Středa 28. června 1995

Poslanec Jiří Macháček: Tím jsou pozměňovací návrhy pana poslance Vika vyčerpány. Další vystoupil pan poslanec Klas, který ve svém prvním pozměňovacím návrhu navrhuje v § 4 odst. 6 zkrátit dobu přezkušování strážníků z 5 na 3 roky. Vzhledem k tomu, že v kontextu s ostatním sborem č. 2, který byl odhlasován takto i na branném a bezpečnostním výboru, návrh pana poslance Klase doporučuji.

Poslanec Ondřej Zemina: Velmi se omlouvám, ale pochopil jsem tento pozměňovací návrh pana poslance Klase jako jeden. Musí se hlasovat najednou o pozměňovacích návrzích pod č. 1, 2, 3.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, pan poslanec Klas souhlasí s tím, že přednesl jeden celistvý návrh.

Poslanec Jiří Macháček: Víceméně tento návrh je konzistentní, ale je možno hlasovat i po jednotlivých bodech. Pokud si pan poslanec Klas přeje hlasovat o celém návrhu, samozřejmě je to možné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jiný návrh není, prosím o vyjádření.

Poslanec Jiří Macháček: Tento návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, jedná se o 292. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 109, proti 12, zdrželo se 39 poslanců.

Poslanec Jiří Macháček: Návrh č. 4 pana poslance Klase se vztahuje opět k tomu, co bylo řečeno, tj. sjednocení uniforem strážníků a označení motorových vozidel. Já tento návrh za sebe podporuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předkladatel také.

Jedná se o 293. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 154, proti 3, zdrželi se 2 poslanci.

Poslanec Jiří Macháček: Zbývá poslední návrh kolegy Klase, a ten se týká účinnosti zákona od 1. listopadu 1995. Jak jsem již řekl, tento návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zástupce předkladatele také.

Jedná se o 294. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 146, proti 0, zdrželo se 11 poslanců.

Poslanec Jiří Macháček: Další vystoupil poslanec Trojan. O tomto návrhu už bylo hlasováno, proto není možné hlasovat.

Další v pořadí byl kolega Kužílek, který navrhuje v čl. I vypustit bod 3 a ostatní body přečíslovat. Je to shodné s tím, co bylo usneseno v branném a bezpečnostním výboru. Já tento návrh doporučuji.

Poslanec Ondřej Zemina: Nedoporučuji, neboť se domnívám, že navrhované ustanovení svědčí pro větší právní jistotu občanů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 295. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 48, proti 40, zdrželo se 69 poslanců.

Poslanec Jiří Macháček: Dále poslanec Kužílek navrhl, aby v čl. I v bodě 6 byl vypuštěn § 17 c), tj. vstupování do živnostenských provozoven. Bylo to tu zdůvodňováno. Já návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nedoporučuje ani předkladatel.

Jedná se o 296. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 33, proti 83, zdrželo se 40 poslanců.

Poslanec Jiří Macháček: O třetím návrhu poslance Kužílka bylo už hlasováno, o tom už nelze hlasovat.

Body, které máte jako pozměňovací návrhy 4 a 5, spolu souvisí. Je nutno hlasovat dohromady. Nebudu to číst, máte to před sebou. Moje stanovisko v tomto případě je neutrální.

Poslanec Ondřej Zemina: Nedoporučuji po dohodě s ministrem vnitra řešit tímto zákonem, i vzhledem k tomu, že je to zcela nová materie, která je nám předložena, dnes tady proběhly zásady, proběhlo paragrafované znění. Doporučuji řešit novelou zákona o obcích.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 297. hlasování, ale nejprve kolega Kužílek chce upřesnit svůj návrh.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, chci se zeptat, podle jakého ustanovení jednacího řádu dochází k tomu, že předkladatel komentuje hlasování. To vůbec jednací řád nepřipouští. Vím, že se to již několikrát stalo, ale vždy to bylo porušením zákona. Nemyslím si, že je správné, aby tomu tak bylo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, kolega Kužílek vyzývá, abychom se řídili jednacím řádem, což budeme činit.

Jedná se o 298. hlasováni.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 73, proti 42, zdrželo se 47 poslanců.

Poslanec Jiří Macháček: Další z pozměňovacích návrhů kolegy Kužílka je pod bodem 6. Jedná se o lustrační osvědčení pro strážníky. Já osobně tento návrh podporuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Návrh podporuje i zástupce předkladatele.

Jedná se o 299. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 127, proti 23, zdrželo se 12 poslanců.

Poslanec Jiří Macháček: Pane předsedající, dámy a pánové, dále vystoupil poslanec Řezáč, který vlastně podpořil návrh kolegy Grosse. Dále vystoupili poslanci Krámek, Jaroš, Bečvář a Čapek, kteří nepřednesli žádné pozměňovací návrhy.

O všech pozměňovacích návrzích bylo již hlasováno. Vzhledem k bodu č. 6, který byl odhlasován, z hlediska lustračních osvědčení pro řídící pracovníky obecních policií, já teď z procedurálního hlediska nevím jak dále postupovat, snad jedině tak, že by byla znovu otevřena rozprava, poněvadž usnesení, které jsme přijali, je takové, že všichni, kteří budou nastupovat do funkce řídících pracovníků u obecních a městských policií, budou muset předkládat takové lustrační osvědčení, ale nebude se to týkat těch, kteří jsou současně ve funkci. Proto po konzultaci s legislativou tady mám formulaci, jak to doplnit, ale museli bychom otevřít rozpravu a musel by tento návrh být přednesen.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vzhledem k tomu, co se stalo, se ptám sněmovny, zda-li je někdo výrazně proti tomu, abychom znovu otevřeli rozpravu.

(Hlasy ze sálu: hlasovat!) Je zde návrh, abychom hlasovali o návrhu na znovuotevření rozpravy, což neprodleně učiním.

Jedná se o 300. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 125, proti 24, zdrželo se 14 poslanců.

Jako první se do rozpravy přihlásil kolega Macháček. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Macháček: Děkuji. Přednesu doplňující pozměňující návrh, který zní: Za § 27 se vkládá nový § 27 a), který zní: Strážník, který je ke dni 1. listopadu 1995 pověřen plněním některých úkolů při řízení obecní policie podle § 3 odst. 2, je povinen předložit osvědčení uvedené v tomto ustanovení nejpozději do 31. ledna 1996.

Zdůvodnění: Jak jsem již řekl před otevřením rozpravy, jedná se o to, že ustanovení o předkládání lustračních osvědčení by se vztahovalo pouze na nově přijímané pracovníky obecní policie, kteří by nastupovali do řídících funkcí, netýkalo by se to současných. Tady je vlastně 90 dní od účinnosti zákona.

Takže je to dostatečná doba, aby i ti, kteří jsou dnes ve funkci, mohli předložit takovéto lustrační osvědčení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se hlásí pan kolega Navrátil.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedající, vzhledem k velmi chaotickému vedení dosavadního průběhu společným zpravodajem navrhuji, aby nám tento návrh byl podán písemně a za druhé zvažme, zda lustrační zákon, který má končit platnost v příštím roce, je třeba znovu posilovat takovýmito institucemi i do sfér, kde dosud neplatil.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se dále hlásí pan kolega Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Dámy a pánové, buďte tak laskavi a vezměte si k ruce znění, které jsme schválili u pozměňovacího návrhu týkajícího se lustračních osvědčení. Jsem tohoto názoru, a proto to předkládám jako pozměňovací návrh, že tam musí být za slovem "nepředložil" slova "negativní osvědčení", protože tak, jak to zní, by mohl předložit jakákoliv osvědčení a splnil by zákonný nárok. Nevím, jestli jsem to řekl dostatečně zřetelně. Ve druhém řádku před slovo "osvědčení" vložit slovo "negativní". Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo se dál hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím a ptám se zástupce předkladatele, zda-li se chce vyjádřit k předneseným pozměňovacím návrhům.

Poslanec Ondřej Zemina: Velmi krátce. Oba pozměňovací návrhy, protože spolu souvisejí, podporuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím společného zpravodaje, aby se ujal slova. Před tím však zde byl procedurální návrh pana kolegy Navrátila, aby byl návrh předložen písemně. Nezbývá mi než se zeptat sněmovny, kdo s tímto návrhem souhlasí. Jedná se o 301. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 16, proti 95, zdrželo se 40 poslanců.

Poslanec Jiří Macháček: Vyjádření předkladatele jste slyšeli k oběma pozměňovacím návrhům. To první víceméně bylo asi nedopatření, ale museli jsem to napsat tak, jak to kolega Kužílek předložil. Doplnění mého pozměňovacího návrhu jste slyšeli, takže myslím, že je možno hlasovat, pane předsedající.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu pana kolegy Macháčka. Jedná se o 302. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 124, proti 17, zdrželo se 20 poslanců.

Poslanec Jiří Macháček: Zbývá vlastně to upřesnění pozměňovacího návrhu kolegy Kužílka kolegou Šumanem, to jest že předložil negativní osvědčení, samozřejmě.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou pan kolega Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Pane předsedající, jsem přesvědče o tom, že se to schválené, ten bod 6, musí napřed revokovat a teprve poté se může schválit to, co navrhl pan poslanec Šuman.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Domnívám se, že jsme schválili pozměňovací návrh, ve znění, které navrhl pan poslanec Kužílek. Nyní je další pozměňovací návrh, který rozšiřuje tento návrh o jedno slovo. Myslím, že je možné hlasovat o změně již schváleného pozměňovacího návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Velmi nerad, ale musím nesouhlasit s kolegou Ledvinkou. Doplnění by se muselo týkat společné zprávy, pak by váš výklad byl správný, ale pokud se týká pozměňovacího návrhu, je korektní postupovat tak, jak zaznělo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Omlouvám se, je to pravda. Je zde tedy návrh na... (námitky ze sálu). Já to nechci zdržovat. Nesouhlasím s panem kolegou Vlachem, ale nechci to zdržovat, protože jakmile se schválí pozměňovací návrh ke společné zprávě, stane se součástí společné zprávy. Ale myslím, že je zbytečné o tom diskutovat, budeme hlasovat o revokaci usnesení, které jsme přijali tím, že jsme schválili pozměňovací návrh kolegy Kužílka. S faktickou poznámkou pan kolega Benda.

Poslanec Marek Benda: Dělám to nerad, ale musím souhlasit s kolegou Ledvinkou a nesouhlasit s panem místopředsedou Vlachem. Podle mě se jedná o další návrh a můžeme o něm hlasovat zcela normálně. Nevidím důvod, proč bychom to předchozí měli revokovat. To není doplnění toho návrhu samotným předkladatelem, ale někým úplně jiným a o tom návrhu je legitimní hlasovat. Protože je spor, doporučuji teď hlasováním rozhodnout, který postup, zda podle pana místopředsedy Ledvinky nebo podle pana místopředsedy Vlacha, zvolíme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Teď jste nám pomohli, a myslím, že je správné, že jste nám pomohli. Pan kolega Navrátil se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Jan Navrátil: Pane předsedající, bohužel se musím vyjádřit také k této části, kde už opouštíme stávající jednací řád a mnozí už jsme i nastudovali nový. Nicméně, pane předsedající, skutečnost je taková, že jestliže byl vznesen doplněk k pozměňovacímu návrhu a ten dosud nebyl součástí společné zprávy a schválili jsme jeden pozměňovací návrh, tak v současné době nemůžeme hlasovat o doplnění tohoto schváleného pozměňovacího návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pro zjednodušení navrhuji těm, kteří s tím nesouhlasí nebo i těm, kteří s tím souhlasí, abychom hlasovali o revokaci a o novém návrhu. Zdá se mi, že to bude korektnější a prosím vás o toleranci. Pan kolega Čundrle se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Václav Čundrle: Pane předsedající, jen jedna věc. Tu revokaci musí někdo navrhnout.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nám se ta situace komplikuje. To má být už uklidňující, ne komplikující věta ode mně z tohoto místo. Tím, že v jiných situacích, když nemáme dvě části rozpravy, v níž o pozměňovacích návrzích v té první části už bylo rozhodnuto a jsou schváleny, tak v každém jiném případě v normálním průběhu k tomuto sporu nemůže dojít, protože je evidentní, že nemůžeme dávat pozměňovací návrhy k neschváleným pozměňovacím návrhům. Tady je ta situace trochu sporná. Také se přimlouvám za to, abychom to vyřešili revokací. Navrhuji tedy jako poslanec, abychom zrevokovali to usnesení ke schválenému pozměňovacímu návrhu a potom hlasovali o tomtéž pozměňovacím návrhu doplněném o slovo, které přednesl pan kolega Šuman. Tak rozumím návrhu pana kolegy Šumana jako celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 303. hlasování, kterým hlasujeme o revokaci.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 136, proti 10, zdrželo se 17 poslanců.

Ve 304. hlasování budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Šumana.

Jedná se o celý návrh, včetně doplnění slova "negativní". Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? (Námitky ze sálu.)

Respektujeme námitky, prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme znovu hlasovat. Pan kolega Kužílek s faktickou poznámkou.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, podle usnesení této sněmovny se musí nejdříve hlasovat o uznání námitky, kterou vznesli poslanci. Nechápu pana kolegu Fejfara, proč mi nadává, když jen sděluji, na čem se tato sněmovna usnesla. Mohu to vytáhnout ze šuplíku, toto usnesení, které upravuje takovouto situaci, a je to naprosto jednoznačné. Vznese-li po hlasování někdo námitku, sněmovna hlasováním rozhodne, jestli uznává tuto námitku, a pakliže ano, pak se teprve opakuje to napadené hlasování. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 305. hlasování, kterým se ptám, zdali sněmovna souhlasí s tím, abychom znovu hlasovali. Uznává se tím námitka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 144, proti 5, zdrželo se 9 poslanců.

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu. Paní kolegyně Stiborová se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslankyně Marie Stiborová: Dámy a pánové, nerada zdržuji toto ctihodné shromáždění, nicméně pozměňovací návrh, resp. doplňující, který přednesl pan Šuman, je podle mého názoru nejasný. Já neznám termín negativní osvědčení, pozitivní osvědčení, ale osvědčení, pokud ho známe tak, jak jsme ho všichni dostali v této sněmovně. V tom případě bych požádala pana ministra vnitra, aby nám tuto záležitost vysvětlil. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Bylo by dobré, kdyby pan ministr vysvětlil této sněmovně zákon, který sněmovna schvaluje, ale je to na něm. (Smích v sále.) Paní kolegyně má smůlu.

Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Šumana.

Jedná se o 306. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 122, proti 25, zdrželo se 10 poslanců.

Poslanec Jiří Macháček: Pane předsedající, přes procedurální nejasnosti jsme se prokousali přes všechny pozměňovací návrhy, proto je možno hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní budeme hlasovat o celém návrhu poslance Ondřeje Zeminy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona c. 67/1993 Sb., a zákona č. 163/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1685 ve znění společné zprávy výboru poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 799 a schválených pozměňovacích návrhů.

Ptám se, kdo ve 307. hlasování podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 99, proti 29, zdrželo se 37 poslanců.

Tím jsme projednali další bod podle schváleného programu. Děkuji kolegům Zeminovi a Macháčkovi.

Dámy a pánové, nyní mi dovolte, abych vám navrhl, abychom se zabývali projednáváním bodu

XXVIII.

Zpráva vlády o bezpečnostní situaci na území

České republiky v roce 1994

Nemá nikdo proti tomu výhrady? Děkuji za pochopení. Zprávu vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1735 a společnou zprávu k ní jako tisk 1829. Z pověření vlády zprávu odůvodní ministr vnitra Jan Ruml. Prosím, pane ministře, ujměte se slova a vás, dámy a pánové, prosím o klid.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych krátce uvedl předkládaný materiál, a to zprávu vlády o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1994.

Zpráva byla vypracována na základě požadavku vlády a jejím vyhotovením bylo pověřeno Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími resorty. Poslanecká sněmovna nikdy oficiálně o předložení této zprávy nepožádala, ačkoliv v loňském roce velmi podrobně obdobnou zprávu za rok 1993 projednala. Vláda vzhledem k významu této zprávy považovala za samozřejmé ji Parlamentu České republiky předložit a zabýval se jí samozřejmě branný a bezpečnostní výbor.

Je třeba říci, že nejobecnějším závazným materiálem pro Ministerstvo vnitra je Programové prohlášení vlády, které deklaruje úsilí vlády zamezit růstu kriminality a úsilí vlády k tomu, aby byly položeny základní kroky k boji proti organizovanému zločinu. Rozpracováním tohoto Programového prohlášení byla koncepce Ministerstva vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a doktrína Policie České republiky, která byla projednána vládou a projednána branným a bezpečnostním výborem v roce 1993, a aplikací tohoto základního dokumentu Ministerstva vnitra jsou potom předkládané zprávy o bezpečnostní situaci. Tyto zprávy jsou předkládány každoročně od vzniku České republiky a zabývají se zejména celkovým hodnocením bezpečnostní situace z hlediska bezpečnostních rizik, ale i systémem opatřeni přijatých k jejich zvládnutí.

Ministerstvo vnitra mimo to od počátku roku 1995 zpracovalo a postoupilo vládě a výborům parlamentu několik materiálů podrobně rozebírajících určité oblasti bezpečnostní situace v České republice. Jedná se především o informaci o situaci v oblasti migrace, kterou budeme zanedlouho projednávat, informaci o projevech extremistických postojů v České republice a zprávu o kriminalitě policistů, strážníků a trestné činnosti zneužívání pravomoci veřejného činitele, která byla předána brannému a bezpečnostnímu výboru.

Co se týče samotné předkládané zprávy. je třeba říci, že v průběhu roku 1994 se poprvé od roku 1989 snížil počet zjištěných trestných činů o 6,54%, tj. o 26 078 trestných činů oproti předcházejícímu roku. Je to fakt, na jehož existenci nic nemění úvahy o vzrůstající latenci trestné činnosti, o pohybech mezi jednotlivými druhy kriminality apod. Jeho případný význam nám jistě osvětlí až vývoj v příštích letech. Dnes můžeme však konstatovat, že vypovídá o zlepšující se spolupráci mezi veřejností a policií a i o tom, že tvořící se systém opatření byl v daných podmínkách nastartován správným směrem.

Zároveň je třeba říci, že se zvýšila objasněnost, v loňském roce o 3%, a dosáhla tak necelých 35%.

Za nejzávaznější bezpečnostní riziko vláda považuje, a v tom se shoduje s míněním zahraničních kriminologů, aktivity organizovaného zločinu. Ministerstvo vnitra má v současné době zpracovanou pro vnitřní potřebu koncepci postupu boje proti organizovanému zločinu, která obsahuje popis strategie. jeho potírání, dosud přijaté kroky a rovněž souhrn aktuálních úkolů a opatřeni.

Mimo jiné se v několika příštích hodinách buďte zabývat triptychem novel zákonů, novely trestního řádu, trestního zákona a zákona o Policii České republiky, který předkládá ministr spravedlnosti a které souvisí s tím, o čem jsem před chvílí hovořil.

Během roku 1994 vystoupily do popředí některé další bezpečnostní problémy, což je ve zprávě vyjádřeno zejména stanovením dvou nových bezpečnostních rizik. U rizik s mezinárodním prvkem jde o ochranu informací a u rizik, která mají bezprostřední dopad na životy občanů, jde o kriminalitu některých skupin mládeže. Vám předložený celý materiál je velmi rozsáhlý a obsahuje značné množství informací. Zprávu jsme proto koncipovali tak, že ve vlastním textu jsou uvedeny základní údaje a ty jsou pak rozvedeny a doplněny konkrétními daty, tabulkami a grafy v přílohách k jednotlivým kapitolám.

Chtěl bych upozornit na to, že tabulky, které obsahuje příloha č. 2, popisují bezpečnostní situaci až na úroveň okresu. V textu jsme se nemohli zabývat podrobnou interpretací těchto údajů, ale domnívám se, že i ve zvolené formě mohou doplnit a potvrdit základní konstatování.

Závěrem bych chtěl podotknout, že informace za I. čtvrtletí roku 1995 potvrzují trend z roku 1994. I v I. čtvrtletí roku 1995 počet zjištěných trestných činů spíše klesá, roste objasněnost. ale pozorujeme také přesun z bagatelní kriminality do závazné, zejména hospodářské kriminality. Tyto poznatky se shodují se zjištěním kriminologů ze sousedních zemí, zvláště ze SRN, Rakouska a do určité míry i z Polska.

V tomto roce se začíná slibně rozvíjet zejména informace o bezpečnostní situaci s okolními zeměmi, se Slovenskou republikou, Polskem, Maďarskem a Bavorskem. Pro nás je potěšující, že jak vyplývá z dostupných informací, máme z postkomunistických zemí nejstabilizovanější bezpečnostní situaci s jasnou koncepcí v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a prosím, aby se nyní ujal slova společný zpravodaj výborů pan poslanec Jan Klas. Předpokládám, pane zpravodaji, že současně přednesete také návrh na usnesení.

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážená sněmovno, předložený tisk č. 1735, zpráva vlády o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1994, projednaly celkem 3 výbory, a to výbor garanční, výbor branný a bezpečnostní a dále výbor petiční, pro lidská práva a národnosti a konečně výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Ve společné zprávě, tisk 1829, kterou máte rozdanou ve svých lavicích, uvedené výbory doporučily Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby zprávu vzala na vědomí a ocenila její kvalitu. Proto mi dovolte doporučit následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere zprávu vlády o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1994 na vědomí a oceňuje její kvalitu.

Pane předsedající, domnívám se, že je možné otevřít rozpravu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP