Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

I. volební období

155

Návrh na vydání zákona České republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování

Návrh na vydání zákona České republiky, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování

ZÁKON

ze dne..........................1993

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování

Parlament usnesl se na tomto zákoně České republiky:

Článek I.

Zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. e) se vypouštějí slova "a středních"

2. V § 3 odst. 2 písm. f) se věta za středníkem vypouští, středník se nahrazuje čárkou a věta za ní zní: ", nebo pokud je neukládá okresní úřad podle § 4 odst. 1 písm. h) tohoto zákona; pokutu uloží na základě vlastního zjištění,"

3. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a

Okresní úřad dozírá na dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se ochrany ovzduší jako složky životního prostředí fyzickými a právnickými osobami. Přitom kontroluje zejména

a) dodržení emisních limitů u středních zdrojů znečišťování a to včetně tmavosti kouře,

b) dodržování povinností provozovatelů velkých a středních zdrojů znečišťování,

c) vedení provozní evidence u zdrojů znečišťování a její údaje,

d) dodržování varovných a regulačních opatření vyhlášených pro velké a střední zdroje znečišťování za smogové situace,

e) dodržování regulačních řádů pro provoz zdrojů znečišťování."

4. V § 4 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova "inspekci a".

5. V § 4 odst. 1 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:

"h) ukládá provozovatelům středních zdrojů znečišťování pokuty za porušení stanovených povinností, pokud je neukládá orgán obce podle § 5 odst. 2 písm. f) tohoto zákona; pokutu uloží na základě vlastního zjištění,

i) ukládá provozovatelům středních zdrojů znečišťování, kteří neplní povinnosti při ochraně ovzduší, opatření ke zjednání nápravy, včetně zastavení nebo omezení provozu zdroje znečišťování."

6. V § 5 odst. 2 se v písm. h) tečka nahrazuje čárkou a za písm. h) vkládá nové písmeno i), které zní:

"i) ukládají provozovatelům malých zdrojů znečišťování pokuty za porušení stanovených povinností."

Článek II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

K. Hrdý v. r.V. Sochor V. r.
Z. Trojan v. r.M. Řezníček v. r.
V. Grulich v. r.J. Wagner v. r.
E. Fischerová v. r.E. Zeman v. r.
P. Buzková v. r.R. Dostál v. r.
J. Bláha v. r. Důvodová zpráva

I. Část obecná

Stávající právní úprava státní správy ochrany ovzduší se jeví v současné době jako mezerovitá a nepružná.

Zákon č. 389/1991 Sb. podle mínění navrhovatelů neumožňuje pracovníkům okresních úřadů provádět běžnou kontrolní činnost a ukládat znečišťovatelům pokuty za porušení povinností vyplývajících ze zákona. Výjimkou je pouze kontrola regulačních opatření v době smogové situace, ovšem vzhledem k celkovému poštu dní, kdy jsou tato opatření vyhlašována, je tato činnost na úseku kontroly zcela zanedbatelná.

Tento stav je nepochopitelný, zejména když v oblasti odpadového hospodářství (zák. ČNR č. 23/1992 Sb.) mají okresní úřady dokonce uloženo provádět kontrolní činnost a ukládat pokuty za porušení zákona. V návrhu je respektována zásada "Koho zpoplatňuji, toho taky kontroluji a tomu ukládám nápravné opatření". Z tohoto důvodu by OÚ kontrolovaly a ukládaly pokuty pouze provozovatelům středních zdrojů. U provozovatelů velkých zdrojů by tato činnost nadále příslušel a České inspekci životního prostředí, stejně jako stanovení emisních limitů pro střední a velké zdroje.

Přijetí návrhu novely zákona č. 389/1991 Sb. je v tomto smyslu potřebné a žádoucí.

Návrh odpovídá závěrům jednání vedoucích referátů životního prostředí OÚ severních Čech.

II. Část zvláštní

K bodu 1: Provozovatelům středních zdrojů znečišťování, kteří neplní povinnosti při ochraně ovzduší, bude napříště ukládat opatření ke zjednání nápravy buď orgán obce nebo okresní úřad.

K bodu 2. Pokuty za porušení stanovených povinností může udělit orgán obce, okresní úřad nebo inspekce.

K bodu 3: Je vhodné, aby další kompetence okresních úřadů ve státní správě ochrany ovzduší byly systematicky včleněny před stávající § 4, neboť se nejeví žádoucím zásadním způsobem přeformulovávat platný § 4. Nový § 3a zakotvuje především další kontrolní funkci okresního úřadu a zpružňuje tak výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší.

K bodu 4: Vzhledem k novému rozdělení kompetencí mezi OÚ a orgány obce je ustanovení o informování České inspekce životního prostředí okresním úřadem zbytečné.

K bodu 5: Posilují se kompetence orgánů obce na úseku ukládání pokut za porušení stanovených povinností provozovateli malých zdrojů znečišťování.

V Praze dne 23. února 1993


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP