Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

62

NÁVRH

poslanců J. Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/ 1991 Sb., o sociální potřebnosti


Návrh

Zákon

ze dne 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:

Čl. 1

Zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, se mění a doplňuje takto:

1. v § 2 odst. 1 se slova "o 500 Kčs měsíčně" nahrazují slovy "o 650 Kčs měsíčně";

2. v § 2 odst. 2 se slova "o 500 Kčs měsíčně" nahrazují slovy "o 650 Kčs měsíčně";

3. § 2 se doplňuje o odst. 3 ve znění:

"/3/ Občanům, jímž byly přiznány mimořádné výhody II. stu (průkaz ZTP), se částka podle odstavce 2 zvyšuje o 300 měsíčně."

Čl. 2

4. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


J. Soural v.r. L. Rymeš v. r.
H. Lagová v. r. J. Štrait v. r.
Matulka v. r. A. Váchalová v. r.


Důvodová zpráva

1. Obecná část

Navrhovaná novela zákona České národní rady č. 482/1991 Sbor o sociální potřebnosti reaguje na citelný růst životních nákladů, k němuž došlo od listopadu 1991, kdy byl výše uvedený zákon přijat. Navrhované částky se poskytují sociálně potřebným občanům tehdy, jestliže jejich zdravotní stav vyžaduje na základě doporučení příslušných orgánů zvýšené náklady na dietní stravování nebo jsou nositeli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Jedná se tedy o občany, kteří mají právo na zvláštní pozornost a ohled společnosti.

2. Zvláštní část

K článku 1 bod 1 až 3

V navrhovaných úpravách se pouze částečně promítají statisticky podchycené údaje o růstu životních nákladů. Nové částky se tedy pohybují na samotné hranici sociální únosnosti, což souvisí s předpokládaným vývojem rozpočtových příjmů a i výdajů.

K článku 2

Považuje se za potřebné zmírnit tíživou sociální situaci výše uvedené kategorie občanů co nejrychleji. Navrhuje se proto nabytí účinnosti novely zákona dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů České republiky.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP