Čtvrtek 15. prosince 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí ze svého místa. Nevidím žádnou přihlášku, proto rozpravu uzavírám. Táži se formálně pana ministra a pana společného zpravodaje, zda chtějí ještě něčím doplnit své výklady, které přednesli. Není tomu tak. Jsem přesvědčen, že není žádná překážka, abychom hlasovali o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií podle sněmovního tisku 1189, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1347. Oprava nebo poznámka, kterou pan společný zpravodaj přednesl, byla doufám zaznamenána jako technická úprava. Prosím, pane společný zpravodaji, abyste se vrátil k této věci dřív, než budeme hlasovat.

Poslanec Pavel Hirš: Pane předsedo, já jsem předložil společnou zprávu s tím, že se týkala pouze dne vyhlášení. Myslím, že nám nebrání nic v tom - protože nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy - abychom hlasovali o návrhu jako o celku.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozumím. Takto tedy budeme hlasovat, ale dříve vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali vzhledem k tomu, že nemálo poslanců a poslankyň opustilo sněmovní síň.

Dávám hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 300/1992 Sb., jak jsem uvedl před okamžikem. 403. hlasování ukáže, jak se k tomuto návrhu stavíte. Hlasování zahájeno. Stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo s návrhem souhlasí? Kdo je proti předloženému návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 105 přítomných bylo 103 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, 2 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu společnému zpravodajovi.

Poslanec Pavel Hirš: Já děkuji Sněmovně za mimořádný výsledek.

Předseda PSP Milan Uhde: Já bych rád nyní informoval Sněmovnu o situaci, která se vytvořila. Měli bychom přistoupit k bodu 34. Je to zpráva vlády o plnění státního rozpočtu ČR za 1. a 3. čtvrtletí 1994, a dále k bodům 35, 36, 37 a 38 a bod 34. měl předložit a odůvodnit pan ministr a místopředseda vlády Kočárník, další čtyři body byly spjaty s přítomností pana ministra Dlouhého. Dostal jsem od obou ministrů zprávu, že se účastní důležitého jednání s představiteli Mezinárodního měnového fondu a že budou Sněmovně k dispozici odpoledne. Předkládám návrh na to, abychom tyto body zatím odsunuli a věnovali se bodu 39, popř. 40 a 41, které má předložit a odůvodnit místopředseda vlády pan Jan Kalvoda, který, jak jsem byl informován, je buď v budově, nebo je dosažitelný. V případě, že Sněmovna bude souhlasit s tímto řešením, přistoupíme k němu. Přejete si hlasovat o této úpravě pořadu? Pokud není námitek proti tomu, abychom vzali toto řešení situace pouze na vědomí, budu vám vděčen. Jinak samozřejmě hlasovat můžeme. Ale stejně jiná řešení než omluvit oba pány ministry nejsou k dispozici. Já v tomto případě oznamuji, že se budeme věnovat bodu 39, ale že jsem nucen v tuto chvíli přerušit jednání, udělat pětiminutovou přestávku na dobu, než přijde pan místopředseda vlády Kalvoda. Budeme jednat opět v 11.55 hodin. Děkuji vám.

(Jednání přerušeno v 11.48 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Je chvíle, kterou jsme si dohodli jako okamžik ukončení přestávky. Pan místopředseda vlády Kalvoda je připraven, aby umožnil otevření dalšího bodu, který máme na pořadu. Zbývá jenom, abyste se dostavili do sálu a svou přítomností přispěli k tomu, abychom mohli pokračovat.

Všechny odhlašuji, protože je stále ještě na displeji počet přítomných před přerušením. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Jakmile naplníme potřebný počet, zahájíme jednání.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dosáhli jsme potřebného počtu přítomných. O slovo se hlásí pan poslanec Miloslav Výborný.

XXXIV.

Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k financování

politických stran státními podniky a podnikatelskými

subjekty s majoritním podílem státu

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rád bych přednesl jeden procedurální návrh.

Na počátku této schůze Poslanecké sněmovny navrhl poslanec Motyčka jako předseda klubu KDU-ČSL, aby do pořadu této schůze byl zařazen bod, který posléze po přijetí sněmovnou nesl název Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k financování oolitických stran státními podniky a podnikatelskými subjekty s majoritním podílem státu.

Tento bod pořadu schůze byl těsnou většinou poslanců schválen a návrh usnesení poslanci obdrželi písemně v textu, že bylo navrhováno, aby se Poslanecká sněmovna usnesla takto:

Doporučuje a) vládě, aby přijala taková opatření, která by zamezila poskytování sponzorských darů politickým stranám a politickým hnutím od státních podniků a podnikatelských subjektů s majoritním majetkovým podílem státu; b) doporučuje vládě, aby do 31. 3. 1995 předložila Poslanecké sněmovně návrh právní normy, která by upravila přijímání sponzorských darů politickými stranami a politickými hnutími od podnikatelských subjektů.

Jsem informován, že vláda České republiky svým usnesením 718 ze dne 14. prosince 1994, tedy ze dne včerejšího, uložila místopředsedovi vlády pověřenému řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu a místopředsedovi vlády a ministru financí předložit vládě do 31. ledna 1995 návrh řešící problematiku sponzoringu státními podniky a organizacemi s majoritní účastí státu nebo Fondu národního majetku České republiky.

Vláda dále v tomto svém usnesení konstatovala své očekávání, že představitelé státních podniků a organizací s majoritní účastí státu nebo Fondu národního majetku České republiky nebudou do projednání a přijetí pravidel sponzoringu provádět sponzorování politických stran.

Ježto navrhované usnesení, jehož projednání mělo být předmětem 43. bodu pořadu této schůze, obracelo se na vládu s jistým doporučením a ježto vláda tomuto doporučení vyhověla, aniž by tady takové doporučení do sněmovny bylo, a usnesla se úplně stejně, jak bylo navrhováno, považujeme projednání tohoto bodu za zcela nadbytečné. Proto procedurálně navrhuji, aby 43. bod této schůze byl vyřazen.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. V číslování, které mám já před sebou, je tento bod označen číslem 47. Myslím si, že všichni víme, oč jde. Procedurální návrh byl vznesen. Je nás tu dostatek, abychom o něm hlasovali v hlasování č. 404. Tedy procedurální návrh pana poslance Výborného.

Kdo jej podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 404. hlasování skončilo.

Ze 109 přítomných bylo 71 pro, 30 proti, 6 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh byl přijat, bod byl stažen.

Dále mám pro vás toto technické oznámení. Pan poslanec Ladislav Body mi sdělil písemně, že při hlasování o novele Občanského zákoníku omylem hlasoval pro tento zákon, ačkoliv jeho stanovisko bylo zdržet se hlasování. Chci zveřejnit touto cestou jeho technický omyl. Domnívám se, že není třeba opakovat hlasování, protože tato úprava by nezměnila výsledek hlasování. Jenom prosím, aby kvůli pořádku byl tento způsob oznámení vzat na vědomí a aby sněmovna věděla, že pan poslanec Body se chtěl zdržet hlasování o novele Občanského zákoníku.

Jako další bod po dohodě, že vynecháme pět předchozích bodů, přichází na řadu bod 39.

XXXV.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně

Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva

mezi Českou republikou a Rakouskou republikou

o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání, ze dne

13. prosince 1957 o usnadnění jejího uplatnění, která byla

podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni - tisk 1207

Předložený vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1207, odůvodní jej místopředseda vlády pan Jan Kalvoda. Prosím jej, aby se ujal slova. Jde o dodatek k Evropské úmluvě o vydávání.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, Česká a Rakouská republika jsou členy Evropské úmluvy o vydávání, uzavřené 13. 12. 1957. Kromě toho zde existuje ještě dvoustranná smlouva o vydávání s Rakouskem z roku 1985.

V posledních 5 letech s rozvíjejícími se styky ve všech oblastech života narůstá i počet podezřelých ze spáchání trestné činnosti, které se vyhýbají trestnímu stíhání, případně i výkonu trestu útěkem a pobytem na území druhého smluvního státu.

Mnohostranná Evropská úmluva o vydání poskytuje oběma státům obecný rámec pro takovouto spolupráci, ale nemůže zahrnovat veškerá specifika vzájemných vztahů sousedních států - Rakouska a České republiky. Předkládaná smlouva např. umožní vydávat i pachatele tzv. fiskálních trestných činů, když pamatuje i na trestné činy daňové, celní, devizové apod. Oba smluvní státy si budou moci vydávat i pachatele méně závažných trestných činů, než tomu bylo doposud.

Zároveň se očekává, že smlouva přinese i větší operativnost při dopadení pachatelů zejména tím, že upřesňuje orgány obou států, účastnící se zadržování podezřelých osob, i náležitosti dokladů, které je třeba k tomu předložit. Předmětná smlouva tedy doplňuje zmíněnou Evropskou úmluvu a usnadňuje její uplatnění.

Dodám ještě, že vláda hodlá stejnou cestou postupovat při dvoustranných jednáních i s ostatními sousedními státy. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády panu Kalvodovi. Oznamuji, že uvedený sněmovní tisk projednal ústavně právní výbor a zahraniční výbor. Dávám slovo společnému zpravodajovi panu poslanci Janu Kryčerovi. Bude nás informovat o projednání ve výborech.

Poslanec Jan Kryčer: Vážený pane předsedo, kolegové a kolegyně, můj úkol je velmi snadný. Jak již bylo sděleno panem předsedou, tento vládní návrh projednal výbor zahraniční a ústavně právní. Shodují se v tom, že po projednání doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila s tímto návrhem souhlas.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodajovi. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nemám písemných přihlášek. Nevidím ani zvednutou ruku některého z poslanců nebo poslankyň. Rozpravu proto uzavírám. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme ve 405. hlasování rozhodovat o osudu tohoto vládního návrhu. Vycházím z toho, že pan místopředseda vlády i pan společný zpravodaj pověděli ve svém vstupním slově všechno, co povědět chtěli a měli, a není třeba, aby pronášeli závěrečné slovo. 405. hlasování na této schůzi. Přistoupíme k hlasování o usnesení, které je součástí sněmovního tisku. Čtu:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí se smlouvou mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydání ze dne 13. prosince 1957 a usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června.1994 ve Vídni.

405. hlasování. Kdo podporujete toto usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 405. hlasování skončilo.

Z 85 přítomných bylo 84 pro, nikdo proti, 1 nehlasoval. Děkuji vám. Prosím, abychom přistoupili k dalšímu bodu. Jde o

XXXVI.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně

Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu smlouva mezi

Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku

k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních

z 20. dubna.1959 a o usnadnění jejího uplatnění,

která byla podepsána dne 27. června.1994 ve Vídni

(sněmovní tisk 1208)

Jako tento sněmovní tisk jste obdrželi předložený vládní návrh. Nyní ho sněmovně odůvodní místopředseda vlády pan Jan Kalvoda. Žádám ho, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane předsedo, dámy a pánové, jak už bylo řečeno Česká a Rakouská republika jsou členy Evropské úmluvy o právní pomoci ve věcech trestních uzavřené v dubnu 1959. Kromě toho zde existuje dvoustranná úmluva mezi oběma státy o právní pomoci ve věcech trestních z roku 1985. Avšak praxe a vysoká četnost případů právní pomoci justičních orgánů obou sousedních států již ukázaly, že mnohostranná smluvní báze není pro účinné fungování této spolupráce dostatečná.

Předkládaná dvoustranná smlouva, která byla podepsána, jak řekl pan předseda, ve Vídni 27. června 1994, si klade za cíl tuto pomoc usnadnit a zvýšit její operativnost a aktivitu. Např. zatímco v současné době ministerstva spravedlnosti obou států vyřizují měsíčně desítky dožádání o provedení různých úkonů právní pomoci trestního řízení, jako je doručování písemností, výslechy svědků, zajištění předání předmětů atd. svým vlastním správním aparátem, který toto dožádání dále postupuje, předmětná smlouva dále umožní, aby soudy a státní zastupitelství se vzájemně stýkaly přímo.

Domnívám se, že není třeba komentovat nakolik je to výrazný postup při dovolávané operativnosti a vyšší účinnosti právních úkonů v takovýchto případech.

Očekává se tedy, že smlouva tím, že vzájemnou pomoc obou států v trestní oblasti usnadní, přinese ve svých důsledcích i urychlení trestní represe pachatelů.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády Janu Kalvodovi a udílím slovo panu společnému zpravodaji výborů poslanci Janu Kryčerovi, aby nás informoval o projednávání ve výborech. Sněmovní tisk projednal ústavně právní výbor a zahraniční výbor. Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji panu předsedovi, že mi usnadnil roli, neboť už sám konstatoval, že tento materiál projednaly zahraniční výbor a ústavně právní výbor. Opět, tak jako v předešlém případě, není zde žádná připomínka a není tedy důvod, abych cokoli komentoval. Pouze konstatuji, že oba výbory doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila s tímto vládním návrhem souhlas.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji a otvírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám písemné přihlášky od nikoho z vás. Táži se, zda se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, rozpravu uzavírám. Předpokládám, že ani k tomuto bodu se nebude chtít vyjádřit znovu svým závěrečným slovem pan místopředseda vlády ani společný zpravodaj. Přistoupíme tedy k hlasování o usnesení, které je součástí sněmovního tisku a zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí se smlouvou mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni." 406. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh usnesení, dejte to najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 406. hlasování skončilo.

Z 87 přítomných bylo 80 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, 7 poslankyň a poslanců nehlasovalo. Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Janu Kryčerovi. Pana místopředsedu vlády požádám, aby ještě setrval na místě vyhrazeném předkladateli návrhů, protože se ho chystám požádat, aby odůvodnil předložený

XXXVII.

Vládní návrh, kterým se Poslanecké sněmovně

Parlamentu ČR předkládá k vyslovení souhlasu smlouva

o právní pomoci ve věcech občanských mezi Českou

republikou a Rumunskem, která byla podepsána dne

11. července 1994 v Bukurešti (sněmovní tisk 1210)

Tento sněmovní tisk jste obdrželi a pan místopředseda vlády Jan Kalvoda bude tak laskav, ujme se slova a odůvodní tento bod sněmovně. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane předsedo, dámy a pánové, předložená smlouva, která byla podepsána ministry spravedlnosti obou smluvních států v červenci letošního roku v Bukurešti má nahradit dosud platnou, ale v mnoha směrech zastaralou smlouvu o právní pomoci z roku 1958 a to v její části občanskoprávní.

Nová smlouva standardním způsobem upravuje jednak právo občanů obou smluvních států obracet se přímo a bez překážek na justiční orgány druhého smluvního státu a kromě toho dále obsahuje jednotlivé instituty právní pomoci, kterou si vzájemně poskytují justiční orgány obou států, které jsou si územně blízké a mezi nimiž je frekvence vzájemné právní pomoci nejčastější, či velmi častá.

Podepsaná smlouva oproti dosavadním smlouvám podobného typu rovněž vyjadřuje nové trendy mezinárodní spolupráce v tom smyslu, že rozšiřuje okruh právní pomoci i o sféru obchodně právní. Pro úplnost je nutno dodat, že pokud se jedná o právní pomoc v trestních věcech, zůstává dosavadní smlouva v platnosti, ale pouze do té doby, než bude po probíhajícím vnitrostátním projednávání v Rumunsku schválen přístup této země k Evropským úmluvám o právní pomoci ve věcech trestních a o vydávání, jejichž členem je Česká republika. Po přistoupení Rumunska ke zmíněným evropským dohodám nastane automatická aplikace těchto smluv na vztahy mezi oběma státy, tedy Českou republikou a Rumunskem.

Předkládaná smlouva postihuje celou šíři právní pomoci ve věcech občanských a očekává se, ze bude dobrým základem vztahů obou států a jejich justičních orgánů v této oblasti. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády Janu Kalvodovi a zvu k řečništi společnou zpravodajku výborů paní kolegyni Marii Stiborovou, aby nás informovala o průběhu projednávání ve výborech, totiž ve výboru ústavně právním a zahraničním, které se tímto sněmovním tiskem zabývaly.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane předsedo, dámy a pánové, i mně usnadnil pan předseda moji úlohu při zpravodajské zprávě. Ano, potvrzuji jeho slova. Návrh této smlouvy, která je uvedena v tisku 1210, projednaly dva výbory ústavně právní a zahraniční. Oba výbory projednaly návrh bez připomínek. Po diskusi při projednávání tohoto tisku ve které byla podtržena potřebnost této smlouvy a bylo poukázáno na moderní přístup při přípravě této smlouvy, přijaly oba výbory usnesení, ve kterých souhlasí s výše uvedenou smlouvou a doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s návrhem. Tolik, pane předsedo, dámy a pánové, zpravodajská zpráva.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní společné zpravodajce výborů a otvírám rozpravu. Nikdo se do ní nepřihlásil písemně, nikdo se nehlásí z místa. Rozpravu proto uzavírám a předložím vám k hlasování usnesení, které je součástí sněmovního tisku a zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu Č R souhlasí se smlouvou o právní pomoci ve věcech občanských mezi Českou republikou a Rumunskem, která byla podepsána dne 11. července 1994 v Bukurešti."

Rád bych vás ještě předtím odhlásil, abychom měli přesný přehled o počtu přítomných hlasujících. Prosím zaregistrujte se a hlasujme ve 407. hlasování o svém souhlasu s předloženým návrhem usnesení.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 407. hlasování skončilo.

Z 86 přítomných bylo 85 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, 1 nehlasoval. Usnesení bylo tedy přijato a my jsme se vypořádali se 41. bodem našeho schváleného pořadu.

Děkuji panu místopředsedovi vlády Janu Kalvodovi a paní společné zpravodajce výborů Marii Stiborové. Konstatuji, že je 12.21 hodin. Vyhlašuji polední přestávku a vrátíme se do sněmovny ve 14.00. Zbývajících 14 bodů budeme projednávat po obědě.

(Jednání přerušeno ve 12.21 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 14.04 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, budeme pokračovat ve schváleném pořadu. Dalším bodem je

XXXVIII.

Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky

za první až třetí čtvrtletí roku 1994 (tisk 1391)

Předloženou zprávu vlády, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk, jehož číslo jsem právě uvedl, nám odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník, kterého vítám a zároveň ho prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, samozřejmě jsem připraven přednést dlouhé expoze o zprávě za první tři čtvrtletí, nicméně si myslím, že tato zpráva v podmínkách, kdy je projednávána po rozpočtu, je tak trochu takovým anachronismem. Aniž bych se z toho chtěl "vyvlékat", myslím, že bychom měli společně do budoucna přemýšlet o tom, že bude-li procedura schvalování rozpočtu taková, jak je uplatňována v současné době, tzn., že rozpočet je předložen do konce září, pak mi v této fázi připadá poněkud nadbytečné tu zprávu Parlamentu vůbec dávat a zatěžovat jej, protože má samozřejmě novější informace při projednávání rozpočtu, než jsou obsaženy v té zprávě.

Dovolte mi říci pouze několik slov. Zpráva je předkládána na základě zákona o rozpočtových pravidlech. Výsledky ekonomiky nebudu komentovat, komentoval jsem je při zprávě k rozpočtu minulý pátek. Jsou v zásadě stejné. Pokud jde o výsledek hospodaření rozpočtu, poslední číslo k 30. 11. je vám rovněž známé - přebytek rozpočtu 14,9 mld. Kč.

Celkově lze říci, že i hospodaření místních rozpočtů probíhá v zásadě jako úspěšné. Očekáváme, že jak v centrálním rozpočtu, ve státním rozpočtu, tak i v rozpočtech místních bude dosaženo v letošním roce přebytku. Pokládal bych za zdržování sněmovny, kdybych opakoval, co jsem říkal v pátek při svém expoze k rozpočtu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Dávám slovo zpravodaji rozpočtového výboru panu poslanci Tomáši Ježkovi, aby nás informoval o projednávání této zprávy v rozpočtovém výboru a odůvodnil předložený návrh usnesení, který máte všichni před sebou.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, rozpočtový výbor právě proto, že se zabýval návrhem státního rozpočtu na rok 1995 a při té příležitosti měl možnost se seznámit i s plněním rozpočtu na letošní rok, vzal zprávu o plnění státního rozpočtu za první až třetí čtvrtletí na vědomí. Totéž doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí zprávu vlády o plnění státního rozpočtu ČR za první až třetí čtvrtletí 1994.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Tomáši Ježkovi. Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Přihlásil se pan poslanec Wagner. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, při projednávání této věci v rozpočtovém výboru jsme se shodli na tom, že projednávání plnění státního rozpočtu za třetí čtvrtletí je zcela zvláštní záležitostí s ohledem na dlouhé debaty rozpočtové a ze by možná bylo dobré poznamenat právě v této dnešní rozpravě, že by bylo na místě uvazovat o změně v příslušném zákoně, aby zákon nepožadoval zprávu za třetí čtvrtletí; požadoval ji pouze za první a za druhé čtvrtletí a samozřejmě za rok s tím, ze při sestavování rozpočtu se tato věc samo sebou dostatečně projedná.

Proto se domnívám, právě tak jako pan ministr a pan předseda rozpočtového výboru, že je nadbytečné opakovat vlastně rozpravu, kterou jsme při jiném bodu tohoto pořadu uskutečnili. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP