Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

179

NÁVRH

poslanců P. Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek


Zákon

Parlamentu ČR

ze dne.......

o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek Parlamentu se usnesl na tomto zákoně České republiky.

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Účel zákona

Účelem zákona je zamezení dalšího úniku emisí ozón ničících látek (dále ONL) do ovzduší a tím zvýšení ochrany ozónové vrstvy před ONL.

§ 2

Vymezení pojmů

1/ Pro účely tohoto zákona se ONL považují za látky, jejichž seznam je uveden v příloze tohoto zákona.

2/ Užíváním se rozumí taková činnost, která tvoří, umožňuje nebo by mohla umožnit emisi ONL.

3/ Instalované ONL jsou látky specifikované v odstavci 1/, které budou po 1. 4. 1993 v jakýchkoli výrobcích či zařízeních obsaženy, a které vznikly z výrob před nabytím účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Výroba, dovoz a užívání ONL

§ 3

1/ Všichni výrobci ONL v České republice ukončí výrobu těchto látek do 1. 4. 1993.

2/ Výroba zařízení používaných při akutním ohrožení života (podle seznamu, který vydá Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky do 1. 7. 1993 formou vyhlášky) musí být ukončena do 31. 12. 1993.

§ 4

Dovoz

1/ Od 1. 4. 1993 je zakázán dovoz ONL a výrobků, které je obsahují.

2/ Výjimky pro dovoz tvoří zařízení, která jsou uvedena na seznamu zpracovaném podle ustanovení § 3 odst. 2 tohoto zákona. Dovoz těchto zařízení musí být ukončen do 31. 12.1993.

§ 5

Užívání

1/ Užívání ONL je zakázáno od 1. 7. 1993.

2/ Výjimku tvoří instalované ONL, pokud neunikají do ovzduší a výrobky uvedené na seznamu zpracovaném podle § 3 odst. 2.

3/ Ministerstvo životního prostředí České republiky vydá do 1. 7. 1993 obecně závazný předpis o způsobu používání a likvidace instalovaných ONL.

§ 6

1/ Všechny výrobky obsahující ONL je výrobce povinen zřetelně označit textem: "Výrobek obsahuje ozón ničících látky".

2/ Všechny výrobky při jejichž výrobě byly použity ONL musí výrobce zřetelně označit textem: "Bylo vyrobeno za použití ozón ničících látek".

ČÁST TŘETÍ

Sankce

§ 7

Výroba, prodej a užívání výrobky obsahující ONL

1/ Za prodej, darování nebo převod výrobku obsahujícího ONL uskutečněné po 1. 7. 1993 lze uložit pokutu do výše 2.500,-Kč. Pokutu v této výši lze uložit za každý zcizený výrobek.

2/ Za výrobu či prodej zboží, které není předmětem výjimky podle § 4 odst. 2 a § 5 odst. 2, uskutečněné po 1. 7. 1993 lze uložit pokutu až do výše 50.000,-Kč. Pokutu v této výši lze uložit za každý kus vyrobeného či prodaného zboží.

3/ Všechny fyzické a právnické osoby vyrábějící a užívající ONL ve smyslu výjimky podle § 5 odst. 2, jakož i provádějící údržbu a opravy výrobků obsahujících instalované ONL, jsou povinny zajistit účinná technická opatření k tomu, aby při jejich činnosti a použití nedošlo k úniku ONL. Za nedodržení tohoto ustanovení může být uložena pokuta až do výše 5.000,-Kč u fyzických osob a až 50.000,-Kč u právnických osob.

§ 8

Kontrola

Kontrolu dodržování tohoto zákona provádí orgány uvedené v zákoně ČNR č. 389/1991 Sb. o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

§ 9

Udělení pokuty

1/ Pokutu lze uložit do 1 roku od porušení zákona, nejdéle však do 3 měsíců od zjištění porušení zákona.

2/ Na ukládání pokut se vztahují předpisy upravující správní řízení.

§ 10

Použití pokut

1/ 25% z vybrané pokuty je příjmovou složkou toho orgánu, který pokutu udělil.

2/ 75% z vybrané pokuty převede pokutující na zvláštní konto Ministerstva životního prostředí České republiky. Tyto prostředky budou využívány pro propagaci používání prostředků neobsahujících ONL a pro informování obyvatel o způsobech ochrany před působením UV záření.

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 11

Platnost

Tento zákon nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti, tj. dnem 1. 4. 1993.


Důvodová zpráva

Úvod:

Dne 21. 6. 1990 schválila Vláda České a Slovenské Federativní Republiky přístup ČSFR k Vídeňské úmluvě o ochranné ozónové vrstvy Země a k Montrealskému protokolu o látkách, které porušují ochrannou ozónovou vrstvu Země.

Vláda České republiky zaujala k usnesení federální vlády dne 18. 7. 1990 kladné stanovisko.

Dne 4. 6. 1992 Vláda ČSFR vyslovila souhlas s přijetím změn a dodatků tohoto protokolu tak, jak vyplynuly ze závěrů Londýnské konference signatářů.

Z výše uvedených skutečností vyplývá povinnost České republiky řešit problematiku ozon ničících látek (dále ONL) bez zbytečného odkladu. Daleko vážnějším důvodem je však progresivní zhoršování stavu ozonové vrstvy a přímé ohrožení života na Zemi. S ohledem na tento stav a na rozsah uvedeného zákona žádáme, aby bylo výjimečně upuštěno od předložení návrhu zásad.

Vzhledem k tomu, že se jedná o úzce specializovaný problém, vyžadující rychlé a účinné řešení, nenavrhujeme úpravy zákona č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami ve znění zákona č. 218/1992 Sb. a zákona ČNR č. 389/1991 Sb. o státní správě v ochraně ovzduší a o poplatcích za jeho znečišťování, ale samostatný zákon.

Obecná část:

Navrhovaný zákon vychází ze skutečnosti, že nelze vždy aplikovat samoregulační mechanizmy volného trhu, zvláště v případech, kdy vědecké poznání dokládá, že pokračováním v nějaké činnosti lidstvo ohrožuje samu podstatu života.V takovýchto případech argumenty čistě ekonomické, požadující postupná opatření a respektování ekonomických ukazatelů ukazují, jak hluboce již člověk ztratil v technokratickém světě přirozené obranné reakce a jak velkým ničitelem života skutečně je. V argumentacích se vůbec nevyčíslují položky jako například utrpení živých tvorů, kteří zbytečně onemocněli, ani náklady na léčbu nemocných lidí a zvířat.

Předpokládá se, že návrh zákona nevyžaduje vynaložení prostředků ze státního rozpočtu.

Přijetí zákona je plně v souladu se závazky, které vyplývají z mezinárodních dokumentů, zejména Montrealského protokolu a předpisy platnými v ES (č. 594/91 ES).

Na území ČR je pouze jeden výrobce látek, na něho se má zákon vztahovat.

Cílem zákona je vytvořit nástroje, které by zamezily další výrobě a únikům instalovaných ONL a nastolily podmínky pro splněn Montrealského protokolu ve znění jeho zpřísňujících dodatků.

K jednotlivým částem zkona:

Část první -

- účel zákona byl popsán v úvodní části důvodové zprávy

- § 2, odst. 1 = podrobný seznam ONL je součástí Montrealského protokolu, stanovení vyhláškou MŽP je účelné pro event. reakci na změnu těchto seznamů.

- § 2,odst. 3 = je obrovské množství výrobků a zařízení, které vznikly před účinností tohoto zákona a je nutno ošetřit jejich další existenci, neboť byly vyrobeny a jsou užívány v dobré víře.

Část druhá -

- 3. = je nezbytně nutno i ihned ukončit výrobu ONL, aby se dál e nezvyšovalo množství těchto látek, které se mohou dostat do ovzduší, kromě výroby zařízení, která jsou používána při akutním ohrožení života, u nichž je nutno ponechat lhůtu na přizpůsobení novým podmínkám stanoveným tímto zákonem.

§ 4 = zdůvodnění analogické § 3,

§ 5 odst. 1. a 2. = zdůvodnění analogické s § 3,

§ 5 odst. 3. = v ČR existuje výrobce špičkového zařízení, které je exportováno do celého vyspělého světa a je patentově chráněno. Slouží pro manipulaci s ONL při opravách zamezuje jejich úniku do ovzduší. Je tedy možno vyžadovat legislativně takové zacházení s ONL, aby nedocházelo k jejich úniku do ovzduší.

§ 6. = označení škodlivých výrobků je ve vyspělém světě samozřejmost"

Část třetí -

§ 7. = sankční část zákona umožňuje postih subjektů, kteří nebudou zákon respektovat, je dle názoru předkladatele dostatečně účinný.

§ 10. = zabezpečuje užití prostředků získaných za sankce dle tohoto zákona zpět do oblasti postižení ONL.

Část čtvrtá -

-platnost a účinnost zákona je třeba stanovit co nejdříve! Pro zdůvodnění tohoto požadavku platí všechny výše uvedené důvody, zejména skutečný stav poškození ovzduší ONL!

P. Seifer v. r.J. Drápela v. r.
J. Vlček v. r.H. Orgoníková v. r.
J. Effenberger v. r. Příloha k zákonu č. ......., ze dne..........

I. Regulované plně halogenové uhlovodíky

Skupina I

název
chemická značka
označení
   
trichlórfluórmethanCFCl3 CFC-11
dichlórdifluórmethanCF2Cl2 CFC-12
trichlórtrifluórethanC2F3Cl3 CFC-113
dichllórtetrafluórethanC2F4Cl2 CFC-114
chlórpentafluórethanC2F3Cl CFC-115

Skupina II

název
chemická značka
označení
   
chlórbrómdifluórmethan CF2BrClHalon-1211
brómtrifluórmethanCF3Br Halon-1301
dibrómtetrafluórethanC2F48r2 Halon-24C2

II. Regulované ostatní halogenované uhlovodíky

Skupina I

názevchemická značka označení
   
chlórtrifluórmethanCF3Cl CFC-13
pentachlórfluórethanC2FCl3 CFC-111
tetrachlórdifluórethanC2F2Cl4 CFC-112
heptachlórfluórpropanC3FCl7 CFC-211
hexachlórdifluórpropanC3F2Cl6 CFC-212
pentachlórtrifluórpropan C3F3Cl5CFC-213
tetrachlórtetrafluórpropan C3F4Cl4CFC-214
trichlórpentafluórpropan C3F3Cl3CFC-215
dichlórgexafluórpropanC3F6Cl2 CFC-216
chlórheptafluórpropanC3F7Cl CFC-217

Skupina II

tetrachlórmethanCCl4

Skupina III

1,1,1 - trichlórethanC2H3Cl3 (methylchloroform)

III. Kontrolované přechodné látky

název
chemická značka
označení
   
dichlófluórmethanCHFCl2 HCFC-21
chlórdifluórmethanCHF2Cl HCFC-22
chlórflurmethamCH2FCl HCFC-31
tetrachlórfluórethanC2HFCl HCFC-121
trichlórdifluórethanC2HF2Cl3 HCFC-122
dichlórtrifluórethanC2HF3Cl2 HCFC-123
chlórtetrafluórethanC2HF4Cl NCFC-124
trichlórfluórethanC2H2FCl3 HCFC-131
dichlórdiflurethanC2H2F2Cl2 HCFC-132
chlórtrifluórethanC2H2F3Cl HCFC-133
dichlórdifluórethanC2H3FCl2 HCFC-141
chlórdifuórethanC2H3F2Cl HCFC-142
chlórfluórethanC2H4FCl HCFC-151
hexachlórfluórpropanC3HFCl6 HCFC-221
pentachlórdifluórpropanC3HF2Cl5 HCFC-222
tetrachlórtrifluópropanC3HF3Cl4 HCFC-223
trichlórtetrafluórpropan C3HF4Cl3HCFC-224
dichlórpentafluórpropanC3HF3Cl2 HCFC-225
chlórhexafluórpropanC3HF6Cl HCFC-226
pentachlórfluórpropanC3H2FCl5 HCFC-231
tetrachlórdifluórpropanC3H2F2Cl4 HCFC-232
trichlórtrifluórpropanC3H2F3Cl3 HCFC-233
dichlórtetrafluórpropanC3H2F4Cl2 HCFC-234
chlórpentafluórpropanC3H2F3Cl HCFC-235
tetrachlórfluórpropanC3H3FCl4 HCFC-241
trichlórdifluórpropanC3H3F2Cl3 HCFC-242
dichlórtrifluórpropanC3H3F3Cl2 HCFC-243
chlórtetrafluórpropanC3H3F4Cl HCFC-244
trichlórfluórpropanC3H4FCl3 HCFC-251
dichlórdifluórpropanC3H4F2Cl2 HCFC-252
chlórtrifluórpropanC3H4F3Cl HCFC-253
dichlórfluórpropanC3H5FCl2 HCFC-261
chlórdifluórpropanC3H5F2Cl HCFG-262
chlórfluórpropanG3H6FCl HCFG-271Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP