Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 37. schůze

37. schůze (5., 6., 7., 8., 12., 13. prosince 1995)


Zahájení schůze

I. Změna statutu Stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Projednávání (5. prosince 1995)

II. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 1995, podle sněmovního tisku 1945

Projednávání (5. prosince 1995)

III. Informace rozpočtového výboru o výsledku projednání zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1995

Projednávání (5. prosince 1995)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, II. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, podepsaná v Paříži dne 22. února 1995, podle sněmovního tisku 1982 - prvé čtení

Projednávání (5. prosince 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969, podle sněmovního tisku 1892

Projednávání, část č. 1 (5. prosince 1995)
Projednávání, část č. 2 (7. prosince 1995)

VI. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 297

Projednávání (5. prosince 1995)

VII. Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1894 - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (5. prosince 1995)
Projednávání, část č. 2 (7. prosince 1995)

VIII. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle sněmovního tisku 1900 - prvé čtení

Projednávání (5. prosince 1995)

IX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - druhé čtení

Projednávání (6. prosince 1995)

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713 pokračování přerušeného jednání

Projednávání (6. prosince 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení

Projednávání (6. prosince 1995)

XII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a Jaroslava Sýkory na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků v České republice, podle sněmovního tisku 1915 - prvé čtení

Projednávání (6. prosince 1995)

XIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Projednávání (7. prosince 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821

Projednávání, část č. 1 (7. prosince 1995)
Projednávání, část č. 2 (8. prosince 1995)

XV. Návrh poslanců Jana Kryčera a dalších na vydání zákona o omezení výdajů na propagaci politických stran a politických hnutí před volbami do Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1904 - prvé čtení

Projednávání (7. prosince 1995)

XVI. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 - prvé čtení

Projednávání (7. prosince 1995)

XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení

Projednávání (7. prosince 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády

Projednávání (7. prosince 1995)

XIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995, podle sněmovního tisku 1986 - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1995)

XX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995, podle sněmovního tisku 1987 - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003

Projednávání (8. prosince 1995)

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonně opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke svazové republice Jugoslávii (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2000

Projednávání (8. prosince 1995)

XXIII. Návrh na změnu statutu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání (8. prosince 1995)

XXIV. Návrh na změnu výše odměny členům Rady České televize, členům Rady Českého rozhlasu a členům Rady ČTK

Projednávání (8. prosince 1995)

XXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu, sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994, podle sněmovního tisku 1938 - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1995)

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, podle sněmovního tisku 1977 - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1995)

XXVII. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1995)

XXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1995)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1953 - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1995)

XXX. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák, podle sněmovního tisku 1965 - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1995)

XXXI. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1995)

XXXII. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 1972 - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1995)

XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1976 - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1995)

XXXIV. Vládní návrh na ratifikaci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení, podle sněmovního tisku 1881

Projednávání (8. prosince 1995)

XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně, podle sněmovního tisku 1983 - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1995)

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu, podle sněmovního tisku 1970 - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 podle sněmovního tisku 1936 - třetí čtení

Projednávání (12. prosince 1995)

XXXVIII. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - prvé čtení

Projednávání (12. prosince 1995)

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení

Projednávání (13. prosince 1995)

XXXX. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech), podle sněmovního tisku 1763

Projednávání (13. prosince 1995)

XXXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935 - prvé čtení

Projednávání (13. prosince 1995)

XXXXII. Rezignace členů prezídia Fondu národního majetku České republiky

Projednávání (13. prosince 1995)

XXXXIII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky - pokračování přerušeného jednání

Projednávání, část č. 1 (13. prosince 1995)
Projednávání, část č. 2

XXXXIV. Návrh na odvolání člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Projednávání (13. prosince 1995)

XXXXV. Návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Projednávání (13. prosince 1995)

XXXXVI. Návrh na volbu předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (13. prosince 1995)
Projednávání, část č. 2

XXXXVII. Návrh volební komise na volbu člena prezídia Fondu národního majetku

Projednávání, část č. 1 (13. prosince 1995)
Projednávání, část č. 2

XXXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1948 - druhé čtení

Projednávání (13. prosince 1995)

XXXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1949 - druhé čtení

Projednávání (13. prosince 1995)Přihlásit/registrovat se do ISP