Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

/VII. volební období České národní rady/

5

Vládní

NÁVRH

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ČESKÁ REPUBLIKA

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU 1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady/

5

Vládní návrh

Zákon

ze dne..... 1993

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Poslanecká sněmovna Parlamentu se usnesla na tomto zákoně:

Zákon

České národní rady

ze dne............... 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, se mění a doplňuje takto:

1. 2 odst. 3 zní:

"/3/ Komory jsou sdruženími podnikatelů (právnických i fyzických osob) 1/ přijatých za jejich členy."

1/ 2 odst. 2 písm. a), b) a d) obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

2. V § 3 odst. 5 se odkaz č. 1/ na poznámku pod čarou u slova "zákona" nově označuje číslicí 2/. Poznámka pod čarou č. 1/ se nově označuje číslicí 2/.

3. V 4 odst. 1 písm. b/ se odkaz č. 2/ na poznámku pod čarou u slova "předpisů" nově označuje číslicí 3/. Poznámka pod čarou č. 2/ se nově označuje číslicí 3/.

4. V 5 odst. 1 se za slovem "komory" vypouští slovo "jsou" a vkládají se slova "mohou být".

5. V 5 odst. 2 se za slovem "komory" vypouští slovo "jsou" a vkládají se slova "mohou být".

6. § 5 odst. 3 zní:

"/3/ Členství podnikatelů v komoře je dobrovolné. Na základě písemné žádosti podnikatele rozhoduje o přijetí za člena představenstvo okresní komory nebo společenstva. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů."

7. 5 odst. 4 zní:

"/4/ Členství v komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů komor, a to na základě:

a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti,

b) úmrtí,

c) ztráty nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

d) zániku právnické osoby,

e) oznámení o vystoupení z komory,

f) vyloučení z komory."

8. 5 odstavce 5 až 8 se vypouštějí.

9. V 8 odst. 3 se za písmeno h) vkládá písmeno i), které zní:

"i) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí za člena komory a o jeho vyloučení,"

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

10. V 9 odst. 4 písm. b) se vypouštějí slova "u členů komory podle 5 odst. 6".

11. 21 se vypouští.

Čl. II

Přechodné ustanovení

12. Členství v Hospodářské komoře, které osobám uvedeným 5 odst. 1 zákona č. 301/1992 Sb.vzniklo dnem 1. července 1992, zaniká uplynutím jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tyto osoby k tomuto datu neoznámí přípravnému výboru okresní komory, že zůstávají členy komory.

Čl. III

13. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

1. Obecná část

Zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ze dne 5. května 1992 nabyl účinnosti dnem 1. července 1992, s výjimkou ustanovení o Agrární komoře, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1993. Členy komor se staly ze zákona všechny právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky, provozují podnikatelskou činnost a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona. Členství těmto osobám vzniká přímo ze zákona dnem oprávnění k podnikatelské činnosti, u samostatně hospodařících rolníků dnem zápisu do evidence.

Otázka obligatorního nebo fakultativního členství byla předmětem řady jednání již při dlouhodobé přípravě zákona č. 301/1992 Sb. Ani zvláštní komise, složená v lednu 1992 mimo jiné ze zástupců podnikatelských svazů a sdružení a poslanců ČNR, nedospěla k jednoznačným závěrům.

Vláda České republiky dne 29. července a 9. září 1992 znovu projednala otázky spojené s povinným členstvím v hospodářské a Agrární komoře ČR a konstatovala, že povinné členství v komoře je v rozporu s obecnými principy liberálně tržní ekonomiky. V usnesení č. 539 ze dne 9. září 1992 uložila ministrům pro hospodářskou politiku a rozvoj a zemědělství ČR "připravit návrh novelizace zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jíž se ruší povinné členství a zavádí se dobrovolné členství podnikatelských subjektů v obou komorách, podle námětů a připomínek vzešlých z jednání vlády a předložit jej k řádnému připomínkovému řízení."

V souladu s uvedeným usnesením předkládaná novela vychází z dobrovolného členství právnických a fyzických osob.

Pokud jde o kompatibilitu návrhu novely s právem Evropských společenství, je třeba konstatovat, že ani v těchto zemích zatím nedošlo k unifikaci právní úpravy. V některých zemích Evropského společenství jsou komory tradičně subjekty veřejného práva a jsou zřizovány zákonem, při obligatorním členství podnikatelských subjektů (např. SRN). Naproti tomu celá anglosaská a skandinávská oblast, Belgie aj. nemá pro komory zákonnou úpravu a jejich činnost se odvíjí od statusu soukromého práva a členství v komorách je v těchto zemích fakultativní. Evropská společenství plně respektují historicky podmíněné rozdílné přístupy, které jsou uznávány i Asociací evropských obchodních a průmyslových komor "Eurochambers".

Návrh novely si nevyžádá výdaje ze státního rozpočtu.

2. Zvláštní část

K článku I bod 1 až 3

Navrhovanou úpravou se znění paragrafů uvádějí do souladu se zamýšlenou změnou povinného členství v komorách na členství nepovinné.

K bodu 4

Nově se upravuje institut odvolání proti rozhodnutí představenstva okresní komory o rozhodnutí o nepřijetí za člena komory a o jeho vyloučení. Žadateli o přijetí za člena komory a členu komory se tímto dává možnost odvolat se k nejvyššímu orgánu okresní komory v případě, že s rozhodnutím představenstva nebudou souhlasit.

K bodu 6

Tímto přechodným ustanovením se ponechává na vůli stávajícím členům komory, jimž vzniklo povinné členství na základě zákona č. 301/1992 Sb., aby se v určené lhůtě rozhodli, zda zůstanou členy komory i nadále, či zda nechají své členství zaniknout.

Možnost pozdějšího podání žádosti o členství v komoře těm, jejichž členství uplynutím lhůty zaniklo, zůstává zachována.

K článku II

Pro práci přípravného výboru, který je oprávněn vyvíjet činnost k ustavení orgánů komory, považujeme za nezbytné, aby byla co nejdříve vyřešena otázka členství. Proto se navrhuje nabytí účinnosti novely zákona již dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

V Praze dne 30. prosince 1992

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v.r.

Ministr hospodářství České republiky

Doc. Ing. Karel Dyba, CSc., v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP