Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

338

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. (tisk 305)

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a rozpočtový výbor na svých schůzích v květnu 1993 projednaly návrh skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu na vydání shora uvedeného zákona.

Výbory doporučily, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu návrh zákona schválila v následujícím znění:

"Zákon

ze dne 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 4821199 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. se mění a doplňuje takto:

V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Občanu uvedenému v odstavcích 1 a 2 se poskytuje měsíčně peněžitý příspěvek k doplnění příjmu této osoby a osob s ní společně posuzovaných11) ve výši důchodu upraveného jako jediný zdroj příjmu pro jednotlivce7) zvýšený o státní vyrovnávací příspěvek8), nejvýše však do jedenapůl násobku životního minima.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".

V Praze dne 14. května 1993
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v. r.
Ing. Pavel ŠAFAŘÍK v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru

MUDr. Martin SYKA
MUDr. Robert DOSTÁL, CSc.,
předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví
zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictvíSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP