5.2. OBSAHOVÁ ČINNOST RADY

5.2.1. Mechanismus projednávání žádostí o licence

5.2.1.1. Základní vymezení

Mechanismus licenčního procesu je dán především zákonem č. 468/91 Sb. Ustanovení § 10 vymezuje podmínky pro udělení licence a základní kritéria pro posuzování žádostí. Parametry žádostí o licenci definuje § 11.

K posílení záruk objektivity veškeré činnosti Rady a všech jejích členů a především k eliminaci různých vlivů, tlaků či dokonce zainteresovanosti členů Rady na výsledcích rozhodování slouží Kodex chování člena Rady. Tento materiál, který přijala Rada jako jeden z prvních svých dokumentů již v červnu 1992, vymezuje způsob kontaktu jednotlivých členů Rady s žadateli, zakotvuje nutnost evidovat různé typy jednání a kontaktů a referovat o nich Radě. Při dodržování všech ustanovení Kodexu, a toto dodržování je členy Rady velmi pozorně kontrolováno, by měla být bezpředmětná různá podezření, obvinění a také spekulace o motivech přijatých rozhodnutí.

Před zahájením posuzovacího a rozhodovacího mechanismu je především nutné ověřit, zda je vůbec možné určitou licenci přidělit. Nejde-li o televizní vysílání kabelovými rozvody nebo vysílání rozhlasu po drátě, je třeba, aby Rada měla k dispozici vhodný zkoordinovaný kmitočet. Zákon ukládá Radě vyřizovat žádosti do 90 dnů. V této lhůtě však ve velké většině případů žádosti vyřídit nelze právě pro neexistenci vhodného kmitočtu. Není-li vhodný kmitočet k dispozici v této stanovené lhůtě, měla by Rada každou žádost zamítnout. Úmyslem Rady však bylo usnadnit žadatelům jejich situaci a nenutit je k opakovanému podávání žádosti. Proto Rada u takových žádostí běh lhůty pro vyřízení přerušuje s poukazem na nutnost řešení koordinace kmitočtů dle § 29 a § 40 správního řádu.

5.2.1.2. Chronologie

Zpočátku používala Rada následující postup: Po obdržení skupiny kmitočtů z federálního ministerstva spojů vyhlásila pro jednotlivé kmitočty veřejná slyšení. Na ně pozvala ty žadatele, z jejichž žádostí vyplývalo, že by je bylo možno uspokojit právě s použitím příslušného kmitočtu. Vyhlášení veřejného slyšení bylo široce publikováno. Vzápětí po veřejném slyšení hodlala Rada jednomu ze slyšených žadatelů přidělit licenci. Stalo se však několikrát, že bezprostředně před veřejným slyšením podal žádost nový uchazeč. V legislativě neexistuje opora, pro kterou by bylo možno takového uchazeče vyloučit, ale zároveň není fyzicky možné doplňovat složení žadatelů na veřejném slyšení. Rada tedy licenci udělovala pouze v případě, kdy se ke dni veřejného slyšení nepřihlásil žádný žadatel, který nebyl přihlášen v době vyhlášení veřejného slyšení a jehož žádost by odpovídala zamýšlenému typu licence. Přihlásil-li se ke dni veřejného slyšení nový žadatel (či žadatelé), bylo na veřejném slyšení oznámeno, že se jedná pouze o první kolo, a že licence bude přidělena po kole druhém, na které budou pozváni noví žadatelé. Jelikož tento systém připouštěl různé spekulace a komplikoval Radě možnost srovnání žadatelů různých kol, byl v říjnu 1992 zaveden systém tzv. licenčního řízení.

5.2.1.3. Licenční řízení

Z nadále jsou přijímány a registrovány žádosti o licence všech typů. Ty mají však především smysl jako výchozí materiál pro analýzu struktury žádostí a žadatelů. Tato analýza je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací pro stanovení zásad licenční politiky. Běh lhůty těchto žádostí bývá zpravidla přerušován dle příslušného ustanovení správního řádu. Projednávány jsou však pouze žádosti podané na základě vyhlášení tzv. licenčního řízení.

Je-li k dispozici ověřený zkoordinovaný kmitočet a dojde-li Rada k závěru, že je vhodné přidělit tomu odpovídající licenci, je vyhlášeno licenční řízní. (V případě jiného než terestriálního typu vysílání je rozhodující především rozhodnutí Rady o úmyslu přidělit příslušnou licenci.) O vyhlášení licenčního řízení je informována veřejnost i všichni žadatelé, jejichž registrovaná žádost odpovídá parametrům zamýšlené licence. Při tomto vyhlášení jsou sděleny základní technické parametry (lokalita, kategorie rozsahu vysílání), termín uzávěrky, popř. základní kritéria pro posuzování nebo dodatečné podmínky, které má žádost splňovat.

Po vypršení uzávěrky následuje posouzení, zda žádosti splňují příslušné parametry, a je vydán konečný seznam regulérních žadatelů. Následně je stanoven termín veřejného slyšení. (Jde-li o zvlášť vysoký počet žadatelů, je veřejné slyšení rozloženo do několika obvykle po sobě následujících dnů.) Do termínu veřejného slyšení zve v některých případech Rada jednotlivé žadatele k individuální konzultaci, při které je možno vyjasnit některé údaje v žádosti, popř. sdělit Radě informace, jejichž obsah má být chráněn, a není proto vhodné je prezentovat v rámci veřejného slyšení.

5.2.1.4. Veřejné slyšení

Veřejné slyšení je definováno jako součást zasedání Rady za přístupu veřejnosti. Slouží především k tomu, aby zainteresovaná veřejnost mohla porovnat úroveň jednotlivých projektů a tím i kontrolovat objektivnost rozhodnutí Rady. V rámci veřejného slyšení může žadatel podrobně prezentovat svůj záměr a uvést všechny argumenty, které podle něj hovoří v jeho prospěch. Členové Rady mohou klást žadateli doplňující dotazy. Konkurenční žadatelé, veřejnost a novináři do jednání zasahovat nemohou. Byla by tím ohrožena rovnost podmínek. Pořadí žadatelů bývá bud'losováno, nebo dáno nějakým objektivním kritériem (např. abecedním pořadím), nikdy nebývá stanoveno podle subjektivního přání Rady. Žadatelé bývají upozorněni na to, že nemohou reagovat na vystoupení svých předchůdců nebo se vůči nim nějak vymezovat. Aby se předešlo formálnosti veřejných slyšení nebo dokonce inscenacím, jsou žadatelé upozorněni na to, že jejich vystoupení je protokolováno a jakákoli jejich proklamace, týkající se především programu vysílání, může být vzata jako závazek a objevit se jako některá z podmínek, které budou součástí licence.

5.2.1.5. Přidělování licencí

Bezprostředně po veřejném slyšení Rada na neveřejné části svého zasedání rozhoduje o udělení licence. Dle ustanovení čl. 11 Jednacího řádu je před rozhodováním každý člen Rady povinen seznámit se se všemi příslušnými materiály. Tím se rozumí především obsah žádostí všech žadatelů včetně příloh. Hlasování předchází vždy rozprava, při které jednotliví členové Rady mohou podávat návrhy a argumentovat ve prospěch či neprospěch jednotlivých žadatelů. Každý člen Rady je před hlasováním povinen sdělit, zda má osobní vazby k některému z žadatelů. V takovém případě je povinen zdržet se hlasování v kole, ve kterém se o tomto žadateli hlasuje. Po ukončení rozpravy Rada hlasuje dle hlasovacího řádu, jehož ustanovení umožňují několikakolové hlasování, aby Rada snáze dospěla k rozhodnutí nadpoloviční většinou všech hlasů. Nezíská-li žádný žadatel po vyčerpání všech potenciálních kol hlasovacího řádu nadpoloviční většinu, je sděleno, že licence udělena nebyla a licenční řízení je vyhlášeno znovu. K tomu došlo pouze ve dvou případech.

O přidělení licence informuje Rada veřejnost, neúspěšné žadatele, orgány spojů (dříve federální ministerstvo spojů, dnes ministerstvo hospodářství ČR, v budoucnu Český telekomunikační úřad), Asociaci provozovatelů rozhlasového vysílání, Unii žadatelů a provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, Správu radiokomunikací, Syndikát novinářů a ochranné autorské organizace. Úspěšný žadatel obdrží správní rozhodnutí o udělení licence, později licenci včetně příslušných podmínek. Přijme-li žadatel licenci včetně podmínek bez výhrad, nabývá rozhodnutí o udělení licence právní moci.

5.2.2. Zahraniční aktivity

Zahraniční aktivity Rady byly motivovány zejména snahou o získání zkušeností vyspělých demokracií v konstruování harmonického duálního modelu rozhlasového a televizního vysílání a snahou o začlenění ČR do evropského audiovizuálního prostoru. Rada ihned po svém ustavení informovala o své existenci velvyslanectví států s nejrozvinutějším pluralitním systémem vysílání a požádala je o zprostředkování informací ohledně podmínek pro vysílání v těchto státech a o navázání kontaktů s obdobnými institucemi.

Výsledkem této aktivity bylo zejména navázání cenných vztahů s FCC (Federal Communications Commission - USA), ITC (Independent Television Commission) a Radio Authority (obě Spojené království). CSA (Conseil Superieure Audiovisuel - Francie), Media Authority (Nizozemí), Landeszentrale für Neue Medien (Bavorsko) a Landesanstalt für Rundfunk (Porýní - Vestfálsko). To umožnilo Radě vytvořit si databázi základních norem regulujících vysílání ve vyspělých demokratických státech. Ve své dosavadní licenční politice tak mohla Rada vycházet z takto získaných zkušeností zejména evropských demokracií.

V rámci kontaktů s partnerskými nezávislými institucemi by 1 uspořádán seminář Zemského úřadu pro rozhlas a televizi v Porýní - Vestfálsku (říjen 1992) v hotelu Atrium, věnovaný problematice lokálních rozhlasových stanic. Zástupci Rady prezentovali výsledky demonopolizace médií v ČR na mnichovských Medien Tagen (říjen 1992) a během Univerzity komunikací, konané v Praze v listopadu 1992 z iniciativy univerzity v Carcan Maubuison, CSA a Eutelsatu.

Radě vyšly vstříc zejména britská ITC, francouzská CSA, nizozemská Media Authority a německá Landeszentrale uspořádání semináře pod záštitou Rady Evropy a vysláním svých expertů, kteří se svými radami podíleli na přípravě licenčního řízení ve věci žádostí o přidělení licence k provozování celoplošného televizního vysílání a při stanovení nezbytných licenčních podmínek k dosažení kvalitního programového standardu stanice (prosinec 1992). Rada navázala kontakty i s dalšími zahraničními institucemi, které si předsevzaly pomáhat rozvoji plurality médií v posttotalitních státech na neprofitní bázi (International Media Fund - USA, British Know-How Fund, Trans-Atlantic Dialogue on European Broadcasting - USA, Evropský institut pro masmédia při univerzitě v Manchesteru atd.).

V Praze byl v květnu 1992 uspořádán expertní seminář Evropského institutu pro masmédia a British Know-How Fund vyslal v průběhu veřejných slyšení žadatelů o licenci k celoplošnému televiznímu vysílání své experty k posouzení obchodních plánů žadatelů. Britský velvyslanec věnoval Radě ze svého fondu, vědom s i nedostatečného materiálního zabezpečení činností Rady, fax.

Rozvíjí se také spolupráce s Řídícím výborem pro masmédia Rady Evropy (CDMM) v rámci začleňování mediální sféry ČR do evropského audiovizuálního dění. Rada se zúčastnila 1. prosince 1992 zasedání institucí pro rozhlasové a televizní vysílání pořádaného CDMM u příležitosti vstupu Evropské úmluvy o televizi přesahující hranice v platnost. Rada upozornila ministerstvo zahraničních věcí na nezbytnost podpisu této úmluvy, která řeší v evropském kontextu regulaci programových televizních služeb, zejména co se týče slušnosti vysílaných pořadů, zákazu reklam na tabákové výrobky a alkoholické nápoje, ochrany výchovy dětí a mladistvých, zajištění práva na odpověď a zamezení nadměrné komercionalizace vysílání. Souhlas s podpisem úmluvy vyslovily vlády ČSFR a ČR svými usneseními již v dubnu 1992. Ministerstvo zahraničních vztahů ČR se k podpisu úmluvy dosud nedostalo. Rada tuto situaci řeší s hledem na předpokládané budoucí závazky ČR převzetím ustanovení úmluvy do podmínek udělených licencí a anticipováním úmluvou kodifikovaných pravidel ve své činnosti.

Rada se dále podílí na vytváření databáze MEDIALEX, kterou, připravuje Rada Evropy v souvislosti s ustanoveními úmluvy a s platnými pravidly pro vysílání v jednotlivých členských státech. Rada se také zapojila do aktivit pracovních skupin CDMM namířených proti audiovizuálnímu pirátství a škodlivé monopolizaci v masmédiích. Výsledky práce těchto skupin Rada promítá do své licenční politiky.

Rada Evropy vyslala do bývalé ČSFR v souvislosti s deetatizací a demonopolizací vysílání již tří expertní mise, poslední na pomoc Radě při udílení licence k celoplošnému televiznímu vysílání. Rada se obrátila se žádostí o zprostředkování know-how v oblasti rozvíjení kabelového vysílání na nizozemské ministerstvo kultury. Ve dnech 4. a 5. března proběhne v sídle Rady seminář k těmto otázkám za účasti expertů vyslaných nizozemskou vládou.

5.2.3. Kontrola použití dotací

Při projednávání zákona o rozpočtu ČR na rok 1992 schválila ČNR 21. prosince 1991 pozměňovací návrh, dle kterého bylo rozšířeno určení kapitol věnovaných původně pouze ve prospěch financování potřeb Československého rozhlasu a Československé televize na území České republiky. Dle pozměněného textu bylo možné použít prostředky z této kapitoly nejen pro státní provozovatele vysílání, ale i pro držitele nově přidělených licencí, a to za předpokladu, že jejich činnost má prvky společenské prospěšnosti.

Ministerstvo financí napomohlo realizaci tohoto záměru zákonodárce tím, že ze zmíněných kapitol vyčlenilo po 50 miliónech Kčs s tím, že tyto částky budou použity ve prospěch rozvoje nestátního veřejného rozhlasového a televizního vysílání. Výbor pro vědu, vzdělání a kulturu rozhodl, že rozdělením této částky bude pověřena zvláštní komise při ministerstvu kultury ČR.

V říjnu roku 1991, kdy tato komise prostředky rozdělovala, neexistoval žádný nestátní provozovatel televizního vysílání. Proto bylo 50 mil. Kčs převedeno zpět do rozpočtu Československé televize a použito na nákup programů vyrobených nezávislými producentskými organizacemi. Držitelé licencí k rozhlasovému vysílání přidělených meziresortními komisemi však v té době již existovali, a tak bylo možné dotaci přidělit přímo jim.

O dotaci se ucházeli na základě předložených projektů, kterými prokazovali, že jejich vysílání má také prvky společenské prospěšnosti. Komise rozhodla, že 8 miliónů Kčs rozdělí mezi pražské provozovatele rozhlasového vysílání (průměr na jednoho přibližně 700.000 Kčs) a zbylých 42 miliónů mezi provozovatele mimopražské (průměr na jednoho přibližně 1.900.000 Kčs). O převzetí dotace byla sepsána smlouva s ministerstvem kultury o způsobu použití dotace s termínem čerpání do 31. prosince 1991. Provozovatelům na čerpání zbylo pouhých několik dnů, dotace byly použity zpravidla na nákup zařízení.

Lze říci, že dotace významně napomohly v začátcích konstituování privátního rozhlasového vysílání a umožnily perspektivnější přístup provozovatelů při tvorbě programových koncepcí bez nutnosti absolutní závislosti na aktuální komerční úspěšnosti. Kontrolou využití této dotace zejména ve smyslu plnění příslušné smlouvy se již ministerstvo kultury nezabývalo. Dokumentace o rozdělení dotací byla součástí agendy, kterou Rada od ministerstva kultury převzala na začátku svého působení.

Přestože Rada nebyla ohledně zmíněných smluv o využití dotací' smluvní stranou, považovala za nutné vykonat prověrku účelnosti využití dotací. V zájmu toho se v září roku 1992 obrátila na ministerstvo státní kontroly ČR, které Radě v této věc poskytlo od bornou pomoc. Byla provedena kontrola účetnictví několika provozovatelů, z nichž u tří došlo k prověrce přímo v jejich sídlech, a to zástupci Rady i ministerstva kontroly. Nebyly shledány žádné případy porušení smluv, což však bylo způsobeno především tím, že smlouvy umožňovaly velmi široké použití dotací, a to i způsobem, o kterém lze mít pochybnosti, zda jím byl naplněn záměr zákonodárce i komise.

Jistá kolize s dikcí smlouvy byla shledána u držitele licence Hallo World!, s. r. o., kde účastí lucemburské společnosti CLT byl, porušen záměr podporovat čistě domácí provozovatele. Společnost Hallo World! (provozující dnes stanici s názvem City) se na základě upozornění Rady zavázala dotaci vrátit. Dalším případem byl provozovatelé jimž byly pro porušení zákona z rozhodnut í Rady licence odebrány ještě před zahájením vysílání. Rada upozornila ministerstvo kultury ČR, aby na těchto dřívějších držitelích licencí dotaci vymáhalo.

5.2.4. Problematika licencí meziresortních komisí

Meziresortní komise pro výběr uchazečů o nestátní rozhlasové vysílání měly za úkol řešit odstranění státního monopolu v oblasti rozhlasového vysílání. Nemohly se při tom opřít o žádné legislativní zázemí. Meziresortní komise při vládě ČSFR (do února roku 1991) a meziresortní komise při MK ČR (do listopadu 1991) posuzovaly žádosti několika desítek uchazečů.

Meziresortní komise neměly vypracovánu žádnou koncepci licenční politiky, ani systém hospodárného nakládání s kmitočty. Kmitočty tehdy přidělené neumožňují všem provozovatelům srovnatelné podmínky a ztěžují systematické využití kmitočtů zbývajících.

Kritéria pro posuzování těchto žádostí byla ve srovnání s dnešním stavem velmi nejasná. Vybraní uchazeči obdrželi tzv. "licenci ke zkušebnímu vysílání". Původní platnost těchto licencí byla plánovaná do konce roku 1992. Zákonem č. 468/91 Sb. bylo stanoveno, že na tyto licence se hledí jako na licence podle již zákonem kodifikovaných pravidel a že jejich platnost se prodlužuje do konce roku 1995. Tato ustanovení přinášejí značné komplikace. Především již samotným držitelům, neboť po formální stránce jsou licence velmi nevěrohodné především pro potenciální finanční partnery. Rada nyní postupně tyto licence vyměňuje za takové, které odpovídají novým normám.

Úvodní kolonka formuláře tehdejší licence je nadepsána "Rozhlasová stanice". Má se jednat pravděpodobně o název stanice, který však podle běžných pravidel není závazný a lze jej v případě potřeby měnit. Další kolonka zní "Majitelé". Není vůbec jasné, zda jde o majitele studiového a vysílacího zařízení nebo o definování žadatele jako právnické. nebo fyzické osoby. Následují rubriky "Podíl domácího a zahraničního kapitálu", což jsou také proměnné parametry, které přímo nesouvisejí s licencí. Další kolonka se nazývá "Osoba zodpovědná za obsah programu". Zde figuruje většinou programový ředitel stanice, který může být kdykoli vyměněn. Dle platných zákonů však za obsah programů odpovídá provozovatel. U kolonek "Adresa, telefon a fax", není zřejmé ke komu se vztahují. Kolonka "pokrývané území" je téměř ve všech případech definována naprosto laicky bez ohledu na jednotlivé kategorie vysílání. Kolonka "Kmitočtový příslib" evokuje známý devizový příslib nikoli pouze foneticky. V praxi to znamenalo, že žadatelé si museli předjednat technické parametry u orgánů spojů. Následují kolonky "Provozovatel vysílače", "Doba vysílání" a "Charakteristika programu". Ta poslední bývala vyplňována velmi deklarativně a zpravidla neodpovídá skutečně provozovanému vysílání. Následují rubriky "Podíl hudby a mluveného slova", "Podíl odvozených nepůvodních pořadů" a "Rozhlasová stanice, z jejíhož vysílání jsou pořady přejímány". Jeden z mála kompatibilních termínů se objevuje na závěr formuláře, totiž "Držitel licence". Zde však bývá zpravidla podepsán ten, kdo fyzicky licenci přebíral, zatímco pro platnou terminologii je termín "držitel licence" definicí subjektu provozovatele.

Nelze vyloučit, že platnost některých těchto licencí nebude při respektování současné legislativy možné akceptovat i při nejlepší vůli Rady. Ve většině případů bude třeba ve spolupráci s držiteli licencí upravit některé parametry a údaje.

5.3. FORMÁLNÍ ČINNOST RADY

5.3.1. Účast členů Rady na jednáních

Zasedání Rady je základní formou činnosti. Pouze na zasedáních Rady může Rada přijímat rozhodnutí a plnit základní funkce. Zasedání Rady se řídí Jednacím řádem Rady. Od vzniku Rady do konce roku 1992 se uskutečnilo 39 zasedání Rady. Celkový počet jednacích dnů byl za toto období 46.

Jednotliví členové Rady vykazovali tuto účast na jednáních: p. Brož přítomen 37x, což činí účast 80,4% omluvenou neúčast měl 9x, neomluvenou 0x, předčasný odchod 0x, p. Hanuš 45x, 97,8%, 1x, 0x, 0x, p. Jakobec 37x, 80,4%, 9x, 0x, 0x, p. Josefík 41x, 89,1 procenta, 5x, 0x, 0x, p. Korte 44x, 95,6%, 2x, 0x, 0x, p. Koubek 45x, 97,8%, 1x, 0x, 1x, p. Lindaur 26x, 56,5%, 7x, 12x, 2x, p. Pýcha 44X, 95,6%, 2x, 0x, 0x, p.Vaněček 28x, 60,8%, 5x, 12x, 3x.

Aktivita členů Rady se pochopitelně neomezuje pouze na zasedání. Členové Rady absolvují množství kontaktů s veřejností, institucemi, žadateli o licence, provozovateli vysílání, studují odborné materiály a předložené žádosti atd. V době, kdy se teprve konstituoval Úřad Rady, vyřizovali někteří členové Rady i velké množství běžné agendy. Této činnosti se v posledním roce věnovali především pp. Jakobec, Korte, Pýcha, přičemž dva posledně jmenovaní vykonávali svou funkci bez jakéhokoli jiného zaměstnání. Pp. Lindaur a Vaněček se mimo zasedání činnosti Rady nezúčastňovali.

5.3.2. Komise a jejich činnost

K praktickému řešení úkolů, v době kdy se Rada ještě nemohla opřít o činnost Úřadu, především z důvodu rozpočtových` potíží, ustavila na svém 14. zasedání dne 30. června 1992 čtyři pracovní komise. Komise suplovaly do vytvoření příslušných odborů Úřadu Rady jejich činnost.

Kmitočtová komise připravovala ve spolupráci s federálním ministerstvem spojů frekvenční dispozice pro licenční řízení. Složení komise: p. Pýcha (vedoucí), p. Hanuš, p. Jakobec.

Komise pro udělení licence k televiznímu vysílání na třetím celoplošném okruhu měla za úkol přípravu licenčního procesu včetně kritérií hodnocení projektu a přípravy podmínek licence. Složen komise: p. Jakobec (vedoucí), p. Korte, p. Koubek.

Komise pro přípravu vymezení institutu veřejného slyšení se zabývala formálními náležitostmi i organizačními problémy ohledně veřejných slyšení. Složení komise: p. Jakobec (vedoucí), p. Josefík, p. Lindaur, p. Vaněček.

Komise pro televizní kabelové rozvody měla především po teoretické stránce připravit licenční řízení tohoto typu a stanovit koncepci rozvoje kabelového vysílání. Složení komise: p. Vaněček (vedoucí), p. Koubek, p. Lindaur.

5.3.3. Veřejná slyšní a udělené licence

První licencí udělenou Radou byla dočasná licence provozování televizního vysílání v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Veřejná slyšení byla vyhlášena na základě přídělu skupiny kmitočtů od federálního ministerstva spojů v srpnu 1992. Uskutečnila se u všech žadatelů, jejichž žádosti odpovídaly těm typům licencí, které bylo možno přidělit na základě takto získaných kmitočtů.

10. 9. 1992 se uskutečnilo veřejné slyšení žadatelů o licencí k regionálnímu vysílání v pásmu AM (střední vlny) pro region Praha - střední Čechy. Z původně pozvaných žadatelů odstoupil i všichni kromě Rozhlasové stanice R.I.O., as., jejichž zástupci předložili svůj projekt. Jelikož ke dni veřejného slyšen í registrovala Rada další nové žádosti, licence udělena nebyla a bylo vyhlášeno 2. kolo veřejného slyšení.

17. 9. 1992 se konala dvě veřejná slyšení: v rámci jednoho s prezentovali žadatelé o lokální vysílání v pásmu FM pro lokali tu Plzeň, druhého slyšení se účastnili žadatelé o udělení licence k provozování lokálního rozhlasového vysílání v pásmu FM pro lokalitu Liberec.

Na veřejném slyšení žadatelů o vysílání v Plzni se představily společnosti Bonton-Plzeň a Radio West, které deklarovalo úzkou spolupráci se společností Evropa 2, stávajícím držitelem licence k provozování lokálního rozhlasového vysílání v pásmu FM v lokalitě Praha. Do dne konání tohoto veřejného slyšení o licenci k vysílání v lokalitě Plzeň nikdo nový nepožádal, takže Rada mohla poprvé hlasovat o přidělení klasického typu licence. Hlasováním rozhodla Rada o přidělení licence společnosti Radio West-Plzeň s platností do konce roku 1995.

Veřejného slyšení žadatelů o vysílání v lokalitě Liberec se zúčastnily společnosti Rigo, Euro K a Euro 1. Ke dni veřejného slyšení byly podány nové žádosti, o přidělení licence se tedy nehlasovalo a bylo vyhlášeno druhé kolo.

24. 9. 1992 se uskutečnilo veřejné slyšení žadatelů o licenci k lokálnímu rozhlasovému vysílání v pásmu FM pro lokalitu Ostrava. Na slyšení se prezentovaly společnosti Terra, Šok a Sprint. Projekt společnosti Level se vztahoval k vysílání regionálnímu, a proto byla tato z řízení ve věci udělení licence k lokálnímu vysílání vyřazena. I zde však bylo vyhlášeno druhé kolo.

1. 10. 1992 se konala veřejná slyšení žadatelů o licence k provozování lokálního rozhlasového vysílání v pásmu FM pro lokality České Budějovice, Trutnov, Pardubice a Hradec Králové.

O licenci k vysílání v Českých Budějovicích se ucházela společnost HaGa. I zde se ke dni veřejného slyšení přihlásil další žadatel a bylo vyhlášeno druhé kolo.

O licenci k vysílání v Trutnově se ucházela společnost ASPO. I zde se ke dni veřejného slyšení přihlásil další žadatel a bylo vyhlášeno druhé kolo.

O licenci k vysílání v Pardubicích se ucházela společnost Panag. Žádost tohoto uchazeče byla shledána nekompletní, Rada projekt nepřijala a vyhlásila pro tuto lokalitu licenční řízení s termínem uzávěrky 5. listopadu 1992.

V rámci veřejného slyšení žadatelů o licenci k vysílání v lokalitě Hradec Králové se představily společnosti Topic a Labe. Licenci Rada přidělila společnosti Labe s platností na 6 let.

8. 10. 1992 proběhlo druhé kolo veřejného slyšení žadatelů o přidělení licence k provozování regionálního rozhlasového vysílání pro region Praha - střední Čechy. Své projekty na něm předložily společnosti Radio Country a Cobra. Rada rozhodovala mezi těmito žadateli a společností R.I.O. z prvního kola. Ani po třech kolech hlasování nezískal žádný žadatel nadpoloviční většinu hlasů. Na základě toho bylo vyhlášeno licenční řízení s termínem uzávěrky 9. listopadu 1992.

Druhé kolo veřejného slyšení proběhlo týž den také ohledně lokality Liberec. Projekt společnosti Triangl se však vztahoval k regionální licenci a tato společnost byla z rozhodování vyloučena. Dalším uchazečem bylo Radio Jablonec. Rada rozhodovala mezi žadateli z prvního kola a touto společností. Licence byla přidělena společnosti Euro K s platností na 6 let.

15. 10. 1992 se uskutečnilo druhé kolo veřejného slyšení žadatelů o licenci k vysílání v lokalitě Ostrava. Představily se společnosti Contact, Direct a NTC. Hlasování o přidělení licence bylo odloženo na 27. 10. 1992, kdy bylo ze šesti žadatelů vybráno Radio Sprint. Licenci obdrželo s platností na 6 let.

Týž den proběhlo první veřejné slyšení žadatele o vysílání rozhlasem po drátě. O licenci k provozování tohoto vysílání v lokalitě Jindřichův Hradec se úspěšně ucházela společnost Vajgar. Licenci obdržela s platností na 6 let.

Ve stejném termínu se na veřejném slyšení představil první žadatel o vysílání teletextu. Společnost Image se ucházela o vysílání teletextu na třetím televizním okruhu. Hlasování o této licenci bylo z důvodu nutnosti zjištění dalších odborných informaci odloženo na 12. listopadu 1992. Rada rozhodla o vyhovění žádost i s tím, že licence se vztahuje na 4 řádky v obou půlsnímcích s platností na 6 let.

22. 10. 1992 se konala druhá kola veřejných slyšení žadateli o licence k vysílání v lokalitách Trutnov a České Budějovice.

K žadateli ASPO z prvního kola přibylo Radio Černá Hora. Rad rozhodla o přiděleni licence k provozování lokálního vysílán 1 v lokalitě Trutnov Radiu Černá Hora s platností na 6 let.

Ve druhém kole veřejného slyšení pro lokalitu České Budějovice se představilo Radio Guide, avšak ani tento žadatel, ani HaGa z prvního kola nezískali nadpoloviční počet hlasů všech členů Rady. Pro udělení licence k vysílání v této lokalitě bylo vyhlášena licenční řízení s uzávěrkou dne 23. listopadu 1992.

26. 11. 1992 se konalo veřejné`slyšení žadatelů o licenci k provozování regionální televizního vysílání (24. kanál) pro region Praha - střední Čechy. Veřejné slyšení bylo uspořádáno na základě licenčního řízení s uzávěrkou 7. listopadu 1992. O licenci se ucházely společnosti R.C. Bunkr TV, Agentura T.R.S. (TV Prima), National TV, Kascom a FTV Premiéra. Licence byla udělena společnosti FTV Premiéra s platností na 12 let.

3. 12. 1992 proběhlo nové veřejné slyšení (již na základě dříve vyhlášeného licenčního řízení s uzávěrkou 9. listopadu), na které byly pozváni žadatelé o licenci k provozování regionálního rozhlasového vysílání pro region Praha - střední Čechy. Představily se na něm společnosti Radio Country, r.s. R.I.O., Cobra, a VIA. Po třech kolech hlasování byla licence přidělena Radiu Country s platností na 3 roky.

10. 12. 1992 se uskutečnilo veřejné slyšení žadatelů o lokál ní rozhlasové vysílání v lokalitě Pardubice, tentokrát již na základě licenčního řízení s uzávěrkou 5. listopadu 1992. O licenci žádaly společnosti Topic, Panag, Regent, Profil 2 a Radio DC. Licenci obdrželo Radio Panag s platností na 6 let.

Na základě licenčního řízení s uzávěrkou 15. listopadu 199 2 se ve dnech 19. - 21. a 26. - 28. 1. 1993 uskutečnila veřejná slyšení žadatelů o licenci k vysílání televizními kabelovými rozvody, Veřejných slyšení se zúčastnily společnosti:

19. 1. - Codis Praha, Meseta Praha, Konsat Praha, CDTV Praha Trans Tv Praha, CSKM Praha, ELSO Praha,

20. 1. - Dattel Praha, Kabel Invest Praha, Happy I Tv Praha, Hermans Communication Consorcium Praha, A.T.S. Praha, Rika Production Praha,

21. 1. - TVS Příbram, TV Intes Pardubice, Tv Plus Plzeň, Pils Kabel Plzeň, Sat centrum Kralupy nad Vltavou, K+K Cable Milevsko,

26. 1. - Entertainment Cable Tv Plzeň, Kabelová televize Kadaň, HB TV Havlíčkův Brod, NTS Litoměřice, TVT Tábor,

27. 1. - Kabel Plus Ostrava, Kabelová televize Ostrava, Kabelová televize Havířov, Elektronika TVS Olomouc, Micos Prostějov,

28. 1. - Kabel Net Holding Praha, Kabel Net Tábor, Eurokabel Bratislava, Global Cable Systems Ltd., RT Plus Praha.

Rozhodnutí o udělení licencí k provozování vysílání televizními kabelovými rozvody bylo odloženo z důvodu nutnosti vyjasnění mnoha technických parametrů budoucích licencí, mj. po dodání stanoviska ministerstva hospodářství.

Ve dnech 25. - 30. 1. 1993 se konala veřejná slyšení žadatelů o celoplošné televizní vysílání na základě licenčního řízení s uzávěrkou dne 20. ledna 1993. Na veřejných slyšeních se prezentovali žadatelé:

25. 1. - Bohemia studio, Art Production K., Bonton TV, CET 21, CS 1,

26. 1. - Eurocordia, Euro Trading, Evropa 2, FTV Premiéra,

27. 1. - Gennex, Channel 3 TV, JUDr. M. Vacek, NTS - TV 1,

28. 1. - NTV, ČOV, Classic, Asociace PCC, STVR,

29. 1. - Svaz průmyslu ČR, Freedom TV, TENA, Trans Media Corporation, M. Vadas,

30. 1. - Sun Group, CLT Czech, KF.

Licence byla přidělena 30. ledna 1993 společnosti CET 21 s platností na 12 let.

Ve dnech 22. - 24. 2. 1993 se uskutečnila veřejná slyšení žadatelů o provozování celoplošného rozhlasového vysílání v pásmu FM (VKV II) na základě licenčního řízení, vyhlášeného s uzávěrkou 25. ledna 1993 pro dvě volné sady kmitočtů. O licence se ucházeli tito žadatelé:

22. 2. - Agentura T.R.S., Ascon, Bonton, Cobra, Czech Australian Broadcasting, RG Evropa 1, Radio Mama,

23. 2. - Jan Einhorn, Hallo,World!, Kaskol, Radio Collegium, Radio CS 1,

24. 2. - Radio Kiss, Radio Vox, rs. R.I.O., Společnost pro rozvoj nezávislého rozhlasového vysílání, Petr Ševčík, JUDr. Milan Vacek, Euro 1.

Licence byla přidělena rozhodnutím Rady dne 24. února 1993 společnosti Kaskol, s.r.o., s projektem stanice Alfa a společnosti RG Evropa 1 s projektem stanice Frekvence 1, v obou případech s platností na 6 let.

5.3.4. Neuzavřená licenční řízení

Kromě již uvedeného případu vysílání prostřednictvím televizních kabelových rozvodů byla vyhlášena ještě následující licenční řízení k udělení licence k lokálnímu rozhlasovému vysílání v pásmu FM pro lokality: České Budějovice s uzávěrkou 23. listopadu, Kladno s uzávěrkou 14. listopadu 1992, Praha s uzávěrkou 13. listopadu 1992. K těmto licenčním řízením ještě nebyla vyhlášena veřejná slyšení vždy ze specifických důvodů.

Licenční řízení pro vysílání v Českých Budějovicích s uzávěrkou 23. listopadu 1992 bylo z původně plánovaného prosincového termínu odloženo pro vytížení Rady jinými úkoly. Během tohoto odkladu bylo zjištěno, že žádost stávajícího držitele licence k provozování lokálního vysílání v Českých Budějovicích, společnosti 21st Century Enterprises, o změnu dosavadního nevhodného kmitočtu, pravděpodobně nebude možné uspokojit jiným kmitočtem, než tím, kterého se týkalo zmíněné licenční řízení. Bude-li tento problém uspokojivě vyřešen, bude vyhlášeno veřejné slyšení. V opačném případě bude licenční řízení zrušeno.

Licenční řízení pro udělení licence pro vysílání v lokalit Kladno s uzávěrkou 14. listopadu 1992, nebylo vyhlášeno na základ kmitočtu přiděleného federálním ministerstvem spojů, ale na základě kmitočtu uvolněného odebráním licence společnosti Superradio. Také v tomto případě došlo k posouvání původně plánovaného termínu veřejného slyšení. Během takto vzniklé lhůty získala Rada poznatky o tom, že kmitočet původně přidělený pro lokální FM vysílání v lokalitě Kladno pravděpodobně velmi sníží svou kvalitu po zahájen vysílání budoucím držitelem licence k celoplošnému rozhlasovém vysílání. I v tamto případě bude veřejné slyšení vyhlášeno až po vyřešení kmitočtových dispozic. V případě negativního výsledku bude také toto licenční řízení zrušeno.

Licenční řízení vyhlášené pro lokalitu Praha s uzávěrkou 13. listopadu 1992 bylo rovněž výsledkem odebrání licence (fyzické osobě Marcelu Brožíkovi). Tento bývalý držitel napadl rozhodnutí Rady o odebrání licence u soudu. Z uvedeného důvodu Rada dosud nepřistoupila k vyhlášení veřejného slyšení a licenční řízen í ohledné zmíněného kmitočtu zastavila do doby nalezení kmitočtu náhradního, popř. do doby ukončení soudního řízení.

5.3.5. Odebrané licence

Rada projednávala možnost odebrání licencí pouze jednou. Dne 8. října byly na zasedání Rady předloženy tři návrhy na odebrán i licence. V případech Superradia a Radia Interprag (p. Brožík) byl o důvodem návrhu porušení zákona 468/91 Sb., § 15, odst. 2, písm b-ba), jelikož nezahájily vysílání v předepsané lhůtě do 180 dni ode dne přidělení přenosové cesty. V obou případech Rada rozhodl a o odebrání licence.

Třetím případem bylo Radio Bohemia (vysílající pod názvem Kiss), kde se objevily pochybnosti o tom, zda nedošlo k převodu licence na jinou osobu a kde došlo ke změně názvu bez oznámení Radě. Tento případ Rada řešila výzvou k nápravě a licenci neodebrala.

6. VNĚJŠÍ VZTAHY

6.1. ASOCIACE PROVOZOVATELŮ ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ

Tato zájmová organizace sdružuje velkou většinu držitel licencí k provozování rozhlasového vysílání. Pro provozovatele je vhodným fórem ke vzájemné spolupráci i k prezentaci a prosazování společných zájmů. Rada je s "Asociací v běžném pracovním styku informuje ji o svých základních rozhodnutích a projednává jej i podněty. Na podzim roku 1992 se zástupci Rady zúčastnili dvou kongresů Asociace.

Vzájemná informovanost a koordinace činnosti je pro klima v oblasti rozhlasového vysílání velmi pozitivním faktorem, Rada si však uvědomuje, že Asociace (což je plně legitimní) akcentuje především své specifické potřeby. Projevuje se to například v nepřehlédnutelném tlaku Asociace, aby Rada korigovala tempo přidělování nových licencí a tím nezvyšovala náročnost konkurenčního prostředí a nesnižovala kmitočtové dispozice, které by v některých případech Asociace raději použila k optimalizaci technických parametrů některých již vysílajících provozovatelů. Rada soudí, že při řešení této problematiky je však třeba vycházet z obecnějších kritérií.

6.2. UNIE ŽADATELŮ A PROVOZOVATELI RTV VYSÍLÁNÍ

V Unii jsou organizováni jak někteří žadatelé o licence k provozování různých typů vysílání, tak velká část již stávajících držitelů licencí, především těch, kteří počítají s rozšířením své činnosti. I Unie je Radě partnerem při řešení mnoha odborných problémů a je s Radou ve vzájemném informačním kontaktu.

Obecně lze říci, že zájmy Unie na rychlém rozvoji privátního sektoru rozhlasového a televizního vysílání a na další demonopolizaci této oblasti jsou podobné základním koncepčním východiskům licenční politiky Rady.

Koordinace činnosti Rady a Unie se projevila například při pokusu o konstituování takového režimu provozování kanálů dočasně svěřených České televizi, který by umožňoval větší zapojení nezávislých producentských společností. Nedostatečnou se dosud zdá výměna poznatků (mezi Radou a Unií), které by mohly sloužit ke zdokonalení hospodaření s kmitočty pro rozhlasové a televizní vysílání.

6.3. OCHRANNÉ AUTORSKÉ ORGANIZACE

Vzájemná informovanost mezi Radou na straně jedné a Intergramem a Ochranným svazem autorů na straně druhé je velmi užitečná. Rada ochranné organizace průběžně informuje o nově udělených (popřípadě odebraných) licencích a o výsledcích svých kontrolních akcí. Důsledně vyžaduje u všech žadatelů splnění všech povinností vyplývajících ze zákonných práv autorů.

Ochranné autorské organizace naopak informují Radu o tom, jak jednotliví provozovatelé plní své závazky vůči autorům, aby Rada mohla kontrolovat dodržování povinností provozovatelů vysílání dle zákona č. 468/91 Sb., § 5, písm. f). Tyto informace slouží Radě v případech, kdy již vysílající provozovatelé žádají o další licenci. Umožňuje to vyvinout na případné dlužníky poplatků účinnější tlak, než jakým disponují autorské organizace.

7. DOSUD NEDOSTATEČNĚ PLNĚNÉ KOMPETENCE

7.1. MONITOROVÁNÍ

Zákon č. 468/91 Sb. a zákon č.103/92 Sb. ukládají Radě sled o vat, zda vysílání všech provozovatelů neporušuje platné zákony nebo podmínky licencí. Tento požadavek lze realizovat pouze poslechem a sledováním rozhlasových a televizních stanic a analýzou ji jich programů. Analýza vysílání může být také velmi významným podnětem při tvorbě koncepce licenční politiky a někdy i při konkrétních licenčních řízeních. Pro tuto činnost neměla Rada až do konce roku 1992 ani minimální technické vybavení. I za současné doby je kapacita monitorovacího pracoviště velmi omezená.

Kapacita rozhlasového a televizního vysílání všech provozovatelů na území ČR činí odhadem cca 1 000 hodin denně. Aby byli provozovatelé pod stálým tlakem kontroly, bylo by nutné monitorovat a analyzovat alespoň pět procent tohoto množství a k tomu provádět namátkové rozbory nahrávek archivovaných (dle zákona 468/91 Sb.) samotnými provozovateli.

Monitorovací odbor má dosud pouze dva pracovníky s minimálním technickým vybavením. Přesto se již může prezentovat některými výsledky. Z jeho podnětu zaslala Rada České televize upozornění na nedodržování povinností stanovených zákonem pro vysílání reklam a sponzorovaných programů. Upozornění se týkalo zejména receptářů p. Podlahy, které propagují tak zvané dobré nápady formou přímé propagace výrobců a jejich výrobků s uváděním jejich adres a jejich obchodních značek. Tento způsob propagace není v souladu s zákonem č. 468/91 Sb. § 6, odst. 1, písm. d) a byl Radou kvalifikován jako skrytá reklama. Dále byla Česká televize upozorněna na porušování zákona č. 468/91 Sb., § 8, písm. a), které ukládá označit zřetelně každý sponzorovaný pořad. Porušení se týkalo sponzorování tzv. časomíry před zpravodajskou relací Investiční bankou.

Rada dále upozornila Českou televizi na povinnosti provozovatele ze zákona nezařazovat do vysílání reklamy, které podporují chování ohrožující morálka, a nezařazovat do vysílání pořady, které by mohly ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých. Toto upozornění se týkalo zobrazování nahoty v reklamních spotech a nevhodným umisťováním reklamních spotů využívajících ženské nahoty, popřípadě propagujících ženské hygienické potřeby v těsné blízkosti pořadů určených dětem.

Rada zaslala také několik upozornění držitelům licencí k provozování rozhlasového vysílání a upozornila Českou televizi i na které držitele licencí, že v dalších případech porušování zákona uloží pokuty dle zákona č. 468/91 Sb., § 20, a k odstranění závad uložila lhůty.

K zajištění kontroly dodržování zákonů provozovateli ze zákona i držiteli licencí vypracoval odbor monitoringu a programově analýzy Úřadu Rady systém standardního přístupu k analýze vysílání formou pravidelných kontrolních akcí, popř. reagováním na podnět a stížnosti.

Významnou aktivitou v oblasti monitoringu byla rozsáhlá monitorovací akce, při které byla provedena kontrola a analýz a vysílání 11 držitelů licencí k provozování lokálního rozhlasového vysílání: Šlo o ty držitele licencí, kteří požádali Radu o přidělení licence k celoplošnému rozhlasovému vysílání. Dispozice těchto žadatelů tak mohly být prověřeny nejen teoreticky, ale mohly být vzaty v úvahu i jejich konkrétní výsledky, a to nejen po stránce dodržováni příslušných norem, ale i úrovně a charakteru vysílání. Rozbor se týkal 24 hodinové nahrávky všech dotyčných provozovatelů ze stejného dne a dvouhodinových namátkových dokumentovaných poslechů podvečerního programu.

7.2. ÚČAST V PŘIPOMÍNKOVÉM LEGISLATIVNÍM PROCESU

Jak bylo již výše uvedeno (viz 4.2.2.), orgány státní správy dle názoru Rady neplnily ustanovení § 9 zákona č. 103/92 Sb. Ač za dobu existence Rady došlo k několika legislativním iniciativám. Rada nebyla nikdy vyzvána, aby předložila své stanovisko, a to i v případech, šlo-li o aktivity Rady se přímo dotýkající. Např. ze záznamu ze zasedání vlády ČR ze dne 7. října 1992 vyplývá, že ministr hospodářství byl pověřen vypracováním novely zákona č. 103/92 Sb., tedy zákona jímž je Rada zřízena. Ani v tomto případě nebyla Rada požádána o stanovisko, a to navzdory tomu, že nabídla svou součinnost. Na tuto svou iniciativu nedostala odpověď, ostatně podobně jako na velkou většinu svých dotazů, podnětů a iniciativ.

Existují pouze tři případy za dobu existence Rady, kdy orgány státní správy požádaly Radu o stanovisko. Ministerstvo financí ČR požádalo Radu v listopadu 1992 o vyjádření k žádosti Českého rozhlasu o dotaci ze státního rozpočtu na rok 1993 ve výši 798 miliónů Kčs. Žádost Českého rozhlasu byla zdůvodněna delimitací stanice Československo, dostavbou rozhlasového střediska na Pankráci a delimitací vysílání do zahraničí. Stanovisko Rady bylo ve všech položkách negativní. Delimitace stanice Československo dle názoru Rady nevyvolává rozpočtové nároky, protože počet vyhrazených kanálů pro vysílání Českého rozhlasu zůstane nezměněn. Dostavbu rozhlasového střediska ze státního rozpočtu ČR navrhla Rada ukončit a objekt privatizovat. Vysílání do zahraničí navrhla Rada provozovat formou státní zakázky, která by byla svěřena vítězi výběrového řízení, a nikoli automaticky veřejnému provozovateli.

Druhým případem byl návrh zákona, jímž se zřizuje Český telekomunikační úřad, k němuž si stanovisko Rady vyžádalo v lednu 1993 ministerstvo hospodářství. Stanovisko Rady je popsáno výše (viz 4.2.1.).

V únoru 1993 požádalo ministerstvo kultury Radu o stanovisko k návrhu zákona o audiovizi. Rada sdělila, že dle jejího názoru není třeba příliš striktně vymezovat režim činnosti pro producenty a distributory kinematografických děl a pro provozovatele kin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP