Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

216

VLÁDNÍ NÁVRH

Zákon

ze dne ............ 1993

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.

Parlament české republiky se usnesl na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon české národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona české národní rady č. 542/1991 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 10 odst. 2 se na konci doplňují nové věty, které znějí:

"Součástí plánu otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska. Současně musí být předložen návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a návrh na časový průběh jejich vytvoření. [§ 31 odst. 6 a § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č.10/1993 Sb.]"

2. V § 41 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) schvalují v rámci povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek návrh na vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání [§ 31 odst. 6 a § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č.10/1993 Sb.] a rozhodují o jejich čerpání,".

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena d) až 1).

3. V § 41 odst. 2 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

"l) kontrolují v pravidelných intervalech vytváření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a pro sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivy dobývání výhradních ložisek. O průběhu těchto kontrol vedou evidenci,".

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno m).

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Všeobecná část

Potřeba předkládané úpravy je vyvolána novelizací horního zákona. Návrh novely horního zákona je současně předkládán. Jde zejména o působnost státní báňské správy v oblasti vytváření finančních rezerv a jejich využívání k vypořádání důlních škod a k sanaci a rekultivaci pozemků dotčených dobýváním výhradních ložisek.

Zvláštní část

K § 10 odst. 2

Úprava vychází ze skutečnosti, že po ukončeném dobývání již organizace nemá zdroj prostředků na vypořádání škod způsobených dobýváním. Tyto finanční prostředky je nutno vytvořit v průběhu dobývání ve výši předpokládaných nákladů.

K § 41 odst. 2

Obvodní báňské úřady schvalují návrh na vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod, sanací a rekultivací pozemků dotčených dobýváním; čerpání z těchto rezerv schvalují po dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky, které přitom dbá, aby nedocházelo k úniku čerpaných finančních prostředků k úhradě škod nesouvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí. Nezanedbatelnou úlohu přitom mají i obce, jejichž vyjádření jsou povinny obvodní báňské úřady vyžadovat. Obvodní báňské úřady zároveň kontrolují vytváření těchto rezerv v pravidelných intervalech a o průběhu kontrol vedou evidenci.

Návrh novely si nevyžádá zvýšení nákladů ze státního rozpočtu.

V Praze dne 30. prosince 1992

předseda vlády

Václav Klaus, v.r.

ministr hospodářství

České republiky

Karel Dyba, v.r.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP