Středa 8. února 1995

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano ještě jednou.

Poslanec Vladimír Budinský: Čili ta poslední řádka zní: "... prohlídka provedena v místě, které určí okresní úřad v blízkosti stanoviště traktoru nebo jeho přípojného vozidla".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je možno hlasovat. Ano.

Jedná se o 55. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 146, proti 3, zdrželo se 17 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní jsme u prvního návrhu pana poslance Kozáka. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 56. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 162, proti nebyl nikdo, zdrželi se 4 poslanci.

Poslanec Vladimír Budinský: Tím už nemůžeme hlasovat o dalším návrhu pana poslance Kozáka. Návrhy pana poslance Štěrby jsme odhlasovali rozhodnutím o vydavateli povolení a dostáváme se k návrhům, které byly vzneseny v rozpravě dnes. Je to návrh pana poslance Stráského. Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím o přečtení.

Poslanec Vladimír Budinský: Celý odstavec 1 nyní zní:

§ 1, odst. 1: Silničním vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k provozu na pozemních komunikacích. Druhy silničních vozidel a technické podmínky z hlediska konstrukce, provedení a vybavení silničních vozidel stanoví prováděcí předpis. Jiným než silničním vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k jiným účelům, než k provozům na pozemních komunikacích, a které může být na pozemních komunikacích provozováno. Druhy jiných vozidel a technické podmínky stanoví prováděcí předpis. To byla první část.

Část druhá: Z ustanovení § 1, odst. 2 v uvozující větě vypustit zkratku uvedenou v závorce (dále jen vozidlo).

A za třetí do celého textu zákona místo pojmu "vozidlo" použít všude pojem "silniční vozidlo".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme hlasovat. Jedná se 57. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 166 poslanců, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování.

Poslanec Vladimír Budinský: Posledním návrhem je návrh přednesený panem poslancem Šumanem, který se týká vozidel Armády České republiky. Navrhuje, aby v § 6 odst. 1 na konci byl připojen text: "a vozidla Armády České republiky, která nejsou výhrad ně určena k provozu na pozemních komunikacích". Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 58. hlasování. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 58, proti 30, zdrželo se 79 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Pane místopředsedo, hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu společnému zpravodajovi. Nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, podle sněmovního tisku 984, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 461 a schválených pozměňovacích návrhů. Jedná se o 59. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 134, proti 8, zdrželo se 27.

Děkuji panu ministru Stráskému, děkuji společnému zpravodaji. Tím jsme se vyrovnali zdárně s bodem 9.

Přistoupíme k bodu

IX.

Rezignace členky Rady České tiskové kanceláře

Dne 22. prosince minulého roku zaslala paní Zdena Hůlová předsedovi Poslanecké sněmovny dopis, který vám nyní přečtu:

"Vážený pane předsedo, dne 2. listopadu t. r. jsem byla usnesením Poslanecké sněmovny zvolena devátou členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Současně jsem členkou a zároveň předsedkyní Rady České tiskové kanceláře. Souběžnému výkonu obou těchto funkcí by snad mohly bránit nejednoznačný výklad § 4 odst. 3 zákona CNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, především však ale časové, fyzické a psychické zatížení s tímto souběhem spojené. Dovolte mi proto konstatovat, že podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, odstupuji z funkce člena a předsedkyně Rady tiskové kanceláře, a to s účinností k 1. 1. 1995. S pozdravem Zdena Hůlová."

Dovolte mi, abych vám navrhl následující usnesení:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci paní Zdeny Hůlové na funkci členky Rady tiskové kanceláře.

Nyní otevírám rozpravu. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, tak ji uzavírám. Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme hlasovat. Místopředseda Tollner má náhradní kartu č. 11. Zahájil jsem 60. hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 98 poslanců, nikdo nebyl proti, 3 poslanci se zdrželi hlasování. Tím jsme ukončili projednávání bodu 10. Dalším bodem je bod

Rezignace některých členů Rady Státního fondu kultury České republiky

X.

Rezignace některých členů Rady Státního fondu kultury

České republiky

Oznámení o odstoupení z funkce členů této Rady postupně zaslali paní Věra Galatíková a pan Alexandr Kliment - oba svými dopisy předsedovi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - a pan Marek Šoltés svým dopisem předsedovi Poslanecké sněmovny.

Paní Věra Galatíková v dopise z 2. ledna 1995 sděluje:

"Žádám o odvolání z Rady Státního fondu kultury. Mé členství se stalo ryze formálním, a to si při své zaneprázdněnosti nemohu dovolit. Kromě toho jsem velmi zklamaná podivným postavením Fondu a neustálými problémy, které ovšem členové jeho Rady rozhodně nezavinili. Nemám čas zabývat se Českou lotynkou a jinými "Černými Petry". Ztotožňuji se se stanovisky předsedy Rady Milana Klímy i s jeho zklamáním z této práce. Nechci se na ní dál podílet. S díky za kladné vyřízení Věra Galatíková."

Pan Alexandr Kliment v dopise z 10. ledna t. r. píše:

"Vážení, dne 13. 9. 1994 jsem na zasedání Rady Státního fondu kultury oznámil, že odstupuji z funkce člena Rady. Rozhodnutí jsem odůvodnil tím, že nejsem kompetentní v trvajících úvahách o podobě a ekonomické budoucnosti Fondu, které se staly hlavním tématem jednání. Když jsem funkci přijímal, předpokládal jsem, že budu moci poskytnout své zkušenosti z oblasti literatury, event. kulturní politiky pro podporu kulturních projektů. Pro tuto činnost zatím nevznikly podmínky. Moje oznámení k adresátu nedospělo. Dovolte mi, abych svoje rozhodnutí tímto dopisem zopakoval a znovu potvrdil. S pozdravem Alexandr Kliment."

A konečně Marek Šoltés v dopise z 24. ledna t. r. uvádí:

"Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, rezignuji tímto na funkci člena Rady Státního fondu kultury České republiky. Důvodem je spatný právní základ konstituování Státního fondu kultury (dle zákona č. 239/1992 Sb.), a to v otázce tvorby zdrojů a zejména ve stálém a přirozeném konfliktu zájmů ministerstva kultury ve dvojjediné roli nekomerční organizace a současně správce komerčního fondu. Tento stav vede k tomu, že Státní fond kultury je neakceschopný a za téměř dva roky své činnosti nenaplnil své poslání. V mém setrvání ve funkci člena Rady tedy nenacházím žádný efekt. S pozdravem Marek Šoltés."

Navrhuji sněmovně přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignace paní Věry Galatíkové, pana Alexandra Klimenta a pana Marka Šoltése na funkce členů Rady Státního fondu kultury České republiky.

Nyní otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám. Přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Děkuji vám.

Zahájil jsem 61. hlasování. Kdo podporuje návrh usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 91, proti 3, zdrželo se 14 poslanců. Tím jsme ukončili projednávání bodu 11.

Dámy a pánové, upozorňuji, že nemůžeme nyní projednávat body 12 a 13, a to proto, že stále ještě není k dispozici písemný podklad, kterým je usnesení příslušné komise kolegy Kasala. Vrátíme se k projednávání těchto bodů, jakmile bude k dispozici usnesení. Děkuji za pochopení.

Pokud nikdo neprotestuje, přistoupíme k bodu 14, kterým je

XI.

Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny

pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení

státních vyznamenání

Návrh na zřízení komise odůvodní místopředseda sněmovny pan Pavel Tollner. Předpokládám, pane místopředsedo, že současně přednesete také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, v minulém roce tato sněmovna přijala zákon označený ve Sbírce číslem 157, zákon o státních vyznamenáních České republiky. V § 8 tohoto zákona se stanoví, že jedním z navrhovatelů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání je Poslanecká sněmovna. Týž zákon v § 13 stanoví, že řádovými dny jsou 28. říjen a 1. leden.

Poslanecká sněmovna může o návrzích prezidentu republiky na propůjčení nebo udělení státního vyznamenání rozhodnout na své schůzi. Návrhy by měly vždy směřovat k oběma řádovým dnům najednou, a to s ohledem na jejich časovou blízkost, v pořadí 28. říjen a 1. leden, přičemž ve specifických případech by jednotlivé návrhy mohly obsahovat konkrétní řádový den.

Ústava České republiky vyžaduje, aby rozhodnutí prezidenta republiky o propůjčení nebo udělení vyznamenání bylo spolupodepsáno předsedou vlády nebo jím pověřeným členem vlády, neboť tuto pravomoc obsahuje čl. 63 Ústavy. Tolik pro připomenutí.

Stojíme tedy před úkolem, jak zákon, který jsme přijali, naplnit. Troufám si upřesnit, jak naplnit tak, aby již 28. října tohoto roku mohla být některá státní vyznamenání udělena.

Přiznám se, že jsem se velmi důkladně zamýšlel nad tím, jaký mechanismus zvolit. Především se domnívám, že žádný ze stávajících výborů není svým zaměřením k této otázce přímo příslušný. Totiž příslušný k tomu, aby předložil plénu projednané kvalifikované návrhy.

Domnívám se tedy, že aby mohla Poslanecká sněmovna odpovědně projednat příslušné návrhy, je třeba, aby je poslancům předložil kvalifikovaný orgán Poslanecké sněmovny, podle mého názoru stálá komise Poslanecké sněmovny, jejíž zřízení navrhuji.

Komise by mohla pracovat ve složení: předseda plus šest poslanců. Předsedou komise je navrhován jeden z místopředsedů plus tři koaliční poslanci plus tři poslanci opoziční. Domnívám se, že by bylo vhodné, aby komise nebyla velká.

Jednací řád této komise by se mohl řídit stejnými pravidly, která platí podle stávajícího jednacího řádu o jednání výborů. Důležitým dokumentem komise by měl být její Statut. Máte jej v příloze.

Časový harmonogram by mohl být s ohledem na řádové dny a dobu potřebnou pro prezidenta republiky na přípravu jeho rozhodnutí a na dobu pro předsedu vlády na kontrasignaci před rozhodnutím prezidenta vypadat asi takto.

Návrhy od občanů a institucí by byly projednávány pro nejbližší dvojici řádových dnů, obdrží-li je stálá komise do 31. března příslušného roku. Zprávu stálé komise by projednávala Poslanecká sněmovna vždy na své květnové schůzi. Bezprostředně po schůzi sněmovny by zasílal předseda komise příslušná usneseni s potřebnými přílohami prezidentu republiky.

Dámy a pánové, předpokládám, že veřejnost by své případné návrhy předkládala této navrhované komisi prostřednictvím jednotlivých poslanců nebo poslaneckých klubů. Tento navrhovaný mechanismus se nevyhne jisté administrativní náročnosti. Připomínám potřebu, že jednotlivé návrhy bude třeba ověřit co do dat i co do údajů. l tato administrativní náročnost je jedním z důvodů, proč se mi zdá zřízení stálé komise pro tuto otázku optimální.

Závěrem mi dovolte sdělit, že Řád Bílého lva a obě medaile Za hrdinství a Za zásluhy jsou již prakticky ve výrobě a umělecké návrhy na poslední řád, Řád TGM, budou vyhodnocovány ke konci tohoto měsíce, takže skutečně myslím, že je na nás, abychom se s touto otázkou vyrovnali.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Táži se tedy pana kolegy Tollnera.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dovolil bych si přednést usnesení ke zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Usnesení tedy zní:

Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ještě jednou otevírám k přednesenému návrhu usnesení rozpravu. Připomínky nejsou. Rozpravu tedy končím. Dovolil jsem si vás odhlásit. Prosím, abyste se znovu přihlásili, budeme hlasovat.

Zahájil jsem 62. hlasování. Kdo podporuje návrh usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 73, proti 2, zdrželo se 18 poslanců. Tím jsme se vyrovnali s bodem 14.

Přistoupíme k bodu 15, kterým je

XII.

Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny

pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení

státních vyznamenání

Návrh Statutu jsme obdrželi písemně. Rovněž tento bod uvede a odůvodní místopředseda pan Pavel Tollner.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane místopředsedo, dámy a pánové, Statut máte před sebou v písemné formě.

Dovolil bych si navrhnout závěrečné usnesení, které by mělo znít: Poslanecká sněmovna schvaluje Statut stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, který je přílohou tohoto usnesení. Domnívám se, že to, co jsme řekl na úvod ke komisi, v mnohém vyčerpalo i to, co se praví ve Statutu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím.

Přistoupíme k hlasováni o návrhu usnesení. Jedná se o 63. hlasování. Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 81, proti 3, zdrželo se 12 poslanců. Tím jsme skončili projednávání bodu 15.

Bodem 16 je

XIII.

Návrh na volbu předsedy Stálé komise Poslanecké

sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení

státních vyznamenání

Podle schváleného Statutu má byt předsedou komise zvolen jeden z místopředsedů Poslanecké sněmovny. Po předchozích konzultacích navrhuji, aby předsedou komise byl zvolen pan Pavel Tollner. Tolik návrh a nyní otevírám rozpravu.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám a přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s tím, aby místopředseda Pavel Tollner byl zvolen předsedou Stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, ať v 64. hlasování zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 69, proti 4, zdrželo se 22 poslanců.

Tím jsme splnili bod 16 a přistoupíme k projednávání bodu 17, kterým je

XIV.

Návrh na volbu členů Stálé komise Poslanecké sněmovny

pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení

státních vyznamenání

V souladu se schváleným Statutem komise máme zvolit 6 členů. Ptám se nyní kolegy Tollnera na jeho názor, jakým způsobem sestavíme kandidátku.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane předsedo, dámy a pánové, v tomto bodě dávám procedurální návrh, aby bylo toto jednání přerušeno. Myslím, že by bylo dobře - pokud pan předseda usoudí - svolat politické grémium o některé z přestávek.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, pan předseda mi nyní oznámil, že stejně chce svolat politické grémium. Prosím, předám slovo.

Předseda PSP Milan Uhde: Rád bych vás informoval, kolegyně a kolegové, že bych rád bezprostředně poté, co bude zahájena polední pauza, svolal politické grémium, poněvadž bych se rád poradil o způsobu, jakým oslavíme 50. výročí zakončení světové války. K tomu bych potřeboval znát názor politického grémia a můžeme při té příležitosti projednat věc, kterou předestřel kolega Tollner.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, slyšeli jste procedurální návrh kolegy Tollnera. Prosím, abychom o něm hlasovali.

Kdo je pro to, abychom projednávání tohoto bodu přerušili do doby, než zasedne politické grémium - jedná se o 65. hlasování. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 85 poslanců, nikdo nebyl proti, 7 se zdrželo hlasování.

Přerušili jsme projednávání bodu 17. Děkuji kolegovi Tollnerovi. Přistoupíme k projednávání bodu 18, což je

XV.

Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka

a Jiřího Karase na vydání zákona, kterým se mění

a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

České republiky, ve znění pozdějších předpisů

O vzetí zpět uvedeného návrhu zákona písemně požádali dne 18. ledna t. r. navrhovatelé zákona. Návrh zákona byl uveden ve sněmovním tisku 228.

Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů poslanec Petr Koháček a návrh odůvodnil.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové. Já a kolega Karas si vás dovolujeme požádat, abyste souhlasili se vzetím zpět návrhu novely zákona č. 2/1969, uvedeném v tisku 228, protože návrh řešení, který jsme navrhovali, nebude do konce tohoto volebního období aktuální. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za zdůvodnění návrhu a doporučuji, abychom k tomuto bodu přijali následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl vzat zpět návrh poslanců Petra Koháčka a Jiřího Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, uvedený ve sněmovním tisku 228.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do ní nehlásí, rozpravu uzavírám. budeme hlasovat o předneseném návrhu usnesení. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Ptám se, kdo v 66. hlasování podporuje návrh usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 89 poslanců, nikdo nebyl proti, 2 poslanci se zdrželi hlasování.

Tím jsme projednali bod 18 a můžeme přistoupit k bodu 19, kterým je

XVI.

Návrh změn ve složení stálých delegací Poslanecké

sněmovny do Meziparlamentní unie

a do Evropského parlamentu

Návrh změn uvede a odůvodní paní poslankyně Marie Stiborová. Předpokládám, paní poslankyně, že současně přednesete návrh na usnesení.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane předsedající, dámy a pánové, bod, který právě projednáváme, byl zařazen organizačním výborem na pořad jednání této schůze Poslanecké sněmovny z toho titulu, že došlo ke změnám v poslaneckých klubech. Konkrétně v poslaneckém klubu Levého bloku, který opustil poslanec Rymeš a poslanec Řezáč, kteří byli za Levý blok členy stálých delegací do Meziparlamentní unie a Evropského parlamentu.

Proto jsme jako poslanecký klub Levého bloku nárokovali, vzhledem k tomu, jak bylo složení delegací určeno a voleno podle poměrného systému, aby věc byla náležitě upravena. Včera jsme tento bod projednávali na zahraničním výboru s tím, že přišel návrh vzhledem k tomu, že bude ještě nově volena stálá delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do Západoevropské unie, bude tedy třeba řešit složení stálých delegací do mezinárodních organizací komplexně.

Z toho důvodu bych doporučovala, aby byl přijat můj procedurální návrh, aby tento bod byl odložen z jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny na dubnovou schůzi. Děkuji vám.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP