Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1993

 

I. volební období

/VII. volební období České národní rady/

 

1

/původně tisk 232 České národní rady/

 

Vládní

NÁVRH

zákona ČNR, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

 


ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

232

Vládní návrh

Zákon České národní rady,

kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

VLÁDNÍ NÁVRH

Zákon

České národní rady

ze dne ...... 1992 č.

kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 se slova "československý státní občan" a československým státním občanem" nahrazují slovy "státní občan České republiky" a "státním občanem České republiky", slova "České a Slovenské Federativní Republiky" a "Česká a Slovenská Federativní Republika" se nahrazují slovy "České republiky" a "Česká republika".

2. V názvu § 43 se slova "České a Slovenské Federativní republiky" nahrazují slovy "České republiky".

3. § 91 a § 96 se vypouští.

Čl. II

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 odst. 4 se slova "Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "České republiky".

2. V § 7 odst. l zní:

"/1/ Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra České republiky /dále jen "ministerstvo"/.":

3. V § 9 odst. 2 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu" a vypouštějí se slova "vyvíjejících činnost na území Československé socialistické republiky".

4. § 10 se vypouští.

5. V § 11 odst. 2 se slova "nejvyšších soudů republik" nahrazují slovy "Nejvyššího soudu České republiky".

6. § 11 odst. 4 se vypouští.

7. V § 12 odst. 3 v poslední větě se slova "nejvyššímu soudu republiky" nahrazují slovy "Nejvyššímu soudu České republiky".

8. V § 14 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu".

9. § 20 včetně poznámky č. 7 zní:

"Podmínky činnosti organizací s mezinárodním prvkem se řídí zvláštním zákonem. [Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice ve znění zákona č. 157/1989 Sb.]

10. Za § 20 se vkládá § 20a, který zní:

"§ 20a

/1/ Hodlá-li sdružení působící do 31. prosince 1992 na území obou republik, registrované ve Slovenské republice, vyvíjet činnost i nadále na území České republiky, podá návrh na registraci podle tohoto zákona do 30. dubna 1993. Pokud tak neučiní, jeho právo vyvíjet činnost na území České republiky podle tohoto zákona zaniká.

/2/ Organizace s mezinárodním prvkem [Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice ve znění zákona č. 157/1989 Sb.] povolené do účinnosti tohoto zákona federálním ministerstvem vnitra a které mají sídlo na území České republiky, se považují za organizace mající povolení ministerstva. Organizace mající sídlo na území Slovenské republiky podají ve lhůtě do 30. dubna 1993 žádost o povolení ministerstvu. Pokud tak neučiní, nemohou nadále vyvíjet činnost na území České republiky."

Čl. III

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

2. V § 6 odst. 3 a 4 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

3. § 7 odst. 1 zní:

"/1/ Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra /dále jen "ministerstvo"/."

Poznámka č. 2 se vypouští.

4. V § 8 odst. 5 se vypouštějí slova "jde-li o rozhodnutí ministerstva České republiky, a Nejvyšší soud Slovenské republiky, jde-li o rozhodnutí ministerstva Slovenské republiky."

5. V § 9 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu" a vypouštějí se slova "vybíjejících činnost na území České a Slovenské Federativní Republiky".

6. § 10 se vypouští.

7. V § 11 odst. 2 se vypouštějí slova "a 10".

8. § 12 odst. 5 zní: "/5/ Zánik strany a hnutí oznámí ministerstvo do 7 dnů od výmazu Českému statistickému úřadu,".

9. V § 13 odst. 5 se vypouštějí slova "a působily-li strana a hnutí registrované ministerstvem České republiky i ve Slovenské republice, též jejímu ministerstvu a naopak".

10. V § 13 odst. 7 se slova "té republiky, v níž mají strana a hnutí své sídlo" nahrazují slovem "státu".

11. § 15 zní:

"O rozpuštění strany a hnutí /§ 13 odst. 1 písm. b)/ a o pozastavení činnosti strany a hnutí /§ 14/ rozhoduje Nejvyšší soud České republiky. Návrh podává prezident České republiky nebo vláda České republiky anebo generální prokurátor České republiky.".

12. V § 17 odst. 5 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

13. § 18 odst. 1 zní:

"/1/ Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna České národní radě výroční finanční zprávu.".

14. § 20 včetně poznámky č. 3 zní:

"Strana a hnutí mají nárok na příspěvek ze státního rozpočtu České republiky za podmínek stanovených zvláštním zákonem. [Zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb., zákona České národní rady č. 435/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 94/1992 Sb. /úplné znění vyhlášeno pod č. 120/1992 Sb.]

15. Za ustanovení § 21 se vkládá § 21a, který zní:

"§ 21a

Hodlají-li strany a hnutí působící do 31. prosince 1992 na území obou republik, registrované ve Slovenské republice, vyvíjet činnost i nadále na území České republiky, podají návrh na registraci podle ustanovení tohoto zákona ve lhůtě do 30. června 1993. Pokud tak neučiní, jejich právo vyvíjet činnost na území České republiky zaniká.".

Čl. IV

Zákon České národní rady č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova "Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "České republiky".

2. V § 5 odst. 1 se slova "Československé socialistické republice" nahrazují slovy "České republice".

3. § 5 odst. l písm. f) se vypouští.

4. V § 5 odst. 2 se slova "Československou socialistickou republiku" nahrazují slovy "Českou republiku" a vypouští se slovo "federálním".

5. V § 15 odst. 3 se slova "České socialistické republiky" nahrazují slovy "České republiky".

6. V § 18 odst. 1 a 2 se slova "České socialistické republiky" nahrazují slovy České republiky".

Čl. V

Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění nařízení vlády č. 34/1958 Sb. a nařízení vlády č. 93/1958 Sb., se mění takto:

1. Nadpis nad § 21 zní: "Zvláštní matrika".

2. § 21 odst. 1 první věta zní:

"/1/ Narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo na území cizího státu se zapisují do zvláštní matriky vedené Magistrátem města Brna, podrobnosti upraví ministerstvo vnitra vyhláškou.".

Čl. VI

Zákon České národní rady č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky ve znění zákona České národní rady č. 358/1992 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 písm. d) zní:

"d/ hlavní město Praha a její městské části, obce, města a územně členěná statutární města a jejich městské části nebo městské obvody.".

2. V § 1 odst. 1 se připojuje nové písmeno f), které zní:

"f) Armáda České republiky.".

3. § 1 odst.3 zní:

"/2/ Státní znak České republiky mohou užívat rovněž státní muzea, galerie a další státní kulturní a vědecké instituce, školy, Česká národní banka a jiné orgány a organizace, stanoví-li tak zvláštní předpis.".

4. V § 1 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

"/4/ Státní znak nebo jeho části mohou být použity na bankovkách, státovkách a mincích České republiky.".

5. § 2 odst. 1 písm. b) a c) zní:

"b) na insigniích starostů a primátorů obcí a měst uvedených v § 1 odst. 1 písm. d),".

c) v místnostech, kde zasedají a jednají orgány uvedené v § 1 odst. 1, zejména v obřadních síních, jednacích síních soudů a dále ve volebních místnostech,"

6. V § 2 odst. 1 se za písmeno g) doplňuje písmeno h), které zní:

"h) na cenných papírech a jiných ceninách České republiky.".

7. § 4 odst. 3 zní:

"/3/ Jestliže se vyvěšují i další vlajky, umístí se státní vlajka České republiky na nejčestnějším místě.".

8. V § 4 se vypouští odstavec 4 a dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

9. Za § 5 se vkládají § 5a a § 5b, které znějí:

" § 5a

Vláda České republiky může stanovit nařízením přechodná opatření pro postupné nahrazení státního znaku České a Slovenské Federativní Republiky státním znakem České republiky.

§ 5b

Podrobnosti o používání státního znaku České republiky v Armádě České republiky stanoví prezident České republiky.".

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Důvodová zpráva

Stávající právní úprava na úseku všeobecné vnitřní správy vychází z řady právních předpisů vydaných Federálním shromážděním a Českou národní radou, zohledňujících princip federálního uspořádání státu. V souvislosti s předpokládaným zánikem federace je proto třeba upravit ta ustanovení zákonů, která po 1. 1. 1993 pozbudou opodstatnění, popř. dosud platné právní předpisy doplnit o ustanovení rozšiřující působnost orgánů České republiky o stávající působnost federace.

Na úseku všeobecné vnitřní správy jde o úpravu předpisů týkajících se voleb do České národní rady, projednávání přestupků, sdružování občanů v občanských sdruženích a v politických stranách a hnutích, veřejných sbírek, matrik a státních symbolů.

Předpokládá se, že finanční dopady související především se změnou používání státních symbolů, budou zahrnuty do celkových nákladů spojených se zánikem federace.

K jednotlivým ustanovením:

K čl. I - Zákon ČNR c. 200/1990 Sb., o přestupcích

Vypouštějí se ustanovení upravující projednávání přestupků postoupených orgány Slovenské republiky z důvodu pobytu nebo pracoviště občana na území České republiky, včetně platnosti rozhodnutí vydaných v řízení o přestupku správním orgánem Slovenské republiky pro území České republiky.

Zároveň se vypouštějí ustanovení o postihu přestupků v oboru působnosti federace.

K čl. II - Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb.

K bodu 1

V návaznosti na zánik federace se odpovídajícím způsobem upravuje dikce § 6 odst. 4.

K bodu 2

Ponechává se pouze působnost ministerstva vnitra České republiky.

K bodu 3 a 8

Vedením evidence sdružení se pověřuje namísto Federálního statistického úřadu Český statistický úřad. Zároveň se vypouští text platný pro sdružení vyvíjející dosud činnost na území obou republik.

K bodu 4 a 6

Vypouští se ustanovení, umožňující sdružení dosud registrovanému v jedné republice vyvíjet činnost pouze po oznámení učiněném příslušnému orgánu i na území druhé republiky. Viz zároveň zdůvodnění k bodu 9.

K bodu 5 a 7

Upravuje se text tak, aby odpovídal existenci samostatné České republiky.

K bodu 9

Pro režim organizací s mezinárodním prvkem se navrhuje zachovat alespoň pro nejbližší období platnost zákona č. 116/1985 Sb..

K bodu 10

Zákon se doplňuje o přechodné ustanovení upravující postup pro sdružení působící i na území ČR, které však mají sídlo a tím i registraci ve Slovenské republice. Pokud takovéto sdružení bude chtít po 1.1.1993 působit i nadále na území České republiky, musí požádat ve stanovené lhůtě o registraci. Pokud tak neučiní, má se za to, že právo vyvíjet činnost na území České republiky zanikne.

Obdobně se upravuje režim i pro organizace s mezinárodním prvkem, které dosud vyvíjejí činnost na základě povolení federálního ministerstva vnitra.

K čl. III - Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

K bodu 1, 2 a 12

V návaznosti na zánik federace se provádějí odpovídající formulační úpravy.

K bodu 3

Stanovuje se přímo působnost ministerstva vnitra České republiky, kterému podle dosavadní právní úpravy registrace politických stran a hnutí přísluší.

K bodu 4 a 9

Vypouští se text dosud platný pro politické strany a hnutí vyvíjející činnost v obou republikách.

K bodu 5 a 8

Vedením evidence politických stran a hnutí se pověřuje namísto Federálního statistického úřadu Český statistický úřad. Zároveň se vypouští text platný pro strany a hnutí vyvíjející dosud činnost na území obou republik.

K bodu 6 a 7

Vypouští se ustanovení umožňující politické straně nebo hnutí dosud registrované na území jedné republiky pouze na základě oznámení zaslaném příslušnému orgánu vyvíjet činnost i na území druhé republiky. Viz zároveň zdůvodnění k bodu 15.

K bodu 10

V souladu se zánikem federace se upravuje text platný dosud pro činnost politických stran a hnutí na území obou republik.

Působí-li strana a hnutí na území České republiky, může soud v případě rozhodnutí o rozpuštění strany a hnutí rozhodnout, že majetkový zůstatek připadne státu.

K bodu 11

Ustanovení upravuje s ohledem na zánik federace příslušnost k rozhodnutí o rozpuštění strany a hnutí a stanoví, kdo je oprávněn podat návrh.

K bodu 13

Text se upravuje tak, aby odpovídal existenci samostatné České republiky.

K bodu 14

Nově se upravuje text ustanovení § 20 zákona s tím, že politické strany a hnutí mají nárok na příspěvek ze státního rozpočtu České republiky za podmínek stanovených v zákoně o volbách do České národní rady /úplné znění č. 120/1992 Sb./.

Ustanovení dosud upravující podmínky pro poskytování příspěvku ze státního rozpočtu ČSFR v návaznosti na výsledky voleb do Federálního shromáždění se vypouští.

K bodu 15

Zákon se doplňuje o přechodné ustanovení upravující postup pro politické strany a hnutí působící na území ČR, které však mají sídlo a tím i registraci ve Slovenské republice. Pokud takováto politická strana nebo hnutí bude chtít po 1.1.1993 působit i nadále na území České republiky, požádá ve stanovené lhůtě o registraci. Pokud tak neučiní, má se za to, že právo vyvíjet činnost na území České republiky zanikne.

K čl. IV - Zákon ČNR č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona ČNR č. 202/1990 Sb.

K bodu 1, 2, 4, 5 a 6

Text se upravuje tak, aby odpovídal existenci samostatné České republiky.

K bodu 3

Vypouští se ustanovení upravující postup při schvalování sbírky konané na území obou republik.

K čl. V - Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů

K bodu 1 a 2

Upravuje se režim zápisů týkajících se narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Úřadem pověřeným vést zvláštní matriku je Magistrát města Brna.

K čl. VI - Zákon ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky

K bodu 1

Ustanovení specifikuje v návaznosti na novelu zákona o obcích, kdo je oprávněn užívat státní znak České republiky.

K bodu 2 a 3

S ohledem na nový právní režim se upravuje výčet institucí oprávněných užívat státní znak České republiky.

K bodu 5

S ohledem na úpravu § 1 odst. 1 písm. d) zákona /viz bod 1 včetně zdůvodnění/ se upřesňuje i text ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) a c).

K bodu 4 a 6

Ustanovení vychází z předpokladu, že Česká republika bude mít svou vlastní měnu, cenné papíry a jiné ceniny.

K bodu 7 a 8

V souvislosti se zánikem ČSFR je nutno změnit i ustanovení o vyvěšování vlajky České republiky společně s dalšími vlajkami.

K bodu 9

Především z technických důvodů není možné zajistit ve všech případech již k 1. lednu 1993 nahrazení státního znaku ČSFR státním znakem České republiky. Proto návrh zákona obsahuje příslušné zmocnění pro vládu České republiky ke stanovení přechodných opatření pro postupné nahrazení státního znaku ČSFR.

Podrobnosti o používání státního znaku v Armádě České republiky by měl stanovit prezident České republiky.

V Praze dne 13. prosince 1992

předseda vlády

České republiky

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc. v.r.

ministr vnitra

České republiky

Jan Ruml v.r.

Zpracoval:JUDr. Petr Příhoda
ředitel odboru
legislativy a koordinace
předpisů MV ČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP