Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

111

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony (tisk 92)

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a rozpočtový výbor projednaly v únoru 1993 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony.

Oba výbory doporučily, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu vládní návrh uvedeného zákona schválila s těmito úpravami:

K čl. I bod 1, § 1 odts. 2

Mezi slova "jestliže podmínky" vložit slovo "ostatní".

K čl. I bod 1 § 1 odst. 3 písm. c)

Slova "dětí do deseti let věku" nahradit slovy "dětí, z nichž alespoň jedno je do deseti let věku a ostatní do patnácti let věku".

K čl. I bod 3 § 2 odst. 2

Slova "jen jednou" nahradit slovy "nejvýše dvakrát".

K čl. V

Vypustit celý text a nahradit textem:

"Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

(1) Hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, činí podle § 54 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb., o změnách v sociálním zabezpečení 1 840 Kčs měsíčně a podle § 54 odst. 2 a § 68 odst. 2 uvedeného zákona 3 060 Kčs měsíčně.

(2) Důchody vyplácené ke dni 28. února 1993, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po tomto dni.

(3) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí oboustranně osiřelých dětí, které dosud nebyly upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše uvede v odstavci 1, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 28. únoru 1993.

(4) Při úpravě důchodů podle předchozích odstavců se vychází z výše důchodů po zvýšení podle zákona České národní rady č. 547/1992 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1993.".

Za čl. V vložit nový článek VI s tímto textem:

"VI

Vláda může svým nařízením zvýšit podporu při narození dítěte.".

Články VI až IX přečíslovat na články VII až X.

V Praze dne 19. února 1993

MUDr. Martin SYKA v.r.
PhDr. Jindřich NĚMČÍK v.r.
předseda výboru
zpravodaj výboru
pro sociální politiku a zdravotnictví
pro sociální politiku a zdravotnictví


Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
Ing. Pavel ŠAFAŘÍK v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP