ČESKÁ REPUBLIKA

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU 1993

I. volební období

/VII. volební období České národní rady/

6

Návrh

poslanců ČNR J. Jegly a dalších na vydání zásad zákona o Komoře veterinárních techniků České republiky

Návrh zásad zákona

o Komoře veterinárních techniků České republiky

Důvodová zpráva k návrhu zásad zákona ČNR o Komoře veterinárních techniků

Dnem 1. 7. 1991 nabyla a účinnosti novela zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, zákon č. 239/1991 Sb. (úplné znění č. 215/1992 Sb.) který mimo jiné řeší poskytovaní odborné veterinární péče fyzickými a právnickými osobami.

Dnem 1. 11. 1991 nabyla účinnosti novela zákona ČNR č. 108/1987 Sb., u působnosti orgánů veterinární péče, ve znění zákona ČNR č. 437/1991 Sb. (úplné znění č. 475/1991 Sb.) a ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 348/1992 Sb., která vyžaduje v § 9 odstavci 1 písmeno n) k vydání povoleni k výkonu odborné veterinární činnosti vyjádření příslušné stavovské organizace, je-li zřízena.

Těmito stavovskými organizacemi byly rozuměny jednak Komora veterinárních lékařů, která byla zřízena zákonem ČNR č. 381/91 Sb., a dále se předpokládal vznik Komory veterinárních techniků.

Současná právní situace v oblasti veterinární péče je taková, že je vyřešen postup při udělování povolení fyzickým a právnickým osobám k výkonu odborných veterinárních činnosti, ale z okruhu veterinárních pracovníků vymezených § 25 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů, mají veterinární lékaři se svou již existující stavovskou organizací výhodnější právní postavení, protože všechny státní orgány jsou povinny respektovat oprávnění Komory veterinárních lékařů.

Společnost veterinárních techniků, která vznikla z iniciativy veterinárních techniků v září 1990 dle zákona o sdružováni občanů, nemůže - protože její statut není obecně závazným právním předpisem - zasahovat vůči orgánům státní správy a ostatním fyzickým a právnickým osobám takovým způsobem, aby účinně bránila zájmy středoškolsky vzdělaných veterinárních pracovníků.

Nelze ji tedy považovat za stavovskou organizaci. Komora veterinárních techniků dosud nebyla zřízena.

Poněvadž chybí organizace, která by hájila zájmy středoškolských veterinárních pracovníků a svým vznikem vytvořila rovné podmínky pro výkon odborné veterinární činnosti všem veterinárním pracovníkům, je výkon povolání veterinárních techniků ztížen.

Zákon o Komoře veterinárních techniků, který upraví žádoucím způsobem a ve stejném rozsahu jako zákon o Komoře veterinárních lékařů, její práva a povinnosti, je nezbytně nutný a jeho schváleni vyžaduje jak Listina základních práv a svobod, tak i zkušenosti získané sedmnáctiměsíční praxí poskytování odborné veterinární péče fyzickými osobami.

Tento návrh zákona ČNR nezakládá žádné nároky na státní rozpočet.

Zásada č. 1 - Účel zákona

(1) Komora veterinárních techniků České republiky se zřizuje jako samosprávná stavovská organizace k ochraně profesních, hospodářských a sociálních zájmů svých členů.

(2) Komora sdružuje absolventy středních odborných škol veterinárního oboru a absolventy pomaturitního studia veterinárního oboru (dále jen "veterinární techniky"), kteří hodlají na území České republiky vykonávat veterinární preventivní činnost.

(3) Komora je právnickou osobou. Zastupuje své členy při všech jednáních.

Předložený návrh zásad zákona ČNR obdobné jako v okolních ekonomicky vyspělých státech, konstituuje Komoru jako nezávislou stavovskou organizaci středoškolsky vzdělaných veterinárních pracovníků provozujících odborné veterinární činnosti jako svobodné povolání zejména za účelem ochrany profesních, hospodářských a sociálních zájmů členů. Komora jako samostatný právní subjekt vystupuje v zájmu svých členů a jedná jejich jménem se všemi orgány, organizacemi a institucemi.

Zásada č. 2 - Působnost Komory veterinárních techniků

(1) Komora

a) dbá, aby členově vykonávali své povolání odborně v souladu s jeho etikou a způsobem stanovenými obecně závaznými právními předpisy a řády komory,

b) vydává vyjádření podle zvláštních předpisů 1) 2) a odborná stanoviska,

c) prosazuje a hájí práva profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů,

d) chrání profesní čest svých, členů,

e) poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,

f) spolupůsobí při zabezpečování dalšího vzdělávání veterinárních techniků 3),

g) řeší stížnosti na výkon povolání svých členů, které je v rozporu s písm. a),

h) uplatňuje disciplinární pravomoc vůči svým členům v rozsahu stanoveném tímto zákonem,

i) spolupracuje s orgány státní správy při zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti,

j) spolupracuje s ostatními právnickými a fyzickými osobami na základě uzavřených dohod.

Komora dbá o odbornost při provádění odborných veterinárních činností, hájí práva svých členů a jejich profesní čest. Vystupuje jako organizační prvek odborné veterinární činnosti, zejména vyjadřováním se k udělování povolení pro soukromou veterinární činnost v zájmu vytváření zdravých komerčních vztahů a neustálého zvyšování kvality poskytovaných služeb. V tomto smyslu uplatňuje i vliv na střední odborné školství a další vzdělávání veterinárních pracovníků. Právo řešit konfliktní situace, které při poskytování služeb nezbytně vzniknou, má důležitý preventivní charakter jako opatření proti možným vážným sporům.

1) § 2 odst. 3 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči ve znění zákona č. 239/1991 Sb., úplné znění č. 215/1992 Sb.

2) § 9 odst. 1 písm. n) zákona č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky ve znění zákona č. 437/1991 Sb., úplné znění č. 215/1992 Sb., ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 348/1992 Sb.

3) § 16 odst. 1 vyhlášky č. 87/1989 Sb., kterou se upravují organizace a způsob specializační přípravy veterinárních lékařů a jiné formy dalšího vzdělávání veterinárních pracovníků.

Zásada č. 3 - Členství v Komoře

(1) Každý veterinární technik, který vykonává na území České republiky soukromou odbornou veterinární činnost, musí být členem komory.

(2) Komora zapíše do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti do seznamu členů každého, kdo

a) řádně ukončil studium na středních odborných školách veterinárního oboru nebo je absolventem pomaturitního studia veterinárního oboru, který je zapsán v seznamu vedeném komorou,

b) má plnou způsobilost k právním úkonům,

c) nebyl v průběhu předchozích pěti let vyloučen z komory,

d) je občanem České republiky nebo má povolení k zaměstnáni v České republice.

(3) Uchazeč o členství v komoře, který nebyl komorou zapsán do seznamu členů, má právo domáhat se ochrany u soudu.

(4) Komora vyškrtne ze seznamu členů komory toho,

a) kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,

b) kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo komu byla způsobilost k právům omezena,

c) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem odborné veterinární činnosti,

d) kdo požádal o ukončení členství v komoře,

e) komu bylo čestnou radou uloženo disciplinární opatření,

f) komu zaniklo občanství České republiky nebo bylo zrušeno povolení k zaměstnání v České republice.

Členství v Komoře je povinné pro všechny středoškolsky vzdělané veterinární pracovníky vykonávající odborné veterinární činnosti jako svobodná povolání. Členství v Komoře vzniká na základě písemné přihlášky, splňuje-li uchazeč základní odborné i občanské požadavky. Návrh zákona vymezuje taxativně i způsoby zániku členství.

Zásada č. 4 - Práva a povinnosti členů Komory

(1) Clen komory je oprávněn.

a) požádat komoru o vyjádření k žádosti o povolení výkonu odborných veterinárních činností,

b) volit a být volen do orgánů komory,

c) využívat služby poskytované komorou,

d) obracet se k revizní komisi s podněty k řešení.

(2) Člen komory je povinen

a) vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy,

b) dodržovat organizační, jednací, volební a disciplinární řád komory,

c) řádně platit stanovené příspěvky,

Návrh vymezuje jak základní práva členů, tj. podílet se na činnosti Komory a využívat služeb poskytovaných Komorou, tak i jejich základní povinnosti, zvláště povinnosti zabezpečující odbornost poskytovaných veterinárních služeb.

Zásada č. 5 - Orgány komory

(1) Komora má tyto orgány

a) sněm,

b) představenstvo,

c) předsedu,

d) revizní komisi,

e) čestnou radu.

(2) Funkce v orgánech Komory jsou čestné; za jejich výkon je komorou vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů včetně nákladů na cestovné.

(3) Volební období volených orgánů je dvouleté.

Zásada č. 6 - Funkce orgánů komory

(1) Nejvyšším orgánem komory je sněm. Právo účastnit se jednání sněmu mají všichni členové komory. Sněm se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů komory. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Hlasy všech členů jsou si rovny. Sněm zejména

a) z členů komory voli a odvolává představenstvo, revizní komisi a čestnou radu,

b) schvaluje organizační, jednací, volební a disciplinární řád, popřípadě další vnitřní předpisy komory,

c) projednává a schvaluje zprávy o činnosti orgánů komory,

d) stanoví výši registračního poplatku a členských příspěvků,

e) schvaluje rozpočet a hospodaření komory,

f) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva komory,

g) rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí.

(2)Představenstvo je řídícím a výkonným orgánem komory, má sedm až patnáct členil, ze svých členů volí a odvolává předsedu komory. Představenstvo se schází dle své potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců. Představenstvo Komory

a) vede seznam členů,

b) vyjadřuje se k žádostem členů o vydáni povolení k výkonu odborných veterinárních činností, 2)

c) hospodaří s finančními prostředky komory a spravuje její majetek,

d) svolává sněm nejméně jednou ročně. Mimo tuto dobu je předsednictvo povinno svolat sněm vždy, požádá-li o to alespoň jedna pětina členů komory anebo revizní komise, a to ve lhůtě do dvou měsíců od podání žádosti,

e) rozhoduje ve všech věcech, pokud rozhodování o nich nesvěřil tento zákon jiným orgánům komory,

f) schvaluje zásady odměňování pracovníkům komory.

(3) Předseda komory zastupuje komoru navenek, svolává a řídí jednání představenstva.

(4) Revizní komise má tři až pět členů; ze svých členů volí předsedu komise, který řídí její činnost. Revizní komise

a) kontroluje činnost představenstva,

b) pozastavuje výkon rozhodnutí orgánů komory, je-li v rozporu s obecně závaznými předpisy, řády a dalšími vnitřními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předkládá sněmu,

c) podává návrh na zahájení disciplinárního řízeni,

d) členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v jiném orgánu komory.

(5) Čestná rada má tři až pět členů; členství v čestné radě je neslučitelné s členstvím v jiném orgánu komory. Čestná rada vykonává disciplinární pravomoc vůči všem členům komory.

Tato ustanovení upravují orgány Komory a jejich působnost. Vrcholným orgánem Komory je sněm. V jeho výlučné působnosti je rozhodování o organizaci, volbách do všech orgánů komory vřetně rozhodování o základních hospodářských otázkách. Sněm volí přímou volbou představenstvo, které je výkonným orgánem Komory a jemuž přísluší rozhodovací pravomoc ve věcech, které nejsou svěřeny jiným orgánům Komory. Představenstvo volí ze svých členů předsedu, který zastupuje Komoru navenek. Kontrolní funkci zastává revizní komise. Čestná rada se zřizuje k řešení profesních sporů a řešení porušování etických pravidel a řádit Komory.

Zásada č. 7 - Disciplinární řízení

(1) Při závažném nebo opětovném méně závažném porušeni povinností může čestná rada uložit členu komory jako disciplinární opatření

a) písemné napomenutí,

b) pokutu až do výše 10000 Kčs s podmínečným vyloučením,

d) vyloučení až na dobu pěti let.

(2) Opětovným méně závažným porušením povinností se rozumí méně závažné porušení povinnosti stanovených v zásadě 4 odst. 2 návrhu tohoto zákona, jehož se člen komory dopustil v době do jednoho roku od předchozího porušení povinností.

(3) Návrh na zahájení disciplinárního opatření musí být podán do dvou měsíců ode dne, kdy se předseda revizní komise dozvěděl o porušení povinností, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinností došlo.

(4) Rozhodnutí o uloženi disciplinárního opatření musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.

(5) Proti rozhodnutí čestné rady o uložení disciplinárního opatření lze podat opravný prostředek do třiceti dnů ode dne doručení. O opravném prostředku rozhoduje soud. 4)

Zásada č. 8 - Hospodaření

(1) Komora spravuje svůj majetek o hospodaří dle ročního rozpočtu.

(2) Příjmy Komory tvoří členské příspěvky, dotace, dary, výnos pokut a jiné příjmy.

Komora spravuje a hospodaří se svým majetkem jehož zdroji jsou členské příspěvky, dotace, dary, výnosy pokut a jiné příjmy.

Zásada č. 9 - Ustavení Komory

Společnost veterinátních techniků zajistí svolání ustavujícího sněmu komory do tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

V návrhu se upravuje mechanismus vzniku Komory.

V Praze dne 23. listopadu 1992


J. Jegla v. r.J. Křížek v. r.
J. Uřičář v. r. J. Hurta v. r.
J. Sýkova v. r.J. Faifr v. r.
 V. ČechákSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP