a dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

VIII. Výroční zpráva Fondu národního majetku za rok 1992

Příloha I

Návrh

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

390

Poslanecká sněmovna

bere na vědomí

výroční zprávu Fondu národního majetku

České republiky za rok 1992

schvaluje

roční účetní závěrku Fondu národního majetku

České republiky za rok 1992

Příloha II.

Důvodová zpráva

V souladu se zákonem č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a " o Fondu národního majetku České republiky § 9, je předkládána Parlamentu České republiky Poslanecké sněmovně k projednáni a schválení účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1992.

Roční účetní závěrka byla ověřena dvěma auditory (příloha VI.) s tím závěrem, že účetnictví FNM ČR je průkazné, sestavená účetní závěrka je správná a zajišťuje úplný pohled na hospodaření FNM ČR.

Uvedené materiály projednala dozorčí rada a presidium FNM ČR bez podstatných připomínek. Písemná stanoviska jsou součástí materiálu (příloha VII.)

Dále byly uvedené materiály projednány vládou ČR. Vláda vyjádřila souhlasné stanovisko ve svém usneseni č. 257 ze dne 19. května 1993 (příloha III.) a pověřila předsedu vlády české republiky předložit materiály ke schválení.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESEN

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 19. května 1993 č. 257

k roční účetní závěrce a výroční zprávě Fondu národního majetku České republiky za rok 1992

Vláda

I. souhlasí s roční účetní závěrkou Fondu národního majetku České republiky za rok 1992;

II. vyjadřuje svou nespokojenost s výroční zprávou Fondu národního majetku za rok 1992 z důvodu nedostatku údajů na základě kterých by bylo možno komplexně posoudit jeho činnost;

III. uk1ádá ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci předložit vládě rozbor hospodaření Fondu národního majetku za rok 1992;

IV. pověřuje předsedu vlády, aby roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu národního majetku České republiky za rok 1992 předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke schváleni.

Provedou:

předseda vlády

ministr pro správu národního majetku a jeho privatizací


 
Předseda vlády
 
Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v.r.


Příloha č. IV.

PRESIDIUM FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

Presidia Fondu národního majetku České republiky

ze dne 23. dubna 1993 č. 6

k roční účetní uzávěrce a výroční zprávě

FNM ČR za rok 1992

Presidium

I. po projednání roční účetní závěrky a výroční zprávy FNM ČR za rok 1992

souhlasí s předložením těchto materiálů vládě České republiky '


 
Předseda presidia FNM ČR
 
Ing. Jiří Skalický v.r


ZPRÁVA AUDITORŮ

O ověření řádné účetní závěrky a hospodaření za rok 1992

FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČR PRAHA

Ověření roční účetní závěrky a hospodařeni za rok 1992 FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČR PRAHA se zpracovává na základě žádosti FONDU podložené zákonem č. 171 /91 Sb. K ověření se používá roční účetní závěrka sestavená k 31.prosinci 1992.

Na základě předložené zprávy konstatují auditoři, že

- účetnictví se vede podle československých předpisů pro vedení účetnictví hospodářských organizací, platných pro rok 1992, s přihlédnutím k pokynům FMF č. j. V/2-24705/91 ze dne 28.listopadu 1991 k vedení účetnictví Fondu vykazování národního majetku,

- používaný účetní systém a účtová osnova jsou v souladu s účtovou osnovou a shora uvedenými pokyny,

- technická stránka vedení účetnictví (zpracování účetních operací převážně počítačovou metodou) je v souladu se zákonem, č. 563/1991 Sb., o účetnictví, umožňuje orientaci při ověřování jednotlivých zaúčtovaných účetních případů,

- dokladovost účetních případů je na předepsané úrovní,

- hospodaření Fondu se v roce 1992 uskutečňovalo v souladu s úkoly uloženými zákonem č. 171/91 Sb.

Účetní závěrka a účetnictví byly přezkoušeny v plném rozsahu požadavků obsažených v § -4 až 7 vyhlášky č. 6311989 Sb. s namátkovou kontrolou prověřovaných účetních dokladů souvisejících s účetními zápisy. Nebylo třeba vyžadovat mimořádnou inventarizaci žádných hospodářských prostředků.

Stav účetnictví včetně dokladů k němu, věrohodnost a úplnost údajů, jakož i provedení úplné inventarizace majetku a závazků opravňuji auditory k souhrnnému vyjádření, že účetnictví společnosti je vedeno průkazně, úplně a správně a zobrazuje vrně skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Doklady týkající se privatizačních akcí a předávání majetku jsou systémově dobře připraveny a dávají spolehlivé možnosti pro jejich účetní zpracování. Všechny účetní operace jsou doloženy potřebnou dokumentací.

V Praze dne 26.března 1993

Auditoři:

Ing. Jiří Peřina

Kladská 7, Praha 2

(jmenovací dekret auditora č. 013)

Ing. Miroslav Lejko

Kopřivnická 613, Praha 8

(jmenovací dekret auditora č. 586)

Příloha č.1

ke zprávě o ověření účetnictví ze dne 26. března 1993

OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNICTVÍ ZÁVĚRKY A ZPŮSOBU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 1992 FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČR

1. Formální stránka vedení účetnictví

1.1 Účetnictví se zpracovává převážně na počítači, některé operativní a sborníkované záznamy spolu s přípravou sběrných účetních dokladů se zpracovávají mimo systémové zpracování na centrálním počítači. Účtový rozvrh odpovídá platné účtové osnově pro hospodářské organizace a pokynům č. j. V/2-24705/91, vydaným federálním ministerstvem financí, platným v roce 1992.

1.2 Způsob počítačového zpracování''účetních údajů je v souladu s požadavky 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

1.3 Všechny zápisy jsou podloženy platnými účetními doklady. Je zajištěna souvislost mezi účetními doklady a účetním. zápisy, popřípadě doplňujícími evidenčními záznamy. Uložení archivovaných dokladů je přehledné. Účetnictví se vede běžně.

1.4 Účetní závěrka obsahuje rozvahu a výkaz o tvorbě a použití fondu národního majetku, obsahující též přehled o nákladech, byla sestavena na vzorech schválených pro státní účetní výkazy. Obsahuje potřebné náležitosti.

1.5 U rozvahy je dodržena bilanční kontinuita údajů uvedených v rozvaze a v hlavní knize společnosti k 31. 12. 1992 jako počáteční stavy s údaji rozvahy a hlavní knihy společností k 31. 12. 1991.

1.6 Údaje účetní závěrky k 31 .12. 1992 navazují na zůstatky, popřípadě obraty účtů v hlavní knize. Neoprávněné čerpání prostředků Investiční bankou ve výši 1 521 995,27 Kčs, účetně zachycené na účtu 259, bylo pro Účely výkaznictví přesunuto na účet 249 - Ostatní pohledávky a závazky v souladu s ekonomickou podstatou těchto položek. Chyba se stala vinou banky.

1.7 Účetní zápisy jsou podloženy účetními doklady, které splňují jednak všechny formální náležitosti účetních dokladů, jednak jsou v předepsaných případech doprovázeny vysvětlujícími údaji, výpočty apod. zejména v oblasti přebíraného a předávaného projektu.

2. Věcná stránka vedení účetnictví

2.1 Nedokončená investice (305 000 tis. Kčs) vyplývá z nákupu nemovitosti koncem roku. Nakoupené strojní a jiné vybavení bylo uvedeno do užívání a je součástí základních prostředků.

2.2 Jako samostatná nehmotná aktiva jsou vedeny programy na počítačové zpracování dat v částce 309 831,- Kčs. Programy jsou,v souladu s výše uvedenými pokyny federálního ministerstva financí plně odepsány.

2.3 Základní prostředky pronajaté z majetku Fondu jsou součástí majetku Fondu, které se nepodařilo Fondu zprivatizovat. Z tohoto důvodu byl dán do pronájmu. Oprávka je uvedena ve výši shodné s výší vedenou v účetnictví předchozího vlastníka.

2.4 Při odpisování předmětů postupné spotřeby v používání se postupuje v souladu se směrnicemi k účtové osnově pro hospodářské organizace. Předměty vydávané do používání se odpisují 100% jejich pořizovací ceny.

2.5 Vkladové peněžní účty jsou plně doloženy závěrečnými výpisy z účtů bank:


Investiční banka (běžný včet) 6 477 462, 47 Kčs
  
Česká spořitelna181 130, -- Kčs
  
Česká spořitelna2 864 692 318, 57 Kčs
  
Investiční banka12 900 530,24 Kčs
  
Investiční banka1 008 181 896, 94 Kčs
  
Investiční banka1 800 000 000,--- Kčs
  
Investiční banka306, -- Kčs
  
Česká spořitelna (termín. vklady) 24 000 000 000,-- Kčs
  
Záruční banka (termín. vklad) 1 000 000 000,-- Kčs
  
Komerční banka (termín. vklad) 13 000 000 000, -- Kčs
  
Investiční banka (termín. vklad) 10 200 000 000,-- Kčs
  
 53 892 433 644.42 KčsKromě toho má Fond vklad v zahraniční  
měně u Komerční baňky (DEM) 96 014 963, 57 Kčs

Vyúčtovaný vklad u České spořitelny a.s. ve výší 2 864 692 318,57 Kčs byl však ještě doplněn vyúčtovaným dodatkem v částce 129 724,- Kčs,.takže závěrečný výpis spořitelny je v hodnotě 2 864 822 042,57 Kčs. Prvním účetním zápisem v roce 1993 byla tato diference vyrovnána.

2.6 Ceniny v částce 60 tis. Kčs obsahují stravenky.

2.7 Stav ve valutové pokladně ke konči roku je Kčs 31,- z vrácené zálohy. Jedná se o 35,- BFr.

2.8 V položce cenných papírů a účastí ve výši 115 812 959 tis. Kčs jsou neprodané, případně nepředané akcie privatizovaných podniků. Seznam těchto akcií je veden podle jednotlivých podniků na zvláštním seznamu, spravovaném zvláštním oddělením, určeným pro jejich správu.

2.9 Při účtování pohledávek spojných s předáváním privatizovaného majetku se jednotlivé částky člení v závislosti na sídle kupujícího na pohledávky v tuzemsku (303 264 197 tis. Kčs) a na pohledávky v zahraničí (- 24 360 tis. Kčs), ačkoliv jde i tomto případě o pohledávky v Kčs.

Charakterickým znakem zachycených účetních případů obou skupin je velký objem plateb v předstihu před vyúčtováním předpisu (pohledávky). Tato skutečnost je způsobena jednak zálohovými platbami kupujících, kteří si chtějí tento nákup zajistit, jednak pozdním předáváním úplných dokladů k účtování.

Na účtu pohledávek v zahraničí jsou evidovány k 31. 12. 1992 pohledávky


- pohledávky do lhůty splatnosti 724 875 167,-- Kčs
  
- pohledávky po lhůtě splatnosti 14 053 143, 4 7 Kčs
  
- zálohy a platby bez předpisu - 763 292 630,39 Kčs
  
celkem
- 24 364 319, 92 Kčs

Na účtu pohledávek v tuzemsku jsou evidovány k 31. 12 1992 pohledávky


- pohledávky do lhůty splatnosti 308 500 677 534,59 Kčs
  
- pohledávky po lhůtě splatnosti 1 003 685 912,-- Kčs
  
- zálohy a platby bez předpisu - 5 936 908 578,11 Kčs
  
mezisoučet
303 567 454 868,48 Kčs
  
- pohledávky správy Fondu včetně záloh - 304 780 000,-- Kčs
  
celkem
303 262 674 868, 48 Kčs

V rozvaze se přesunula k zůstatku účtu pohledávek v tuzemsku ještě položka neoprávněně čerpaných prostředků a účtu vedeného Investiční bankou ve výší 1 521 995,27 Kčs, takže částka uvedená v rozvaze je ve výši 303 264 196 863,75 Kčs.

2.10 Splatnost položek pohledávek a závazků je běžně sledována.

2.11 Pohledávky za orgány nemocenského pojištění ve výši 31 tis. Kčs souhlasí přesné s výplatami dávek za prosinec a s jejich uplatněním nároku na úhradu.

2.12 Závazky vůči dodavatelům se týkají převážně závazků za dodávky pro správu Fondu (439 784,- Kčs). Hospodaření s Fondem národního majetku se týká jediné položky (vyúčtování veřejné soutěže 15 000,- Kčs). Všechny položky obsažené na závazcích vůči neinvestičním dodavatelům jsou závazky splatné v roce 1993.

2.13 Závazek vůči investičním dodavatelům 10 126,- Kčs obsahuje jedinou fakturu splatnou rovněž v roce 1993.

2.14 Na účtu ostatních závazků jsou:


- nevrácené dražební jistoty 30 000,-- Kčs
- nevyplacené úroky z obligací 3 116 665,60 Kčs
- srážky z platů ve prospěch třetích osob 176 092,-- Kčs
 3 322 758, 60 Kčs

Stav na účtu v hlavní knize je o 1 521 995,27 nižší, zdůvodnění je u bodu 2.9.

2.15 Závazky vůči státnímu rozpočtu se omezují na 2 položky: sraženou daň ze mzdy (426 tis. Kčs) a vyúčtování státního vyrovnávacího příspěvku (12 tis. Kčs). Obě položky souhlasí přesně a váží na bilanční položku 414 tis. Kčs.

2.15 Skladba fondů je k 31.12.1992 tato:


- sociální fond117 197,50 Kčs
- ford zvláštních prostředků (malá privatizace) 27 864 873 838,18 Kčs
- fond národního, majetku (velká privatizace) 410 171 995 377,97 Kčs
 438 036 980 413, 65 Kčs

Skladba fondu národního majetku (velká privatizace) je podrobně rozvedena na příloze č. 3.

2.17 Účet vydaných dluhopisů obsahuje vydané dluhopisy na


- rekapitalizaci peněžních ústavů 7 800 000 000,- Kčs
- oddlužení1 000 000 000,- Kčs
- restituční fond3 000 000 000,- Kčs
- kapitálové posílení bank 23 200 000 000,-`Kčs
 35 000 000 000,- Kčs

3. Inventarizace hospodářských prostředků

FOND NÁRODNÍHO MAJETKU organizoval inventarizaci majetku a závazků podle příkazu předsedy výkonného výboru ze dne 14. 1. 1993 v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o učenictví. Inventura proběhla ke dni 31. 12. 1992 fyzickou nebo dokladovou inventuru vybraných složek majetku a závazků. Z důvodů častého stěhování nebyly organizovány inventarizace předmětů postupné spotřeby a základních prostředků. Společnost splňuje povinnost provádět inventarizaci peněžních prostředků v hotovosti neméně čtyřikrát ročně.

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

4. Základní jmění

Základní jmění uváděné v účetnictví ve výši 309 858 018,- Kčs se v průběhu roku zvýšilo o 307 895 tis. Kčs v souvislosti s investičními náklady vynaloženými v roce 1992.

Hospodaření správy Fondu

Správa Fondu národního majetku hospodaří podle rozpočtu schváleného ČNR. V oblastí provozních nákladů vykazuje úsporu 5 002 tis. Kčs. Překročení investičních nákladů souvisí s metodickým předpisem účtování při nabývání základních prostředků. Podle něho se nerozlišuje způsob účtování při pořizování investic, potřebných pro správu Fondu či o používáni prostředků Fondu národního majetku pro ukládání prostředků též do nemovitostí.

6. důvodová povinnost

Fond národního majetku nemá odvodovou povinnost vůči státnímu rozpočtu.

7. Závěr

Všeobecně možno z hlediska hospodaření i zajištěni účetního vyjádření hospodářské situace, úplnosti a správnosti účetnictví včetně sestavení účetní závěrky konstatovat, že zajišťuje správný a úplný pohled na hospodaření Fondu. Účetnictví je průkazně a je mu věnována náležitá pozornost.

Auditoři doporučují:

- projednat s ministerstvem financi ČR doplněk k pokynům účtování a vykazování Fondu národního majetku v tom směru, aby výdaje spojené s pořízením investic z důvodů uložení prostředků Fondu do hmotného majetku nebo uměleckých předmětů nebyly účtovány a vykazovány jako investiční náklady, ale čerpány jako přímé použití fondu,

- uvážit opatření k rychlejšímu zabezpečování dokladů pro zúčtovaní pohledávek za prodaný majetek Fondu národního majetku,

V Praze dne 26. března 1993

Auditoři:

Ing. Jiří Peřina

Ing. Miroslav Lejko


Příloha č. VII.

Stanovisko

prezídia Fondu národního majetku České republik k roční účetní závěrce a výroční zprávě FNM ČR za rok 1992

Prezídium Fondu národního majetku České republiky projednalo dne 23. dubna 1993 roční účetní závěrku a výroční zprávu FNM ČR za rok 1992.

K materiálům nemá připomínky a doporučuje vládě České republiky dát kladné stanovisko pro schválení těchto materiálů v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky.

ing. Jiří Skalický

předseda prezídia Fondu národního majetku ČR

V Praze dne 23. dubna 1993


Prezídium Fondu národního majetku České republiky

Rašínovo nábřeží č. 42, 120 00 Praha 2


 V Praze dne 8. dubna 1993

Věc: Stanovisko k roční účetní závěrce a výroční zprávě za rok 1992 Fondu národního majetku České republiky

Ve smyslu zákona č. 171/1991 Sb. § 12 a Statutu Fondu národního majetku České republiky čl. 14, odst. 2 projednala dozorčí rada FNM ČR roční účetní závěrku a výroční zprávu za rok 1992.

K materiálům nemá dozorčí rada žádné připomínky a doporučuje je schválit.,


 
Ing. Jiří Dušek
 
předseda dozorčí rady
 
FNM ČR
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP